Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 71 от 8.IX

УКАЗ № 534 ЗА ОДОБРЯВАНЕ ТЕКСТА И МУЗИКАТА НА НАЦИОНАЛНИЯ ХИМН НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

УКАЗ № 534 ЗА ОДОБРЯВАНЕ ТЕКСТА И МУЗИКАТА НА НАЦИОНАЛНИЯ ХИМН НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Обн. ДВ. бр.71 от 8 Септември 1964г., доп. ДВ. бр.31 от 18 Април 1967г.

1. Националният химн се изпълнява задължително в следните случаи:

а) при посрещане и изпращане на официални чуждестранни държавни и партийни делегации, водени от държавния глава, председателя на Министерския съвет или от първия секретар на Комунистическата или Работническата партия и на организираните в тяхна чест тържествени представления, събрания и приеми, освен ако е уговорено друго между страните, както и при полагане на венци от тях пред Мавзолея на Георги Димитров, Паметника на Съветската армия и Братската могила.

При изпращане или посрещане на българска официална държавна или партийна делегация, ръководена от лица с ранг, указан в предходната алинея - при съответно решение;

б) на официалните тържествени събрания, представления и приеми, организирани във връзка с националния празник на Народна република България;

в) при връчване на акредитивни писма от чуждестранни дипломатически представители;

г) при провеждане на тържествена заря във връзка с националния празник на Народна република България, в деня на чествуване паметта на загинали борци против фашизма и капитализма, в Отечествената война и националноосвободителното движение, както и при погребение на висши държавни или обществени дейци;

д) при официално откриване на паметници с национално значение;

е) при паради на войски, при полагане на клетва от военнослужещи и при отдаване на военна чест с изпълнение на Националния химн съгласно военните устави или в други непосочени в тях случаи по разпореждане на министъра на народната отбрана;

ж) ежедневно по националната радиостанция при приключване на програмата й;

з) при откриване в страната на общонационални или международни прегледи, конкурси и състезания или международни спортни срещи на национални представителни отбори и при връчване на награди на български състезатели и отбори, класирали се в тях на първо място;

и) при чествувания на патронни празници на училища, висши учебни заведения, научни и други институти.

2. Националният химн може да бъде изпълняван по преценка на обществени организации на трудещите се и на организирани от тях тържествени събрания и чествувания.

3. Когато Българският национален химн се изпълнява в страната заедно с националния химн на друга държава съгласно установения международен обичай, първо се изпълнява националният химн на другата държава.

Ако Националният химн на Народна република България се изпълнява заедно с Интернационала, първо се изпълнява Националният химн.

4. Забранява се изпълнението на Националния химн на неподходящи места - ресторанти, увеселителни заведения и др., освен на официални приеми, обеди и вечери.

5. За приложението на указа министърът на външните работи и министърът на народната отбрана издават наредба.

Изпълнението на настоящия указ се възлага на министъра на външните работи и министъра на народната отбрана.