Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 61 от 31.VII

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 76 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 20 ЮЛИ 1990 Г. ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА РАЗВИТИЕТО И ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА ФОНДАЦИЯ "ОТВОРЕНО ОБЩЕСТВО"

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 76 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 20 ЮЛИ 1990 Г. ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА РАЗВИТИЕТО И ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА ФОНДАЦИЯ "ОТВОРЕНО ОБЩЕСТВО"

Обн. ДВ. бр.61 от 31 Юли 1990г., изм. ДВ. бр.70 от 27 Август 1991г., отм. ДВ. бр.103 от 24 Ноември 1995г.

Отменено с параграф единствен на Постановление № 219 на Министерския съвет от 17 ноември 1995 г. за отмяна на Постановление № 76 на Министерския съвет от 1990 г. за осигуряване на условия за развитието и функционирането на Фондация "Отворено общество" - ДВ, бр. 103 от 24 ноември 1995 г.


МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:


Чл. 1. (1) Фондация "Отворено общество" се освобождава от данъци, мита, такси и отчисления в полза на бюджета.

(2) Средствата, предоставени като дарения и завещания на фондацията от български юридически и физически лица, се освобождават от данъци.


Чл. 2. Предоставя за нуждите на фондация "Отворено общество":

1. правото на ползуване на 8 работни помещения на десетия етаж от административната сграда на Народния дворец на културата на бул. Ернст Телман 17;

2. петстотин хиляди лева от бюджета за покриване на първоначалните разходи на фондацията.


Чл. 3. (Отм. - ДВ, бр. 70 от 1991 г.)


Чл. 4. (Изм. - ДВ, бр. 70 от 1991 г.) Дава съгласие фондацията да извършва спомагателни стопански дейности (вкл. издателска и информационна дейност, търговия с произведения на изкуството, печатни произведения, учебни филми и др.), както и към нея да се създадат издателство, печатница и информационно-документационен център като нейни звена, които могат да извършват услуги на български и чуждестранни физически и юридически лица.


Чл. 5. (Изм. - ДВ, бр. 70 от 1991 г.) Трудовите правоотношения на работещите по трудов договор с фондацията лица се уреждат съгласно българското законодателство.


Чл. 6. Надзорът върху дейността на фондацията да се упражнява от министъра на финансите и министъра на науката и висшето образование.


Заключителни разпоредби

§ 1. Отменя т. 7 от Разпореждане № 7 на Министерския съвет от 1989 г. (необнародвано).


§ 2. Изпълнението на това постановление се възлага на министъра на науката и висшето образование.