Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 54 от 6.VII

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 68 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 8 ЮНИ 1990 Г. ЗА ПРОМЕНИ В ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ДЕЙНОСТТА НА ТЕХНИЧЕСКОТО И НАУЧНОТО ТВОРЧЕСТВО НА МЛАДЕЖТА

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 68 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 8 ЮНИ 1990 Г. ЗА ПРОМЕНИ В ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ДЕЙНОСТТА НА ТЕХНИЧЕСКОТО И НАУЧНОТО ТВОРЧЕСТВО НА МЛАДЕЖТА

Обн. ДВ. бр.54 от 6 Юли 1990г.

Загубило значение.


МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:


Чл. 1. Министерството на науката и висшето образование и Министерството на индустрията и технологиите разработват и провеждат държавната политика за развитието на техническото и научното творчество на младежта.


Чл. 2. (1) Целевите фондове "Техническо и научно творчество на младежта", образувани съгласно чл. 2 от Постановление № 22 на Министерския съвет от 1987 г. при бившия Централен комитет на ДКМС и при бившите окръжни комитети на ДКМС, да преминат с активите и пасивите си по баланса им към 30 юни 1990 г. съответно към Министерството на индустрията и технологиите и към общинските народни съвети.

(2) Условията и редът за набирането и използването на средствата по целевите фондове "Техническо и научно творчество на младежта" се определят с наредба, утвърдена от министъра на науката и висшето образование, министъра на индустрията и технологиите и министъра на финансите.


Заключителни разпоредби

§ 1. До 30 септември 1990 г. министърът на индустрията и технологиите, министърът на науката и висшето образование и министърът на народната просвета да внесат предложение за цялостната организация и управление на движението за техническо и научно творчество на младежта в съответствие с действащите нормативни актове и икономически условия.


§ 2. Отменя от 1 октомври 1990 г. Постановление № 22 на Министерския съвет от 1987 г. и приетия с него Правилник за движението за техническо и научно творчество на младежта в Народна република България (ДВ, бр. 33 от 1987 г.).