Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 3 от 11.I

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 120 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 28 НОЕМВРИ 1990 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И ПРАВАТА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА СТИПЕНДИИ ОТ СТУДЕНТИТЕ ОТ ВИСШИТЕ УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ, ПОЛУВИСШИТЕ ИНСТИТУТИ И АСПИРАНТИТЕ

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 120 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 28 НОЕМВРИ 1990 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И ПРАВАТА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА СТИПЕНДИИ ОТ СТУДЕНТИТЕ ОТ ВИСШИТЕ УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ, ПОЛУВИСШИТЕ ИНСТИТУТИ И АСПИРАНТИТЕ

Обн. ДВ. бр.98 от 7 Декември 1990г., изм. ДВ. бр.59 от 23 Юли 1991г., изм. ДВ. бр.81 от 1 Октомври 1991г., изм. ДВ. бр.92 от 8 Ноември 1991г., изм. ДВ. бр.26 от 31 Март 1992г., изм. ДВ. бр.34 от 24 Април 1992г., изм. ДВ. бр.95 от 24 Ноември 1992г., изм. ДВ. бр.48 от 4 Юни 1993г., изм. ДВ. бр.3 от 11 Януари 1994г., отм. ДВ. бр.83 от 11 Октомври 1994г.

Отменено с § 19 от преходните и заключителните разпоредби на Постановление № 206 на Министерския съвет от 3 октомври 1994 г. за държавните стипендии на студентите, аспирантите и специализантите - ДВ, бр. 83 от 11 октомври 1994 г.


Раздел I.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (Изм. - ДВ, бр. 92 от 1991 г.) (1) При условията и по реда на това постановление стипендиите се отпускат на учащите се в редовна форма на обучение, както следва:

1. студенти - български граждани, приети на места по държавна поръчка във висшите учебни заведения и в полувисшите институти в страната и в чужбина;

2. аспиранти - български граждани, учещи във висши учебни заведения и в научни организации в страната и в чужбина;

3. (изм. - ДВ, бр. 48 от 1993 г.) студенти и аспиранти - чужди граждани и лица без гражданство, учещи във висши учебни заведения и в полувисши институти у нас;

4. студенти - чужди граждани, които постоянно пребивават в Република България, приети във висши учебни заведения и полувисши институти на общо основание;

5. специалисти, записани за допълнително обучение непосредствено след завършване на висше образование.

(2) Стипендия могат да получават редовните студенти, аспиранти и специализанти и когато работят по трудов договор за част от законоустановеното работно време, по граждански договор или на хонорар.

(3) Учащите се, посочени в ал. 1, нямат право на стипендия, когато прекъсват или презаписват обучението си, с изключение на:

1. презаписали поради болест;

2. студентки майки, презаписали поради бременност, раждане и отглеждане на дете до двегодишна възраст;

3. студенти, които след прекъсване със заверени семестри и положени изпити презаписват поради промяна в учебните планове и програми.

(4) Студенти, следващи второ висше образование, могат да получават стипендия съразмерно на годините, през които не са получавали стипендия по време на първото висше образование.


Чл. 2. (Изм. - ДВ, бр. 92 от 1991 г.) Средствата за стипендии се утвърждават ежегодно с бюджетите на висшите учебни заведения и полувисшите учебни заведения, а за учащите в чужбина - с бюджета на Министерството на науката и висшето образование.

(2) Студентите съпрузи, когато и двамата са учащи са на редовно обучение или съпругът е войник, могат да кандидатстват за социална стипендия от месеца, следващ месеца на сключване на граждански брак, без оглед на месечните доходи на родителите.

(3) Стипендиите на студенти - български граждани, учащи у нас, и на студентите по чл. 1, ал. 1, т. 4 се изплащат за 10 месеца.

(4) Студентите инвалиди, несемейните студенти без родители или само с един родител, студентките майки и чуждестранните учащи се у нас получават стипендии за 12 месеца.

(5) Студентите в последния курс на обучение получават стипендия до края на месеца, в който приключва първата сесия за държавни изпити (защита на дипломна работа) по учебен план.

(6) Студентките майки, които не са се дипломирали на първата сесия, получават стипендия до края на месеца, в който се провежда втората сесия за държавни изпити (защита на дипломна работа) по учебен план.

(7) Стипендиите могат да се получават най-късно до 3 месеца, считано от края на месеца, за който се полагат.

(8) студентите стипендианти на редовно обучение у нас и в чужбина, които се дипломират преди срока по чл. 3, ал. 5 и 6, получават стипендиите за времето до дипломирането си на първата сесия за държавен изпит, но не повече от три месечни стипендии.


Чл. 4. (Изм. - ДВ, бр. 92 от 1991 г.) Ректорът на висшето учебно заведение, съответно директорът на полувисшия институт, съгласувано със студентските организации в учебното заведение определя:

1. реда и допълнителните изисквания за отпускане и прекратяване на стипендиите, помощите и наградите, включително и критерии за спиране изплащането на стипендии за определен период;

2. състава на комисията, която разглежда и одобрява молбите за стипендии;

3. реда за разглеждане жалбите на студентите във връзка с отпускате на стипендии, помощи и награди.


Раздел II.
СТИПЕНДИИ НА БЪЛГАРСКИТЕ СТУДЕНТИ ВЪВ ВИСШИТЕ УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ И ПОЛУВИСШИТЕ ИНСТИТУТИ В СТРАНАТА

Чл. 5. (Отм. - ДВ, бр. 92 от 1991 г.).


Чл. 6. Установяват се следните видове стипендии:

1. (Отм. - ДВ, бр. 92 от 1991 г.).

2. специална стипендия;

3. стипендия за успех;

4. социална стипендия;

5. договорна стипендия.


Чл. 7. (Отм. - ДВ, бр. 92 от 1991 г.).


Чл. 8. (Изм. - ДВ, бр. 92 от 1991 г.) (1) Специална стипендия се отпуска на студенти с особени постижения в учебната и научноизследователската работа в размер до минималната работна заплата.

(2) Наименованието на стипендиите, техният размер, условията и редът за отпускането им се определят от академически (директорски) съвет съгласувано със студентските организации.

(3) Броят на специалните стипендии по ал. 1 не може да бъде по-висок от 1 на сто от общия брой на отпуснатите стипендии.


Чл. 9. (Изм. - ДВ, бр. 92 от 1991 г., бр. 95 от 1992 г.) Стипендия за успех се отпуска без оглед на месечния доход на член от семейството, както следва:

1. за студенти от първи курс с успех от кандидатстудентския бал, равен или по-висок от 5,50 - в размер на 45 на сто от минималната работна заплата;

2. за студенти от втори и следващите курсове:

а) при успех 5,00 до 5,49 от предходната учебна година - в размер на 60 на сто от минималната работна заплата;

б) при успех 5,50 до 6,00 от предходната учебна година - в размер на 65 на сто от минималната работна заплата.


Чл. 10. (Изм. - ДВ, бр. 92 от 1991 г., бр. 95 от 1992 г.) (1) Социална стипендия се отпуска на:

1. несемейни студенти без родители или само с един родител и инвалиди независимо от месечния доход и успеха - в размер на 65 на сто от минималната работна заплата;

2. студентки майки, включително и преминалите от редовна в задочна или вечерна форма на обучение без задължение да работят, независимо от месечния доход и успеха както следва:

а) когато съпругът е учащ се на редовно обучение аспирант, войник или нетрудоспособен или когато самите те са самотни майки, овдовели или разведени - в размер на 65 на сто от минималната работна заплата;

б) във всички останали случаи - в размер на 55 на сто от минималната работна заплата;

3. студенти с успех, не по-нисък от добър 4,00 и месечен доход на член от семейството под установената за страната минимална работна заплата - в размер на 55 на сто от минималната работна заплата.

(2) Стипендията на студентките майки се изплаща след преустановяване изплащането на паричната помощ за бременност, раждане и отглеждане на дете.

(3) (Нов - ДВ, бр. 95 от 1992 г.) Стипендиите по ал. 1, т. 1 се отпускат от началото на месеца, следващ месеца, през който е възникнало основанието за получаването им.


Чл. 10а. (Нов - ДВ, бр. 92 от 1991 г.) В случаите, когато студентът отговаря едновременно на условията по чл. 9 и 10, той получава пълния размер на специалната стипендия или стипендията за успех и 50 на сто от размера на социалната стипендия по предходния член.


Чл. 11. (Изм. - ДВ, бр. 92 от 1991 г., бр. 95 от 1992 г.) (1) Договорна стипендия се отпуска от фирми и други организации, с които студентите са сключили договори за работа след дипломирането си. Размерът на тези стипендии се договаря, но не може да бъде по-малък от 55 на сто от минималната работна заплата за страната.

(2) Договорна стипендия, отпусната по линия на държавни фирми и организации, може да се прекрати само при ликвидация на организацията - страна по договора, по взаимно съгласие при загубване качеството на студент и при неизпълнение на договорните задължения.

(3) В случаите, когато си получава договорна стипендия, не се отпуска стипендия от учебното заведение по чл. 9 и 10.


Раздел III.
СТИПЕНДИИ НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ - СТУДЕНТИ В ЧУЖБИНА

Чл. 12. Студенти - български граждани, които се обучават в чужбина на обявените от Министерството на науката и висшето образование места, получават стипендии при следните условия:

1. в първи курс при успех, не по-нисък от 4,50;

2. във втори и следващите курсове при успех, не по-нисък от добър 4,00.


Чл. 13. (Изм. - ДВ, бр. 92 от 1991 г. и бр. 26 от 1992 г.) Студентите, учащи в чужбина, които имат договори с държавни фирми и организации за работа след дипломирането си, получават стипендии от тях в размер, не по-нисък от размера по чл. 15 или § 17а и § 17б.


Чл. 14. (Отм. - ДВ, бр. 92 от 1991 г.)


Чл. 15. (1) Стипендиите, отпуснати по чл. 12, са в размер на 16 на сто от базисната валутна заплата в съответната страна по ред, с който се определя валутната заплата на задграничните служители от българските дипломатически представителства в чужбина.

(2) При успех от предходната учебна година 5,00 до 5,49 размерът на стипендията е 18 на сто, а при успех 5,50 - 6,00 е 20 на сто. Успехът се приравнява към шестобалната система.

(3) Българските ученици, изпратени на обучение в Московското и Ленинградското академично хореографско училище и в Цирковото училище в Москва, получават стипендия в размера по ал. 1. Средствата за тези стипендии се осигуряват от Министерството на културата.


Чл. 16. Стипендиите, отпуснати по чл. 12, се получават за 11 месеца от съответната учебна година.


Чл. 17. (Изм. - ДВ, бр. 26 от 1992 г., попр., бр. 34 от 1992 г.) На студентите - държавни стипендианти, се заплащат пътни пари при първоначално заминаване, за едно отиване и връщане за времето на цялото обучение и за връщане след дипломирането. Пътните пари се изплащат за влак втора класа или кушет със съответното студентско намаление в тримесечен срок от пътуването, респективно дипломирането.


Чл. 18. Учебните такси на стипендиантите са за сметка на ведомството, което заплаща стипендията, или съгласно предвиденото в съответната културна спогодба.


Раздел IV.
СТИПЕНДИИ НА БЪЛГАРСКИ АСПИРАНТИ И СПЕЦИАЛИЗАНТИ

Чл. 19. (Изм. - ДВ, бр. 92 от 1991 г., бр. 95 от 1992 г.) (1) Българските аспиранти, обучаващи се в Република България, получават месечна стипендия в размер с 45 на сто по-висок от размера на минималната работна заплата за страната, а през последната година на аспирантурата - с 55 на сто.

(2) Размерът на стипендиите на български граждани - аспиранти, които се обучават в чужбина, се определя в размер 27 на сто от базисната валутна заплата за съответната страна по ред, с който се определя валутната заплата на задграничните служители от българските дипломатически представителства в чужбина.

(3) На аспирантите, които са на редовно обучение у нас и в чужбина, и имат положителна атестация за съответната година, се изплаща по една стипендия годишно за закупуване на научна литература и други материали в размер, определен по предходните алинеи.

(4) Стипендиите на аспирантите, обучаващи се в Република България, са за сметка на организациите и учебни заведения, които са заявили местата за аспирантура.

(5) Стипендиите на аспирантите, обучаващи се в чужбина, са за сметка на Министерството на науката и висшето образование, висшите учебни заведения или за сметка на организацията заявител.

(6) Задълженията по ал. 4 и 5 се уреждат с договор между заявителя, аспиранта, висшето учебно заведение или Министерството на науката и висшето образование.


Чл. 20. (Изм. - ДВ, бр. 92 от 1991 г., бр. 95 от 1992 г.) (1) Български специализанти, записани за допълнителна специализирана подготовка непосредствено след завършване на висше образование, получават стипендия в размер с 25 на сто по-висок от минималната работна заплата за страната.

(2) Стипендиите по предходната алинея са за сметка на учебното заведение, в което е зачислен специализантът, и се изплащат от него. Стипендиите могат да бъдат и за сметка на фирми и други организации, ако е постигната такава договореност.

(3) Министърът на науката и висшето образование и ректорите на висшите учебни заведения могат да ползуват по преценка разпоредбите, отнасящи се за студенти и аспиранти и за специализанти, обучаващи се в чужбина.


Раздел V.
СТИПЕНДИИ НА ЧУЖДЕСТРАННИ ГРАЖДАНИ, УЧЕЩИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Чл. 21. (Изм. - ДВ, бр. 92 от 1991 г., бр. 95 от 1992 г.) (1) Чуждестранни граждани и лица без гражданство, които се обучават в учебни заведения в Република България, получават стипендия в размер, както следва:

1. студенти във висши учебни заведения и полувисши институти - 5 на сто повече от минималната работна заплата в Република България;

2. учащи се в средни учебни заведения - 95 на сто от минималната работна заплата в Република България;

3. аспиранти и специализанти с висше образование - с 35 на сто повече от минималната работна заплата.

(2) (Отм. - ДВ, бр. 95 от 1992 г.)


Раздел VI.
ЕДНОКРАТНИ НАГРАДИ И ПОМОЩИ

Чл. 22. (1) Ректорът на висшето учебно заведение, съответно директорът на полувисшият институт, може да отпуска награди и помощи в размер до две минимални работни заплати, както следва:

1. награда на студенти за определени успехи в учебната и научноизследователската работа;

2. еднократни помощи на студенти при затруднено материално положение, нещастие и други подобни случаи.

(2) Наградата и помощта се отпускат еднократно за една учебна година.

(3) Общата сума за награди и помощи, посочени в този член, е до 3 на сто от одобрените с бюджета средства за заплащане на стипендии. РАЗПОРЕДБИ


Заключителни разпоредби

§ 1. Получилите без основание стипендия, помощ или награда дължат връщането на сумите заедно със съответните лихви, ако са били недобросъвестни.


§ 2. (Изм. - ДВ, бр. 92 от 1991 г.) Студенти, аспиранти и специализанти, които са напуснали учебното заведение по собствено желание или са отстранени, дължат връщането на получените суми. Изключение се допуска само по здравословни причини.


§ 3. (Изм. - ДВ, бр. 92 от 1991 г.) Студентите, които са се преместили от една специалност в друга или от едно учебно заведение в друго, нямат право на стипендия за учебните години, които повтарят поради преместването, ако през съответните години са получавали стипендия от учебното заведение.


§ 4. Студентите, приети в учебните заведения чрез подготвителните осеммесечни курсове, постъпили в курсовете по реда на чл. 3, ал. 3 от Постановление № 47 на Министерския съвет от 1978 г. за подобряване организацията на подготвителните курсове към висшите учебни заведения за кандидат-студенти из средата на работническата и селската младеж (ДВ, бр. 81 от 1978 г. - отменено) получават стипендия по реда на чл. 11.


§ 5. Български граждани - студенти, приети във висши учебни заведения на общо основание в чужбина или чрез посолствата на Република България и зачислени на стипендия до учебната 1989/1990 г., могат да получават стипендия и да ползуват правата, свързани с нея, до завършване на редовния курс на обучение, ако имат успех, не по-нисък от много добър 5,00.


§ 6. Студенти, аспиранти и специализанти, изпратени в чужбина по реда на Разпореждане № 7 на Министерския съвет от 1983 г. (необнародвано), запазват размерите на определените им стипендии и другите права до завършване на редовния курс на обучение.


§ 7. На студентите и аспирантите - български граждани, които в момента на влизане в сила на това постановление се учат в чужбина и имат студентска договорна стипендия за времето до дипломирането им, ако организацията, която е отпуснала стипендията, не е в състояние да осигури необходимата валута, тя се осигурява от Министерството на науката и висшето образование или висшето учебно заведение, а левовата равностойност - от съответната организация.


§ 8. Размерът на стипендиите на студентите с особени дарования, учредени с отделни решения на Министерския съвет, се определя по реда на чл. 8 от това постановление.


§ 9. (Изм. - ДВ, бр. 92 от 1991 г., бр. 95 от 1992 г.) Размерът на стипендията на името на акд. Иван Дуйчев, учредена с Решение № 147 на Бюрото на Министерския съвет от 1987 г. (ДВ, бр. 57 от 1987 г.), се определя в размер с 45 на сто по-висок от минималната работна заплата.


§ 10. Алинея 2 на чл. 7 от Наредбата за осигуряване на работни места и устройване на работа на младите специалисти, приета с Постановление № 44 на Министерския съвет от 1987 г. (ДВ, бр. 58 от 1987 г.; изм. бр. 34 и 48 от 1990 г.) не се прилага за учещите във висшите учебни заведения и полувисшите институти след влизане в сила на това постановление.


§ 11. Преустановява се изплащането на 10 лв. месечно на учащите се от висшите учебни заведения и полувисшите институти по реда на т. 4 от Постановление № 50 на Министерския съвет от 1979 г. за увеличаване заплатите и другите доходи на трудещите се и привеждане на цените на едро и на дребно в съответствие с обективните условия за развитие на икономиката и повишаване на нейната ефективност (ДВ, бр. 90 от 1979 г.). Неизплатените към тази дата суми могат да се получат най-късно до 31 март 1991 г.


§ 11а. (Нов - ДВ, бр. 92 от 1991 г., бр. 95 от 1992 г.) Месечният доход на член от семейството се определя като среден за предходните 6 месеца, включително компенсациите, въз основа на молба-декларация съгласно приложението. Размерът на минималната работна заплата, приет за база при изчисляване на месечния доход на член от семейството, е среден за предходните 6 месеца.


§ 11б. (Нов - ДВ, бр. 92 от 1991 г., бр. 95 от 1992 г.) Студентите на редовно обучение, приети на места по държавна поръчка в учебните заведения в страната, които отговарят на условията по ползуване на общежитие, но не са настанени поради недостиг на места, получават помощ при ползуване на свободно наета квартира в размер на 20 на сто от минималната работна заплата. Помощта се изплаща за 10 месеца от учебната година и при условия и по ред, определени от министъра на науката и висшето образование.


§ 11в. (Нов - ДВ, бр. 92 от 1991 г.) Стипендиантите, учещи във Федерална република Германия, получават стипендия в размер на 100 марки месечно.


§ 11г. (Нов - ДВ, бр. 92 от 1991 г.) Стипендиите на курсантите от висшите военноучебни заведения на Министерството на отбраната, Министерството на вътрешните работи, Министерството на транспорта и Главното управление на Строителните войски се отпускат при условия и по ред, определени от съответните министри.


§ 11д. (Нов - ДВ, бр. 92 от 1991 г., заличен - бр. 95 от 1992 г.)


§ 11е. (Нов - ДВ, бр. 92 от 1991 г.) Министърът на финансите по предложение на министъра на науката и висшето образование извършва преразпределение на средствата за стипендии и помощи на учебните заведения в случаите, когато след установяване на потребностите в тях се яви излишък или недостиг на отпуснатите средства.


§ 12. Това постановление отменя:

1. В постановление № 114 на Министерския съвет от 1975 г. за стипендиите на учащите се от средните и полувисшите учебни заведения (обн., ДВ, бр. 69 от 1975 г.; изм. и доп. бр. 2, 5, 27 и 77 от 1976 г., бр. 9 и 58 от 1977 г., бр. 68 от 1988 г. и бр. 64 от 1990 г.):

а) в заглавието думите "и полувисшите";

б) член 4;

в) в чл. 5, ал. 1 думите "и полувисшите учебни заведения" и т. 1 и 3 от ал. 3;

г) в чл. 8 думите "полувисшите учебни заведения и".

2. В чл. 7, т. 5 от Постановление № 25 на Министерския съвет от 1985 г. за чествуване на 100-годишнината от Софийския университет "Климент Охридски" (ДВ, бр. 42 от 1985 г.) израза "които да получават стипендии от 180 лв. месечно".

3. Постановление № 40 на Министерския съвет от 1985 г. за стипендиите на студентите от висшите учебни заведения и на аспирантите (обн., ДВ, бр. 64 от 1985 г., бр. 4 от 1986 г., бр. 58 от 1987 г., бр. 31, 34 и 68 от 1988 г. и бр. 98 от 1989 г.).

4. Постановление № 50 на Министерския съвет от 1986 г. за стипендиите на курсистите от специалността "Държавно управление и администрация" с приемане след завършване на средно образование (ДВ, бр. 71 от 1985 г.).

5. В т. 1, буква "в" на Разпореждане № 447 на Министерския съвет от 1970 г. изречението "Участниците имат право на аспирантски стипендии".

6. Разпореждане № 7 на Бюрото на Министерския съвет от 1983 г. за обучение на български студенти, аспиранти и специализанти в развитите капиталистически държави (необнародвано).

7. Разпореждане № 7 на Бюрото на Министерския съвет от 1984 г. за определяне размера на стипендиите на българските студенти и редовни аспиранти, които се обучават в чужбина, и на българските аспиранти у нас (необнародвано).

8. Норматива за броя на обикновените стипендии по приложение на № 10 към чл. 9, ал. 1 от Постановление № 49 на Министерския съвет от 1981 г. (необнародвано) за студентите от висшите учебни заведения и полувисшите институти.


§ 13. Министърът на науката и висшето образование, министърът на финансите и председателят на Държавната спестовна каса, съгласувано с председателя на Българската народна банка, до 30 декември 1990 г. да внесат предложение за условията и реда за отпускане на заеми на студентите във връзка с тяхното обучение.


§ 14. Това постановление влиза в сила от 1 октомври 1990 г., а за българските граждани, учещи в чужбина - от 1 януари 1991 г.


§ 15. Изпълнението на това постановление се възлага на министъра на науката и висшето образование, който дава указания по прилагането му, съгласувано с министъра на финансите.


§ 16. (Нов - ДВ, бр. 59 от 1991 г.) Ректорите на висшите учебни заведения и ръководителите на научни организации разрешават изплащане на стипендия със средства от бюджета на редовни аспиранти, зачислени по конкурси, обявени преди 1991 г., в случаите, когато не е сключен предвиденият в чл. 19, ал. 6 договор.


§ 17. (Нов - ДВ, бр. 81 от 1991 г., изм., бр. 26 от 1992 г.) От 1 септември 1991 г. се определят следните размери на стипендиите за българските учащи се в СССР.

1. за студенти:

а) основен размер - 300 рубли;

б) при успех от 5,00 до 5,49 - 320 рубли;

в) при успех над 5,50 - 350 рубли;

2. за редовни аспиранти - 450 рубли;

3. за ученици в Московското и Ленинградското академично хореографско училище и Цирковото училище в Москва - 300 рубли.


§ 17а. (Нов - ДВ, бр. 26 от 1992 г.) На учащите се по предходния параграф към изплатените стипендии за периода 1 април - 30 август 1991 г. да се изплатят допълнително по 120 лв. месечно за студент и 170 лв. месечно за аспирант.


§ 17б. (Нов - ДВ, бр. 26 от 1992 г.) От 1 април 1992 г. се определят следните размери на стипендиите за български учащи се в бившите републики на бившия СССР:

1. за студенти:

а) (изм. - ДВ, бр. 3 от 1994 г.) основен размер - 8 на сто от базисната валутна заплата;

б) при успех от 5,00 до 5,49, приравнен по шестобалната система - допълнително по 2 щатски долара месечно към размера по буква "а";

в) при успех от 5,50 до 6,00, приравнен по шестобалната система - допълнително по 4 щатски долара месечно към размера по буква "а";

2. (изм. - ДВ, бр. 3 от 1994 г.) за редовни аспиранти - 7 на сто от базисната валутна заплата;

3. (изм. - ДВ, бр. 3 от 1994 г.) за ученици от Московското и Ленинградското академично хореографско училище и в Цирковото училище в Москва - 8 на сто от базисната валутна заплата.


Промени настройката на бисквитките