Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 145 от 30.XII

УКАЗ ЗА ТЕАТРИТЕ

 

УКАЗ ЗА ТЕАТРИТЕ

Обн. ДВ. бр.145 от 30 Декември 1899г., отм. ДВ. бр.50 от 1 Юни 1999г.

Глава първа.
Основни положения

Чл. 1. Настоящият указ урежда положението на всички театри в страната.

Чл. 2. Целта на театрите е: да отразяват в художествена реалистична форма прогресивното обществено развитие, живота и борбите на нашия и другите народи; да подпомагат прогресивното, идейното и художественото възпитание на нашия народ и да мобилизират неговите сили за изграждането на социализма; да съдействуват за развитието и укрепването на националната реалистична драма, опера, оперета и балет.

Чл. 3. Комитетът за наука, изкуство и култура, ръководи идейно-художествено и финансово-административно всички театри в страната.

Глава втора.
Държавни театри

Чл. 4. Комитетът за наука, изкуство и култура, ръководи непосредствени всички професионални театри в страната.

Репертоарът на театрите се утвърждава от Комитета за наука, изкуство и култура.

Начинът на ръководство, устройството, службите и вътрешният ред на театрите се уреждат от отделни правилници, издавани или утвърждавани от Комитета за наука, изкуство и култура.

Чл. 5. Професионални театри се създават и закриват по решение на Комитета за наука, изкуство и култура. При театрите могат да се откриват драматични, музикални и балетни студии с разрешение от Комитета за наука, изкуство и култура.

Забележка. Професионални театри са тези, чийто ръководен, артистичен и административно-технически персонал отговаря на изискванията, предвидени в настоящия указ.

Чл. 6. В театрите не могат да бъдат на служба лица със фашистки и други противонародни прояви.

Чл. 7. Директорите, помощник-директорите, режисьорите, диригентите, драматурзите, артистите, както и останалият артистичен персонал от всички професионални театри се назначават от председателя на Комитета за наука, изкуство и култура по предложение на директора на театъра. Останалият художествено-технически, технически и административен персонал се назначава направо от директора на театъра.

Чл. 8. За артисти, режисьори и диригенти в театрите се приемат лица, завършили театрално или музикално висше учебно заведение, след завършване на едногодишен стаж и полагане на държавен изпит. Завършилите полувисше и средно театрално или музикално училище се приемат за артисти след завършване двегодишен стаж и полагане на държавен изпит. Стажант-артистите и стажант-режисьорите стажуват в театри, определени от председателя на Комитета за наука, изкуство и култура.

Държавният изпит се полага пред комисия, назначена от председателя на Комитета за наука, изкуство и култура по специален правилник.

Чл. 9. Изключително даровити лица могат да бъдат приемани в театрите за артисти, режисьори и диригенти и без специално образование, след полагане изпит пред специална комисия при софийските драматични или музикални театри, назначена от председателя на Комитета за наука, изкуство и култура. Тези лица полагат държавен изпит в срок от две години.

Забележка. Разпоредбите на чл. 8 и 9 по отношение на ценза и приемните изпити не засягат заварените от настоящия указ служители от артистичния персонал на театрите и придобилите права на артисти. Установяването на придобитите права става от Съюза на артистите и театралните служители.

Чл. 10. Заварените от настоящия указ стажант-артисти и стажант-режисьори полагат държавен изпит след завършване на двегодишния си стаж.

Чл. 11. Стажант-артистите, стажант-режисьорите и стажант-диригентите са длъжни да положат държавния си изпит в срок от две години след завършване на стажа. Кандидатите имат право да се явят на държавен изпит до два пъти. Ако издържалите държавен изпит артисти, режисьори и диригенти не заемат съответна служба по неуважени от председателя на Комитета за наука, изкуство и култура причини най-късно една година след изпита, губят придобитите права.

Управление на театрите

Чл. 12. Начело на театъра стои директор, който ръководи и представя театъра. Директорът отговаря за правилното осъществяване на идейно-художествените задачи на театъра, съгласно чл. 2 от настоящия указ. Нему е подчинен целият артистичен, художествен, технически и административен персонал.

Чл. 13. Директорът осъществява художественото ръководство на театъра с помощта на главния или отговорния режисьор, главния или отговорния диригент, главния или отговорния художник и художествения съвет. По-големите театри могат да имат помощник-директор, главен режисьор, а музикалните театри и главен диригент.

Художествен съвет

Чл. 14. Художественият съвет се състои от директора на театъра, помощник-директора, режисьорите, диригентите, драматурга, ръководителя на балета, ръководителя на хора, главния или отговорния художник, артистичния секретар, представители на артистичния състав, избрани от артистичната колегия, и други лица. Художественият съвет се утвърждава от председателя на Комитета за наука, изкуство и култура или от съответните народни съвети.

Чл. 15. Художественият съвет обсъжда и решава всички художествено-творчески въпроси на театъра.

Решенията на художествения съвет се утвърждават от директора.

Режисьорски съвет

Чл. 16. Режисьорският съвет се състои от щатните и отговорните режисьори на работа при театъра.

Режисьорският съвет обсъжда режисьорския план на всяка предстояща за поставяне пиеса и подпомага режисьора-постановчик в идейно-художественото изясняване и оформяне на постановката.

Режисьорският съвет се свиква и председателствува от главния режисьор.

Диригентски съвет

Чл. 17. Диригентският се състои от щатните и отговорните диригенти на работа при театъра.

Диригентският съвет обсъжда диригентския план на всяка предстояща за поставяне опера и подпомага диригента-постановчик в идейно-художественото изнасяне и оформяване на постановката.

Диригентският съвет се свиква и председателствува от главния диригент.

Артистичен персонал

Чл. 18. Артистичният персонал на театрите се състои от: директора на театъра, помощник-директора, режисьорите, диригентите, артистите, стажант-артистите, стажант-режисьорите, стажант-диригентите, корепетиторите, ръководителите на балета, художници, драматурзи, артистични секретари, артисти от оркестъра, хора и балета.

Помощен артистичен и художествено-технически персонал

Чл. 19. В състава на помощния артистичен и художествено-технически персонал влизат: завеждащ постановъчната част, театър-майсторите, инспициентите, суфльорите, ръководителите и изпълнителите във всички театрални ателиета.

Административен персонал

Чл. 20. Административният персонал се състои от служители в счетоводната, касовата, канцеларската, здравната, домакинската служби, и противопожарната и милиционерска охрана. В големите театри административно-домакинските служби се ръководят от началник на административния отдел, който е помощник на директора по административната част.

Технически персонал

Чл. 21. Техническият персонал се състои от ръководителите и изпълнителите на техническите служби и складовете. В театри с модерно обзаведени сцени техническите служби се ръководят от технически началник.

Общи разпоредби

Чл. 22. Театрите имат щатни и договорни служители.

Договорните служители сключват договор със съответния директор. Договорите на артистичния персонал подлежат на утвърждаване от председателя на Комитета за наука, изкуство и култура. Договорните служители се ползуват от всички права на щатните служители.

Чл. 23. Ваканцията на театрите трае: за Софийските театри от 10 юли до 31 август, а за останалите - от 15 юни до 15 август. По решение Комитета за наука, изкуство и култура, ваканцията може да бъде намалена или увеличена за различните театри.

Административният, помощно-артистичният, художествено-техническият и техническият персонал се ползува от установения от закона за държавните служители отпуск, по начин, определен от директора на театъра.

Глава трета.
Циркове

Чл. 24. Цирковете са държавни, те са на самоиздръжка и се намират под непосредственото ръководство на Комитета за наука, изкуство и култура. За тях важат разпоредбите на чл. чл. 5, 6 и 26 от настоящия указ. Репертоарът на цирковите театри подлежи на утвърждаване от Комитета за наука, изкуство и култура.

Чл. 25. Ръководството, службите и вътрешният ред на цирковите артисти се уреждат от специален правилник.

Звания

Чл. 26. За изключителни прояви в областта на театралното изкуство се определят от следните звания:

Народен артист на Републиката

Заслужил театрален деятел на Републиката

Заслужил артист на Републиката

Званията се дават от Президиума на Народното събрание по предложение на председателя на Комитета за наука, изкуство и култура.

Глава четвърта.
Полупрофесионални и самодейни театри

Чл. 27. Освен държавните професионални театри, могат да съществуват при народните съвети други държавни институти, читалища, професионални и културни организации, полупрофесионални или самодейни театри. Те се издържат от съответните народни съвети, организации и институти, а могат да получават помощи и от държавата. Те се ръководят административно от съответните народни съвети, организации и институти.

Чл. 28. Отменя се Законът за театрите, обнародван "Държавен вестник", бр. 74/9.IV.1942 г.

Настоящият указ влиза в сила три дни след обнародването му в "Държавен вестник".

Изпълнението на настоящия указ се възлага на председателя на Комитета за наука, изкуство и култура.

Издаден в София на 18 юни 1949 г., под № 604.

Промени настройката на бисквитките