Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 55 от 15.VII

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 23 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 29 ЮНИ 1983 Г. ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕНО ТЪРГОВСКО ОБЕДИНЕНИЕ "БАЛКАНКАР"

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 23 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 29 ЮНИ 1983 Г. ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕНО ТЪРГОВСКО ОБЕДИНЕНИЕ "БАЛКАНКАР"

Обн. ДВ. бр.55 от 15 Юли 1983г.

Загубило значение.


МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:


Чл. 1. (1) Образува от 1 юли 1983 г. Научно-производствено търговско обединение "Балканкар" като юридическо лице със седалище София и с предмет на дейност: производство на електрокари и мотокари, автобуси, товарни и леки автомобили и прикачни транспортни средства, комплектовка за тях и свързаната с това научноизследователска и инженерно-внедрителска дейност, както и външна и вътрешна търговия с тях, сервиз в страната и в чужбина.

(2) НПТО "Балканкар" се образува на основата на ДСО "Балканкар" и ВТО "Балканкаримпекс", които се прекратяват.


Чл. 2. (1) Министърът на машиностроенето и електрониката до 10 юли 1983 г. да утвърди управленческата структура на НПТО "Балканкар".

(3) Колективни органи за управление на НПТО "Балканкар" са стопанският съвет и съветът на директорите.


Чл. 3. (1) Образува от 1 юли 1983 г. към НПТО "Балканкар" следните предприятия, отделни юридически лица:

1. Централен научноизследователски институт по транспортно машиностроене "Балканкарпрогрес" с информационно-изчислителен център със седалище София и с предмет на дейност: научноизследователска и инженерно-внедрителска дейност в областта на транспортното машиностроене, ЦНИИТМ "Балканкарпрогрес" се образува на основата на съответните научноизследователски и проектно-конструкторски направления и изследователски лаборатории на Института за електрокари и мотокари - София, и Лабораторията по двигатели и автомобили - София;

2. Инженерингова организация "Балканкаркомплект" със седалище София и с предмет на дейност: научни изследвания и разработване на технологии: проучване, проектиране, строителство, монтаж е шефмонтаж; въвеждане в експлоатация на комплектни обекти в страната и в чужбина и свързаните с тази дейност доставка на машини и съоръжения и покупко-продажба на лицензии. ИО "Балкантуристкомплект" се образува на основата на съответните технологични и проектантски направления на Института за електрокари и мотокари - София, и Лабораторията по двигатели и автомобили - София, Дирекция "Капитално строителство" и инвеститорските звена на ДСО "Балканкар";

3. Търговско-технически център "Балканкарсервиз" със седалище София и с предмет на дейност: търговия с резервни части и сервиз в страната и в чужбина; научни изследвания и разработка на стандарти, отраслови нормали и нормативи, на техническа съпроводителна и технологична документация за ремонт, сервиз и организация на сервизната дейност; предпродажбен и следпродажбен контрол върху качеството на продукцията; събиране и обработка на информация за поведението на готовата продукция в употреба; подготовка на кадри за експлоатация и обслужване на продукцията, ТТЦ "Балканкарсервиз" упражнява контрол върху качеството на продукцията на НПТО "Балканкар" в процеса на нейното производство и експлоатация и съставя актове по чл. 14, ал. 2 от Закона за стандартизацията. ТТЦ "Балканкарсервиз" се образува на основата на Дирекцията за сервиз и канторите за търговия с резервни части на ВТО "Балканкаримпекс", отдел "Резервни части" и Дирекция "Стандартизация и управление на качеството" на ДСО "Балканкар" и контролно-измервателните лаборатории и секции за съпроводителна техническа документация на Института за електрокари и мотокари - София, и Лабораторията по двигатели и автомобили - София;

4. Комбинат за експериментални технологии, изделия и продукция "Балканкартехника" със седалище София и с предмет на дейност: разработване, изпитване, адаптиране и внедряване на авангардни технологии и нови конструкции; производство на дребносерийни изделия; специална и експериментална продукция, единични машини, нестандартно оборудване и екипировка. Комбинат "Балканкартехника" се образува на основата на прототипните цехове и инструменталните участъци на Института за електрокари и мотокари - София, и Лабораторията по двигатели и автомобили - София. Комбинатът работи по специфичните правила за прототипни производствени единици и функционално се интегрира с ЦНИИТМ "Балканкарпрогрес", ИО "Балканкаркомплект" и ТТЦ "Балканкарсервиз".

(2) Включва в състава на НПТО "Балканкар" предприятията съгласно приложението.


Чл. 4. (1) НПТО "Балканкар" и новообразуваните предприятия по чл. 3 поемат съответно активите и пасивите по баланса към 30 юни 1983 г., както и другите права и задължения на прекратените и реорганизираните с това постановление организации и предприятия.

(2) Активите и пасивите по баланса към 30 юни 1983 г., както и другите права и задължения, свързани с дейността на ВТО "Балканкаримпекс" по износа и вноса на телфери, складова техника, кранови колички, както и на комплектовка, резервни части и сервиз за тях, се поемат от външнотърговското инженерингово дружество "Балканкарподем" в съответствие с изразеното съгласие в учредителния му договор.


Чл. 5. (1) Прекратяването на трудовите договори със служителите и работниците от прекратените и реорганизираните организации по чл. 1, ал. 2 и предприятия по чл. 3, ал. 1 се извършва като при ликвидация.

(2) По отношение на освободените служители и работници да се прилагат разпоредбите на Постановление № 120 на Министерския съвет от 1975 г. (обн., ДВ, бр. 71 от 1975 г.; изм. и доп., бр. 76 от 1976 г. и бр. 5 от 1981 г.). Досегашните служители и работници от прекратените и реорганизираните организации и предприятия могат да останат до 31 декември 1983 г. на резервен щат съответно към НПТО "Балканкар" и към новообразуваните предприятия по чл. 3, ал. 1.


Чл. 6. (1) Назначаването на ръководните кадри, специалистите и другите служители в НПТО "Балканкар" и в предприятията по чл. 3, ал. 1 се извършва чрез конкурс въз основа на вътрешна наредба, утвърдена от ръководителя на обединението съгласувано с Комитета по труда и социалното дело. Конкурсите за научните работници се провеждат по установения ред.


Чл. 8. (1) Разрешава на ръководителя на НПТО "Балканкар" да издава заповеди за командировки и специализации в чужбина - за социалистически и несоциалистически страни, при спазване на Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина (обн., ДВ, бр. 74 от 1973 г.; изм. и доп., бр. 6 от 1977 г.).

(2) НПТО "Балканкар" може от надплановото производство да продава в страната и в чужбина до 0,5 на сто от продукцията по държавните планови задачи за провеждане на изпитания в експлоатационни условия и за целите на пазарната и експортната политика.

(3) НПТО "Балканкар" може да привлича изтъкнати специалисти за консултанти при решаване на технически, икономически, правни и организационни въпроси в съответствие с Наредбата за привличане на консултанти и извънщатни сътрудници по научно-техническия прогрес (ДВ, бр. 37 от 1979 г.).


Приложение към чл. 3, ал. 2

Приложение към чл. 3, ал. 2


Предприятия, които се включват в състава на НПТО "Балканкар"   
по Предприятие, наименование, седалище Преминава от
ред    
1 2 3
1. Комбинат за електрокари "6-и септември" - ДСО
  София "Балканкар"
2. Комбинат за електрокари "Дунав" - Лом "
3. Комбинат за мотокари "Рекорд" - Пловдив "
4. Комбинат за автобуси "Чавдар" - Благоевград "
5. Комбинат за товарни автомобили "Мадара" - Шумен "
6. Комбинат за електрокари и мотокари  
  "К. Луканов" - Плевен "
7. Завод за полуремаркета - Толбухин "
8. Завод за ремаркета - Елена "
9. Завод за електрокари и мотокари  
  "Средец" - София "
10. Комбинат за дизелови двигатели  
  "В. Коларов" - Варна "
11. Машиностроителен комбинат "Балкан" - Ловеч "
12. Комбинат за правотокови двигатели и  
  електроапаратура "Г. Костов" - София "
13. Акумулаторен завод "М. Шатаров" - Пазарджик "
14. Акумулаторен завод "Енергия" - Търговище "
15. Акумулаторен завод "Старт" - Толбухин "
16. База за развитие и внедряване на  
  акумулатори - Пазарджик "
17. Машиностроителен завод "Кл. Готвалд" - Толбухин "
18. Завод за сменни приспособления  
  "Мизия" - Б. Слатина "
19. Машиностроителен комбинат "Заря" - Павликени "
20. Машиностроителен завод "Искър" - Мездра "
21. Машиностроителен завод "Т. Петров" - София "
22. Машиностроителен завод "Руен" - Асеновград "
23. Завод за горивна апаратура и авточасти  
  "Вихрен" - Сандански "
24. Завод за автомобилни филтри "Гарант" - Овчарово "
25. Завод за феродови изделия "Б. Антов" - Брезник "
26. Машиностроителен завод "Ерма" - Трън "
27. Завод за химиграфски изделия "Спектър" - Сливен "
28. Завод за стоманени профили - Попово "