Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 3 от 11.I

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 236 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 10 ДЕКЕМВРИ 1991 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ ОСНОВНИТЕ ФУНКЦИИ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 236 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 10 ДЕКЕМВРИ 1991 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ ОСНОВНИТЕ ФУНКЦИИ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

Обн. ДВ. бр.107 от 24 Декември 1991г., изм. ДВ. бр.42 от 22 Май 1992г., изм. ДВ. бр.68 от 21 Август 1992г., изм. ДВ. бр.70 от 28 Август 1992г., изм. ДВ. бр.3 от 11 Януари 1994г., изм. ДВ. бр.34 от 22 Април 1994г., изм. ДВ. бр.87 от 25 Октомври 1994г., изм. ДВ. бр.19 от 24 Февруари 1995г., изм. ДВ. бр.29 от 30 Март 1995г., изм. ДВ. бр.54 от 13 Юни 1995г., изм. ДВ. бр.95 от 27 Октомври 1995г., изм. ДВ. бр.11 от 6 Февруари 1996г., изм. ДВ. бр.56 от 2 Юли 1996г., изм. ДВ. бр.18 от 28 Февруари 1997г., изм. ДВ. бр.26 от 28 Март 1997г., изм. ДВ. бр.62 от 5 Август 1997г., изм. ДВ. бр.39 от 7 Април 1998г., изм. ДВ. бр.67 от 12 Юни 1998г., изм. ДВ. бр.116 от 7 Октомври 1998г., изм. ДВ. бр.133 от 11 Ноември 1998г., изм. ДВ. бр.13 от 16 Февруари 1999г., изм. ДВ. бр.60 от 2 Юли 1999г., отм. ДВ. бр.105 от 2 Декември 1999г.

Отменено с § 1, т. 1 от преходните и заключителните разпоредби на Постановление № 220 на Министерския съвет от 30 ноември 1999 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на регионалното развитие и благоустройството - ДВ, бр. 105 от 2 декември 1999 г., в сила от 02.12.1999 г.


МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:


Чл. 1. (1) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 1997 г.) Определя основните функции на Министерството на регионалното развитие и благоустройството съгласно приложението.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 1997 г.) Министърът на регионалното развитие и благоустройството да утвърди правилник за устройството и дейността на министерството.


Чл. 2. (Изм. - ДВ, бр. 42 от 1992 г., бр. 68 от 1992 г., бр. 70 от 1992 г., бр. 3 от 1994 г., бр. 34 от 1994 г., бр. 87 от 1994 г. - в сила от 9 септември 1994 г., бр. 19 и бр. 29 от 1995 г., бр. 54 от 1995 г., бр. 95 от 1995 г., бр. 11 и 56 от 1996 г., бр. 18 от 1997 г., бр. 26 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 1998 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 67 от 1998 г., изм. - ДВ, бр. 60 от 1999 г. в сила от 1 януари 1999 г.) Определя численост на персонала на Централното управление на Министерството на регионалното развитие и благоустройството 220 щатни бройки, в това число главен секретар.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 133 от 1998 г.) Определя петима заместник-министри, които се включват в числеността на администрацията на Министерския съвет.


Чл. 3. Закрива от 1 януари 1992 г. следните специализирани звена към бившето Министерство на строителството, архитектурата и благоустройството:

1. Бюрото по организация и нормиране на труда с численост на персонала 10 бройки;

2. щатното звено на Върховния съвет по териториално и селищно устройство, архитектура, строителство, благоустройство и техническа правоспособност с численост на персонала 14 бройки;

3. Националния център по териториално и селищно устройство, регионално развитие и архитектура с численост на персонала 200 бройки;

4. Управлението за гражданска регистрация и административно обслужване с численост на персонала 12 бройки.

5. Центъра за нормативно осигуряване, научно-техническа информация и издателство с численост на персонала 15 бройки.


Чл. 4. (Изм. - ДВ, бр. 62 от 1997 г.) Образува от 1 януари 1992 г. към Министерството на регионалното развитие и благоустройството следните специализирани звена на бюджетна издръжка със седалище София:

1. (изм. - ДВ, бр. 3 от 1994 г., бр. 34 от 1994 г. бр. 95 от 1995 г., бр. 26 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 67 от 1998 г., изм. - ДВ, бр. 60 от 1999 г., в сила от 1 януари 1999 г.) Национален център по териториално развитие и жилищна политика като юридическо лице с численост на персонала 100 бройки. Имуществото на закрития Национален център по териториално и селищно устройство, регионално развитие и архитектура, както и правата и задълженията по сключените стопански договори преминават към новообразувания център;

2. (изм. - ДВ, бр. 42 от 1992 г., бр. 34 от 1994 г., бр. 87 от 1994 г., бр. 26 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 67 от 1998 г., изм. - ДВ, бр. 60 от 1999 г., в сила от 1 януари 1999 г.) Национален център по строителство с численост на персонала 41 бройки като юридическо лице.


Чл. 4а. (Нов - ДВ, бр. 3 от 1994 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 1997 г.) Върховният съвет за териториално и селищно устройство, строителство и архитектура преминава от 1 януари 1994 г. от Националния център по териториално развитие и жилищна политика към Министерството на регионалното развитие и благоустройството.


Чл. 5. (Изм. - ДВ, бр. 87 от 1994 г., бр. 26 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 67 от 1998 г., отм. - ДВ, бр. 60 от 1999 г., в сила от 1 януари 1999 г.)


Чл. 6. (Изм. - ДВ, бр. 62 от 1997 г.) Министърът на регионалното развитие и благоустройството да утвърди основните функции и структурата на образуваните и преобразуваните специализирани звена на министерството.


Чл. 7. (Изм. - ДВ, бр. 62 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 13 от 1999 г.) Почивните станции в гр. Вършец и "Чайка" в комплекс "Златни пясъци" - Варна, и Центърът за строителни кадри в Пловдив на закритото Министерство на строителството, архитектурата и благоустройството преминават към Министерството на регионалното развитие и благоустройството.


Чл. 8. (1) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 1997 г.) Предоставя имуществото на закритите специализирани звена по чл. 3, точки 1, 2, 4 и 5 на Министерството на регионалното развитите и благоустройството.

(2) Председателят на ликвидационната комисия на централното управление на закритото Министерство на строителството, архитектурата и благоустройството да назначи ликвидационни комисии за специализираните бюджетни звена, които се закриват, като определи и съответните срокове за пълна ликвидация.


Чл. 9. Министерството на финансите да осигури необходимите средства за провеждане ликвидацията на специализираните бюджетни звена.


Чл. 10. (Нов - ДВ, бр. 62 от 1997 г.) В Централното управление на Министерството на регионалното развитие и благоустройството се създава управление "Държавна собственост".


Допълнителни разпоредби

§ 1. (Изм. - ДВ бр. 62 от 1997 г.) В предвидените в закона или в акт на Министерския съвет случаи Министерството на регионалното развитие и благоустройството упражнява правата на едноличния собственик на държавното имущество по отношение на фирмите и дружествата от отрасъл "Строителство и строителна индустрия", в това число и спрямо Главното управление на Строителните войски, "Главболгарстрой" - ООД, "Техноекспортстрой" - ООД, и съответните проектантски организации.


Заключителни разпоредби

§ 2. (Изм. - ДВ, бр. 42 от 1992 г.) Отменя чл. 1, 2, 3, 4, 5 и 6 и приложението към чл. 1 от Постановление № 134 на Министерския съвет от 1991 г. за определяне на основните функции и задачи на Министерството на строителството, архитектурата и благоустройството (ДВ, бр. 59 от 1991 г.).


§ 3. Навсякъде в Правилника за държавния технически контрол, приет с Постановление № 31 на Министерския съвет от 1973 г. (обн., ДВ, бр. 62 от 1973 г.; изм. и доп., бр. 24 от 1975 г., бр. 87 от 1976 г., бр. 37 от 1978 г., бр. 38 от 1983 г., бр. 48 от 1985 г., бр. 53 от 1987 г. и бр. 59 от 1991 г.), думите "Държавна инспекция за строителен надзор" се заменят с "Държавна инспекция за териториалноустройствен и строителен контрол".


§ 4. Това постановление влиза в сила от 28 ноември 1991 г.


Приложение към чл. 1, ал. 1


(Изм. - ДВ, бр. 116 от 1998 г., изм. - ДВ, бр. 13 от 1999 г.)


Основни функции на Министерството на регионалното развитие и благоустройството


Чл. 1. (Доп. - ДВ, бр. 42 от 1992 г., бр. 68 от 1992 г., бр. 56 от 1996 г.) Министерството на регионалното развитие и благоусртойството, наричано по-нататък "Министерството", провежда държавната политика в областта на регионалното развитие, териториалното и селищното устройство, административно-териториалното деление и местната администрация, управлението и стопанисването на морските плажове, жилищния проблем, благоустройството и комуналното стопанство, проектирането, строителството и строителната индустрия, геодезията, фотограметрията, картографията и кадастъра, гражданска регистрация и административно обслужване.


Чл. 2. Министърът на регионалното развитие и благоустройството осъществява общото ръководство, координацията и надзора в областите на дейност по чл. 1.


Чл. 3. Министерството осъществява функции по:

1. балансирането и устойчивото развитие на различните териториални общности;

2. устройственото планиране и развитие на териториите и изграждането на населените места;

3. формирането и усъвършенстването на административно-териториалните единици в страната и на свързаната с тях администрация;

4. (нова - ДВ, бр. 56 от 1996 г.) чл. 6, т. 3 от Закона за концесиите във връзка с ползването на морските плажове;

5. (предишна т. 4 - ДВ, бр. 56 от 1996 г.) определянето и провеждането на националната жилищна политика и на свързаните с нея програми;

6. (предишна т. 5 - ДВ, бр. 56 от 1996 г.) рационалното изграждане и развитие на благоустройството и комуналното стопанство в различните териториални единици и населени места;

7. (предишна т. 6 - ДВ, бр. 56 от 1996 г.) преструктурирането и приватизацията на стопанските единици в областта на проектирането, строителното производство и строителната индустрия, както и по отношение на дейностите, свързани с поддържането и обновяването на сградните и благоустройствените фондове;

8. (нова - ДВ, бр. 42 от 1992 г., предишна т. 7 - ДВ, бр. 56 от 1996 г.) координацията, методическото ръководство, възлагането и контрола на качеството на кадастралните, геодезическите и картографските работи в страната;

9. (нова - ДВ, бр. 68 от 1992 г.,предишна т. 8 - ДВ, бр. 56 от 1996 г.) Методическото ръководство, координацията и контрола по развитието, усъвършенстването, функционирането и ползването на ЕСГРАОН.

10. (Нова - ДВ, бр. 62 от 1997 г.) стопанисването, управлението и разпореждането с недвижими имоти държавна собственост.


Чл. 4. (1) В изпълнение на функциите си по чл. 3, т. 1 министерството съвместно със съответните ведомства осигурява условия за:

1. целенасочено развитие и устройство на отделните райони и територии на страната с остри социални, икономически и екологически проблеми;

2. стимулиране и регулиране на инвестиционните дейности в проблемните територии;

3. интегриране на страната с международните транспортни системи.

(2) В изпълнение на функциите си по чл. 3, т. 2 министерството осигурява условия за провеждане на цялостна реформа в териториалното и селищното устройство, насочена към:

1. насърчаване на частната собственост върху недвижимите имоти и ограничаване на възможностите за тяхното отчуждаване;

2. провеждане на реституцията и приватизацията;

3. стимулиране на инвестиционните инициативи и предприемачеството, в това число и на чуждите инвестиции;

4. ефективно използване на поземлените, енергийните и други ресурси и поддържането и обновяването на сградните фондове и инженерните мрежи в селищните и извънселищните територии.

(3) В изпълнение на функциите си по чл. 3, точка 3 министерството съвместно с други ведомства осигурява условия за провеждане на административно-териториалната реформа в страната чрез:

1. формулиране на принципи и критерии за определяне на броя и големината на териториалните единици и техните граници;

2. методическо подпомагане на съответната специализирана местна администрация;

3. подпомагане и координиране създаването на програми за развитие на териториалните общности и общинската собственост;

4. подготовка и квалификация на кадри за съответната специализирана местна администрация.

(4) В изпълнение на функциите си по чл. 3, точка 4 министерството съвместно с други ведомства осигурява условия за провеждане на реформата в жилищния сектор, насочена към:

1. създаване на пазар на жилища, терени, капитали, строителни материали и работна сила за изграждане на жилища;

2. държавно подпомагане на гражданите с ограничена платежоспособност при придобиване и наемане на жилища;

3. осигуряване на общински наемни жилища за неплатежоспособните и нископлатежоспособните граждани;

4. поддържане, стопанисване, обновяване и ефективно използване на наличните жилищни фондове.


(5) В изпълнение на чл. 3, точка 5 министерството осигурява условия за:

1. прилагане на стратегията и инвестиционната политика при благоустройственото развитие и воденето на комуналното стопанство в отделните райони и населени места;

2. приватизиране и преструктуриране на част от благоустройствените и комуналните дейности;

3. регулиране на държавното подпомагане на общините за провеждане на благоустройствените и комуналните дейности;

4. формиране на структурата и финансирането на държавните задачи в областта на водоснабдителните системи и геозащитата;

5. териториалноустройствената координация за рационално и ефективно използване на водните ресурси.

(6) В изпълнение на чл. 3, точка 6 министерството осигурява условия за:

1. разработване и прилагане на политика за технологично, продуктово и пазарно развитие и преструктуриране на проектирането, строителството и строителната индустрия;

2. анализ и оценка за технико-икономическото състояние на стопанските субекти и на системата като цяло;

3. преструктуриране на дълговете;

4. наблюдение и икономическо въздействие върху строителния пазар;

5. възлагане провеждането на търгове за крупни инвестиционни мероприятия, финансирани от държавата. Контрол по провеждането на търговете и защита на стокопроизводителите в страната;

6. демонополизация, децентрализация и преобразуване на стопанските субекти. Организиране и провеждане на мениджърски конкурси;

7. формиране на стратегията и въздействие върху процесите по преобразуване на собствеността и подпомагане на дейността по подготовката за приватизация;

8. организиране на борси за строителни материали и изделия, строителна механизация и работна ръка.


(7) (Нова ал. номерирана като седма, - ДВ, бр. 42 от 1992 г.) В изпълнение на функциите си по чл. 3, т. 7 министерството осигурява условия за:

1. създаването и поддържането на кадастралните карти и планове, геодезическите данни, картографската продукция за територията, в т.ч. на земеделските земи и находищата на полезни изкопаеми;

2. осъществяването на контрола на геодезическите работи по земеразделянето, трасирането на плановете за устройство на територията, геодезическите работи в строителството и експлоатацията на големи съоръжения;

3. даването на правоспособност на дружества и частни лица за извършването на геодезическа, фотограметрична, картографска и кадастрална дейност;

4. създаването и поддържането на поземления кадастър и кадастъра на населените места;

5. регистрацията на собствеността върху недвижимите имоти и отразяване на настъпилите промени на вещни права върху недвижимите имоти или на техните граници въз основа на сведения, получавани от държавните и общинските органи, от нотариата и от гражданите;

6. информирането на съда, нотариата и финансовите служби за правото на собственост и ограничените вещни права върху недвижимата собственост.

(8) (Нова - ДВ, бр. 68 от 1992 г.) В изпълнение на функциите си по чл. 3, т. 8 министерството осигурява условия за:

1. развитието и усъвършенстването на ЕСГРАОН на национално ниво;

2. развитието и усъвършенстването на ЕСГРАОН на териториално ниво;

3. осъществяването на контрола по осигуряване на първична информация за актуализация на системата, по функционирането, по водене на регистри за гражданското състояние, по ползване на информацията от ЕСГРАОН;

4. интеграция на ЕСГРАОН с другите системи за населението на национално и териториално ниво;

5. информационно и административно обслужване на населението и органите на управление.

(9) (Предишна ал. 7 - ДВ, бр. 13 от 1999 г.) Министерството осигурява:

1. (Изм. - ДВ, бр. 13 от 1999 г.) финансиране чрез бюджета на държавните задачи в предмета на неговата дейност и издръжката на специализираните бюджетни звена в неговата система;

2. съдействие на фирмите и дружествата при осъществяване на преки контакти с чуждестранни партньори на международния инвестиционен пазар;

3. участие в международни организации, както и организиране на техническа помощ за страната по предмета на дейност;

4. съвместно с други компетентни органи формирането на общи инвестиционни инициативи в страната и зад граница, включително проекти, ноу-хау, патенти и лицензии и др.;

5. възлагане и разработване на експериментални проекти на нововъведения по предмета на своята дейност;

6. условия за прилагането на принципите за икономия на енергия и екологическа съобразност в областта на териториалното и селищното устройство, строителството и строителната индустрия;

7. съвместно с Министерството на културата условията за опазване и социализиране на културно-историческото наследство;

8. набирането, съхраняването и предоставянето на научно-техническа информация по дейностите на министерството;

9. организирането на експертната дейност в сферата на неговите дейности;

10. хармонизацията на техническата нормативна уредба с нормативната уредба на Европейската общност.


Чл. 5. Министерството разработва:

1. принципите и механизмите на държавно въздействие и политика в областите, посочени в чл. 1;

2. прогнози, стратегии, социални и иновационни програми;

3. проекти на закони, други нормативни актове и стандарти за дейностите, които упражнява и контролира;

4. принципите на кадровата политика, на обучението, преквалификацията, заетостта и пазара на работната сила;

5. информационна система в областите по чл. 1.


Чл. 6. Министерството:

1. (Изм. - ДВ, бр. 116 от 1998 г.) чрез Дирекцията за национален строителен контрол упражнява държавен териториалноустройствен и строителен контрол по териториалното и селищното устройство, по проектирането, строителството и качеството на строителните материали;

2. контролира законосъобразността и правилността на общите административни актове, издавани по Закона за териториално и селищно устройство;

(Точка 3. отм. - ДВ, бр. 116 от 1998 г.)

3. (нова - ДВ, бр. 42 от 1992 г., предишна т. 4 - ДВ, бр. 116 от 1998 г.) съгласува участието на чуждестранни фирми и компании за извършването на геодезически, фотограметрични, картографски и кадастрални работи в страната;

4. (нова - ДВ, бр. 42 от 1992 г., предишна т. 5 - ДВ, бр. 116 от 1998 г.) организира и ръководи Съвета по правопис и транскрибция на географските имена;

5. (предишна т. 4 - ДВ, бр. 42 от 1992 г., предишна т. 6 - ДВ, бр. 116 от 1998 г.) възлага и контролира задачи по геодезия, картография, земеустройство и кадастър;

6. (нова - ДВ, бр. 42 от 1992 г., предишна т. 7 - ДВ, бр. 116 от 1998 г.) съгласува обема, съдържанието и изискванията към геодезическите, фотограметричните и картографските работи в национални програми за следене на свлачищата, геодинамичните процеси и явления, прогнозирането на земетресенията, сигурността и надеждността на АЕЦ, язовири и големи промишлени обекти;

7. (нова - ДВ, бр. 42 от 1992 г., предишна т. 8 - ДВ, бр. 116 от 1998 г.) координира дейностите, свързани със създаването, размножаването, съхраняването и използването на фотографските материали от аеро- и космически дистанционни изследвания и територията.

8. (нова - ДВ, бр. 68 от 1992 г., предишна т. 4 - ДВ, бр. 116 от 1998 г.) координира и контролира дейностите по осигуряване на необходимата изчислителна техника, по осигуряване на единството при функционирането на ЕСГРАОН и по предаването на данни от и към Националния изчислителен комплекс.


Чл. 7. Министерството изпълнява функции по подготовката на отрасъла за отбрана, както и други функции, възложени му със закон или с акт на Министерския съвет.


Промени настройката на бисквитките