Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 13 от 16.II

ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ФИНАНСОВО ОЗДРАВЯВАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ПРЕДПРИЯТИЯ

 

ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ФИНАНСОВО ОЗДРАВЯВАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ПРЕДПРИЯТИЯ

ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 213 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 1996 Г.

Обн. ДВ. бр.72 от 23 Август 1996г., изм. ДВ. бр.109 от 27 Декември 1996г., изм. ДВ. бр.85 от 24 Юли 1998г., изм. ДВ. бр.13 от 16 Февруари 1999г.

Изтекъл срок на действие - действа до 30.06.1999 г.


Раздел I.
Общи положения

Чл. 1. С този правилник се урежда прилагането на Закона за финансово оздравяване на държавни предприятия (ЗФОДП).


Чл. 2. Предприятията по чл. 1 ЗФОДП се разделят на две категории в зависимост от значението им за националната икономика:

1. предприятия с определящо значение за националната икономика - приложение № 1;

2. други предприятия - приложение № 2.


Чл. 3. Целите на програмите за финансово оздравяване са:

1. предприятията, изпълняващи програмите, да намалят рязко загубите със собствени усилия и без външна финансова помощ;

2. прекратяване натрупването на задължения към държавния бюджет, банките и други предприятия;

3. премахване на загубите и преструктуриране на задълженията на предприятията с оглед ограничаване на тяхното влияние в останалите сектори на икономиката.


Раздел II.
Органи за ръководство и контрол

Чл. 4. Общото ръководство и контрол по изпълнението на програмите за финансово оздравяване се осъществява от министъра на финансите.


Чл. 5. Министърът на финансите:

1. дава указания за разработването, съдържанието и изпълнението на програмите за финансово оздравяване;

2. одобрява, връща със задължителни указания или отхвърля програмата за финансово оздравяване в срок един месец от датата на получаването й;

3. осъществява цялостен контрол върху дейността на предприятията по чл. 1 ЗФОДП, като има право да изисква необходимите по негова преценка информация и документи;

4. предлага на съответния орган да предприеме необходимите действия за прекратяване на предприятието по решение на едноличния собственик на капитала или за обявяването му в несъстоятелност;

5. предлага на Министерския съвет изключването на предприятия от списъка за финансово оздравяване при постигане на предвидените в програмите резултати и при наличие на споразумения с кредиторите за обслужване на задълженията.


Чл. 6. (1) Министърът на финансите упражнява правата на държавата като собственик на капитала за предприятията по чл. 2, т. 2 с изключение на правомощията по чл. 14, ал. 1, т. 17 и чл. 15, т. 11 от Правилника за реда за упражняване правата на собственост на държавата в предприятията, приет с Постановление № 7 на Министерския съвет от 1994 г. (обн., ДВ, бр. 10 от 1994 г.; изм. и доп., бр. 77 от 1994 г., бр. 6, 31, 33, 36 и 59 от 1995 г. и бр. 9 от 1996 г.).

(2) Решението за прекратяване на предприятия в случаите по чл. 6 ЗФОДП се взема след съгласуване със съответния отраслов министър.


Чл. 7. За осъществяване на ръководството и контрола на програмите за финансово оздравяване на предприятията по чл. 2 министърът на финансите създава в Министерството на финансите управление "Финансово оздравяване на държавни предприятия".


Раздел III.
Правила за стопанска дейност

Чл. 8. Предприятията по чл. 2 не могат:

1. да сключват договори за кредити с банки и други финансови институции;

2. да сключват сделки за покупка на стоки и за извършване на услуги на изплащане за срок, по-дълъг от 60 дни, освен ако е предвидено друго в одобрените програми за финансово оздравяване;

3. да сключват сделки за продажба на стоки и за извършване на услуги на лица, които имат просрочени задължения към тях, възникнали след 30 юни 1996 г., като срокът за отложено плащане не може да бъде по-дълъг от 60 дни.


Чл. 9. Предприятията по чл. 2 са длъжни:

1. да изготвят счетоводен отчет в съответствие с чл. 40, ал. 1 от Закона за счетоводството към 30 юни 1996 г. и да го представят на министъра на финансите и на съответния отраслов министър;

2. в срок 1 месец от датата на влизане в сила на правилника да изготвят списък на своите кредитори и длъжници към 30 юни 1996 г. с размера на задълженията и вземанията, който се представя заедно с програмата за финансово оздравяване;

3. да предприемат всички необходими действия по събирането на вземанията си от лица извън предприятията, изпълняващи програми за финансово оздравяване;

4. в срок 3 месеца от датата на влизане в сила на правилника да представят на министъра на финансите програми за финансово оздравяване в съответствие с раздел IV от правилника и в срок 1 месец от произнасянето на министъра на финансите да изпълнят задължителните указания по чл. 5, т. 2 или да съставят нова програма;

5. в края на всеки календарен месец да представят писмен отчет по показатели, определени от министъра на финансите, за своето финансово състояние.


Чл. 10. Органът, упражняващ правата на държавата като собственик на капитала, в срок 1 месец от влизане в сила на правилника предприема необходимите действия за включване в договорите с членовете на надзорните или управителните органи на предприятията по чл. 2 на клаузи, гарантиращи изпълнението на програмите за финансово оздравяване.


Раздел IV.
Програми за финансово оздравяване

Чл. 11. Министърът на финансите одобрява програми за финансово оздравяване на предприятията по чл. 2, които съдържат:

1. анализ на финансовото състояние към 30 юни 1996 г. с данни за показатели от предходните 2 години;

2. незабавни мерки за ограничаване на загубите и за натрупване на положителен паричен поток със собствени усилия, обхващащи:

а) намаляване на разходите по икономически елементи;

б) освобождаване от излишен персонал;

в) продажба на имущество и обособени части от предприятието;

г) други мерки за увеличаване на паричните постъпления;

д) мерки за намаляване на потребностите от оборотен капитал;

3. мерки за спиране на губещи производства и дейности, както и за целесъобразно преструктуриране;

4. прогнози за производственото, технологичното, пазарното и финансово-икономическото състояние на предприятието към 30 септември 1996 г., 31 декември 1996 г., 30 юни 1997 г., 31 декември 1997 г., 30 юни 1998 г. и 31 декември 1998 г. като крайна дата за изпълнение на програмата;

5. предложения за ценова политика на предприятията по чл. 2, т. 1;

6. управленските, организационните, правните, финансовите, техническите и други действия за осъществяване на програмата за финансово оздравяване;

7. сроковете за реализация на програмата;

8. други изисквания и информация, определени от министъра на финансите.


Раздел V.
Финансиране (Отм. - ДВ, бр. 109 от 1996 г.)

Чл. 12. (Отм. - ДВ, бр. 109 от 1996 г.)


Преходни и Заключителни разпоредби

§ 1. Член 8, т. 1 не се прилага за "Национална електрическа компания" - ЕАД, и за Национална компания "Български държавни железници".


§ 2. Препоръчва на Столичната община да прилага разпоредбите на правилника към "Столична компания за градски транспорт" - ЕООД, и "Топлофикация - София" - АД.


§ 3. Правилникът се приема на основание § 2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за финансово оздравяване на държавни предприятия.


§ 4. Раздел III "Правила за стопанска дейност" не се прилага, когато има решение на съда за обявяване на търговското дружество в несъстоятелност и назначаване на синдик.


§ 5. (Изм. - ДВ, бр. 13 от 1999 г.) Правилникът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник" и действа до 30 юни 1999 г.


Приложение № 1 към чл. 2, т. 1


Група А

Предприятия с определящо значение за националната икономикаПредприятие Местонахождение
1 2 3
  Промишленост  
1. "ТОПЛОФИКАЦИЯ - СОФИЯ" - АД СОФИЯ
2. "МИНИ - БОБОВ ДОЛ" - ЕАД БОБОВ ДОЛ
3. "ТОПЛОФИКАЦИЯ" - ЕООД ПЛЕВЕН
4. "ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛОВДИВ -  
  СЕВЕР" - ЕООД ПЛОВДИВ
5. "МИНИ-МАРИШКИ БАСЕЙН" - АД ДИМИТРОВГРАД
6. "ТОПЛОФИКАЦИЯ - ШУМЕН" - ЕАД ШУМЕН
7. "НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА  
  КОМПАНИЯ" - ЕАД СОФИЯ
8. "ТОПЛОФИКАЦИЯ - БУРГАС" - ЕООД БУРГАС
9. "МИНА ПИРИН" - ЕООД СИМИТЛИ
10. "МИНИ - ПЕРНИК" - АД ПЕРНИК
11. "БРИКЕТНА ФАБРИКА" - ЕООД ГЪЛЪБОВО
12. "ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛОВДИВ - ЮГ" - ЕООД ПЛОВДИВ
13. "ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЕРНИК" - ЕООД ПЕРНИК
14. "ТОПЛОФИКАЦИЯ - СЛИВЕН" - ЕООД СЛИВЕН
15. "ТОПЛОФИКАЦИЯ - ВРАЦА" - ЕООД ВРАЦА
16. "ТОПЛОФИКАЦИЯ - ВАРНА" - ЕООД ВАРНА
17. "ТОПЛОФИКАЦИЯ" - ЕООД КАЗАНЛЪК
18. "МИНА ЧУКУРОВО" - ЕООД ЕЛИН ПЕЛИН
19. "ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПРАВЕЦ" - ЕООД ПРАВЕЦ
20. "ТОПЛОФИКАЦИЯ - ВТ" - ЕООД ВЕЛИКО ТЪРНОВО
21. "МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК" - АД РАДНЕВО
22. "ТОПЛОФИКАЦИЯ - РУСЕ" ЕООД РУСЕ
23. "ТОПЛОФИКАЦИЯ - ЛОЗНИЦА" - ЕООД ЛОЗНИЦА
24. "ТОПЛОФИКАЦИЯ - ЛОВЕЧ" - ЕООД ЛОВЕЧ
25. "ТОПЛОФИКАЦИЯ - РАЗГРАД" - ЕООД РАЗГРАД
26. "ТЕЦ-ГАБРОВО" - ЕООД ГАБРОВО
27. "ТОПЛОФИКАЦИЯ - ЯМБОЛ" - ЕООД ЯМБОЛ
28. "МИНА БЕЛИ БРЕГ" - ЕООД ДРАГОМАН
  Транспорт  
29. НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ  
  "БЪЛГАРСКИ ДЪРЖАВНИ ЖЕЛЕЗНИЦИ" СОФИЯ
30. "СТОЛИЧНА КОМПАНИЯ ЗА  
  ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ" - ЕООД СОФИЯ


Приложение № 2 към чл. 2, т. 2


(Изм. - ДВ, бр. 85 от 1998 г.)


Група Б

Други предприятияПредприятие Местонахождение
1 2 3
  Промишленост  
1. "АГРОПОЛИХИМ" - ЕАД ДЕВНЯ
2. "ПРОМЕТ" - ЕООД ГРУДОВО
3. "РУСЕНСКА КОРАБОСТРОИТЕЛНИЦА" - ЕООД РУСЕ
4.1 "ГОРУБСО-МАДАН" - ЕАД МАДАН
4.2 "ГОРУБСО-ЗЛАТОГРАД" - ЕАД ЗЛАТОГРАД
4.3 "ГОРУБСО-РУДОЗЕМ" - ЕАД РУДОЗЕМ
4.4 "ГОРУБСО-РОФ" - ЕАД РУДОЗЕМ
4.5 "ГОРУБСО-ЛЪКИ" - ЕАД ЛЪКИ
4.6 "ГОРУБСО-ГМП" - ЕООД МАДАН
4.7 "ГОРУБСО-РМЗ" - ЕООД МАДАН
4.8 "ГОРУБСО-КЪРДЖАЛИ" - ЕАД КЪРДЖАЛИ
5. "КРЕМИКОВЦИ" - ЕАД СОФИЯ
6. "ЗММ - СОФИЯ" - АД СОФИЯ
7. "ОПТИКОЕЛЕКТРОН" - ЕООД ПАНАГЮРИЩЕ
8. "УСТРЕМ" - ЕООД ТОПОЛОВГРАД
9. "ИНТЕРКВАРЦ" - ЕАД СОФИЯ
10. "ЕКОЕЛ" - ЕООД ПЛЕВЕН
11. "БЕТА" - ЕООД ЧЕРВЕН БРЯГ
12. "СТРУМАТЕКС" - ЕООД БЛАГОЕВГРАД
13. "ЗАВОД ЗА ТЕЖКО МАШИНОСТРОЕНЕ" - ЕООД РУСЕ
14. "ВРАТИЦА" - ЕАД ВРАЦА
15. "АРСЕНАЛ" - ЕАД КАЗАНЛЪК
16. "ВИДАХИМ" - АД ВИДИН
17. "БЕЛОПАЛ" - ЕООД БЕЛОСЛАВ
18. "ЛЕЯРО-КОВАШКИ КОМПЛЕКС" - ЕООД РАДОМИР
19. "МЕКОМ" - ЕООД СИЛИСТРА
20. "РОДОПА - ШУМЕН" - ЕООД ШУМЕН
21. "БАЛКАНКАР - РЕКОРД" - АД ПЛОВДИВ
22. "ЯМБОЛЕН" - ЕАД ЯМБОЛ
23. "МАДЖАРОВО" - ЕООД МАДЖАРОВО
24. "ЗЕБРА" - ЕАД НОВИ ИСКЪР
25. "ОРФЕЙ" - ЕООД КЪРДЖАЛИ
26. "БЕРОЕ" - АД СТАРА ЗАГОРА
27. "ЧАВДАР" - ЕАД БОТЕВГРАД
28. "ВЕСЛЕЦ-91" - ЕООД ВРАЦА
29. "ЕМТ - ООД/ЕЛЕКТРОМОТОРИ  
  -ТЕТЕВЕН" - ЕООД ТЕТЕВЕН
30. "КВАРЦ" - ЕАД - В НЕПЛАТЕ-  
  ЖОСПОСОБНОСТ СЛИВЕН
31. "МРАЗ" - АД СОФИЯ
32. "ТРИКОН" - ЕАД ДИМИТРОВГРАД
33. "ДЗУ" - АД СТАРА ЗАГОРА
34. "МАДАРА" - ЕАД ШУМЕН
35. "РОДОПИ-Н" - ЕООД НЕДЕЛИНО
36. "АГРОМАШИНА" - ЕООД РУСЕ
37. "АГРОТЕХНИКА" - ЕАД КАРЛОВО
38. "ПИМА" - ЕАД МОНТАНА
  Строителство  
39. "ДЕВНЯ - ЦИМЕНТ" - ЕАД ДЕВНЯ
  Транспорт  
40. АВИОКОМПАНИЯ БАЛКАН" - ЕАД СОФИЯ
  Търговия  
41. "ЛАЗУР" - ЕАД ВАРНА