Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 9 от 25.I

УКАЗ № 21 ОТ 17.01.2002 Г. ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ГЕНЕРАЛ-МАЙОР ИНЖ. ЙОРДАН АЛЕКСАНДРОВ ДИМИТРОВ ОТ ДЛЪЖНОСТТА НАЧАЛНИК НА ГЛАВНИЯ ЩАБ И КОМАНДВАЩ ВОЙСКИТЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРАНСПОРТА И ОТ КАДРОВА ВОЕННА СЛУЖБА

 

УКАЗ № 21 ОТ 17.01.2002 Г. ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ГЕНЕРАЛ-МАЙОР ИНЖ. ЙОРДАН АЛЕКСАНДРОВ ДИМИТРОВ ОТ ДЛЪЖНОСТТА НАЧАЛНИК НА ГЛАВНИЯ ЩАБ И КОМАНДВАЩ ВОЙСКИТЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРАНСПОРТА И ОТ КАДРОВА ВОЕННА СЛУЖБА

Обн. ДВ. бр.9 от 25 Януари 2002г.

На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията на Република България, чл. 28, т. 4, чл. 125, т. 1 и чл. 130, т. 1 във връзка с чл. 128б, ал. 1, т. 2 и чл. 128д от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и § 4, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за преобразуване на Строителните войски, Войските на Министерството на транспорта и Войските на Комитета по пощи и далекосъобщения в държавни предприятия


ПОСТАНОВЯВАМ:


Освобождавам генерал-майор инж. Йордан Александров Димитров от длъжността началник на Главния щаб и командващ Войските на Министерството на транспорта и от кадрова военна служба.

Изпълнението на указа възлагам на министъра на транспорта и съобщенията.

Издаден в София на 17 януари 2002 г.

Подпечатан с държавния печат.