Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 3 от 11.I

ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА АГЕНЦИЯТА ЗА БЪЛГАРИТЕ В ЧУЖБИНА

 

ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА АГЕНЦИЯТА ЗА БЪЛГАРИТЕ В ЧУЖБИНА

Приет с Постановление № 250 на Министерския съвет от 1992 г.

Обн. ДВ. бр.103 от 22 Декември 1992г., изм. ДВ. бр.3 от 11 Януари 1994г., изм. ДВ. бр.77 от 10 Септември 1996г., изм. ДВ. бр.61 от 31 Юли 1997г., отм. ДВ. бр.105 от 2 Декември 1999г.

Отменено основание - виж § 1, т. 3 от преходните и заключителните разпоредби на Постановление № 221 на Министерския съвет от 30 ноември 1999 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на външните работи и за преобразуване и закриване на административни структури към министъра на външните работи, с която се отменя Постановление № 250 на Министерския съвет от 10 декември 1992 г. за утвърждаване Правилник за устройството и дейността на Агенцията за българите в чужбина - ДВ, бр. 105 от 2 декември 1999 г., в сила от 2 декември 1999 г.


Агенцията за българите в чужбина е създадена, за да удовлетвори една насъщна, патриотична необходимост, за да подпомогне и подкрепи българското самосъзнание на всички наши сънародници, които живеят вън от пределите на своето отечество. В историческото време, в което живеем, пръснатите из целия свят българи имат нужда от единение, от историческа памет за своя род и език, от преодоляване на разделение, противопоставяне и отчуждение. Ето защо първа грижа на Агенцията за българите в чужбина ще бъде укрепването и възстановяването на връзките на нашите сънародници със своята родина България.


Чл. 1. (1) Агенцията за българите в чужбина е орган на Министерския съвет за провеждане на държавната политика спрямо българите, живеещи извън страната.

(2) Агенцията е юридическо лице със седалище София. Тя се издържа от собствени приходи и от субсидия от републиканския бюджет.


Чл. 2. Агенцията се управлява и представлява от председател, избран от Министерския съвет.


Чл. 3. Агенцията съдейства за разработването на политиката на държавата по отношение на българите в чужбина, като предлага възгледи, информация и предложения за програми на националната стратегия към българите в чужбина.


Чл. 4. Агенцията:

1. организира, координира и финансира изучаването на проблемите на българите в чужбина;

2. изготвя по своя инициатива или по изискване на правителството анализи и прогнози за настоящето и бъдещето на българите в чужбина;

3. подпомага координацията на дейността на министерствата и ведомствата по проблемите на българите в чужбина и изпълнението на съответните национални програми.


Чл. 5. Агенцията осъществява:

1. постоянни връзки с български национални общности, създадени с идеална цел;

2. необходимите връзки и сдружаване с различни организации на българите в чужбина.


Чл. 6. В своята дейност агенцията се осланя на ролята и значението на читалищата, просветните дружества и други пазители на българската духовност и особено на Българската православна църква като традиционен духовен обединител на българите.


Чл. 7. Агенцията може да създава на обществени начала свои представителства в чужбина и да определя свои почетни представители измежду изтъкнати и заслужили родолюбиви българи.


Чл. 8. Агенцията:

1. взема участие в международната дейност по въпросите на българските етнически, религиозни и езикови малцинства в чужбина;

2. участва при подготовката на двустранни и многостранни международни договори, сключвани от българската държава, за да съдейства в границите на своята компетентност за отстояване на националното съзнание на българите в чужбина.


Чл. 9. (Отм. - ДВ, бр. 61 от 1997 г.)


Чл. 10. (Изм. - ДВ, бр. 77 от 1996 г.) Агенцията издава свое списание и други информационни, образователни, художествени и рекламни печатни и аудио-визуални продукти за осведомяване, популяризиране и разясняване на политиката на Република България, духовния, религиозния и спортния живот.


Чл. 11. Агенцията стопанисва имущество в страната и в чужбина, предоставено за нуждите на нейната дейност.


Промени настройката на бисквитките