Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 74 от 8.IX

УКАЗ № 317 ОТ 28.08.2000 Г. ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ГЕНЕРАЛ-МАЙОР ДОЦЕНТ ДОКТОР ИНЖ. ТОДОР ЦВЕТКОВ ЛЪЖАНСКИ ОТ ДЛЪЖНОСТТА НАЧАЛНИК НА ВИСШЕТО ВОЕННО ТРАНСПОРТНО УЧИЛИЩЕ "ТОДОР КАБЛЕШКОВ"

 

УКАЗ № 317 ОТ 28.08.2000 Г. ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ГЕНЕРАЛ-МАЙОР ДОЦЕНТ ДОКТОР ИНЖ. ТОДОР ЦВЕТКОВ ЛЪЖАНСКИ ОТ ДЛЪЖНОСТТА НАЧАЛНИК НА ВИСШЕТО ВОЕННО ТРАНСПОРТНО УЧИЛИЩЕ "ТОДОР КАБЛЕШКОВ"

Обн. ДВ. бр.74 от 8 Септември 2000г.

На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията на Република България, чл. 28, т. 4 и чл. 125, т. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България във връзка с § 7, ал. 1, т. 2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за преобразуване на Строителните войски, Войските на Министерството на транспорта и Войските на Комитета по пощи и далекосъобщения в държавни предприятия


ПОСТАНОВЯВАМ:


Освобождавам генерал-майор доцент доктор инж. Тодор Цветков Лъжански от длъжността началник на Висшето военно транспортно училище "Тодор Каблешков".

Изпълнението на указа възлагам на министъра на транспорта и съобщенията.

Издаден в София на 28 август 2000 г.

Подпечатан с държавния печат.