Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 71 от 29.VIII

УКАЗ № 306 ОТ 15.08.2000 Г. ЗА НАГРАЖДАВАНЕ НА ПРОФ. Д-Р ДАНУШЕ ХРОНКОВА - ЧЕШКИ БЪЛГАРИСТ-ЛИТЕРАТУРОВЕД И ПРЕВОДАЧ, С ОРДЕН "СТАРА ПЛАНИНА" ПЪРВА СТЕПЕН

 

УКАЗ № 306 ОТ 15.08.2000 Г. ЗА НАГРАЖДАВАНЕ НА ПРОФ. Д-Р ДАНУШЕ ХРОНКОВА - ЧЕШКИ БЪЛГАРИСТ-ЛИТЕРАТУРОВЕД И ПРЕВОДАЧ, С ОРДЕН "СТАРА ПЛАНИНА" ПЪРВА СТЕПЕН

Обн. ДВ. бр.71 от 29 Август 2000г.

На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията на Република България


ПОСТАНОВЯВАМ:


Награждавам проф. д-р Дануше Хронкова - чешки българист-литературовед и преводач, с орден "Стара планина" първа степен за извънредно големите є заслуги за изследване и популяризиране на българската култура и на най-новата българска литература в областта на поезията и драматургията.

Издаден в София на 15 август 2000 г.

Подпечатан с държавния печат.