Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 3 от 11.I

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 260 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 30 ДЕКЕМВРИ 1993 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 120 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 1990 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И ПРАВАТА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА СТИПЕНДИИ ОТ СТУДЕНТИТЕ ВЪВ ВИСШИТЕ УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ, ПОЛУВИСШИТЕ ИНСТИТУТИ

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 260 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 30 ДЕКЕМВРИ 1993 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 120 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 1990 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И ПРАВАТА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА СТИПЕНДИИ ОТ СТУДЕНТИТЕ ВЪВ ВИСШИТЕ УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ, ПОЛУВИСШИТЕ ИНСТИТУТИ И АСПИРАНТИТЕ

Обн. ДВ. бр.3 от 11 Януари 1994г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:


§ 1. В § 17б се правят следните изменения:

1. В буква "а" на т. 1 цифрата "5" се заменя с "8".

2. В т. 2 цифрата "7" се заменя с "10".

3. В т. 3 цифрата "5" се заменя с "8".


§ 2. Постановлението влиза в сила от 1 септември 1993 г.


§ 3. Необходимите средства за 1993 г. се осигуряват в рамките на предвидените по бюджета на Министерството на науката и образованието за 1993 г.


Промени настройката на бисквитките