Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 106 от 23.XII

НАРЕДБА № 23 ОТ 17 МАЙ 2001 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ХРАНИТЕЛНАТА ИНФОРМАЦИЯ ПРИ ЕТИКЕТИРАНЕТО НА ХРАНИТЕ

 

НАРЕДБА № 23 ОТ 17 МАЙ 2001 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ХРАНИТЕЛНАТА ИНФОРМАЦИЯ ПРИ ЕТИКЕТИРАНЕТО НА ХРАНИТЕ

В сила от 13.06.2002 г.

Обн. ДВ. бр.53 от 12 Юни 2001г., изм. ДВ. бр.41 от 13 Май 2005г., изм. ДВ. бр.74 от 15 Септември 2009г., отм. ДВ. бр.106 от 23 Декември 2014г.

Отменена с член единствен от Наредба за отменяне на Наредба № 23 от 2001 г. за условията и изискванията за представяне на хранителната информация при етикетирането на храните - ДВ, бр. 106 от 23 декември 2014 г., в сила от 23.12.2014 г.


Раздел I.
Общи положения

Чл. 1. (Доп. - ДВ, бр. 74 от 2009 г., в сила от 31.10.2009 г.) С тази наредба се определят условията и изискванията за представяне на хранителна информация при етикетирането на храните, включително и в случаите на предявяване на хранителни претенции, с цел защита на потребителите срещу невярна и подвеждаща информация.


Чл. 2. (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2005 г., в сила от 30.06.2005 г., изм. - ДВ, бр. 74 от 2009 г., в сила от 31.10.2009 г.) (1) Представянето на хранителна информация при етикетирането на храни включва:

1. данни за енергийната стойност;

2. съдържанието на следните хранителни вещества:

а) белтъци;

б) въглехидрати;

в) мазнини;

г) хранителни влакнини;

д) натрий;

е) витамини и минерали, посочени в приложението, и които са в значителни количества по смисъла на ал. 2.

(2) Значително количество на витамините и минералите по ал. 1, т. 2, буква "е" представлява най-малко 15% от посочения в приложението препоръчителен прием на 100 g или 100 ml или на опаковка, ако опаковката съдържа само една доза.


Чл. 3. (1) Представянето на хранителна информация при етикетирането на храните е доброволно.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2009 г., в сила от 31.10.2009 г.) Когато при етикетирането, представянето и рекламирането на храни, с изключение на общата реклама за вида продукти, се предявява хранителна претенция, обявяването на хранителната информация е задължително.


Чл. 4. Тази наредба се прилага за:

1. (доп. - ДВ, бр. 41 от 2005 г., в сила от 30.06.2005 г.) храните, които се предлагат като такива на крайния потребител;

2. (изм. - ДВ, бр. 41 от 2005 г., в сила от 30.06.2005 г.) храните, предназначени за снабдяване на лечебни заведения за болнична помощ, ресторанти, столове и други места за обществено хранене.


Чл. 5. Изискванията към представяне на хранителната информация по тази наредба не се отнасят до:

1. (изм. - ДВ, бр. 41 от 2005 г., в сила от 30.06.2005 г.) натурални минерални или други води, предназначени за консумация от човека;

2. (изм. - ДВ, бр. 74 от 2009 г., в сила от 31.10.2009 г.) хранителните добавки.


Чл. 5а. (Нов - ДВ, бр. 74 от 2009 г., в сила от 31.10.2009 г.) При представянето на хранителна информация при етикетирането на храни със специално предназначение се спазват и изискванията на съответните наредби по чл. 4 от Закона за храните.


Раздел II.
Общи изисквания за представяне на хранителна информация при етикетиране на храните

Чл. 6. (Доп. - ДВ, бр. 74 от 2009 г., в сила от 31.10.2009 г.) Хранителната информация върху етикетите трябва задължително да бъде представена и на български език, да бъде конкретна и лесно разбираема за потребителите.


Чл. 7. (1) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2005 г., в сила от 30.06.2005 г.) Хранителната информация трябва да бъде:

1. представена на едно място върху етикета или опаковката на храната;

2. (изм. - ДВ, бр. 74 от 2009 г., в сила от 31.10.2009 г.) изписана четливо, с незаличими букви, на видно място.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 41 от 2005 г., в сила от 30.06.2005 г., изм. - ДВ, бр. 74 от 2009 г., в сила от 31.10.2009 г.) Хранителната информация при етикетирането трябва да се представя в таблична форма, с подравнени в колона цифри, а ако големината на етикета не позволява такъв начин на представяне - в линейна последователност.


Раздел III.
Специални изисквания при представяне на хранителна информация при етикетиране на храните

Чл. 8. (1) (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2009 г., в сила от 31.10.2009 г.) Хранителната информация при етикетиране на храните може да бъде основна или разширена.

(2) Основната информация включва данни за:

1. енергийната стойност;

2. количества на белтък, въглехидрати и мазнини.

(3) Разширената информация включва данни за:

1. енергийната стойност;

2. количества на белтък, въглехидрати, захари, мазнини, наситени мастни киселини, хранителни влакнини и натрий.

(4) (Доп. - ДВ, бр. 41 от 2005 г., в сила от 30.06.2005 г., изм. - ДВ, бр. 74 от 2009 г., в сила от 31.10.2009 г.) Хранителната информация при етикетирането може да включва и количествата на едно или повече от следните хранителни вещества:

1. нишесте;

2. полиоли;

3. мононенаситени мастни киселини;

4. полиненаситени мастни киселини;

5. холестерол;

6. всеки от витамините или минералите, изброени в приложението и присъстващи в значителни количества.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2005 г., в сила от 30.06.2005 г., отм. - ДВ, бр. 74 от 2009 г., в сила от 31.10.2009 г.)


Чл. 9. (1) (Доп. - ДВ, бр. 74 от 2009 г., в сила от 31.10.2009 г.) При непакетираните храни, предназначени за продажба на крайния потребител или за снабдяване на заведения за обществено хранене и при храните, пакетирани на мястото на продажбата по молба на купувача, или предварително опаковани храни за незабавна продажба, хранителната информация включва само основна информация за енергийната стойност и хранителни вещества съгласно чл. 8, ал. 2.

(2) Хранителната информация по ал. 1 се представя на подходящо място, което е видно за потребителя, при спазване изискванията на чл. 7.


Чл. 10. Енергийната стойност се изчислява чрез прилагане на следните фактори на превръщане за:

1. (изм. - ДВ, бр. 41 от 2005 г., в сила от 30.06.2005 г.) въглехидрати - 4,0 kcal/g (17 kJ/g);

2. (изм. - ДВ, бр. 41 от 2005 г., в сила от 30.06.2005 г., изм. - ДВ, бр. 74 от 2009 г., в сила от 31.10.2009 г.) полиоли - 2,4 kcal/g (10 kJ/g);

3. (изм. - ДВ, бр. 41 от 2005 г., в сила от 30.06.2005 г.) белтъци - 4,0 kcal/g (17 kJ/g);

4. (изм. - ДВ, бр. 41 от 2005 г., в сила от 30.06.2005 г.) мазнини - 9,0 kcal/g (37 kJ/g);

5. (изм. - ДВ, бр. 41 от 2005 г., в сила от 30.06.2005 г.) алкохол (етанол) - 7,0 kcal/g (29 kJ/g);

6. (изм. - ДВ, бр. 41 от 2005 г., в сила от 30.06.2005 г.) органични киселини - 3,0 kcal/g (13 kJ/g);

7. (нова - ДВ, бр. 41 от 2005 г., в сила от 30.06.2005 г., изм. - ДВ, бр. 74 от 2009 г., в сила от 31.10.2009 г.) салатрими - 6,0 kcal/g (25 kJ/g);

8. (нова - ДВ, бр. 74 от 2009 г., в сила от 31.10.2009 г.) хранителни влакнини - 2 kcal/g (8 kJ/g);

9. (нова - ДВ, бр. 74 от 2009 г., в сила от 31.10.2009 г.) еритритол - 0 kcal/g (0 kJ/g).


Чл. 11. (1) (изм. и доп. - ДВ, бр. 41 от 2005 г., в сила от 30.06.2005 г., изм. - ДВ, бр. 74 от 2009 г., в сила от 31.10.2009 г.) При обявяването на енергийната стойност и на съдържанието на хранителни вещества или техните компоненти изразяването се извършва чрез числени стойности, като се използват следните мерни единици:

1. енергия - килокалории (kcal) и килоджаули (kJ), като 1 kcal е равна на 4,184 kJ;

2. белтъци, въглехидрати, мазнини, хранителни влакнини и натрий - грамове (g);

3. холестерол - милиграми (mg);

4. витамини и минерали - съгласно приложението.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2009 г., в сила от 31.10.2009 г.) Информацията за витамините и минералите се обявява и като процент от препоръчителния дневен хранителен прием (RDA) съгласно приложението за количествата, определени в чл. 12.


Чл. 12. (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2005 г., в сила от 30.06.2005 г., изм. - ДВ, бр. 74 от 2009 г., в сила от 31.10.2009 г.) (1) Хранителната информация при етикетирането се изразява на 100 g или на 100 ml храна.

(2) В допълнение информацията по ал. 1 може да се обявява на база:

1. единица на сервирана храна, количествено определена върху етикета;

2. порция, при условие че броят на порциите е определен на опаковката.


Чл. 12а. (Нов - ДВ, бр. 41 от 2005 г., в сила от 30.06.2005 г., изм. - ДВ, бр. 74 от 2009 г., в сила от 31.10.2009 г.) Хранителната информация и информацията за съдържанието на витамините и минералите по чл. 11, ал. 2 може да бъде посочена и в графична форма.


Чл. 13. (Доп. - ДВ, бр. 41 от 2005 г., в сила от 30.06.2005 г., изм. - ДВ, бр. 74 от 2009 г., в сила от 31.10.2009 г.) (1) Обявените стойности трябва да се отнасят за храната, както се продава.

(2) По целесъобразност може да се предостави информация за готовата храна, при условие че:

1. начинът за приготвяне е описан достатъчно подробно;

2. информацията се отнася до готовата за консумация храна.


Чл. 14. (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2005 г., в сила от 30.06.2005 г., изм. - ДВ, бр. 74 от 2009 г., в сила от 31.10.2009 г.) При обявяване съдържанието на захари и/или полиоли и/или нишесте е необходимо тази информация да бъде предшествана от обявяване съдържанието на въглехидрати по следния начин: "въглехидрати (g), от които: захари (g); полиоли (g); нишесте (g)".


Чл. 15. (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2005 г., в сила от 30.06.2005 г.) При обявяване на количеството и/или вида на мастните киселини и/или количеството на холестерола тази информация е необходимо да бъде предшествана от обявяване на общото съдържание на мазнини по следния принцип: "мазнини (g), от които: наситени мастни киселини (g); мононенаситени мастни киселини (g); полиненаситени мастни киселини (g); холестерол (mg)".


Чл. 16. (Доп. - ДВ, бр. 74 от 2009 г., в сила от 31.10.2009 г.) Когато е обявено количеството на полиненаситените мастни киселини и/или мононенаситените мастни киселини и/или холестерола, задължително се обявява и количеството на наситените мастни киселини, като в такъв случай обявяването на наситените мастни киселини не представлява хранителна претенция.


Чл. 17. (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2009 г., в сила от 31.10.2009 г.) Обявените стойности в зависимост от индивидуалния случай трябва да представляват средни стойности, основани на:

1. анализ на храната от производителя;

2. изчисление въз основа на известни или актуални данни за действителните средни стойности на използваните съставки на храни;

3. изчисление на база общоустановени и общоприети данни за състава на храната.


Чл. 18. (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2005 г., в сила от 30.06.2005 г.,отм. - ДВ, бр. 74 от 2009 г., в сила от 31.10.2009 г.)


Чл. 19. (1) (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2009 г., в сила от 31.10.2009 г.) Разрешават се само хранителни претенции, които се отнасят до енергийната стойност и до хранителните вещества по чл. 2, ал. 1, т. 2 и субстанциите, които принадлежат към или са компоненти на категория от тези хранителни вещества.

(2) При хранителна претенция по ал. 1, отнасяща се за хранителните вещества, задължително се обявява тяхното съдържание.

(3) При хранителна претенция, отнасяща се до захарите, наситените мастни киселини, хранителните влакнини или натрия, се обявява разширената хранителната информация по чл. 8, ал. 3.


Чл. 20. (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2005 г., в сила от 30.06.2005 г., изм. - ДВ, бр. 74 от 2009 г., в сила от 31.10.2009 г.) Хранителните претенции и условията за предявяването им се определят съгласно Регламент (ЕО) № 1924/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 г. относно хранителни и здравни претенции за храните (ОВ, Специално издание 2007 г., глава 15, том 18).


Чл. 21. (Отм. - ДВ, бр. 41 от 2005 г., в сила от 30.06.2005 г.)


Чл. 22. (Отм. - ДВ, бр. 41 от 2005 г., в сила от 30.06.2005 г.)


Чл. 23. (Отм. - ДВ, бр. 41 от 2005 г., в сила от 30.06.2005 г.)


Допълнителни разпоредби

§ 1. По смисъла на тази наредба:

1. "хранително вещество" e всяка субстанция, нормално консумирана като съставка на храните, която осигурява енергия или е необходима за растежа, развитието и поддържането на живота на човека, или чийто дефицит предизвиква определени биохимични или физиологични промени;

2. "незаменимо хранително вещество" е хранително вещество, което не може да бъде синтезирано в организма на човека или се синтезира в малки количества, които не могат да задоволяват физиологичните потребности, и задължително трябва да бъде прието с храната;

3. "белтък" е белтъчното съдържание на храната, изчислено по формулата: белтък = общ азот (определен по метода на Kjeldahl) x 6,25;

4. (изм. - ДВ, бр. 74 от 2009 г., в сила от 31.10.2009 г.) "въглехидрати" са всички въглехидрати, които се метаболизират в организма на човека, и включват полиолите;

5. (изм. - ДВ, бр. 74 от 2009 г., в сила от 31.10.2009 г.) "захари" са всички моно- и дизахариди, съдържащи се в храните, с изключение на полиолите;

6. (изм. - ДВ, бр. 41 от 2005 г., в сила от 30.06.2005 г., изм. - ДВ, бр. 74 от 2009 г., в сила от 31.10.2009 г.) "хранителни влакнини" са въглехидратни полимери с три или повече мономери, които не подлежат на смилане, нито на абсорбиране в тънките черва на човека и спадат към следните категории:

а) ядивни въглехидратни полимери, естествено съдържащи се в консумираната храна;

б) ядивни въглехидратни полимери, получени от суровини на храни чрез физични, ензимни или химични средства, които оказват благоприятен физиологичен ефект, потвърден от общоприети научни доказателства;

в) ядивни синтетични въглехидратни полимери, които оказват благоприятен физиологичен ефект, потвърден от общоприети научни доказателства;

7. (изм. - ДВ, бр. 74 от 2009 г., в сила от 31.10.2009 г.) "мазнина" са общите липиди и включват фосфолипидите;

8. (доп. - ДВ, бр. 74 от 2009 г., в сила от 31.10.2009 г.) "наситени мастни киселини" са мастните киселини без двойна връзка;

9. (доп. - ДВ, бр. 74 от 2009 г., в сила от 31.10.2009 г.) "мононенаситени мастни киселини" са мастните киселини с една цис- двойна връзка;

10. (изм. - ДВ, бр. 41 от 2005 г., в сила от 30.06.2005 г., доп. - ДВ, бр. 74 от 2009 г., в сила от 31.10.2009 г.) "полиненаситени мастни киселини" са мастните киселини с цис-, цис-метилен прекъснати двойни връзки;

11. "средна стойност" е стойността, която отговаря най-точно на количеството на хранителното вещество, съдържащо се в храната, и отразява вариабилността на реалната стойност, свързана със сезонното вариране, вида на обработката на храната и въздействието на други фактори;

12. (изм. - ДВ, бр. 41 от 2005 г., в сила от 30.06.2005 г., изм. - ДВ, бр. 74 от 2009 г., в сила от 31.10.2009 г.) "хранителна претенция" е всяко представяне и всяко рекламно съобщение, което заявява, създава впечатление или внушава, че дадена храна има специални хранителни свойства, които се дължат на:

а) енергийната стойност (калорийна стойност), която:

- предоставя;

- предоставя в намалена или увеличена норма; или

- не предоставя; и/или

б) хранителните вещества, които:

- съдържа;

- съдържа в намалени или увеличени съотношения; или

- не съдържа;

13. (отм. - ДВ, бр. 41 от 2005 г., в сила от 30.06.2005 г., нова - ДВ, бр. 74 от 2009 г., в сила от 31.10.2009 г.) "хранителна информация при етикетиране" е информация, която се намира на етикета и се отнася до енергийната стойност и хранителните съставки, посочени в чл. 2.

14. (отм. - ДВ, бр. 41 от 2005 г., в сила от 30.06.2005 г.)

15. (отм. - ДВ, бр. 41 от 2005 г., в сила от 30.06.2005 г.)

16. (нова - ДВ, бр. 41 от 2005 г., в сила от 30.06.2005 г.) "салатрим" са триацилглицероли с намалена енергийна стойност, съдържащи късоверижни и дълговерижни мастни киселини.


§ 1а. (Нов - ДВ, бр. 41 от 2005 г., в сила от 30.06.2005 г.) Навсякъде мерните единици "ккал/г", "кДж/г", "ккал", "кДж", "мл", "г", "мг", "мкг", "г/мл" се заменят съответно с "kcal/g", "kJ/g", "kcal", "kJ", "ml", "g", "mg", "mg" и "g/ml".


§ 1б. (Нов - ДВ, бр. 74 от 2009 г., в сила от 31.10.2009 г.) С тази наредба се въвеждат изискванията на Директива 90/496/ЕИО на Съвета относно етикетирането за питателност на храните (ОВ L 276, 6.10.1990 г.), последно изменена с Директива 2008/100/ЕО.


Преходни и Заключителни разпоредби

§ 2. Тази наредба влиза в сила една година след обнародването й в "Държавен вестник".


§ 3. След влизане в сила на наредбата се забранява търговията с храни, хранителната информация при етикетирането на които не отговаря на изискванията й.


§ 4. (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2005 г., в сила от 30.06.2005 г.) Контролът по изпълнението на изискванията по тази наредба се осъществява от органите на Държавния здравен контрол съгласно Закона за храните.


§ 5. Тази наредба се издава на основание чл. 10, ал. 2 от Закона за храните и е съгласувана с министъра на земеделието и горите и министъра на икономиката.


Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 23 ОТ 2001 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ХРАНИТЕЛНАТА ИНФОРМАЦИЯ ПРИ ЕТИКЕТИРАНЕТО НА ХРАНИТЕ

(ОБН. - ДВ, БР. 41 ОТ 2005 Г., в сила от 30.06.2005 г.)


§ 18. Наредбата влиза в сила от 30 юни 2005 г.


§ 19. Храните, които се намират на пазара след 30 юни 2005 г. и не отговарят на изисквания на наредбата, могат да се продават до изчерпването им на пазара, ако са били етикетирани преди тази дата, но не по-късно от 31 юли 2006 г.


КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 23 ОТ 2001 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ХРАНИТЕЛНАТА ИНФОРМАЦИЯ ПРИ ЕТИКЕТИРАНЕТО НА ХРАНИТЕ

(ОБН. - ДВ, БР. 74 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 31.10.2009 Г.)


§ 25. Навсякъде в текста на наредбата думите "поливалентни алкохоли" и "поливалентните алкохоли" се заменят съответно с "полиоли" и "полиолите".


Допълнителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 23 ОТ 2001 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ХРАНИТЕЛНАТА ИНФОРМАЦИЯ ПРИ ЕТИКЕТИРАНЕТО НА ХРАНИТЕ

(ОБН. - ДВ, БР. 74 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 31.10.2009 Г.)


§ 26. С тази наредба се въвеждат изискванията на Директива 2008/100/ЕО за изменение на Директива 90/496/ЕИО на Съвета относно етикетирането за питателност на храните по отношение на препоръчителния дневен прием, факторите за енергийна конверсия и някои определения (ОВ L 285, 29.10.2008 г.) и се създават условия за прилагане на Регламент (ЕО) № 1924/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 г. относно хранителни и здравни претенции за храните (ОВ, Специално издание 2007 г., глава 15, том 18).


Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 23 ОТ 2001 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ХРАНИТЕЛНАТА ИНФОРМАЦИЯ ПРИ ЕТИКЕТИРАНЕТО НА ХРАНИТЕ

(ОБН. - ДВ, БР. 74 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 31.10.2009 Г.)


§ 27. От 31 октомври 2012 г. се забранява търговията с храни, които не отговарят на изискванията на наредбата. Храните, които се намират на пазара след тази дата и не отговарят на изискванията на наредбата, следва да бъдат изтеглени от търговската мрежа.


§ 28. Наредбата влиза в сила от 31 октомври 2009 г.


Приложение към чл. 2, ал. 1, т. 2, буква "е"


(Ново - ДВ, бр. 74 от 2009 г., в сила от 31.10.2009 г.)Витамини и минерали, които могат да се обявяват, и техният препоръчителен дневен хранителен прием (RDAs)
 
Витамини Препоръчителен дневен прием Минерали Препоръчителен дневен прием
Витамин A (µg) 800 Калий (mg) 2000
Витамин D (µg) 5 Хлорид (mg) 800
Витамин E (mg) 12 Калций (mg) 800
Витамин К (µg) 75 Фосфор (mg) 700
Витамин C (mg) 80 Магнезий (mg) 375
Тиамин (mg) 1,1 Желязо (mg) 14
Рибофлавин (mg) 1,4 Цинк (mg) 10
Ниацин (mg) 16 Мед (mg) 1
Витамин B6 (mg) 1,4 Манган (mg) 2
Фолиева киселина (µg) 200 Флуор (mg) 3,5
Витамин В 12 (µg) 2,5 Селен (µg) 55
Биотин (µg) 50 Хром (µg) 40
Пантотенова киселина (mg) 6 Молибден (µg) 50
    Йод (µg) 150


Приложение № 1 към чл. 8, ал. 4


(Изм. - ДВ, бр. 41 от 2005 г., в сила от 30.06.2005 г., отм. - ДВ, бр. 74 от 2009 г., в сила от 31.10.2009 г.)


Приложение № 2 към чл. 20


(Изм. - ДВ, бр. 41 от 2005 г., в сила от 30.06.2005 г., отм. - ДВ, бр. 74 от 2009 г., в сила от 31.10.2009 г.)