Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 3 от 11.I

ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ В СИСТЕМАТА НА КОМИТЕТА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА АТОМНАТА ЕНЕРГИЯ ЗА МИРНИ ЦЕЛИ СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА АТОМНАТА ЕНЕРГИЯ ЗА МИРНИ ЦЕЛИ

 

ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ В СИСТЕМАТА НА КОМИТЕТА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА АТОМНАТА ЕНЕРГИЯ ЗА МИРНИ ЦЕЛИ СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА АТОМНАТА ЕНЕРГИЯ ЗА МИРНИ ЦЕЛИ

ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 263 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 1993 Г., Отразена деноминацията от 5.07.1999 г.

Обн. ДВ. бр.3 от 11 Януари 1994г., изм. ДВ. бр.4 от 13 Януари 1998г., изм. ДВ. бр.48 от 22 Май 2001г., отм. ДВ. бр.85 от 26 Септември 2003г.

Раздел I.
Такси за издаване на разрешения за извършване на дейности, които имат значение за безопасността на ядрени съоръжения

Чл. 1. (1) (Предишен текст на чл. 1 - ДВ, бр. 4 от 1998 г., изм. - ДВ, бр. 4 от 1998 г.) За издаване на разрешения по чл. 23, ал. 1, т. 1 от Закона за използване на атомната енергия за мирни цели за извършване на дейности, които имат значение за безопасността на ядрените съоръжения, се събират следните такси:

1. (Изм. - ДВ, бр. 4 от 1998 г., изм. - ДВ, бр. 48 от 2001 г.) за избор на площадка за АЕЦ - 1 000 000 лв.;

2. (Изм. - ДВ, бр. 4 от 1998 г., изм. - ДВ, бр. 48 от 2001 г.) за проектиране на АЕЦ (енергиен блок на АЕЦ или подобект на АЕЦ) - 2 000 000 лв.;

3. (Изм. - ДВ, бр. 4 от 1998 г., изм. - ДВ, бр. 48 от 2001 г.) за строителство на АЕЦ (енергиен блок на АЕЦ или подобект на АЕЦ) - годишна вноска в размер 2 000 000 лв. за периода на строителството;

4. (Изм. - ДВ, бр. 4 от 1998 г., изм. - ДВ, бр. 48 от 2001 г.) за въвеждане в експлоатация на АЕЦ (енергиен блок на АЕЦ или подобект на АЕЦ) - 500 000 лв.;

5. (Изм. - ДВ, бр. 4 от 1998 г., изм. - ДВ, бр. 48 от 2001 г.) за експлоатация на АЕЦ (енергиен блок на АЕЦ или подобект на АЕЦ, включително за хранилище за отработено гориво (ХОГ) и предприятие за радиоактивни отпадъци (ПРАО):

а) на енергиен блок на АЕЦ - 90 лв. за 1 MW инсталирана топлинна мощност годишно;

б) на ХОГ - 200 лв. на тон месечно;

в) на ПРАО - 300 лв. на кубичен метър преработени течни и твърди радиоактивни отпадъци (РАО);

6. (изм. - ДВ, бр. 48 от 2001 г.) за изменения на проекти, конструкции на АЕЦ (енергиен блок на АЕЦ или подобект на АЕЦ) - 3 на сто от разходите за проектиране, доставка на оборудването и изпълнение на строително-монтажните работи - еднократно;

7. при реконструкция и модернизация на АЕЦ (енергиен блок на АЕЦ) се прилагат таксите по т. 2, 3 и 4, умножени с коефициент 1,2. При разширение на АЕЦ с еднотипни реакторни инсталации се прилагат таксите по т. 2, 3 и 4, умножени с коефициент 0,5;

8. (Изм. - ДВ, бр. 4 от 1998 г., изм. - ДВ, бр. 48 от 2001 г.) за извеждане от експлоатация на един енергиен блок - 5 на сто от стойността, заложена в техническия проект - еднократно, плюс годишна такса в размер 100 000 хил. лв. за времето за извеждане от експлоатация;

9. за едновременно извеждане от експлоатация на два или повече еднотипни енергийни блока, разположени на една площадка, годишната такса по т. 8 се увеличава с 30 на сто за всеки допълнителен енергиен блок;

10. (изм. - ДВ, бр. 48 от 2001 г.) за производство на оборудване - 1 на сто от общата стойност на оборудването-еднократно;

11. (Изм. - ДВ, бр. 4 от 1998 г., изм. - ДВ, бр. 48 от 2001 г.) за извършване на доставки и услуги от физически и юридически лица:

а) за доставки до 200 000 лв. - 4 на сто от цената на доставката;

б) за доставки от 200 000 до 1 000 000 лв. - 8000 лв. плюс 3 на сто за горницата над 200 000 лв.;

в) за доставки от 1 000 000 до 5 000 000 лв. - 32 000 лв. плюс 2 на сто за горницата над 1 000 000 лв.;

г) за доставки над 5 000 000 лв. - 112 000 лв. плюс 1 на сто за горницата над 5 000 000 лв.;

12. (Изм. - ДВ, бр. 4 от 1998 г., изм. - ДВ, бр. 48 от 2001 г.) за други ядрени съоръжения, които не са изрично посочени в тарифата, таксите се определят съгласно т. 1 до 10 включително.

13. (Заличена - ДВ, бр. 4 от 1998 г.)

(2) (Нова - ДВ, бр. 4 от 1998 г.) За подновяване на разрешение, действието на което е спряно временно по реда на чл. 25 от Закона за използване на атомната енергия за мирни цели, се заплаща такса в размер 30 на сто от таксата по ал. 1, но не повече от 250 лв.

(3) (Нова - ДВ, бр. 4 от 1998 г., изм. - ДВ, бр. 48 от 2001 г.) За изменение на условия на разрешение, включително на срокове за тяхното изпълнение, се заплаща такса в размер 25 на сто от таксата по ал. 1.

(4) (Нова - ДВ, бр. 4 от 1998 г., изм. - ДВ, бр. 48 от 2001 г.) За преиздаване на разрешение с изтекъл срок на валидност при непроменени обстоятелства се заплаща такса в размер 15 на сто от еднократната такса, определена по ал. 1, плюс годишната такса в случаите, когато се дължи.


Раздел II.
Такси за издаване на разрешения за дейности с ядрен материал

(Загл. изм. - ДВ, бр. 4 от 1998 г.)

Чл. 2. (Изм. - ДВ, бр. 4 от 1998 г.) (1) За издаване на разрешения по чл. 23, ал. 1, т. 2 от Закона за използване на атомната енергия за мирни цели за извършване на дейности с ядрен материал се събират следните такси:

1. (изм. - ДВ, бр. 48 от 2001 г.) за придобиване на изходен ядрен материал - 530 лв. на тон;

2. за производство на ядрен материал - годишна такса в размер 1 на сто от пълните производствени разходи;

3. (изм. - ДВ, бр. 48 от 2001 г.) за търговия с ядрен материал, включително внос или износ - 0,1 на сто от цената на доставката на всяка отделна пратка;

4. (изм. - ДВ, бр. 48 от 2001 г.) за съхраняване на ядрен материал - месечна такса в размер 200 лв. на тон;

5. (изм. - ДВ, бр. 48 от 2001 г.) за превозване на ядрен материал - 25 000 лв. за всяка пратка.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 48 от 2001 г.) За подновяване на разрешение, действието на което е спряно временно по реда на чл. 25 от Закона за използване на атомната енергия за мирни цели, се заплаща такса в размер 30 на сто от таксата по ал. 1 лв.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 48 от 2001 г.) За изменение на условия на разрешение, включително на срокове за тяхното изпълнение, се заплаща такса в размер 25 на сто от таксата по ал. 1 лв.


Раздел III.
Такси за издаване на разрешения за извършване на дейности с други източници на йонизиращи лъчения

(Загл. изм. - ДВ, бр. 4 от 1998 г.)

Чл. 3. (1) (Изм. - ДВ, бр. 4 от 1998 г.) За издаване на разрешения по чл. 23 от Закона за използване на атомната енергия за мирни цели за извършване на дейности с други източници на йонизиращи лъчения (ИЙЛ) се събират основни такси:

1. (Изм. - ДВ, бр. 4 от 1998 г., изм. - ДВ, бр. 48 от 2001 г.) за избор на площадка - 500 лв.;

2. (Изм. - ДВ, бр. 4 от 1998 г., изм. - ДВ, бр. 48 от 2001 г.) за проектиране - 600 лв.;

3. (Изм. - ДВ, бр. 4 от 1998 г., изм. - ДВ, бр. 48 от 2001 г.) за строителство (включително за преустройство, монтаж и необходими изпитания) - 700 лв.;

4. (изм. - ДВ, бр. 48 от 2001 г.) за производство на оборудване - 1 на сто от общата стойност на оборудването, но не по-малко от 300 лв. годишно;

5. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 4 от 1998 г., изм. - ДВ, бр. 48 от 2001 г.) за въвеждане в експлоатация (провеждане на комисия) - 600 лв.;

6. (изм. - ДВ, бр. 48 от 2001 г.) за производство на източници на йонизиращи лъчения (ИЙЛ) или на уреди, апарати и съоръжения, използващи ИЙЛ - 1 на сто от общата стойност на всяко от заявените производства, но не по-малко от 300 лв. годишно;

7. (изм. - ДВ, бр. 48 от 2001 г.) за внос или износ - 100 лв. годишно плюс 1 на сто от стойността на всяка партида;

8. (Изм. - ДВ, бр. 4 от 1998 г., изм. - ДВ, бр. 48 от 2001 г.) за експлоатация - 150 лв. годишно;

9. (Изм. - ДВ, бр. 4 от 1998 г., изм. - ДВ, бр. 48 от 2001 г.) за еднократен превоз - 50 лв.;

10. (Изм. - ДВ, бр. 4 от 1998 г., изм. - ДВ, бр. 48 от 2001 г.) за постоянен превоз - 300 лв. годишно;

(Точка 11. заличена - ДВ, бр. 4 от 1998 г.)

11. (Предишна т. 12 - ДВ, бр. 4 от 1998 г., изм. - ДВ, бр. 4 от 1998 г., изм. - ДВ, бр. 48 от 2001 г.) за извеждане от експлоатация на:

а) обект с източници на йонизиращи лъчения (провеждане на комисия) - 300 лв.;

б) източници на йонизиращи лъчения - 100 лв.;

12. (Предишна т. 13 - ДВ, бр. 4 от 1998 г., изм. - ДВ, бр. 4 от 1998 г., изм. - ДВ, бр. 48 от 2001 г.) за придобиване - 350 лв.;

13. (Предишна т. 14 - ДВ, бр. 4 от 1998 г., изм. - ДВ, бр. 4 от 1998 г., изм. - ДВ, бр. 48 от 2001 г.) за извършване на дейности (доставки, услуги и други) за заявителя от външни юридически и физически лица - годишна такса в размер 150 лв. плюс 1,5 на сто от цената на всяка доставка;

14. (Нова - ДВ, бр. 4 от 1998 г., изм. - ДВ, бр. 48 от 2001 г.) за изменение на проекти и реконструкции - 300 лв.;

15. (Нова - ДВ, бр. 4 от 1998 г., изм. - ДВ, бр. 48 от 2001 г.) за търговия - годишна такса в размер 200 лв. плюс 1,5 на сто от стойността на всяка доставка.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 4 от 1998 г., изм. - ДВ, бр. 48 от 2001 г.) В зависимост от вида и параметрите на източниците, използвани в дейностите по ал. 1, т. 8, 9, т. 11, буква "б" и т. 12 и въз основа на класификацията съгласно чл. 87 от Наредба № 0-35 от 1974 г. за работа с радиоактивни вещества и други източници на йонизиращи лъчения (обн., ДВ, бр. 60 от 1974 г.; изм., бр. 91 от 1999 г.) се събират допълнителни годишни такси, както следва:

1. (изм. - ДВ, бр. 48 от 2001 г.) за открити източници в лаборатории I клас - 600 лв.;

2. (изм. - ДВ, бр. 48 от 2001 г.) за открити източници в лаборатории II клас - 350 лв.;

3. (изм. - ДВ, бр. 48 от 2001 г.) за открити източници в лаборатории III клас - 50 лв.;

4. за гамадефектоскопи:

а) (изм. - ДВ, бр. 48 от 2001 г.) за гамадефектоскоп с уранова защита - 150 лв.;

б) (изм. - ДВ, бр. 48 от 2001 г.) за гамадефектоскоп без уранова защита - 50 лв.;

5. (изм. - ДВ, бр. 48 от 2001 г.) за закрити източници във: уреди за технологичен контрол; уредби за гама-терапия; гама-облъчватели; други уреди, уредби или апарати с надеждна херметизация на източника в зависимост от общата му активност (без изброените по т. 4, букви "а" и "б" и т. 8):

а) за активност до 3,7 GBq включително - 20 лв. на брой ИЙЛ;

б) за активност от 3,7 GBq до 370 GBq - 90 лв. на брой ИЙЛ;

в) за активност от 370 GBq до 37 TBq включително - 200 лв. на брой ИЙЛ, но не по-малко от 100 лв.;

г) за активност над 37 TBq - 400 лв. на брой ИЙЛ, но не по-малко от 200 лв.;

д) неутрализатори на статично електричество - 5 лв. на брой ИЙЛ (плочка), но не по-малко от 300 лв. общо;

6. (изм. - ДВ, бр. 48 от 2001 г.) за източник на неутрони:

а) с поток под 104 n/s - 50 лв. на брой ИЙЛ;

б) с поток над 104 n/s - 200 лв. на брой ИЙЛ;

в) за неутронен генератор - 300 лв. на брой ИЙЛ;

7. за ускорител на заредени частици:

а) (изм. - ДВ, бр. 48 от 2001 г.) със собствена защита - 100 лв. на брой ИЙЛ;

б) (изм. - ДВ, бр. 48 от 2001 г.) с допълнителна защита - 300 лв. на брой ИЙЛ;

8. (изм. - ДВ, бр. 48 от 2001 г.) за пожароизвестителен йонизационен датчик - 10 лв. на брой ИЙЛ;

9. (изм. - ДВ, бр. 48 от 2001 г.) за рентгенови уредби и за уредби, генериращи рентгеново лъчение с максимално анодно напрежение съгласно техническата документация:

а) до 75 kV включително - 100 лв. на работен пост;

б) от 75 до 150 kV включително - 150 лв. на работен пост;

в) над 150 kV - 200 лв. на работен пост.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 4 от 1998 г., изм. - ДВ, бр. 48 от 2001 г.) За преиздаване на разрешение, действието на което е спряно временно по реда на чл. 25 от Закона за използване на атомната енергия за мирни цели, за оставащия срок на валидност се заплаща такса в размер 30 на сто от таксата по ал. 1, но не повече от 100 лв.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 4 от 1998 г., изм. - ДВ, бр. 48 от 2001 г.) За изменение на условия на разрешение, включително на срокове за тяхното изпълнение, или при пререгистрация на притежателя на разрешение, за оставащия срок на валидност се заплаща такса в размер 30 на сто от таксата по ал. 1.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 4 от 1998 г., изм. - ДВ, бр. 48 от 2001 г.) За преиздаване на разрешение поради изтичане на срока му и за прехвърляне на произтичащи от разрешението права на друго лице се заплаща пълният размер на таксите по ал. 1 и 2.

(6) (Нова - ДВ, бр. 48 от 2001 г.) За източниците по ал. 1, т. 11, буква "б" таксите по ал. 2 се събират в размер 10 на сто.


Раздел IV.
Такси за регистриране на източници на йонизиращи лъчения

(Нов - ДВ, бр. 4 от 1998 г.)

Чл. 4. (Изм. - ДВ, бр. 48 от 2001 г.) За регистриране на източник на йонизиращо лъчение по чл. 22, ал. 2 от Закона за използване на атомната енергия за мирни цели се събира такса в размер 10 лв.


Раздел V.
Такси за експертни услуги

(Нов - ДВ, бр. 4 от 1998 г.)

Чл. 5. (Изм. - ДВ, бр. 48 от 2001 г.) За предоставяне на становище от Комитета за използване на атомната енергия за мирни цели съгласно Правилника за прилагане на Закона за контрол на външнотърговската дейност с оръжие и със стоки и технологии с възможна двойна употреба се събира такса в размер 200 лв.


Раздел VI.
Такси за получаване на информация, свързана с използването на атомната енергия за мирни цели (Загл. изм. - ДВ, бр. 48 от 2001 г.)

(Нов - ДВ, бр. 4 от 1998 г.)

Чл. 6. (Изм. - ДВ, бр. 48 от 2001 г.) За ползване на базите от данни на международната система за ядрена информация се събират такси, както следва:

1. за изготвяне на тематична информационна справка от базите от данни за ядрена информация - 3 лв. за търсене плюс съответната такса по т. 3;

2. за предоставяне на документ от базата от данни за неконвенционална литература на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) - по тарифата на МААЕ в левове по курса за деня на Българската народна банка;

3. за предоставяне на информацията по т. 1 и 2 според вида на носителя:

а) дискета - 1,20 лв./бр.;

б) CD - 5 лв./бр.;

в) електронна поща - 0,30 лв./МВ (заплаща се всеки започнат мегабайт и се използва за информация, съществуваща в електронен вид);

г) разпечатване на принтер - 0,12 лв./стр. А4;

д) ксерокопие - 0,09 лв./стр. А4;

е) факс - 0,60 лв./стр. А4;

ж) видеокасета - 4,90 лв./бр. плюс 0,25 лв./мин. запис;

з) аудиокасета - 1,60 лв./бр. плюс 0,25 лв./мин. запис;

и) устна справка - 1,50 лв./мин.;

к) писмена справка - 1,59 лв./стр. А4.


Раздел VII.
Ред на плащане

(Нов - ДВ, бр. 4 от 1998 г.)

Чл. 7. Пропорционалните такси се изчисляват въз основа на съответните документи, определящи базата за формиране размера на таксата, предоставени от заявителя.


Чл. 8. (1) Таксата, която се събира при издаване на общо разрешение по чл. 23, ал. 2 от Закона за използване на атомната енергия за мирни цели, включва таксите за издаване на разрешения за отделните видове дейности по раздели I, II и III, за които се издава общото разрешение.

(2) Таксите, които се дължат във връзка с издаването на частично разрешение, са пропорционални на определените съгласно раздели I, II и III такси в зависимост от обема на извършваната дейност.


Чл. 9. (1) (Доп. - ДВ, бр. 48 от 2001 г.) Таксата за разрешение, включително първата годишна или месечна такса по раздели I и II, се внася при поискване на разрешението.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 48 от 2001 г.) Последващите годишни такси по раздели I и II се внасят до 30 април.

(3) Последващите месечни такси се внасят до 15-о число на всеки текущ месец.

(4) (Нова - ДВ, бр. 48 от 2001 г.) Таксата за разрешение по раздел III се внася в пълен размер за срока на действие на разрешението.


Чл. 10. Таксите за регистриране се внасят при подаване на заявлението за регистрация.


Чл. 11. (Изм. - ДВ, бр. 48 от 2001 г.) Таксите за експертни становища и за информационни справки се внасят след получаване на експертното становище и/или информационната справка.


Чл. 12. При промяна на цената или на другите разходи, посочени в документите, въз основа на които се определя размерът на таксата, се доплаща разликата между изплатената и дължимата сума.


Чл. 13. Неплатените в срок такси се събират по реда на Закона за събиране на държавните вземания с лихва, определена съгласно Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания.


Чл. 14. Внесените такси не подлежат на връщане независимо от решението за издаване на поисканото разрешение.


Промени настройката на бисквитките