Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 59 от 21.VII

УКАЗ № 238 ОТ 07.07.2000 Г. ЗА УДОСТОЯВАНЕ НА ГЕНЕРАЛ-МАЙОР ТОДОР ЦВЕТКОВ ЛЪЖАНСКИ - НАЧАЛНИК НА ВИСШЕТО ВОЕННО ТРАНСПОРТНО УЧИЛИЩЕ "Т. КАБЛЕШКОВ", С ВИСШЕ ВОЕННО ЗВАНИЕ "ГЕНЕРАЛ-МАЙОР"

 

УКАЗ № 238 ОТ 07.07.2000 Г. ЗА УДОСТОЯВАНЕ НА ГЕНЕРАЛ-МАЙОР ТОДОР ЦВЕТКОВ ЛЪЖАНСКИ - НАЧАЛНИК НА ВИСШЕТО ВОЕННО ТРАНСПОРТНО УЧИЛИЩЕ "Т. КАБЛЕШКОВ", С ВИСШЕ ВОЕННО ЗВАНИЕ "ГЕНЕРАЛ-МАЙОР"

Обн. ДВ. бр.59 от 21 Юли 2000г.

На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията на Република България, чл. 28, т. 4 и чл. 125, т. 1 във връзка с чл. 90, ал. 1, т. 5 и § 163, ал. 4 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България


ПОСТАНОВЯВАМ:


Удостоявам генерал-майор Тодор Цветков Лъжански - началник на Висшето военно транспортно училище "Т. Каблешков", с висше военно звание "генерал-майор".

Изпълнението на указа възлагам на министъра на транспорта и съобщенията.

Издаден в София на 7 юли 2000 г.