Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 66 от 11.VIII

УКАЗ № 297 ОТ 01.08.2000 Г. ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ АНЮ ЗАПРЯНОВ АНГЕЛОВ НА ДЛЪЖНОСТТА НАЧАЛНИК НА ВОЕННАТА АКАДЕМИЯ "Г.С. РАКОВСКИ"

 

УКАЗ № 297 ОТ 01.08.2000 Г. ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ АНЮ ЗАПРЯНОВ АНГЕЛОВ НА ДЛЪЖНОСТТА НАЧАЛНИК НА ВОЕННАТА АКАДЕМИЯ "Г.С. РАКОВСКИ"

Обн. ДВ. бр.66 от 11 Август 2000г.

На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията на Република България, чл. 28, т. 4 и чл. 125, т. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България


ПОСТАНОВЯВАМ:


Назначавам генерал-лейтенант Аню Запрянов Ангелов на длъжността началник на Военната академия "Г.С. Раковски".

Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.

Издаден в София на 1 август 2000 г.

Подпечатан с държавния печат.