Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 3 от 11.I

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 260 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 30 ДЕКЕМВРИ 1993 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 120 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 1990 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И ПРАВАТА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА СТИПЕНДИИ ОТ СТУДЕНТИТЕ ВЪВ ВИСШИТЕ УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ, ПОЛУВИСШИТЕ ИНСТИТУТИ

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 260 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 30 ДЕКЕМВРИ 1993 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 120 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 1990 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И ПРАВАТА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА СТИПЕНДИИ ОТ СТУДЕНТИТЕ ВЪВ ВИСШИТЕ УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ, ПОЛУВИСШИТЕ ИНСТИТУТИ И АСПИРАНТИТЕ

ОТМЕНЕН

Обн. ДВ. бр.98 от 7 Декември 1990г., изм. ДВ. бр.59 от 23 Юли 1991г., изм. ДВ. бр.81 от 1 Октомври 1991г., изм. ДВ. бр.92 от 8 Ноември 1991г., изм. ДВ. бр.26 от 31 Март 1992г., изм. ДВ. бр.34 от 24 Април 1992г., изм. ДВ. бр.95 от 24 Ноември 1992г., изм. ДВ. бр.96 от 27 Ноември 1992г., изм. ДВ. бр.48 от 4 Юни 1993г., изм. ДВ. бр.3 от 11 Януари 1994г., отм. ДВ. бр.83 от 11 Октомври 1994г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:


§ 1. В § 17б се правят следните изменения:

1. В буква "а" на т. 1 цифрата "5" се заменя с "8".

2. В т. 2 цифрата "7" се заменя с "10".

3. В т. 3 цифрата "5" се заменя с "8".


§ 2. Постановлението влиза в сила от 1 септември 1993 г.


§ 3. Необходимите средства за 1993 г. се осигуряват в рамките на предвидените по бюджета на Министерството на науката и образованието за 1993 г.


Промени настройката на бисквитките