Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 16 от 25.II

РЕШЕНИЕ № 441 ОТ 25 ЮНИ 1999 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СПЕЧЕЛИЛИЯ НЕПРИСЪСТВЕН КОНКУРС КАНДИДАТ ЗА КОНЦЕСИОНЕР НА ЧАСТ ОТ КРАЙБРЕЖНАТА ПЛАЖНА ИВИЦА - МОРСКИ ПЛАЖ "СИЛИСТАР", ОБЩИНА ЦАРЕВО, ОБЛАСТ БУРГАС

 

РЕШЕНИЕ № 441 ОТ 25 ЮНИ 1999 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СПЕЧЕЛИЛИЯ НЕПРИСЪСТВЕН КОНКУРС КАНДИДАТ ЗА КОНЦЕСИОНЕР НА ЧАСТ ОТ КРАЙБРЕЖНАТА ПЛАЖНА ИВИЦА - МОРСКИ ПЛАЖ "СИЛИСТАР", ОБЩИНА ЦАРЕВО, ОБЛАСТ БУРГАС

Обн. ДВ. бр.61 от 6 Юли 1999г., отм. ДВ. бр.16 от 25 Февруари 2000г.

На основание чл. 18, ал. 2 от Закона за концесиите във връзка с чл. 30 от Правилника за прилагане на Закона за концесиите, Решение № 226 на Министерския съвет от 1999 г. (ДВ, бр. 38 от 1999 г.) и доклад на комисията по чл. 10 от Закона за концесиите, определена със Заповед № Р-23 на министър-председателя на Република България от 28 април 1999 г.,


МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

Р Е Ш И :


1. Определя за концесионер на морски плаж "Силистар" - част от крайбрежната плажна ивица - обект на концесия съгласно Решение № 226 на Министерския съвет от 1999 г., СД "Моко" със седалище София въз основа на спечелен неприсъствен конкурс, проведен на 3 юни 1999 г.

2. Определя срок на концесията 20 години.

3. Определя следните допълнителни условия на концесията, при които следва да се сключи концесионният договор:

3.1. Дължимата за 1999 г. вноска по концесионното възнаграждение е в размер внесения от лицето по т. 1 паричен депозит.

3.1.1. за останалия срок на концесията размерът на годишното концесионно възнаграждение, независимо от началния й срок, се дължи за всяка календарна година;

3.1.2. размерът на възнаграждението по т. 3.1.1 се определя съгласно изготвената с финансово-икономическия анализ на концесията методика - неразделна част от концесионния договор, и предложената от СД "Моко" конкурсна цена - размер на отчисленията 4,1 на сто.

3.2. За календарната 1999 г. концесионерът не представя гаранцията по т. 8.1.1 от Решение № 226 на Министерския съвет от 1999 г. За всяка следваща календарна година концесионерът е длъжен да представи банкова гаранция при условията и по реда на т. 8.1.2 от Решение № 226 на Министерския съвет от 1999 г.

3.3. Концесионерът е длъжен да открие специалната банкова сметка по т. 8.2 от Решение № 226 на Министерския съвет от 1999 г., като сумата се определя съгласно т. 8.2.1 от същото решение на базата на предложения от кандидата за 1999 г. размер на концесионното възнаграждение.

3.4. Сумата по т. 3.3 се внася в сроковете по т. 8.2.2 от Решение № 226 на Министерския съвет от 1999 г.

4. Упълномощава министъра на регионалното развитие и благоустройството да сключи договора за концесия със СД "Моко" в едномесечен срок от влизането в сила на решението.

4.1. Концесионният договор се сключва при условията на това решение, Решение № 226 на Министерския съвет от 1999 г. и направеното предложение на СД "Моко" относно организацията на дейностите по ползването на морския плаж, материално-техническото и кадровото осигуряване на дейностите, които следва да се отразят от СД "Моко" в комплексния план за срока на концесията, в работните проекти за устройване и експлоатация и в инвестиционните програми за съответната календарна година.

4.2. Концесионният договор влиза в сила не по-късно от 31 октомври 1999 г.

5. Освобождава внесения депозит за участие в конкурса на кандидатите, класирани от комисията на второ и трето място.

Промени настройката на бисквитките