Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 16 от 25.II

УКАЗ № 36 ОТ 16.02.2000 Г. ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ПОЛКОВНИК ВАСИЛ ПЕТРОВ ДЖЕЛЕБОВ ОТ ДЛЪЖНОСТТА ЗАМЕСТНИК-НАЧАЛНИК НА ВОЕННАТА АКАДЕМИЯ "Г. С. РАКОВСКИ" И НАЧАЛНИК НА ФАКУЛТЕТ "ГЕНЕРАЛЩАБЕН"

 

УКАЗ № 36 ОТ 16.02.2000 Г. ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ПОЛКОВНИК ВАСИЛ ПЕТРОВ ДЖЕЛЕБОВ ОТ ДЛЪЖНОСТТА ЗАМЕСТНИК-НАЧАЛНИК НА ВОЕННАТА АКАДЕМИЯ "Г. С. РАКОВСКИ" И НАЧАЛНИК НА ФАКУЛТЕТ "ГЕНЕРАЛЩАБЕН"

Обн. ДВ. бр.16 от 25 Февруари 2000г.

На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията на Република България, чл. 28, т. 4, чл. 125, т. 1 и чл. 128б, ал. 1, т. 2 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България


ПОСТАНОВЯВАМ:


Освобождавам полковник Васил Петров Джелебов от длъжността заместник-началник на Военната академия "Г. С. Раковски" и началник на факултет "Генералщабен".

Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.

Издаден в София на 16 февруари 2000 г.

Подпечатан с държавния печат.


Промени настройката на бисквитките