Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 94 от 12.XI

НАРЕДБА № 20 ОТ 10 МАЙ 2001 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА, ПРИ КОИТО ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ, СЪДЪРЖАЩИ НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА, МОГАТ ДА БЪДАТ ОСВОБОДЕНИ ОТ НЯКОИ МЕРКИ ЗА КОНТРОЛ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 71 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 10.09.2010 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 37 О

 

НАРЕДБА № 20 ОТ 10 МАЙ 2001 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА, ПРИ КОИТО ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ, СЪДЪРЖАЩИ НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА, МОГАТ ДА БЪДАТ ОСВОБОДЕНИ ОТ НЯКОИ МЕРКИ ЗА КОНТРОЛ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 71 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 10.09.2010 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 37 ОТ 2013 Г.)

Издадена от министъра на здравеопазването

Обн. ДВ. бр.49 от 29 Май 2001г., изм. ДВ. бр.71 от 10 Септември 2010г., изм. ДВ. бр.37 от 19 Април 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.104 от 3 Декември 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.68 от 15 Август 2014г., изм. ДВ. бр.68 от 27 Август 2019г., изм. и доп. ДВ. бр.90 от 15 Ноември 2019г., изм. ДВ. бр.94 от 12 Ноември 2021г., изм. ДВ. бр.53 от 8 Юли 2022г., изм. ДВ. бр.101 от 20 Декември 2022г., изм. ДВ. бр.85 от 10 Октомври 2023г.

Чл. 1. (Изм. - ДВ, бр. 71 от 2010 г., в сила от 10.09.2010 г., изм. - ДВ, бр. 37 от 2013 г.) С тази наредба се уреждат условията и редът за освобождаване от някои мерки за контрол на лекарствените продукти, съдържащи наркотични вещества от приложения № 2 и 3 от Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, приета с Постановление № 293 на Министерския съвет от 2011 г. (ДВ, бр. 87 от 2011 г.).


Чл. 2. (Изм. - ДВ, бр. 71 от 2010 г., в сила от 10.09.2010 г.) Лекарствените продукти, съдържащи наркотични вещества в комбинация с едно или няколко други активни вещества, се освобождават от някои мерки за контрол при наличието на следните изисквания:

1. (изм. - ДВ, бр. 71 от 2010 г., в сила от 10.09.2010 г.) лекарственият продукт е съставен така, че да не съществува риск от злоупотреба с него или рискът да е незначителен;

2. наркотичното вещество да не може да бъде извлечено в количества, които да предизвикват злоупотреба с него.


Чл. 3. (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 104 от 2013 г., доп. - ДВ, бр. 68 от 2014 г., в сила от 15.08.2014 г., изм. - ДВ, бр. 68 от 2019 г., в сила от 27.08.2019 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2022 г., изм. - ДВ, бр. 85 от 2023 г., в сила от 16.10.2023 г.) За лекарствени продукти, съдържащи едно или повече от веществата етилморфин, кодеин, фенобарбитал и трамадол в количества до 50 мг за дозова единица в комбинация с други лекарствени вещества, не се изисква разрешително за внос и износ, издадено по реда на чл. 47 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (ЗКНВП).


Чл. 4. (1) (Изм. - ДВ, бр. 71 от 2010 г., в сила от 10.09.2010 г., изм. - ДВ, бр. 85 от 2023 г., в сила от 16.10.2023 г.) Лекарствените продукти по чл. 3, с изключение на случаите по чл. 15, ал. 3 от Наредба № 4 от 2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти (ДВ, бр. 21 от 2009 г.), се освобождават от:

1. мерките за контрол, предвидени в Наредба № 21 от 2000 г. за изискванията към документацията и отчетността при извършване на дейности с наркотични вещества и техните препарати (ДВ, бр. 86 от 2000 г.);

2. (изм. - ДВ, бр. 71 от 2010 г., в сила от 10.09.2010 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2022 г.) мерките за контрол, предвидени в Наредба за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл. 73, ал. 1 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, приета с Постановление № 259 на Министерския съвет от 2016 г. (ДВ, бр. 78 от 2016 г.);

3. (изм. - ДВ, бр. 71 от 2010 г., в сила от 10.09.2010 г.) изискването за предписване на специална рецептурна бланка за лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 104 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 68 от 2014 г., в сила от 15.08.2014 г.) Не се изисква лицензия, издадена по реда на ЗКНВП за търговия на едро и дребно с лекарствените продукти по ал. 1.


Чл. 5. (Отм. - ДВ, бр. 71 от 2010 г., в сила от 10.09.2010 г.)


Чл. 6. (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2022 г., изм. - ДВ, бр. 85 от 2023 г., в сила от 16.10.2023 г.) Лекарствените продукти по чл. 4, ал. 1 се унищожават по реда на Наредба № 4 от 2018 г. за условията и реда за унищожаването на лекарствените продукти (ДВ, бр. 43 от 2018 г.).

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 1. (Нов - ДВ, бр. 90 от 2019 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2021 г., отм. - ДВ, бр. 53 от 2022 г.)

§ 1а. (Предишен параграф единствен - ДВ, бр. 90 от 2019 г.) Тази наредба се издава на основание чл. 5 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите.


Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 20 ОТ 2001 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА, ПРИ КОИТО ПРЕПАРАТИТЕ, СЪДЪРЖАЩИ НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА И ПРЕКУРСОРИ, МОГАТ ДА БЪДАТ ОСВОБОДЕНИ ОТ НЯКОИ МЕРКИ ЗА КОНТРОЛ

(ОБН. - ДВ, БР. 71 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 10.09.2010 Г.)


§ 6. Наредбата влиза в сила от датата на обнародването ѝ в "Държавен вестник".


Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 4 ОТ 2009 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДПИСВАНЕ И ОТПУСКАНЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ

(ОБН. - ДВ, БР. 68 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 15.08.2014 Г.)


§ 15. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването ѝ в "Държавен вестник".


Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 4 ОТ 2009 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДПИСВАНЕ И ОТПУСКАНЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ

(ОБН. - ДВ, БР. 68 ОТ 2019 Г., В СИЛА ОТ 27.08.2019 Г.)


§ 23. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването ѝ в "Държавен вестник", с изключение на § 8, 9, § 10, т. 2, § 12 и 21, които влизат в сила от 1 януари 2020 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 4 ОТ 2009 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДПИСВАНЕ И ОТПУСКАНЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ

(ОБН. - ДВ, БР. 85 ОТ 2023 Г., В СИЛА ОТ 16.10.2023 Г.)


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 19. Наредбата влиза в сила от 16 октомври 2023 г.

Промени настройката на бисквитките