Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 22 от 9.III

УКАЗ № 31 ОТ 26.02.2001 Г. ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ГЕНЕРАЛ-ПОЛКОВНИК ЦВЕТАН МЛАДЕНОВ ТОТОМИРОВ ОТ КАДРОВА ВОЕННА СЛУЖБА

 

УКАЗ № 31 ОТ 26.02.2001 Г. ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ГЕНЕРАЛ-ПОЛКОВНИК ЦВЕТАН МЛАДЕНОВ ТОТОМИРОВ ОТ КАДРОВА ВОЕННА СЛУЖБА

Обн. ДВ. бр.22 от 9 Март 2001г.

На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията на Република България, чл. 28, т. 4 и чл. 130, т. 1 във връзка с чл. 128б, ал. 1, т. 2 и ал. 2 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България


ПОСТАНОВЯВАМ:


Освобождавам генерал-полковник Цветан Младенов Тотомиров от кадрова военна служба.

Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.

Издаден в София на 26 февруари 2001 г.

Подпечатан с държавния печат.