Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 3 от 11.I

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 58 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 8 АПРИЛ 1992 Г. ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА И РАЗВОЙНАТА ДЕЙНОСТ ПО ИЗПОЛЗВАНЕТО НА АТОМНАТА ЕНЕРГИЯ ЗА МИРНИ ЦЕЛИ И ПО КОНТРОЛА ЗА ЯДРЕНАТА И РАДИАЦИОННАТА БЕЗОПАСНОСТ

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 58 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 8 АПРИЛ 1992 Г. ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА И РАЗВОЙНАТА ДЕЙНОСТ ПО ИЗПОЛЗВАНЕТО НА АТОМНАТА ЕНЕРГИЯ ЗА МИРНИ ЦЕЛИ И ПО КОНТРОЛА ЗА ЯДРЕНАТА И РАДИАЦИОННАТА БЕЗОПАСНОСТ

Обн. ДВ. бр.33 от 21 Април 1992г., изм. ДВ. бр.3 от 11 Януари 1994г., доп. ДВ. бр.6 от 17 Януари 1995г., отм. ДВ. бр.85 от 26 Септември 2003г.

Отменено с § 2 от заключителните разпоредби на Постановление № 206 на Министерския съвет от 17 септември 2003 г. за приемане на Наредба за реда за заплащане на таксите по Закона за безопасно използване на ядрената енергия и за одобряване на Тарифа за таксите, събирани от Агенцията за ядрено регулиране по Закона за безопасно използване на ядрената енергия - ДВ, бр. 85 от 26 септември 2003 г.


МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:


Чл. 1. (1) Образува фонд "Ядрени изследвания и ядрена и радиационна безопасност" под управлението на Комитета за използване на атомната енергия за мирни цели за финансиране на научноизследователската и развойната дейност в областта на използването на атомната енергия за мирни цели и осигуряване на ядрената и радиационната безопасност.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 3 от 1994 г., доп., бр. 6 от 1995 г.) Средствата по фонда се набират от субсидия от държавния бюджет, постъпления и продажба на изследователски и приложни разработки, лицензии, ноу-хау, образци и други стоково-материални ценности, чието създаване е финансирано от фонда, такси за издаване на разрешения и наложени глоби по Закона за използване на атомната енергия за мирни цели, възстановени средства при възмездно или смесено финансиране, лихви, дарения, депозити, държавни ценни книжа, застраховки, постъпления от продажба на информационни материали и други сделки.


Чл. 2. Открива извънбюджетна сметка за съхраняване на средствата по фонд "Ядрени изследвания и ядрена и радиационна безопасност" съгласно чл. 37 от Закона за съставяне и изпълнение на държавния бюджет.


Чл. 3. Приема Наредба за набиране, изразходване и управление на финансовите средства по фонд "Ядрени изследвания и ядрена и радиационна безопасност" под управлението на Комитета за използване на атомната енергия за мирни цели.


Промени настройката на бисквитките