Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 3 от 11.I

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 259 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 30 ДЕКЕМВРИ 1993 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 259 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 30 ДЕКЕМВРИ 1993 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

Обн. ДВ. бр.3 от 11 Януари 1994г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:


§ 1. В Постановление № 236 на Министерския съвет от 1991 г. за определяне основните функции на Министерството за териториално развитие, жилищна политика и строителство (обн., ДВ, бр. 107 от 1991 г.; изм., бр. 42, 68 и 70 от 1992 г.) се правят следните изменения:

1. В чл. 2, ал. 1 числото "192" се заменя със "197".

2. В чл. 4, т. 1 числото "135" се заменя със "130".

3. Създава се нов чл. 4а:

"Чл. 4а. Върховният съвет за териториално и селищно устройство, строителство и архитектура преминава от 1 януари 1994 г. от Националния център по териториално развитие и жилищна политика към Министерството на териториалното развитие и строителството."


§ 2. В приложение № 1, раздел II, буква "а" от Постановление № 71 на Министерския съвет от 1993 г. за привеждане на работната заплата в бюджетните организации и дейности в съответствие с инфлацията (обн., ДВ, бр. 30 от 1993 г.; изм., бр. 40 и 68 от 1993 г.) след думите "Министерството на териториалното развитие и строителството" се поставя запетая и се добавя "включително Държавната инспекция за териториалноустройствен и строителен контрол".


Промени настройката на бисквитките