Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 16 от 25.II

УКАЗ № 32 ОТ 14.02.2000 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА НОВИ ГРАНИЦИ НА ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ И НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ

 

УКАЗ № 32 ОТ 14.02.2000 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА НОВИ ГРАНИЦИ НА ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ И НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ

Обн. ДВ. бр.16 от 25 Февруари 2000г.

На основание чл. 98, т. 5 от Конституцията на Република България във връзка с чл. 28, т. 7 от Закона за административно-териториалното устройство на Република България


ПОСТАНОВЯВАМ:


Утвърждавам нови граници на:

1. Община Първомай, област Пловдив, включваща населените места: Брягово, Буково, Бяла река, Виница, Воден, Градина, Добри дол, Драгойново, Дълбок извор, Езерово, Жълт камък, Искра, Караджалово, Крушево, Поройна, Православен, Първомай и Татарево.

2. Община Асеновград, област Пловдив, включваща населените места: Асеновград, Бачково, Бор, Боянци, Врата, Горнослав, Добростан, Долнослав, Златовръх, Избеглии, Изворово, Козаново, Конуш, Косово, Леново, Лясково, Мостово, Мулдава, Нареченски бани, Новаково, Нови извор, Орешец, Патриарх-Евтимово, Сини връх, Стоево, Тополово, Три могили, Узуново и Червен.

Изпълнението на указа възлагам на областния управител на област Пловдив, на кмета на Община - Първомай, и на кмета на Община - Асеновград.

Издаден в София на 14 февруари 2000 г.

Подпечатан с държавния печат.


Промени настройката на бисквитките