Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 42 от 14.IV

РЕШЕНИЕ № 120 ОТ 25 МАРТ 1998 Г. ЗА АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРИТОРИАЛНИ ПРОМЕНИ НА ГРАНИЦИТЕ НА ОБЩИНИТЕ БРЕЗНИК И ПЕРНИК, СОФИЙСКА ОБЛАСТ

 

РЕШЕНИЕ № 120 ОТ 25 МАРТ 1998 Г. ЗА АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРИТОРИАЛНИ ПРОМЕНИ НА ГРАНИЦИТЕ НА ОБЩИНИТЕ БРЕЗНИК И ПЕРНИК, СОФИЙСКА ОБЛАСТ

Обн. ДВ. бр.42 от 14 Април 1998г.

На основание чл. 28, т. 3 от Закона за административно-териториалното устройство на Република България


МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

РЕШИ:


1. Отделя от община Брезник, Софийска област, населеното място Селищен дол и го присъединява към община Перник.

2. Предлага на президента на Република България на основание чл. 98, т. 5 от Конституцията на Република България във връзка с чл. 28, т. 3 от Закона за административно-териториалното устройство на Република България да издаде указ за утвърждаване на промените на границите на общините Брезник и Перник, Софийска област.

3. Решението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник", което да се извърши едновременно с обнародването на указа на президента на Република България.