Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 16 от 25.II

РЕШЕНИЕ № 224 ОТ 15 АПРИЛ 1999 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ВЪРХУ ЧАСТ ОТ КРАЙБРЕЖНАТА ПЛАЖНА ИВИЦА - МОРСКИ ПЛАЖ "ЦАРЕВО-ЦЕНТРАЛЕН", ОБЩИНА ЦАРЕВО, ОБЛАСТ БУРГАС

 

РЕШЕНИЕ № 224 ОТ 15 АПРИЛ 1999 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ВЪРХУ ЧАСТ ОТ КРАЙБРЕЖНАТА ПЛАЖНА ИВИЦА - МОРСКИ ПЛАЖ "ЦАРЕВО-ЦЕНТРАЛЕН", ОБЩИНА ЦАРЕВО, ОБЛАСТ БУРГАС

Обн. ДВ. бр.38 от 23 Април 1999г., изм. ДВ. бр.16 от 25 Февруари 2000г., изм. ДВ. бр.105 от 30 Ноември 2004г.

На основание чл. 6, ал. 1, чл. 7 и чл. 4, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 8, ал. 2 и чл. 6, ал. 3 от Закона за концесиите и чл. 15 от Правилника за прилагане на Закона за концесиите


МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

РЕШИ:


1. Предоставя концесия с предмет особено право на ползване върху морски плаж "Царево-централен"-община Царево, област Бургас-част от крайбрежната плажна ивица, изключителна държавна собственост, включително прилежащата инфраструктура и принадлежности-елементи от обекта.

1.1. Определя концесионна територия в размер 7335 кв. м с дължина на бреговата линия 336 м и средна широчина 21 м при граници съгласно Акт № 434 за изключителна държавна собственост от 5 февруари 1999 г., определени с координатите на точки по чупките на границата на плажа в координатна система "1970 г." с номера от 1 до 54, както следва: на север-скалист бряг, определен при заснемането с точки № 1 до № 3; на изток-бреговата линия на Черно море, определена при заснемането с точки № 3 до № 23; на юг-широколистна гора и скалист бряг, определени при заснемането с точки № 23 до № 32; на запад-стръмен бряг, бетонова площадка, храсти и подпорни стени, определени при заснемането с точки № 32 до № 54 и точка № 1.

1.2. Морският плаж е предназначен за рекреационни дейности.

2. Определя срок на концесията не по-малко от 10 и не повече от 20 години.

3. На основание чл. 15 от Правилника за прилагане на Закона за концесиите във връзка с чл. 8, ал. 1 и 2 от Закона за концесиите начинът за определяне на концесионера е неприсъствен конкурс.

4. (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2000 г.) Определя паричен депозит за участие в конкурса в размер 640 лв. Депозитът се внася по банкова сметка на Министерството на регионалното развитие и благоустройството № 5000166330, банков код 66196611, в Българската народна банка-Централното управление, най-късно до изтичането на крайния срок за подаване на заявленията за участие в конкурса.

5. Определя основните права и задължения по концесията, както следва:

5.1. Основни права на концесионера:

5.1.1. да ползва концесионната територия-морския плаж по т. 1-за рекреационни цели;

5.1.2. да обозначи концесионната територия и да постави трайна граница на двете є страни, които да я отграничат от съседните територии, като осигури свободен достъп до нея;

5.1.3. да наема подизпълнители за осъществяване на свързаните c концесията отделни дейности;

5.1.4. да осигурява плажни, спортни и водни услуги на концесионната територия по т. 1.1 и в прилежащите към нея водни площи;

5.1.5. да осигурява разносна търговия;

5.1.6. да организира съгласувано с концедента временни обекти за хранене, освежителни напитки и съоръжения за спорт и развлечения, които да не засягат целостта на плажната ивица и да осигуряват безпрепятствено премахване, при условия и в срокове, определени в концесионния договор, за което на концесионера не се дължи обезщетение.

5.2. Основни задължения на концесионера:

5.2.1. да заплати и да плаща на концедента дължимите концесионни възнаграждения при условия и в срокове, определени в решението и в концесионния договор;

5.2.2. да не събира входни такси за морския плаж-обект на концесията;


5.2.3. да изготви и представи за съгласуване на концедента:

5.2.3.1. комплексен план за осъществяване на свързаните с концесията дейности за целия срок на концесията; срокът за представяне е 30 дни от влизането в сила на концесионния договор;

5.2.3.2. работен проект за устройване и експлоатация и инвестиционна програма за морския плажобект на концесията, включително за прилежащата инфраструктура и принадлежностите, както и програма за подобряване условията на труд през следващата година; срокът за представяне е 30 ноември на предходната година; за първата година срокът е 10 дни от влизането в сила на концесионния договор; след съгласуване с концедента комплексният план, проектите и програмите стават неразделна част от концесионния договор, а концесионерът е длъжен да изпълнява задълженията, произтичащи от тях;

5.2.4. да застрахова обекта по т. 1 съгласно чл. 34, ал. 5 от Правилника за прилагане на Закона за концесиите; конкретните застрахователни рискове се съгласуват с концедента;

5.2.5. да не предоставя на трети лица без разрешение на концедента документация и информация, която притежава във връзка и по повод на концесията;

5.2.6. да приеме и търпи, при наличие на форсмажорни обстоятелства, трети лица, посочени от държавата, да ползват крайбрежната плажна ивица в границите по т. 1; в случаите по предходното изречение концесионерът няма право на обезщетение.

5.3. Основни права на концедента:

5.3.1. да получи и да получава дължимите от концесионера концесионни възнаграждения при условия и в срокове, определени в решението и в концесионния договор;

5.3.2. право на собственост върху всяка геоложка, инженерна, екологична и друга информация и документация във връзка с експлоатацията на концесионната територия по т. 1;

5.3.3. да контролира изпълнението на задълженията на концесионера по концесионния договор и условията на концесията, включително чрез право на достъп до морския плаж по т. 1, по всяко време и чрез получаване от концесионера на документи и информация;

5.3.4. да прекрати едностранно концесионния договор при неизпълнение от страна на концесионера на основните задължения и условията по концесията.

5.4. Основни задължения на концедента:

5.4.1. да не пречи на концесионера да осъществява правата си по концесията освен в случаите, уредени в нормативен акт и в концесионния договор;

5.4.2. да оказва съдействие при осъществяване на концесията съгласно договорните условия, включително чрез своевременно съгласуване на предоставените от концесионера комплексен план, проекти и инвестиционни програми.

6. Определя за начален срок на концесията датата на влизането в сила на концесионния договор.

7. Определя следните условия, които концесионерът е длъжен да спазва при осъществяване на концесията:

7.1. Да не прехвърля на трети лица правата или задълженията по концесионния договор.

7.2. Да изпълнява изискванията, свързани с опазването на околната среда, защитените със закон територии и обекти, националната сигурност, отбраната на страната и обществения ред.

7.3. Да спазва условията в издаденото от министъра на околната среда и водите решение по оценка на въздействието върху околната среда на териториалноустройствения план на община Царево.

7.4. Да не извършва и да не допуска извършване на незаконно строителство или други дейности на концесионната територия, които могат да унищожат, увредят или след продължителен срок да променят качеството и количеството на плажната ивица и да увредят природната среда.


7.5. Да не изгражда сгради и трайни съоръжения върху плажната ивица.

7.6. Да предвижда в годишните програми средства и мерки за опазване на околната среда, както и за борба със свлачищата, ерозията и абразията в случаите, когато пряко или косвено се застрашава целостта на плажната ивица.

7.7. Да съгласува предварително с концедента извършването на подобрения на морския плаж-обект по т. 1, и на прилежащите му територии.

7.8. Да осигурява водноспасителна дейност и медицинско обслужване на посетителите на морския плаж съгласно нормативните актове за водноспасителната дейност и обезопасяването на водните площи.

7.9. Да извършва санитарно-хигиенно поддържане и благоустрояване съобразно Хигиенните изисквания за устройство и експлоатация на плажовете по Черноморското крайбрежие, както и да осигурява за посетителите на плажа санитарно-хигиенни съоръжения и питейно водоснабдяване, определени с концесионния договор.

7.10. Да осигурява предоставянето на плажни принадлежности-чадъри, шезлонги и други, определени с концесионния договор, като оставя най-малко 20 на сто от концесионната територия по т. 1, съгласно изготвена от концесионера и утвърдена от концедента схема, свободна за разполагане от посетителите на собствени принадлежности.

7.11. Да осигурява разносна търговия.

7.12. Да осигурява спазването на нормативните изисквания за безопасност и здраве при работа, както и тези, свързани с организацията на работната заплата.

7.13. Да осигурява опазването на обществения ред, здравето, имуществото и спокойствието на посетителите на плажа.

7.14. Да допуска по всяко време до морския плаж по т. 1 контролни органи и оторизирани представители на концедента и да им предоставя документи и информация, имащи отношение към изпълнението на задълженията по концесионния договор.

7.15. Да води и предоставя на концедента или на посочен от него държавен орган текущо и при поискване редовна и качествена геоложко-техническа и екологична документация и информация, изготвена във връзка с ползването и опазването на концесионната територия по т. 1 и определена с концесионния договор.

8. Определя следните видове гаранции за изпълнение на задълженията по концесионния договор:

8.1. Безусловни неотменяеми банкови гаранции от първокласна българска банка за гарантиране изпълнението на задължението за заплащане на концесионно възнаграждение:

8.1.1. за първата година гаранцията е в размер 20 на сто от очакваното концесионно възнаграждение и се представя на концедента в 10-дневен срок от влизането в сила на концесионния договор;

8.1.2. за всяка следваща година за срока на концесията гаранцията е в размер 20 на сто от концесионното възнаграждение за предходната година и се представя на концедента в срок до 31 януари на обезпечената година.

8.2. Откриване от страна на концесионера на специална банкова сметка в посочена от концедента банка за обезпечаване изпълнението на задълженията, свързани с опазване състоянието на околната среда, охраната на край-брежната плажна ивица и комплекса от курортни ресурси в региона и охраната на труда:

8.2.1. в сметката по т. 8.2 концесионерът отчислява ежегодно за целия срок на концесията сума, представляваща 10 на сто от дължимото за срока концесионно възнаграждение;

8.2.2. сумата по т. 8.2.1 се внася до 30 ноември на текущата година;

8.2.3. начинът за разпореждане със сметката по т. 8.2 се определя в концесионния договор.


8.3. Право на концедента да прекрати едностранно концесионния договор при неизпълнение от страна на концесионера на основните задължения и условията на концесията по това решение. Условията и сроковете за упражняване на правото за едностранно прекратяване на договора се определят в концесионния договор.

8.4. Неустойки при неизпълнение или при забавено изпълнение от страна на концесионера на договорните задължения и лихви за забавено изпълнение на парични задължения. Конкретните размери на неустойките и лихвите и моментът на неизпълнението на отделните задължения се определят в концесионния договор.

8.5. Във всички случаи на неизпълнение от страна на концесионера концедентът има право да търси освен определените в т. 8.1-8.4 гаранции и обезщетение по общите правила.

9. Определя концесионното възнаграждение, както следва:

9.1. Годишни парични възнаграждения за целия срок на концесията за ползване на концесионната територия по т. 1, както следва:

9.1.1. (изм. - ДВ, бр. 16 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2004 г., в сила от 01.01.2004 г.) размерът на възнаграждението се определя за всяка календарна година независимо от началния срок на концесията съгласно утвърдената на 13 май 2004 г. от министъра на регионалното развитие и благоустройството методика, която е неразделна част от концесионния договор;

9.1.2. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2004 г., в сила от 01.01.2004 г.) в случай че размерът на възнаграждението е приоритетно по отношение на другите конкурсни условия, определени от комисията по чл. 16 от Правилника за прилагане на Закона за концесиите, размерът на възнагражденията се определя ежегодно съгласно утвърдената на 13 май 2004 г. от министъра на регионалното развитие и благоустройството методика-неразделна част от концесионния договор, и достигнатата в конкурса цена;

9.1.3. (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2000 г.) размерът на възнаграждението не може да бъде по-нисък от определения с методиката по предходните точки за 2000 г. - 6329 лв.

9.2. Възнаграждението се изплаща от концесионера ежегодно на две вноски, както следва:

9.2.1. (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2000 г.) първа вноска (авансово заплащане) в размер 30 на сто от определеното годишно концесионно възнаграждение, платима до 31 май на текущата година; дължимата вноска за 2000 г. се заплаща от концесионера в 7-дневен срок от подписването на концесионния договор и е условие за влизането му в сила;

9.2.2. втора вноска в размер на остатъка от определеното годишно концесионно възнаграждение, платима до 30 ноември на текущата година.

10. За изграждане на обекти и развитие на дейности, с които се предизвиква значително отрицателно въздействие върху компонентите на околната среда в района на морския плаж, концесионерът изготвя окончателен доклад по оценка на въздействието върху околната среда за съответния обект или дейност.

11. Определя други изисквания, свързани с концесията:

11.1. Приложимо право по отношение на концесията е българското.

11.2. Всички спорове между страните по концесионния договор се решават по взаимно съгласие, а в случай на непостигане на съгласие спорът се решава по реда на Гражданския процесуален кодекс.

12. Министърът на регионалното развитие и благоустройството да организира конкурса за определяне на концесионер.


Промени настройката на бисквитките