Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 19 от 19.II

УКАЗ № 74 ОТ 08.02.2002 Г. ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА БРИГАДЕН ГЕНЕРАЛ ПЛАМЕН ИВАНОВ СТУДЕНКОВ ОТ ДЛЪЖНОСТТА ЗАМЕСТНИК-ДИРЕКТОР НА СЛУЖБА "ВОЕННА ИНФОРМАЦИЯ" И ЗА НАЗНАЧАВАНЕТО МУ НА ДЛЪЖНОСТТА ДИРЕКТОР НА СЛУЖБА "ВОЕННА ИНФОРМАЦИЯ"

 

УКАЗ № 74 ОТ 08.02.2002 Г. ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА БРИГАДЕН ГЕНЕРАЛ ПЛАМЕН ИВАНОВ СТУДЕНКОВ ОТ ДЛЪЖНОСТТА ЗАМЕСТНИК-ДИРЕКТОР НА СЛУЖБА "ВОЕННА ИНФОРМАЦИЯ" И ЗА НАЗНАЧАВАНЕТО МУ НА ДЛЪЖНОСТТА ДИРЕКТОР НА СЛУЖБА "ВОЕННА ИНФОРМАЦИЯ"

Обн. ДВ. бр.19 от 19 Февруари 2002г.

На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията на Република България и чл. 28, т. 4 и чл. 125, т. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България


ПОСТАНОВЯВАМ:


1. Освобождавам бригаден генерал Пламен Иванов Студенков от длъжността заместник-директор на служба "Военна информация".

2. Назначавам бригаден генерал Пламен Иванов Студенков на длъжността директор на служба "Военна информация".

Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.

Издаден в София на 8 февруари 2002 г.

Подпечатан с държавния печат.