Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 112 от 29.XII

НАРЕДБА ЗА КАТЕГОРИЗАЦИЯ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНИТЕ ЛИНИИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ВКЛЮЧЕНИ В ЖЕЛЕЗОПЪТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА, И ЗАКРИВАНЕ НА ОТДЕЛНИ ЛИНИИ ИЛИ УЧАСТЪЦИ ОТ ЛИНИИ

 

НАРЕДБА ЗА КАТЕГОРИЗАЦИЯ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНИТЕ ЛИНИИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ВКЛЮЧЕНИ В ЖЕЛЕЗОПЪТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА, И ЗАКРИВАНЕ НА ОТДЕЛНИ ЛИНИИ ИЛИ УЧАСТЪЦИ ОТ ЛИНИИ

В сила от 01.01.2002 г.
Приета с ПМС № 293 от 20.12.2001 г.

Обн. ДВ. бр.112 от 29 Декември 2001г., изм. ДВ. бр.2 от 9 Януари 2004г., изм. ДВ. бр.78 от 30 Септември 2005г., изм. ДВ. бр.96 от 30 Ноември 2005г., изм. ДВ. бр.93 от 24 Ноември 2009г., изм. ДВ. бр.40 от 2 Юни 2015г.

Раздел I.
Общи разпоредби

Чл. 1. С наредбата се определят:

1. категориите на железопътните линии, включени в железопътната инфраструктура на Република България;

2. номерацията на железопътните линии в Република България;

3. условията и редът за закриване на отделни железопътни линии или участъци от линии.


Чл. 2. С категоризацията на железопътните линии се определя и степенува тяхната значимост в международен, вътрешноикономически и социален аспект.


Раздел II.
Категоризация на железопътните линии

Чл. 3. Железопътните линии се делят на следните категории:

1. железопътни магистрали;

2. железопътни линии I категория;

3. железопътни линии II категория;

4. железопътни линии III категория.


Чл. 4. (1) Железопътните магистрали са железопътни линии или части от тях, които съвпадат с направленията на европейските железопътни коридори, определени с международни договори и споразумения, по които Република България е страна.

(2) Железопътните магистрали са двупътни или с повече пътища и са електрифицирани. Пресичанията с други транспортни системи се осъществяват на различни нива. Движението на влаковете по железопътните магистрали се осъществява с преобладаваща скорост 160 км/ч и по-голяма за пътническите превози и 120 км/ч за товарните превози.


Чл. 5. (1) Железопътните линии I категория съвпадат с направленията за международни железопътни превози и/или осигуряват транспортни връзки между железопътните магистрали, като ги допълват.

(2) Железопътните линии I категория са еднопътни или двупътни и са електрифицирани. Пресичанията с други транспортни системи се осъществяват на различни нива. Движението на влаковете се осъществява с преобладаваща скорост 120 км/ч и по-голяма за пътническите превози и 100 км/ч за товарните превози.


Чл. 6. (1) Железопътните линии II категория са предимно отклоненията от основните железопътни линии, които осигуряват транспортни връзки между населени места и имат предимно регионално значение.

(2) Железопътните линии II категория са еднопътни и са електрифицирани или неелектрифицирани. Движението на влаковете се осъществява с преобладаваща скорост до 80 км/ч за пътническите и товарните превози.


Чл. 7. Железопътните линии III категория са линии от вътрешния железопътен транспорт на ведомства, дружества или предприятия по смисъла на чл. 2, т. 3 от Закона за железопътния транспорт, които са предназначени за осъществяване на връзката с железопътните линии, включени в железопътната инфраструктура.


Чл. 8. (1) Железопътните линии с категория "железопътни магистрали" са железопътните линии или участъци от тях съгласно приложение № 1.

(2) Железопътните линии I категория са железопътните линии или участъци от тях съгласно приложение № 2.

(3) Железопътните линии II категория са железопътните линии или участъци от тях съгласно приложение № 3.


Чл. 9. (1) (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2005 г., в сила от 01.12.2005 г.) Определянето на категорията на новостроящи се железопътни линии, отговарящи на изискванията на чл. 4, 5 или 6, както и променянето на категориите на линиите по чл. 8 се извършват от Министерския съвет по предложение на министъра на транспорта въз основа на мотивирано предложение на ползвателя на железопътната линия.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2005 г., в сила от 01.12.2005 г.) Категорията на новостроящи се железопътни линии по чл. 7 се определя от министъра на транспорта по предложение на собственика на железопътната линия.


Раздел III.
Номериране на железопътните линии

Чл. 10. Железопътните линии, включени в железопътната инфраструктура, се делят на основни железопътни линии и отклонения от основните железопътни линии, които се номерират.


Чл. 11. (1) Основните железопътни линии се номерират в съответствие с приложение № 4.

(2) Железопътните линии, които са отклонения от основните железопътни линии, се номерират в съответствие с приложение № 5.


Раздел IV.
Условия и ред за закриване на железопътни линии или участъци от линии

Чл. 12. (1) (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2005 г., в сила от 01.12.2005 г.) Железопътните линии с категория "железопътни магистрали", I категория и II категория или участъци от тях се закриват от Министерския съвет с постановление по предложение на министъра на транспорта.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 2 от 2004 г., в сила от 01.01.2004 г.) Когато се предвижда и демонтирането на съоръженията, от които се състои железопътната линия или участъкът от нея, в постановлението по ал. 1 Министерският съвет определя източника на средствата за финансиране закриването на железопътната линия или участъка от нея, както и органа, който да утвърди проектите за демонтаж, възстановителни, рекултивационни и други дейности, свързани със закриването.


Чл. 13. (1) (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2005 г., в сила от 01.12.2005 г.) Министърът на транспорта прави предложението по чл. 12, ал. 1 въз основа на обосновка за закриването на железопътната линия или участък от нея, изготвена от Изпълнителната агенция "Железопътна администрация" по предложение на Националната компания "Железопътна инфраструктура".

(2) (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2005 г., в сила от 01.12.2005 г.) Министърът на транспорта съгласува предложението за закриване на железопътна линия или участък от нея и обосновката по ал. 1 и внася предложението в Министерския съвет след получаване на:

1. оценка за социалната и икономическата значимост на линията или участъка от нея и прилежащите й административни територии, изготвена от министъра на регионалното развитие и благоустройството;

2. мотивирано становище за значимостта на железопътната линия или участъка от нея за отбраната на страната, изготвено от министъра на отбраната съвместно с министъра на вътрешните работи;

3. становище за влиянието от закриването на железопътната линия или участъка от нея върху екологичната обстановка в прилежащите територии, изготвено от директора на съответната Регионална инспекция по опазване на околната среда и водите, на чиято територия ще се извърши закриването;

4. становища от други заинтересувани министерства, ведомства и от съответните областни управители.


Чл. 14. (1) (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2005 г., в сила от 01.12.2005 г.) Железопътните линии с III категория се закриват от собствениците им след съгласуване с министъра на транспорта.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 78 от 2005 г., в сила от 01.10.2005 г., - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2015 г.) За закриването на линиите по ал. 1 собствениците уведомяват министъра на икономиката.


Допълнителни разпоредби

§ 1. По смисъла на наредбата:

1. "Железопътна линия" е експлоатационно и технически свързани участъци от железния път. Железопътната линия осигурява възможност за осъществяване на железопътни превози и се състои от горно и долно строене на железния път. Техническите и експлоатационните параметри на елементите, от които се състои железопътната линия, трябва да съответстват на нейната категория.

2. (изм. - ДВ, бр. 2 от 2004 г., в сила от 01.01.2004 г.) "Закриване на железопътна линия или на участъци от линия" е преустановяване експлоатацията на железопътната линия или на участъци от линия със или без демонтиране на съоръженията, от които се състои железопътната линия или участъци от линия, и извършването на всички действия, свързани с демонтирането, с технически, юридически, екологични и други действия.


Заключителни разпоредби

§ 2. Наредбата се приема на основание чл. 29, ал. 1 от Закона за железопътния транспорт.


§ 3. Наредбата влиза в сила от 1 януари 2002 г.


Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 206 ОТ 27 СЕПТЕМВРИ 2005 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 206 ОТ 27 СЕПТЕМВРИ 2005 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА

(ОБН. - ДВ, БР. 78 ОТ 2005 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 40 ОТ 2015 Г.)


§ 2. Навсякъде думите "министърът на икономиката", "министъра на икономиката", "министър на икономиката", "Министерството на икономиката" и "заместник-министър на икономиката" се заменят съответно с "министърът на икономиката и енергетиката", "министъра на икономиката и енергетиката", "министър на икономиката и енергетиката", "Министерството на икономиката и енергетиката" и "заместник-министър на икономиката и енергетиката" в следните нормативни актове на Министерския съвет:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


§ 24. (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2015 г.) Министърът на финансите да извърши необходимите промени по бюджетите на съответните администрации във връзка със създаването на Министерство на икономиката.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


§ 26. Постановлението влиза в сила от 1 октомври 2005 г.


Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 250 ОТ 25 НОЕМВРИ 2005 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯ

(ОБН. - ДВ, БР. 96 ОТ 2005 Г., В СИЛА ОТ 01.12.2005 Г.)


§ 59. В Наредбата за категоризация на железопътните линии в Република България, включени в железопътната инфраструктура, и закриване на отделни линии или участъци от линии, приета с Постановление № 293 на Министерския съвет от 2001 г. (обн., ДВ, бр. 112 от 2001 г.; изм., бр. 2 от 2004 г. и бр. 78 от 2005 г.), навсякъде думите "министърът/министъра на транспорта и съобщенията" се заменят съответно с "министърът/министъра на транспорта".

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


§ 77. Постановлението влиза в сила от 1 декември 2005 г. с изключение на разпоредбата на § 52, т. 1, буква "а" относно чл. 4, ал. 5 и т. 7 относно чл. 22, т. 10, които влизат в сила от датата на присъединяване на Република България към Европейския съюз.


Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 268 ОТ 12 НОЕМВРИ 2009 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 268 ОТ 12 НОЕМВРИ 2009 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА, ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА

(ОБН. - ДВ, БР. 93 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 24.11.2009 Г., ПОПР. - ДВ, БР. 95 ОТ 2009 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 4 ОТ 2012 Г.)


§ 94. (Попр. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., отм. с Решение № 15898 от 01.12.2011 г. на ВАС в частта "с изключение на § 93, т. 1, която влиза в сила от 01.11.2009 г." - ДВ, бр. 4 от 2012 г.) Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


Приложение № 1 към чл. 8, ал. 1


Железопътни линии с категория "железопътни магистрали"


1. Калотина-запад (държавна граница със СР Югославия) - София - Пловдив - Димитровград - Свиленград (държавни граници с Република Гърция и Република Турция);

2. София - Мездра;

3. Синдел - Варна;

4. Тулово - Дъбово;

5. Карнобат - Комунари - Синдел - Варна фериботна;

6. Русе (държавната граница с Румъния) - Горна Оряховица - Дъбово;

7. Тулово - Стара Загора;

8. Михайлово - Димитровград;

9. София - Владая - Радомир - Дупница - Кулата (държавната граница с Република Гърция);

10. Радомир - Гюешево (държавната граница с Република Македония);

11. Мездра юг - Руска Бяла и Мездра - Видин (държавната граница с Румъния);

12. Пловдив разпределителна-изток - Стара Загора - Зимница - Карнобат - Бургас.


Приложение № 2 към чл. 8, ал. 2


Железопътни линии I категория


1. Мездра - Горна Оряховица - Каспичан - Синдел;

2. Разделна - Кардам (държавната граница с Румъния);

3. Илиянци - Карлово - Тулово;

4. Дъбово - Зимница;

5. Казичене - Мусачево - Столник;

6. Димитровград - Подкова;

7. Волуяк - Разменна;

8. Пловдив - Филипово - Скутаре;

9. Филипово - Карлово;

10. Русе разпределителна - Каспичан;

11. Самуил - Силистра.


Приложение № 3 към чл. 8, ал. 3


(Изм. - ДВ, бр. 2 от 2004 г., в сила от 01.01.2004 г.)


Железопътни линии II категория


1. (зал. - ДВ, бр. 2 от 2004 г., в сила от 01.01.2004 г.)

2. (зал. - ДВ, бр. 2 от 2004 г., в сила от 01.01.2004 г.)

3. Волуяк - Банкя;

4. (зал. - ДВ, бр. 2 от 2004 г., в сила от 01.01.2004 г.)

5. (зал. - ДВ, бр. 2 от 2004 г., в сила от 01.01.2004 г.)

6. (зал. - ДВ, бр. 2 от 2004 г., в сила от 01.01.2004 г.)

7. Септември - Варвара - Добринище;

8. (зал. - ДВ, бр. 2 от 2004 г., в сила от 01.01.2004 г.)

9. (зал. - ДВ, бр. 2 от 2004 г., в сила от 01.01.2004 г.)

10. Крумово - Асеновград;

11. (зал. - ДВ, бр. 2 от 2004 г., в сила от 01.01.2004 г.)

12. (зал. - ДВ, бр. 2 от 2004 г., в сила от 01.01.2004 г.)

13. Ясен - Черквица;

14. Троян - Левски - Свищов;

15. Ореш - Белене;

16. (зал. - ДВ, бр. 2 от 2004 г., в сила от 01.01.2004 г.)

17. Шумен - Комунари;

18. (зал. - ДВ, бр. 2 от 2004 г., в сила от 01.01.2004 г.)

19. Световрачане - Курило;

20. Мусачево - Яна - Обединена - Кремиковци;

21. (зал. - ДВ, бр. 2 от 2004 г., в сила от 01.01.2004 г.)

22. (зал. - ДВ, бр. 2 от 2004 г., в сила от 01.01.2004 г.)

23. Царева ливада - Габрово;

24. (зал. - ДВ, бр. 2 от 2004 г., в сила от 01.01.2004 г.)

25. Генерал Тодоров - Петрич;

26. Разменна - Батановци;

27. (изм. - ДВ, бр. 2 от 2004 г., в сила от 01.01.2004 г.) Монтана - Берковица;

28. Брусарци - Лом;

29. (зал. - ДВ, бр. 2 от 2004 г., в сила от 01.01.2004 г.)

30. Капитановци - Видин фериботна (държавната граница с Румъния);

31. (изм. - ДВ, бр. 2 от 2004 г., в сила от 01.01.2004 г.) Филипово - Съединение;

32. (зал. - ДВ, бр. 2 от 2004 г., в сила от 01.01.2004 г.)

33. Нова Загора - Симеоновград;

34. (зал. - ДВ, бр. 2 от 2004 г., в сила от 01.01.2004 г.)

35. Долно Езерово - Дебелт;

36. (изм. - ДВ, бр. 2 от 2004 г., в сила от 01.01.2004 г.) Владимир Павлов - Сарафово.


Приложение № 4 към чл. 11, ал. 1


Основните железопътни линии се номерират, както следва:


1. № 1 Калотина-запад (държавната граница със СР Югославия) - София - Пловдив - Димитровград - Свиленград (държавните граници с Република Гърция и Република Турция);

2. № 2 София - Мездра - Горна Оряховица - Каспичан - Синдел - Варна;

3. № 3 Илиянци - Карлово - Тулово - Дъбово - Зимница и Карнобат - Комунари - Синдел - Варна фериботна;

4. № 4 Русе (държавната граница с Република Румъния) - Горна Оряховица - Дъбово и Тулово - Стара Загора и Михайлово - Димитровград - Подкова;

5. № 5 София - Владая - Радомир - Дупница - Кулата (държавната граница с Република Гърция);

6. № 6 Волуяк - Разменна - Батановци и Радомир - Гюешево (държавната граница с Република Македония);

7. № 7 Мездра-юг - Руска Бяла и Мездра - Видин (държавната граница с Румъния);

8. № 8 Пловдив - Филипово - Скутаре и Пловдив разпределителна-изток - Стара Загора - Зимница - Карнобат - Бургас;

9. № 9 Русе разпределителна - Каспичан.


Приложение № 5 към чл. 11, ал. 2


(Изм. - ДВ, бр. 2 от 2004 г., в сила от 01.01.2004 г.)


Железопътните линии, които са отклонения от основните железопътни линии, се номерират, както следва:


1. (зал. - ДВ, бр. 2 от 2004 г., в сила от 01.01.2004 г.)

2. (зал. - ДВ, бр. 2 от 2004 г., в сила от 01.01.2004 г.)

3. № 13 Волуяк - Банкя;

4. (зал. - ДВ, бр. 2 от 2004 г., в сила от 01.01.2004 г.)

5. (зал. - ДВ, бр. 2 от 2004 г., в сила от 01.01.2004 г.)

6. № 16 Септември - Варвара - Добринище;

7. (зал. - ДВ, бр. 2 от 2004 г., в сила от 01.01.2004 г.)

8. (зал. - ДВ, бр. 2 от 2004 г., в сила от 01.01.2004 г.)

9. № 19 Крумово - Асеновград;

10. (зал. - ДВ, бр. 2 от 2004 г., в сила от 01.01.2004 г.)

11. (зал. - ДВ, бр. 2 от 2004 г., в сила от 01.01.2004 г.)

12. № 23 Ясен - Черквица;

13. № 24 Троян - Левски - Свищов и Ореш - Белене;

14. (зал. - ДВ, бр. 2 от 2004 г., в сила от 01.01.2004 г.)

15. № 26 Шумен - Комунари;

16. (зал. - ДВ, бр. 2 от 2004 г., в сила от 01.01.2004 г.)

17. № 28 Разделна - Кардам (държавната граница с Румъния);

18. № 31 Световрачане - Курило;

19. № 32 Мусачево - Яна - Обединена - Кремиковци;

20. № 33 Казичене - Мусачево - Столник;

21. (зал. - ДВ, бр. 2 от 2004 г., в сила от 01.01.2004 г.)

22. (зал. - ДВ, бр. 2 от 2004 г., в сила от 01.01.2004 г.)

23. № 42 Царева ливада - Габрово;

24. (зал. - ДВ, бр. 2 от 2004 г., в сила от 01.01.2004 г.)

25. № 52 Генерал Тодоров - Петрич;

26. (изм. - ДВ, бр. 2 от 2004 г., в сила от 01.01.2004 г.) № 71 Монтана - Берковица;

27. № 72 Брусарци - Лом;

28. (изм. - ДВ, бр. 2 от 2004 г., в сила от 01.01.2004 г.) № 73 Капитановци - Видин фериботна (държавната граница с Румъния);

29. (изм. - ДВ, бр. 2 от 2004 г., в сила от 01.01.2004 г.) № 81 Филипово - Съединение;

30. (изм. - ДВ, бр. 2 от 2004 г., в сила от 01.01.2004 г.) № 82 Филипово - Карлово;

31. № 83 Нова Загора - Симеоновград;

32. (зал. - ДВ, бр. 2 от 2004 г., в сила от 01.01.2004 г.)

33. № 85 Долно Езерово - Дебелт;

34. (изм. - ДВ, бр. 2 от 2004 г., в сила от 01.01.2004 г.) № 86 Владимир Павлов - Сарафово;

35. № 91 Самуил - Силистра;

36. № 10 всички останали железопътни линии.