Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 3 от 11.I

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 71 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 6 АПРИЛ 1993 Г. ЗА ПРИВЕЖДАНЕ НА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА В БЮДЖЕТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ДЕЙНОСТИ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ИНФЛАЦИЯТА

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 71 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 6 АПРИЛ 1993 Г. ЗА ПРИВЕЖДАНЕ НА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА В БЮДЖЕТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ДЕЙНОСТИ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ИНФЛАЦИЯТА

Обн. ДВ. бр.30 от 9 Април 1993г., изм. ДВ. бр.40 от 11 Май 1993г., изм. ДВ. бр.68 от 10 Август 1993г., изм. ДВ. бр.3 от 11 Януари 1994г., отм. ДВ. бр.63 от 5 Август 1994г.

Отменено с § 3 на Постановление № 147 на Министерския съвет от 1 август 1994 г. за определяне на минималната работна заплата за страната, нов размер на социалната пенсия и компенсиране на някои доходи на населението - ДВ, бр. 63 от 5 август 1994 г.


МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:


Чл. 1. Приема от 1 март 1993 г.:

1. (*) средни месечни брутни работни заплати на едно лице по отрасли, дейности и организации от бюджетната сфера съгласно приложение № 1;

2. таблица на коефициентите за определяне на началните основни месечни работни заплати по степени на образование в отраслите и дейностите по раздел I на приложението по предходната точка съгласно приложение № 2;

3. таблица на коефициентите за определяне на началните основни месечни работни заплати по длъжностни степени за заетите в държавното управление, местното самоуправление и местната администрация съгласно приложение № 3;

4. класификатор на длъжностите и коефициентите за определяне на началните основни месечни работни заплати по степени за заетите в държавното управление, местното самоуправление и местната администрация съгласно приложение № 4.


Чл. 2. (1) (Изм. - ДВ, бр. 40 от 1993 г.) Приетите с т. 1 на чл. 1 размери на средните месечни брутни работни заплати на едно лице по отрасли, дейности и организации се изменят до 30 юли за третото тримесечие и до 30 октомври за четвъртото тримесечие на 1993 г. с 90 на сто от фактическия индекс на потребителските цени за предходното тримесечие.

(2) Необходимите средства за увеличението на заплатите по ал. 1 се осигуряват от държавния бюджет чрез бюджетните и извънбюджетните сметки на министерствата, ведомствата и другите бюджетни организации, както и от бюджетите на общините.


Чл. 3. Ръководителите на министерствата и другите ведомства и кметовете на общините в рамките на утвърдените средства и средни работни заплати за съответните отрасли и дейности определят по организации и звена съобразно структурата и квалификационните степени на персонала конкретните размери на средната месечна брутна работна заплата на едно лице по реда на чл. 9 от Наредбата за договаряне на работната заплата.


Чл. 4. (В сила от 01.01.1993 г.) (1) Средствата за работна заплата в органите, организациите и дейностите на бюджетна издръжка се образуват с натрупване на основата на утвърдената с бюджета численост на персонала и средната месечна брутна работна заплата на едно лице през отделните месеци на годината.

(2) Средствата за работна заплата в органите, организациите и дейностите по предходната алинея могат да се увеличават с до 20 на сто за сметка на целесъобразни икономии на разходите. Формираните по този ред средства могат да се ползват за допълнително материално стимулиране съобразно личния принос в постигнатите резултати и изпълнените работи.


Чл. 5. (В сила от 01.01.1993 г.) (1) Образуването на средствата за работна заплата в организациите и звената, които прилагат извънбюджетна приходно-разходна сметка или финансова сметка за приходите и разходите, се извършва по реда на ал. 1 на чл. 4.

(2) В организациите и звената, които работят на извънбюджетна приходно-разходна сметка, средствата за работна заплата могат да се увеличават при преизпълнение на предвидените със сметката приходи, както следва:

1. с до 30 на сто за тези, които работят в условията на пълна самоиздръжка;

2. с до 20 на сто за тези, които получават субсидии от бюджета.

(3) Средствата за работна заплата в организациите и звената, които прилагат финансова сметка за приходите и разходите, могат да се увеличават с до 20 на сто за сметка на преизпълнение на приходите и целесъобразни икономии на разходите, при условие, че са осигурени необходимите средства.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 68 от 1993 г.) Формираните средства за работна заплата по реда на ал. 2 и 3 могат да се ползват за допълнително материално стимулиране текущо или в края на годината при условие, че са осигурени изцяло средства за изплащане увеличението на заплатите по чл. 2, ал. 1. Увеличаването на средната брутна работна заплата над утвърдената чрез допълнително материално стимулиране не се взема предвид при актуализиране на работната заплата по чл. 2.


Чл. 6. Министерствата, другите ведомства и общинските съвети могат да определят с до 20 на сто по-високи средни брутни работни заплати от определените с това постановление за отраслите "образование" и "здравеопазване", като осигуряват целево необходимите средства, без да ползват за тази цел субсидии от Републиканския бюджет. Увеличението на средната брутна работна заплата по този ред не се взема предвид при прилагането на чл. 2.


Чл. 7. (1) Началната основна месечна работна заплата по длъжности и длъжностни степени в органите на държавното управление и на местното самоуправление и местната администрация се определя с коефициент към минималната месечна работна заплата за страната съгласно приложение № 4.

(2) Началната основна месечна работна заплата за заетите в органите и дейностите извън посочените в предходната алинея се конкретизира с отрасловите (браншовите) споразумения или с колективните трудови договори при спазване на коефициентите по приложение № 2.

(3) Началните основни месечни работни заплати по длъжности и длъжностни степени в организациите и звената, които прилагат извънбюджетна приходно-разходна сметка или финансова сметка за приходите и разходите, се определят по реда на ал. 1 - за заетите в държавното управление и в местното самоуправление и местната администрация, и по реда на ал. 2 - за заетите в отраслите и дейностите, включени в раздел I на приложение № 1.

(4) В органите, организациите и дейностите от бюджетната сфера индивидуалните работни заплати могат да се увеличават за сметка на икономии от утвърдените им средства за работна заплата текущо - чрез изменение на основната работна заплата, или в края на годината - чрез допълнително материално стимулиране. Увеличението на средната брутна работна заплата по този ред не се взема предвид при прилагането на чл. 2.


Чл. 8. Висшият съдебен съвет по предложение на Министерството на правосъдието, Главната прокуратура и Върховния съд съгласувано с Министерството на труда и социалните грижи и Министерството на финансите определя коефициенти за началните основни месечни работни заплати по длъжности и степени на заетите в тези сфери.


Чл. 9. Министрите, ръководителите на други ведомства и бюджетни организации, общинските съвети и кметовете на общините да предприемат незабавни мерки за осигуряване изпълнението на това постановление.


Преходни и Заключителни разпоредби

§ 1. (В сила от 01.03.1993 г.) Отменят се:

1. Алинеи 2 и 3 на чл. 3, точки 3, 4 и 5 на ал. 1 и ал. 2 на чл. 4 от Постановление № 129 на Министерския съвет от 1991 г. за преминаване на договаряне на работната заплата (обн., ДВ, бр. 55 от 1991 г.; изм., бр. 64 от 1991 г.; попр., бр. 70 от 1991 г.; изм., бр. 35 и 59 от 1992 г.; попр., бр. 62 от 1992 г.; изм., бр. 67 от 1992 г. и бр. 4 от 1993 г.).

2. Постановление № 133 на Министерския съвет от 1992 г. за средните месечни брутни работни заплати и формирането на основните месечни заплати в държавните органи и организации на бюджетна издръжка (обн., ДВ, бр. 59 от 1992 г.; попр. и изм., бр. 62, 67 и 100 от 1992 г.).


§ 2. (В сила от 01.03.1993 г.) (Изм. - ДВ, бр. 40 от 1993 г.) Член 9 от Наредбата за договаряне на работната заплата, приета с Постановление № 129 на Министерския съвет от 1991 г., се изменя така:

"Чл. 9. (1) За бюджетните организации и дейности договарянето на работната заплата се извършва на:

1. национално равнище - по т. 6 на чл. 7;

2. отраслово (браншово) равнище - по точки 1, 2, 5, 8 и 9 на чл. 7;

3. равнище организация - по останалите точки на чл. 7.

(2) За предприятията и организациите извън посочените в ал. 1 при договаряне на работната заплата за диференциране на началната месечна работна заплата в зависимост от степента на образование, което се изисква за работното място (длъжността), се прилагат следните препоръчителни коефициенти към минималната месечна работна заплата за страната:

1. за средно образование - 1,10;

2. за средно специално образование - 1,15;

3. за полувисше образование - 1,25;

4. за висше образование - 1,35.


§ 3. В размерите на новите работни заплати по това постановление са включени изплатените компенсации по реда на т. 3 на чл. 2 от Постановление № 40 на Министерския съвет от 1993 г. (ДВ, бр. 18 от 1993 г.).


§ 4. Средствата за изплащане на обезщетенията по чл. 222 от Кодекса на труда за лицата, освободени от организации на бюджетна издръжка, се осигуряват целево от държавния бюджет и от самостоятелните бюджети на общините.


§ 5. (*) (Изм. - ДВ, бр. 40 от 1993 г.) Министерството на финансите да актуализира от 1 март 1993 г. средствата за работна заплата по бюджетните сметки на министерствата, другите ведомства, висшите учебни заведения и другите бюджетни организации на издръжка на републиканския бюджет, в които основните месечни работни заплати на ръководните длъжности се определяха по реда на § 4 от преходните и заключителните разпоредби на Постановление № 133 на Министерския съвет от 1992 г. Увеличението към 1 март 1993 г. на индивидуалната основна работна заплата на лицата, заемащи тези длъжности, не може да бъде повече от 10 на сто, освен в случаите, когато не се достига началната основна месечна работна заплата за съответната длъжност.


§ 5а. (Нов - ДВ, бр. 40 от 1993 г., изм. - ДВ, бр. 68 от 1993 г.) Общинските съвети могат да актуализират от 1 март 1993 г. средствата за работна заплата на общинските администрации, в които основните заплати на ръководните длъжности се определяха по реда на § 4 от преходните и заключителните разпоредби на Постановление № 133 на Министерския съвет от 1992 г. Увеличението към 1 март 1993 г. на индивидуалната основна работна заплата на лицата, заемащи тези длъжности, не може да бъде повече от 10 на сто, освен в случаите, когато не се достига началната основна месечна работна заплата за съответната длъжност. Средствата за работна заплата на общината, определени по реда на чл. 4 на постановлението, се увеличават с 41,2 на сто от разликата между определената индивидуална основна месечна работна заплата на заемащите длъжностите: кметски наместник, зам.-кметски наместник, зам.-кмет на община, секретар на община, секретар на териториална общинска администрация и със 100 на сто за кмет на населено място и кметски пълномощник, и приетата с постановлението средна месечна брутна работна заплата за общината.


§ 6. От датата на влизане в сила на това постановление измененията в структурите на централните управления на министерствата и другите ведомства, когато водят до увеличаване броя на ръководните кадри, се съгласуват с Министерството на труда и социалните грижи и с Министерството на финансите.


§ 7. Министерството на труда и социалните грижи и Министерството на финансите съвместно със заинтересуваните органи и организации до 30 май 1993 г. да разработят принципите и приоритетите, на основата но които да се утвърждават съотношения и равнища на средните брутни работни заплати на организациите и звената на бюджетна издръжка.


§ 8. Членове 4 и 5 влизат в сила от 1 януари 1993 г., а § 1 и 2 - от 1 март 1993 г.


§ 9. Министерството на труда и социалните грижи и Министерството на финансите дават разяснения по постановлението и решават в рамките на своята компетентност допълнително възникнали специфични въпроси по неговото прилагане.


Допълнителни разпоредби
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 150 ОТ 3 АВГУСТ 1993 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА СРЕДНИТЕ БРУТНИ МЕСЕЧНИ ЗАПЛАТИ В БЮДЖЕТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ДЕЙНОСТИ И ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 71 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 1993 Г. (ОБН., ДВ, БР. 30 ОТ 1993 Г.)

(ДВ - БР. 68 ОТ 10.08.1993 Г.)


§ 1. От 1 юли 1993 г. средните брутни месечни работни заплати на едно лице по отрасли, дейности и организации от бюджетната сфера, определени съгласно чл. 1, ал. 1 от Постановление № 71 на Министерския съвет от 1993 г. за привеждане на работната заплата в бюджетните организации и дейности в съответствие с инфлацията (ДВ, бр. 30 от 1993 г.) се увеличават с коефициент 1,119. Със същия коефициент се увеличават средствата за работна заплата на лицата, определени по § 5 от преходните и заключителните разпоредби на същото постановление.


§ 3. Необходимите средства за изпълнение на постановлението се осигуряват в рамките на средствата по бюджетните сметки на министерствата, ведомствата, висшите учебни заведения и другите бюджетни организации, както и по бюджетите на общините.


Приложение № 1 към чл. 1, т. 1


(Доп. - ДВ, бр. 3 от 11.01.1994 г.)


Средни месечни брутни работни заплати на едно лице считано от 1 март 1993 г. по отрасли, дейности и организации (*)Отрасъл, дейност, организация Средна брутна
по   месечна работна
ред   заплата на едно лице,
    лв.
1 2 3
     
  I. Отрасли и дейности  
     
1. Здравеопазване 2569
2. Образование 2411
3. Култура (в т.ч. и на общински бюджети) 2372
4. Българска академия на науките 3036
5. Селскостопанска академия  
  за отрасъл "Наука" и Президиума 2965
  за "Подготовка на кадри" 2411
  за отрасъл "Култура" 2316
6. Висши и полувисши учебни заведения  
  (без медицинските) 3014
7. Медицински висши учебни заведения 3114
8. Българска национална телевизия  
  Българско национално радио 2993
     


II. Бюджетни организации и звена


А. Централни управления на министерства и ведомства


1. (Доп. - ДВ, бр. 3 от 1994 г.) Министерство на промишлеността;  
Министерство на финансите; Министерство на труда и социалните  
грижи (вкл. Главна инспекция по труда, териториални инспекции  
по труда, Център по безопасност на труда); Комитет за  
използване на атомната енергия за мирни цели; Комисия  
за защита на конкуренцията; Център за европейски  
изследвания; Министерство на образованието, науката  
и културата; Министерство на здравеопазването;  
Министерство на земеделието; Министерство на външните  
работи; Министерство на транспорта; Министерство на  
търговията; Министерство на околната среда; Министерство  
на териториалното развитие и строителството, включително  
Държавната инспекция за териториалноустройствен и строителен  
контрол; Държавна инспекция по съобщенията 3064
2. Комитет по енергетика; Агенция за приватизация; Главно  
управление "Икономика на отбраната и държавен резерв";  
Комитет по пощи и далекосъобщения 3290
3. Комитет по стандартизация и метрология; Агенция за  
чуждестранна помощ; Агенция за икономическо програмиране  
и развитие; Национален статистически институт; Център по  
администрация към Министерския съвет; Комитет по геология  
и минералните ресурси; Комитет по туризма; Комитет по горите;  
Комитет за младежта и спорта; Главно управление на архивите;  
Главно управление на пътищата; Национална комисия по цените;  
Национално патентно ведомство 2993
4. Съвет за взаимно осигуряване на членовете на  
трудовопроизводителните кооперации; Български червен  
кръст; Висша атестационна комисия; Национална банка за  
промишлени и микроорганизми и клетъчни култури 2937
5. Главно управление "Данъци" и управление "Държавен  
финансов контрол" (включително териториални данъчни управления  
и териториални управления на държавния финансов контрол) 4165
   


Б. Бюджетни организации и звена, подчинени на министерства и ведомства


1. Министерство на образованието, науката  
и културата 2372
2. Министерство на земеделието 2492
3. Министерство на труда и социалните грижи 2824
4. Министерство на околната среда 2669
5. Министерство на териториалното развитие и строителството 2669
6. Национален статистически институт 2492
7. Комитет за използване на атомната енергия за мирни цели 2704
8. Комитет по енергетика 2831
9. Министерство на транспорта 2760
10. Комитет по стандартизация и метрология 2704
11. Поземлени комисии в населени места с население над  
200 000 души 3205
12. Поземлени комисии в населени места с население под  
200 000 души 3022
13. Други организации и звена на бюджетна  
издръжка към общинските съвети 2351
14. Съвет за взаимно осигуряване членовете на  
трудовопроизводителните кооперации 2704
15. Главно управление на пътищата -  
териториални пътни управления 2492
   


В. Орган на местното самоуправление и местната администрация


1. Столична голяма община 2993
2. Областни администрации 2937
3. Общински администрации:  
а) общини с население над 100 000 души 2824
б) общини с население под 100 000 души 2669
4. Организации и звена към общинските администрации:  
а) социални грижи 2513
б) единни бюджетни счетоводства 2407
в) благоустройство и комунално стопанство 2407
   

Забележки:

1. За необхванатите в таблицата специализирани бюджетни организации и звена, както и за тези, които се финансират от други източници, но прилагат принципа на бюджетна издръжка, Министерството на финансите и Министерството на труда и социалните грижи определят средната брутна месечна заплата по предложение на съответните министерства и ведомства.

2. Ръководителите на министерствата и ведомствата и кметовете на общините в рамките на утвърдените средни работни заплати по раздел II, буква "Б" и пор. № 4 на буква "В" определят по организации и звена конкретните размери на средните месечни брутни работни заплати на едно лице.

3. Организациите и звената, непосочени в приложението, ползват средните брутни работни заплати на едно лице за съответния отрасъл или дейност.


Приложение № 2 към чл. 1, т. 2


ТАБЛИЦА


на коефициентите за определяне на началните основни месечни работни заплати по степени и образование в отраслите и дейностите по раздел I на приложение № 1Степен на образование Коефициент
по   към минималната
ред   месечна работна
    заплата за страната
1. По-ниско от средно образование 1,00
2. Средно общо и средно специално образование 1,15
3. Полувисше образование 1,30
4. Полувисше и средно специално образование за  
  педагогически и медицински специалисти 1,50
5. Висше образование 1,60
6. Висше образование за педагогически специалисти 1,80
7. Висше образование за медицински специалисти 2,00
     


Приложение № 3 към чл. 1, т. 3


ТАБЛИЦА


на коефициентите за определяне на началните основни месечни работни заплати по длъжностни степени за заетите в държавното управление, местното самоуправление и местната администрацияДлъжностна Коефициент към
степен минималната
  месечна работна
  заплата за страната
Първа 1,00
Втора 1,15
Трета 1,30
Четвърта 1,45
Пета 1,60
Шеста 1,80
Седма 2,00
Осма 2,40
Девета 2,80
Десета 3,10
Единадесета 3,50
Дванадесета 4,40
Тринадесета 5,30
Четиринадесета 6,00
Петнадесета 7,00
Шестнадесета 8,00
   


Приложение № 4 към чл. 1, т. 4


(Доп. - ДВ, бр. 40 от 1993 г.)


КЛАСИФИКАТОР


на длъжностите и коефициентите за определяне на началните основни месечни работни заплати по степени за заетите в държавното управление, местното самоуправление и местната администрацияДлъжностни Длъжностна Коефициент
по наименования степен към минималната
ред     работна заплата
      за страната
1 2 3 4
I. Народно събрание,    
  Президентство,    
  Министерски съвет    
1.1. Началник на кабинета 16 8,00
1.2. Началник на отдел 15 7,00
1.3. Главен съветник; зам.-    
  началник на отдел;    
  ръководител на пресцентър 14 6,00
1.4. Старши съветник; съветник;    
  началник на Протокола;    
  главен счетоводител;    
  главен юрисконсулт 13 5,30
1.5. Ръководител на служба 12 4,40
II. Министерства, други    
  ведомства, Столична    
  голяма    
  община, областни    
  администрации    
2.1. Председател на Столичния    
  общински съвет; областен    
  управител; първи заместник-    
  министър; ръководител на    
  ведомство 16 8,00
2.2. Заместник-министър;    
  заместник-кмет на    
  Столичната голяма община;    
  заместник-ръководител на    
  ведомство; главен секретар    
  на министерство или друго    
  ведомство; заместник-    
  областен управител 15 7,00
2.3. Секретар в Столичната    
  голяма община 14 6,00
2.4. Началник на управление;    
  началник на кабинет на    
  министър; началник на    
  канцеларията на кмета на    
  Столичната голяма община 13 5,30
2.5. Началник на отдел 11 3,50
2.6. Главен юрисконсулт; главен    
  счетоводител; ръководител    
  на сектор; главен експерт 9 2,80
2.7. Експерт 8 2,40
2.8. Главен специалист 7 2,00
2.9. Специалист 6 1,80
III. Звена, подчинени на    
  министерства и    
  други ведомства    
3.1. Ръководител на звено на    
  национално равнище 13 5,30
3.2. Заместник-ръководител на    
  звено на национално    
  равнище 12 4,40
3.3. Ръководител на звено на    
  регионално териториално    
  равнище 10 3,10
3.4. Заместник-ръководител на    
  звено на регионално и    
  териториално равнище 9 2,80
3.5. Ръководител на обслужващо    
  звено, подчинено на    
  министерство или друго    
  ведомство 7 2,00
3.6. Главен юрисконсулт 8 2,40
3.7. Старши юрисконсулт 7 2,00
3.8. Юрисконсулт 6 1,80
3.9. Главен счетоводител в звено    
  на национално, регионално и    
  териториално равнище 8 2,40
3.10 Главен счетоводител в    
  обслужващо звено 6 1,80
3.11 Началник на отдел 8 2,40
3.12 Главен данъчен експерт    
  в Главно управление "Данъци"    
  и в териториално данъчно    
  управление 10 3,10
3.13 Главен инспектор по труда    
  в Главната инспекция по    
  труда 9 2,80
3.14 (Доп. - ДВ, бр. 40 от 1993 г.)    
  Главен финансов експерт    
  в управление "Държавен    
  финансов контрол" в    
  териториално управление    
  на държавния финансов    
  контрол 10 3,10
3.15 Данъчен експерт в Главно    
  управление "Данъци" и в    
  териториално данъчно    
  управление 9 2,80
3.16 Инспектор по труда в    
  Главната инспекция по труда 8 2,40
3.17 (Доп. - ДВ, бр. 40 от 1993 г.)    
  Финансов експерт в    
  управление "Държавен    
  финансов контрол" в    
  териториално управление    
  на държавния финансов    
  контрол 9 2,80
3.18 Експерт 7 2,00
3.19 Главен данъчен инспектор 8 2,40
3.20 Главен инспектор по труда    
  в териториален орган 7 2,00
3.21 Главен финансов ревизор 8 2,40
3.22 Главен специалист 6 1,80
3.23 Данъчен инспектор 7 2,00
3.24 Инспектор по труда в    
  териториален орган 6 1,80
3.25 Финансов ревизор 7 2,00
3.26 Специалист 5 1,60
IV. Общински администрации    
4.1. Кмет на община:    
  I група 12 4,40
  II група 11 3,50
  III група 10 3,10
4.2. Председател на общински    
  съвет:    
  I група 12 4,40
  II група 11 3,50
  III група 10 3,10
4.3. Кметски наместник в    
  териториална общинска    
  администрация 12 4,40
4.4. Заместник-кмет на община:    
  I група 10 3,10
  II група 9 2,80
  III група 8 2,40
4.5. Заместник кметски    
  наместник 10 3,10
4.6. Секретар на община:    
  I група 10 3,10
  II група 9 2,80
  III група 8 2,40
4.7. Секретар в териториална    
  общинска администрация 10 3,10
4.8. Началник на управление в    
  община    
  I група 9 2,80
4.9. Главен архитект на община:    
  I група 9 2,80
  II група 8 2,40
  III група 7 2,00
4.10 Началник на отдел в    
  община:    
  I група 7 2,00
  II и III група 6 1,80
4.11 Главен счетоводител    
  в община:    
  I група 7 2,00
  II и III група 6 1,80
4.12 Главен юрисконсулт    
  в община:    
  I група 7 2,00
  II и III група 6 1,80
4.13 Главен специалист 6 1,80
4.14 Специалист 5 1,60
4.15 Председател и секретар    
  на общинска поземлена    
  комисия:    
  а) в община I група 10 3,10
  б) в община II група 9 2,80
  в) в община III група 8 2,40
V. Кметства на населени места    
5.1. Кмет на населено място:    
  I група 8 2,40
  II група 7 2,00
5.2. Главен счетоводител 6 1,80
5.3. Главен юрисконсулт 6 1,80
5.4. Началник на отдел 6 1,80
5.5. Главен специалист 5 1,60
5.6. Специалист 4 1,45
5.7. Председател на поземлена    
  комисия към кметство    
  на населено място:    
  а) в кметство I група 7 2,00
  б) в кметство II група 6 1,80
       


Забележки:

1. Длъжностите и коефициентите за определяне на началните основни месечни заплати по длъжностни степени се прилагат само за лицата, които притежават висше образование по специалност, съответстваща на трудовите функции, присъщи на длъжността, с изключение на тези, които са по избор съгласно Закона за местното самоуправление местната администрация (ДВ, бр. 77 от 1991 г.).

2. Конкретните изисквания за образование, специалност, трудов стаж, правоспособност и други се определят от работодателя като страна по трудовия договор, с длъжностните характеристики, освен ако за това има задължителни разпоредби, утвърдени с нормативен акт.

3. Основната месечна работна заплата на работника или служителя се определя с индивидуалния трудов договор. Нейният размер при пълно работно време не може да бъде по-малък от началната основна месечна работна заплата за съответната длъжност и степен, определени в класификатора чрез коефициента към минималната работна заплата за страната.

4. Конкретните размери на основните месечни работни заплати се определят:

а) на кмета на общината - от областния управител;

б) на председателя на общинския съвет - от общинския съвет;

в) на кмета на населено място - от кмета на общината.

5. За длъжностите от категорията "Работници", за които в длъжностните характеристики е предвидено изискване за висше образование по специалността, се предлага коефициентът, определен за длъжността от категорията "Специалисти" на съответното равнище с висше образование.

6. За неупоменатите длъжности в този класификатор, както и за притежаващите по-ниско от висше образование се прилагат длъжностните степени и коефициенти от таблицата (приложение № 3), както следва:

първа - за работници, помощен (обслужващ) персонал и охрана;

втора - за специалисти със средно образование и за работници, заемащи длъжности, за които с нормативен акт е предвидено изискване за правоспособност;

трета - за специалисти със средно специално или полувисше образование.

За работници и служители от първа до трета степен включително, които изпълняват функции на отговорници или ръководят структурно обособени звена (работилници, гаражи, бази, отдели, служби и др.), се прилага коефициентът за следващата по-висока длъжностна степен от тази за съответния вид и степен на образование.

7. В териториалните общински администрации в София, Пловдив и Варна се ползват длъжностните наименования и коефициенти за началните месечни заплати, определени за общини I група, а в органите по раздел I и общите длъжности - за специалисти от раздел II.

8. За специалистите с висше, средно специално и средно образование, за работници и помощен (обслужващ) персонал в общинските поземлени комисии се ползват коефициентите за началните основни месечни работни заплати, определени за общинските администрации от съответната група общини. За членовете на кметските поземлени комисии се ползват коефициентите, определени за главен специалист и за специалисти за съответната степен на образование в кметствата на населените места.

9. Общините се групират, както следва:

I група - с брой на населението над 100 000 души;

II група - с брой на населението от 50 000 до 100 000 души;

III група - с брой на населението под 50 000 души.

10. Кметствата на населени места се групират, както следва:

I група - с брой на населението над 4000 души;

II група - с брой на населението под 4000 души.

11. По предложение на министерствата и другите ведомства Министерството на труда и социалните грижи и Министерството на финансите приравняват по този класификатор новосъздадени длъжности или длъжности, които не са обхванати в него.


Промени настройката на бисквитките