Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 58 от 27.VI

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА МЕЖДУВЕДОМСТВЕНИЯ СЪВЕТ ПО ЕКСПОРТНО ЗАСТРАХОВАНЕ

 

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА МЕЖДУВЕДОМСТВЕНИЯ СЪВЕТ ПО ЕКСПОРТНО ЗАСТРАХОВАНЕ

Приет с ПМС № 236 от 21.10.1998 г.

Обн. ДВ. бр.125 от 28 Октомври 1998г., изм. ДВ. бр.17 от 23 Февруари 2001г., изм. ДВ. бр.9 от 25 Януари 2002г., изм. ДВ. бр.58 от 27 Юни 2003г., изм. ДВ. бр.78 от 30 Септември 2005г., изм. ДВ. бр.3 от 12 Януари 2007г., изм. ДВ. бр.93 от 24 Ноември 2009г., изм. ДВ. бр.40 от 2 Юни 2015г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С правилника се урежда дейността на Междуведомствения съвет по експортно застраховане към Министерския съвет, наричан по-нататък "междуведомствения съвет".


Чл. 2. (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2007 г., в сила от 12.01.2007 г.) (1) Междуведомственият съвет провежда държавната политика при застраховане и презастраховане на непазарен риск, включително следните експортни рискове:

1. производство на български стоки и услуги за износ;

2. финансиране износа на български стоки и услуги;

3. български инвестиции в чужбина срещу политически риск;

4. банкови кредити, предназначени за реализиране на български инвестиции в чужбина;

5. банкови гаранции, свързани с осъществяване на износ на български стоки, както и извършването на услуги, или свързани с изпълнението на проекти с международно финансиране;

6. предекспортно финансиране;

7. презастраховане на застрахователни договори за рискове по т. 1 - 6, сключени от чужди институции за експортно застраховане при условията на взаимност, съгласно чл. 3, ал. 1, т. 1 - 7 от Закона за експортното застраховане.

(2) Дейността по ал. 1 се осъществява от еднолично акционерно дружество "Българска агенция за експортно застраховане", наричано по-нататък "БАЕЗ" - ЕАД.


Глава втора.
СЪСТАВ НА МЕЖДУВЕДОМСТВЕНИЯ СЪВЕТ

Чл. 3. (1) (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 9 от 2002 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 78 от 2005 г., в сила от 01.10.2005 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2007 г., в сила от 12.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2015 г.) Междуведомственият съвет се състои от 6 членове, които се назначават от министър-председателя. Министърът на икономиката, министърът на финансите, министърът на земеделието и храните, министърът на външните работи и председателят на Комисията за финансов надзор предлагат на министър-председателя свой представител за член на междуведомствения съвет и упълномощават лицата в случаите по чл. 8, ал. 1.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 78 от 2005 г., в сила от 01.10.2005 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2015 г.) Министърът на икономиката по право е председател на междуведомствения съвет. Функциите на председател в негово отсъствие се изпълняват от определен с негова заповед член на междуведомствения съвет.


Чл. 4. (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2007 г., в сила от 12.01.2007 г.) "БАЕЗ" - ЕАД осигурява информационното, компютърното, комуникационното и всякакъв друг вид техническо обслужване на дейността на междуведомствения съвет.


Чл. 5. (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2003 г.) Разходите по чл. 4 и разходите за възнаграждения на членовете на междуведомствения съвет се покриват със средства от сметката по чл. 14, ал. 2 от Закона за експортното застраховане.


Глава трета.
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА МЕЖДУВЕДОМСТВЕНИЯ СЪВЕТ

Чл. 6. Членовете на междуведомствения съвет имат равни права и задължения независимо от вътрешното разпределение на функциите помежду им.


Чл. 7. Членовете на междуведомствения съвет имат право на достъп до:

1. (изм. - ДВ, бр. 58 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2007 г., в сила от 12.01.2007 г.) документацията на "БАЕЗ" - ЕАД, свързана с дейността й по Закона за експортното застраховане;

2. материалите от заседанията на междуведомствения съвет.


Чл. 8. (1) (Предишен текст на чл. 8, изм. и доп.- ДВ, бр. 58 от 2003 г.) Членовете на междуведомствения съвет участват в работата на съвета лично или чрез упълномощено лице.

(2) (Нова - ДВ, бр. 58 от 2003 г.) Упълномощаването по ал. 1 се извършва по изключение за конкретно заседание с изрично писмено пълномощно.


Чл. 9. (Доп. - ДВ, бр. 58 от 2003 г.) Членовете на междуведомствения съвет и упълномощените лица подписват декларация, с която се задължават:

1. (изм. и доп. - ДВ, бр. 58 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2007 г., в сила от 12.01.2007 г.) да пазят в тайна сведенията и фактите относно дейността на "БАЕЗ" - ЕАД и дейността на третите застраховани лица, представляващи производствена или търговска тайна, които са им станали известни в това им качество, и да не ги използват за свое или чуждо облагодетелстване и след като престанат да бъдат членове на междуведомствения съвет за срок две години;

2. (изм. - ДВ, бр. 58 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2007 г., в сила от 12.01.2007 г.) да не разпространяват сведения и факти против интересите на "БАЕЗ" - ЕАД и застрахованите лица.


Глава четвърта.
ФУНКЦИИ

Чл. 10. (Отм. - ДВ, бр. 58 от 2003 г.)


Чл. 11. (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2007 г., в сила от 12.01.2007 г.) Междуведомственият съвет:

1. приема краткосрочни стратегии и дългосрочна стратегия за подкрепа на износа на български стоки и услуги, осъществяване на български инвестиции в чужбина и изпълнение на проекти, свързани с износ на български стоки и услуги, включително в случаите на финансиране на проекти извън територията на Република България;

2. (изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2015 г.) предлага ежегодно чрез министъра на икономиката на министъра на финансите размера на средствата по чл. 9, ал. 1 и 3 от Закона за експортното застраховане, които да бъдат включени в проекта на Закон за държавния бюджет на Република България за съответната година;

3. определя експозициите по държави;

4. определя обхвата на правомощията на управителните органи на "БАЕЗ" - ЕАД, относно сключване на застрахователни договори и изплащане на обезщетения по застрахователни договори по Закона за експортното застраховане;

5. (изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2015 г.) ежегодно подготвя годишен отчет за дейността по чл. 3 от Закона за експортното застраховане и го представя чрез министъра на икономиката в Министерския съвет до 31 май следващата календарна година;

6. одобрява разходите за дейността на "БАЕЗ" - ЕАД, по чл. 3 от Закона за експортното застраховане;

7. определя начина на инвестиране на свободните средства по банковата сметка на "БАЕЗ" - ЕАД, по чл. 14, ал. 2 от Закона за експортното застраховане;

8. изисква от управителните органи на "БАЕЗ" - ЕАД, информация за сключените застрахователни договори, териториален и секторен анализ на разпределението на застрахования износ и инвестиции, информация за размера на заявените кредитни лимити за застраховане и тяхното нарастване в съпоставка със застрахователния капацитет на "БАЕЗ" - ЕАД;

9. изисква на всяко тримесечие от управителните органи на "БАЕЗ" - ЕАД, информация относно изплатените застрахователни обезщетения и предстоящите за изплащане застрахователни обезщетения по сключени застрахователни договори по Закона за експортното застраховане;

10. приема и други решения във връзка с дейността на "БАЕЗ" - ЕАД, по Закона за експортното застраховане.


Чл. 12. Председателят на междуведомствения съвет:

1. свиква съвета на редовни и извънредни заседания;

2. утвърждава дневния ред за заседанията на съвета;

3. ръководи заседанията на съвета.

4. (отм. - ДВ, бр. 58 от 2003 г.)


Глава четвърта.
"А" ФИНАНСОВИ РАЗПОРЕДБИ (НОВА - ДВ, БР. 58 ОТ 2003 Г.)

Чл. 12а. (Нов - ДВ, бр. 58 от 2003 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 3 от 2007 г., в сила от 12.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2015 г.) В рамките на утвърдените за съответната година целеви средства от държавния бюджет междуведомственият съвет определя с решение размера на средствата за изплащане на застрахователни обезщетения при застраховане по чл. 3, ал. 1 и 2 от Закона за експортното застраховане за всеки конкретен случай.

(2) Препис-извлечение от протокола с решението на междуведомствения съвет се представя в Министерството на финансите и в 7-дневен срок се заверява сметката по чл. 14, ал. 2 от Закона за експортното застраховане със сумата, определена с решението на междуведомствения съвет.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2007 г., в сила от 12.01.2007 г.) Сумата по ал. 2 се превежда по сметката по чл. 14, ал. 2 от Закона за експортното застраховане само при недостиг на средства по сметката, което се удостоверява от "БАЕЗ" - ЕАД, с представяне на банково извлечение.

(4) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 3 от 2007 г., в сила от 12.01.2007 г.) Застрахователните обезщетения по чл. 3, ал. 1 и 2 от Закона за експортното застраховане се изплащат от "БАЕЗ" - ЕАД.


Глава пета.
ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА

Чл. 13. (1) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2007 г., в сила от 12.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2015 г.) Междуведомственият съвет разглежда и решава въпросите, свързани с дейността му, на редовни заседания, които се провеждат на адреса на седалището на Министерството на икономиката.

(2) Извънредни заседания на междуведомствения съвет се свикват от председателя:

1. по негова инициатива;

2. по решение на междуведомствения съвет от предходно заседание;

3. по предложение на член на междуведомствения съвет.

(3) (Доп. - ДВ, бр. 58 от 2003 г.) Когато в случаите по ал. 2, т. 3 председателят не свика междуведомствения съвет в 10-дневен срок, поискалият това член на съвета се смята овластен да го свиква. Овластеният член на съвета предлага дневен ред на заседанието.


Чл. 14. (1) Заседанията на междуведомствения съвет се провеждат по предварително определен дневен ред, който се изготвя от секретаря и се утвърждава от председателя на съвета.

(2) (Отм. - ДВ, бр. 58 от 2003 г.)


Чл. 15. (1) За заседанията на междуведомствения съвет членовете се уведомяват от секретаря на съвета по телефона или с писмена покана, включително телефакс, телекс и телеграма, не по-късно от 7 дни преди датата на заседанието.

(2) Поканата трябва да съдържа информация за:

1. вида на заседанието;

2. мястото, датата и часа на провеждане на заседанието;

3. въпросите от дневния ред, предложени за обсъждане, както и предложенията за решения.

(3) Към поканата се прилагат писмените материали, отнасящи се до включените в дневния ред въпроси.


Чл. 16. (1) Заседанията на междуведомствения съвет са закрити.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2007 г., в сила от 12.01.2007 г.) По искане на междуведомствения съвет в заседанията може да участва без право на глас изпълнителният директор на "БАЕЗ" - ЕАД или в негово отсъствие - упълномощено от него длъжностно лице. При необходимост изпълнителният директор на "БАЕЗ" - ЕАД докладва въпросите, включени в дневния ред на заседанието.

(3) Председателят на междуведомствения съвет определя условията и реда, при които външни лица могат да присъстват на заседанията на съвета.


Чл. 17. (1) (Доп. - ДВ, бр. 58 от 2003 г.) Заседанията на междуведомствения съвет са редовни, ако всички членове на съвета са поканени по реда, предвиден в правилника, и 2/3 от тях присъстват лично или чрез упълномощено лице за конкретното заседание.

(2) По изключение междуведомственият съвет може да взема решения и неприсъствено чрез протокол, подписан от всички членове на междуведомствения съвет без особено мнение.

(3) При липса на кворум началото на заседанието се отлага за не повече от един час. Ако и след изтичането на този срок липсва кворум, заседанието се отлага и се извършва уведомяване по съответния ред за извънредно заседание.


Чл. 18. (1) Членовете на междуведомствения съвет имат право да гласуват "за" или "против" предложеното решение. Въздържане от гласуване не се допуска.

(2) Решенията се вземат с явно гласуване и с квалифицирано мнозинство от 2/3 от членовете на междуведомствения съвет.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2007 г., в сила от 12.01.2007 г.) Решенията по чл. 11, т. 5 при отрицателно становище на "БАЕЗ" - ЕАД за сключване на застрахователен договор се вземат единодушно.


Чл. 19. (1) (Доп. - ДВ, бр. 58 от 2003 г.) За всяко заседание на междуведомствения съвет секретарят води протокол, който се подписва от присъствалите на заседанието членове на съвета или от упълномощените лица за конкретното заседание.

(2) (Нова - ДВ, бр. 58 от 2003 г.) В протокола се посочват:

1. мястото, датата и часът на провеждане на заседанието;

2. (изм. - ДВ, бр. 3 от 2007 г., в сила от 12.01.2007 г.) присъствието на изпълнителния директор на "БАЕЗ" - ЕАД, или на упълномощено от него лице, както и на лица, които не са членове на междуведомствения съвет;

3. проведените гласувания и резултатите от тях.

(3) (Нова - ДВ, бр. 58 от 2003 г.) Към протоколите се прилагат писмените материали за включените в дневния ред въпроси.

(4) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 58 от 2003 г.) Протоколът от неприсъствените заседания се подписва от всички членове на междуведомствения съвет без особено мнение.

(5) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 58 от 2003 г.) Протоколите, включително тези от неприсъствените заседания, се номерират според поредността на заседанията и се класират в протоколна книга, която се съхранява от секретаря на междуведомствения съвет най-малко 10 години.


Чл. 20. Преписи и извлечения от протоколите от заседанията на междуведомствения съвет се изготвят въз основа на мотивирано писмено искане от заинтересуваното лице и се заверяват с подписа на председателя на междуведомствения съвет.


Заключителни разпоредби

Параграф единствен. Правилникът се приема на основание чл. 13, ал. 2 от Закона за експортното застраховане.


Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 206 ОТ 27 СЕПТЕМВРИ 2005 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА

(ОБН. - ДВ, БР. 78 ОТ 2005 Г.)


§ 2. Навсякъде думите "министърът на икономиката", "министъра на икономиката", "министър на икономиката", "Министерството на икономиката" и "заместник-министър на икономиката" се заменят съответно с "министърът на икономиката и енергетиката", "министъра на икономиката и енергетиката", "министър на икономиката и енергетиката", "Министерството на икономиката и енергетиката" и "заместник-министър на икономиката и енергетиката" в следните нормативни актове на Министерския съвет:

........................................................................................................................


§ 24. Министърът на финансите да извърши необходимите промени по бюджетите на съответните администрации във връзка със създаването на Министерство на икономиката и енергетиката.

........................................................................................................................


§ 26. Постановлението влиза в сила от 1 октомври 2005 г.


Допълнителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 370 ОТ 29 ДЕКЕМВРИ 2006 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА НА МЕЖДУВЕДОМСТВЕНИЯ СЪВЕТ ПО ЕКСПОРТНО ЗАСТРАХОВАНЕ

(ОБН. - ДВ, БР. 3 ОТ 2007 Г., В СИЛА ОТ 12.01.2007 Г.)


§ 6. Навсякъде в правилника абревиатурата "БАЕЗ" - АД", се заменя с "БАЕЗ" - ЕАД".


Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 370 ОТ 29 ДЕКЕМВРИ 2006 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА НА МЕЖДУВЕДОМСТВЕНИЯ СЪВЕТ ПО ЕКСПОРТНО ЗАСТРАХОВАНЕ

(ОБН. - ДВ, БР. 3 ОТ 2007 Г., В СИЛА ОТ 12.01.2007 Г.)


§ 7. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 268 ОТ 12 НОЕМВРИ 2009 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА, ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА

(ОБН. - ДВ, БР. 93 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 24.11.2009 Г., ПОПР. - ДВ, БР. 95 ОТ 2009 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 4 ОТ 2012 Г.)


§ 94. (Попр. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., отм. с Решение № 15898 от 01.12.2011 г. на ВАС в частта "с изключение на § 93, т. 1, която влиза в сила от 01.11.2009 г." - ДВ, бр. 4 от 2012 г.) Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".