Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 86 от 10.IX

НАРЕДБА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЕДИННИЯ КЛАСИФИКАТОР НА ДЛЪЖНОСТИТЕ В АДМИНИСТРАЦИЯТА

 

НАРЕДБА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЕДИННИЯ КЛАСИФИКАТОР НА ДЛЪЖНОСТИТЕ В АДМИНИСТРАЦИЯТА ОТ 2000 Г.

Приета с ПМС № 35 от 20.03.2000 г.

Обн. ДВ. бр.23 от 22 Март 2000г., изм. ДВ. бр.53 от 30 Юни 2000г., доп. ДВ. бр.56 от 11 Юли 2000г., доп. ДВ. бр.62 от 28 Юли 2000г., доп. ДВ. бр.63 от 1 Август 2000г., изм. ДВ. бр.89 от 31 Октомври 2000г., изм. ДВ. бр.10 от 2 Февруари 2001г., доп. ДВ. бр.16 от 20 Февруари 2001г., изм. ДВ. бр.17 от 23 Февруари 2001г., изм. ДВ. бр.28 от 23 Март 2001г., доп. ДВ. бр.35 от 10 Април 2001г., изм. ДВ. бр.48 от 22 Май 2001г., доп. ДВ. бр.54 от 15 Юни 2001г., доп. ДВ. бр.62 от 13 Юли 2001г., изм. ДВ. бр.108 от 14 Декември 2001г., изм. ДВ. бр.9 от 25 Януари 2002г., изм. ДВ. бр.56 от 7 Юни 2002г., изм. ДВ. бр.71 от 23 Юли 2002г., доп. ДВ. бр.83 от 30 Август 2002г., изм. ДВ. бр.86 от 10 Септември 2002г., изм. ДВ. бр.115 от 10 Декември 2002г., изм. ДВ. бр.118 от 20 Декември 2002г., доп. ДВ. бр.119 от 27 Декември 2002г., доп. ДВ. бр.4 от 14 Януари 2003г., изм. ДВ. бр.15 от 14 Февруари 2003г., доп. ДВ. бр.17 от 21 Февруари 2003г., доп. ДВ. бр.20 от 4 Март 2003г., изм. ДВ. бр.25 от 18 Март 2003г., доп. ДВ. бр.36 от 18 Април 2003г., доп. ДВ. бр.42 от 9 Май 2003г., изм. ДВ. бр.49 от 27 Май 2003г., доп. ДВ. бр.63 от 15 Юли 2003г., доп. ДВ. бр.96 от 31 Октомври 2003г., доп. ДВ. бр.106 от 5 Декември 2003г., изм. ДВ. бр.11 от 10 Февруари 2004г., отм. ДВ. бр.18 от 5 Март 2004г.

Отменена с § 4, т. 2 от преходните и заключителните разпоредби на Постановление № 47 от 1 март 2004 г. за приемане на Единен класификатор на длъжностите в администрацията и на Наредба за прилагане на Единния класификатор на длъжностите в администрацията - ДВ, бр. 18 от 5 март 2004 г.


Раздел I.
Общи положения

Чл. 1. Единният класификатор на длъжностите в администрацията определя:

1. длъжностите в администрацията, включително тези, определени за заемане от държавни служители;

2. минималната образователна степен за заемане на длъжност в администрацията;

3. минималния ранг за длъжностите, определени за заемане от държавен служител;

4. категориите администрации;

5. разпределението на длъжностите в администрацията според йерархията на органите на държавната власт и общинската администрация.


Чл. 2. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 115 от 2002 г., в сила от 01.12.2002 г.) Длъжност в администрацията е нормативно определена позиция, която се заема по служебно правоотношение или по трудово правоотношение, в това число по правоотношение, възникнало на основание на Закона за Министерството на вътрешните работи, на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България или на Закона за изпълнение на наказанията, въз основа на определени изисквания и критерии, свързана е с конкретен вид дейност на лицето, което я заема, и се изразява в система от функции, задачи и задължения, утвърдени с длъжностна характеристика.


Раздел II.
Категоризиране на администрацията

Чл. 3. Администрациите се разпределят в категории в съответствие с йерархичното място на държавния орган, чиято дейност те подпомагат, а общинските администрации - съобразно броя на населението в съответната община, район или кметство, съгласно приложение № 1.


Чл. 4. (1) Администрациите се разпределят в 3 основни категории, които се означават с букви А, Б и В.

(2) Всяка категория се подразделя на 4 подкатегории, подредени в низходящ ред, които се означават с цифра след съответната буква.


Чл. 5. (1) Териториалните звена на централната администрация ползват категорията на съответната териториална администрация в зависимост от териториалния обхват на дейността им.

(2) Категорията на териториалните звена по ал. 1 на централната администрация не може да бъде равна или по-висока от категорията на централната им администрация.

(3) Категорията на териториалните звена на централната администрация, извън случаите по ал. 1, се определя с акт на Министерския съвет.


Раздел III.
Длъжности в администрацията

Чл. 6. Дейността на администрацията се осъществява от:

1. държавни служители;

2. лица, работещи по трудово правоотношение.


Чл. 7. (1) Длъжностите в администрацията са:

1. ръководни;

2. експертни;

3. технически.

(2) (Нова - ДВ, бр. 28 от 2001 г.) Експертните длъжности в администрацията са:

а) експертни длъжности с ръководни функции;

б) експертни длъжности с изпълнителски функции.

(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 28 от 2001 г.) Държавни служители са лицата, заемащи:

1. ръководни длъжности в общата и в специализираната администрация;

2. (изм. - ДВ, бр. 28 от 2001 г.) експертни длъжности с ръководни функции в общата и специализираната администрация, експертни длъжности с изпълнителски функции в специализираната администрация, осъществяващи функции, пряко свързани с реализиране на правомощията на съответния орган на властта и носещи непосредствена отговорност за изпълнението им;

3. (доп. - ДВ, бр. 108 от 2001 г.) длъжности "главен счетоводител" и юрисконсултски длъжности в общата администрация, като тези длъжности в категориите администрация Б4, В1 и В2 могат да се изпълняват и по трудово правоотношение при непълно работно време.

(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 28 от 2001 г.) Лица, работещи по трудово правоотношение, са:

1. членовете на политическите кабинети и експертите към тях;

2. (доп. - ДВ, бр. 28 от 2001 г.) лицата, заемащи експертни длъжности с изпълнителски функции в специализираната администрация и осигуряващи технически дейността на съответния орган на властта; това са лица, които осъществяват функции по събиране, обработване и систематизиране на документи и информация, необходими за осъществяване на дейността на специализираната администрация;

3. лицата, заемащи експертни длъжности с изпълнителски функции в общата администрация;

4. техническите сътрудници и изпълнителите.

(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 28 от 2001 г.) В общинската администрация държавните служители се определят в съответствие с ал. 2; заетите в дейностите към общинските администрации лица работят по трудово правоотношение.


Чл. 8. (Предишен текст на ал. 1 - ДВ, бр. 28 от 2001 г.) Служителите на ръководна длъжност в администрацията изпълняват следните основни функции:

1. (изм. - ДВ, бр. 28 от 2001 г.) ръководят съответната дирекция или администрация;

2. (изм. - ДВ, бр. 28 от 2001 г.) носят отговорност за изпълнението на задачите на съответната дирекция или администрация пред съответния държавен орган;

3. (изм. - ДВ, бр. 28 от 2001 г.) организират, контролират, координират и отчитат дейността на съответната дирекция или администрация пред съответния държавен орган;

4. (нова - ДВ, бр. 28 от 2001 г.) ръководят непосредствено работата на служителите на експертни длъжности с ръководни функции в съответната дирекция или администрация.

(2) (Отм. - ДВ, бр. 28 от 2001 г.)

(3) (Отм. - ДВ, бр. 28 от 2001 г.)


Чл. 8а.(Нов - ДВ, бр. 28 от 2001 г.) (1) Видовете експертни длъжности с ръководни функции са:

1. началник на отдел;

2. началник на сектор.

(2) Служителите на експертни длъжности с ръководни функции изпълняват възложените им от ръководителя на съответната дирекция или администрация задачи и отговарят за работата на служителите, включени в съответния отдел или сектор.


Чл. 8б. (Нов - ДВ, бр. 28 от 2001 г.)(1) (Доп. - ДВ, бр. 20 от 2003 г.) Секретарите на съвети към Министерския съвет по чл. 21 от Закона за администрацията с изключение на секретаря на Междуведомствения съвет по въпросите на военнопромишления комплекс и мобилизационната готовност на страната при Министерския съвет и секретаря на Съвета по сигурността към Министерския съвет се приравняват на длъжността началник на отдел в Администрацията на Министерския съвет.

(2) Ръководителят на инспектората по чл. 46 от Закона за администрацията се приравнява на длъжността директор на дирекция в министерство или на началник на отдел в държавна агенция.


Чл. 9. (1) (Доп. - ДВ, бр. 28 от 2001 г.) Видовете експертни длъжности с изпълнителски функции в администрацията са:

1. съветник;

2. експерт;

3. инспектор;

4. специалист.

(2) Длъжността "съветник" е свързана с осигуряване на високопрофесионална оценка и даване на становища по общонационални концепции и проблеми в съответната област на управлението, както и по проекти на нормативни и други актове и разработки по тяхното прилагане.

(3) Длъжността "експерт" е свързана с анализиране и разработване на предложения за решения на управленски проблеми, методологически въпроси, разработване на концепции, участие в разработването на проекти на актове в съответната област на управлението и по прилагане на нормативните актове.

(4) Длъжността "инспектор" е свързана с осъществяване на контролни функции както по отношение на дейността на администрацията, така и спрямо дейността на други физически и/или юридически лица, когато това е определено в нормативен акт.

(5) Длъжността "специалист" е свързана с подпомагане и осигуряване дейността на служителите на ръководна длъжност, както и на служители на висшестоящи експертни длъжности с изпълнителски функции в съответната администрация.


Чл. 10. (1) В зависимост от степента на квалификация, професионалния опит и възложените служебни задължения длъжностите "експерт" и "инспектор" в администрацията имат четири групи, подредени в низходящ ред - съответно държавен, главен, старши и младши.

(2) Държавният експерт изпълнява предвидените в чл. 9, ал. 3 общи функции и носи пряка отговорност за даваните становища и проектите за решаване на проблеми от особена важност с общонационален характер, както и за разработваните от него проекти на нормативни актове във връзка с осъществяването на правомощията на съответния ръководител на администрацията.

(3) Главният експерт изпълнява предвидените в чл. 9, ал. 3 общи функции и носи пряка отговорност за даваните становища и проекти за решаване на проблеми, засягащи дейността на съответната администрация, и за съгласуването им с други организации и органи на държавната власт, както и за разработваните от него проекти на нормативни актове във връзка с осъществяването на правомощията на съответния ръководител на администрацията.

(4) Старшият експерт изпълнява предвидените в чл. 9, ал. 3 общи функции и носи пряка отговорност за даваните становища и проектите за решаване на проблеми, засягащи дейността на съответната администрация и звената й, както и за разработваните от него проекти на нормативни актове във връзка с осъществяването на правомощията на съответния ръководител на администрацията.

(5) Младшият експерт изпълнява предвидените в чл. 9, ал. 3 общи функции, като събира информация и носи пряка отговорност за систематизирането й и за изготвените анализи и прогнози.

(6) Държавният инспектор изпълнява предвидените в чл. 9, ал. 4 общи функции и носи пряка отговорност за съставяните от него актове и дава предложения за решаване на проблеми от особена важност и от общонационален характер, както и за разработваните от него проекти на нормативни актове във връзка с осъществяването на правомощията на съответния ръководител на администрацията.

(7) Главният инспектор изпълнява предвидените в чл. 9, ал. 4 общи функции и носи пряка отговорност за съставяните от него актове и дава предложения за решаване на проблеми, засягащи дейността на съответната администрация, и за съгласуването им с други организации и органи на държавната власт.

(8) Старшият инспектор изпълнява предвидените в чл. 9, ал. 4 общи функции и носи пряка отговорност за съставяните от него актове и дава предложения за решаване на проблеми, засягащи дейността на съответната администрация и звената й.

(9) Младшият инспектор изпълнява предвидените в чл. 9, ал. 4 общи функции, като събира информация и носи пряка отговорност за систематизирането й и за изготвените анализи и прогнози във връзка с контролната дейност.


Чл. 11. (1) В зависимост от професионалния опит и изпълняваните служебни задължения длъжността специалист има три групи, подредени в низходящ ред - съответно главен, старши и младши.

(2) Главният специалист изпълнява предвидените в чл. 9, ал. 5 общи функции, като подпомага ръководните длъжности в разработването на основни проблеми, свързано с набирането, анализирането и систематизирането на информация за тях.

(3) Старшият специалист изпълнява предвидените в чл. 9, ал. 5 общи функции, като подпомага ръководните длъжности в разработването на основни проблеми, свързано с набирането и систематизирането на информация за тях.

(4) Младшият специалист изпълнява предвидените в чл. 9, ал. 5 общи функции, като получава, разпределя, съхранява и предоставя на служителите от административното звено необходимата информация, свързана с изпълнението на поставените задачи.


Чл. 12. (1) (Доп. - ДВ, бр. 28 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 108 от 2001 г.) В звената от специализираната администрация освен длъжностите по чл. 9 могат да се ползват и следните експертни длъжности:

1. държавен съветник;

2. правителствен агент;

3. (отм. - ДВ, бр. 11 от 2004 г.)

4. главен архитект (инженер).

(2) Длъжността "държавен съветник" се ползва в категория А1 за изпълняване на задачи с особена важност при осъществяване на правомощията на съответния орган на държавната власт и се приравнява на длъжността по пореден № 9 от Единния класификатор на длъжностите в администрацията.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 11 от 2004 г.) Длъжността "правителствен агент" се ползва в категория А2 и е свързана с осъществяването на процесуалното представителство на Република България. Тя се приравнява на длъжността "държавен експерт" по пореден № 13 от Единния класификатор на длъжностите в администрацията.

(4) (Отм. - ДВ, бр. 11 от 2004 г.)

(5) Длъжността "главен архитект (инженер)" е свързана с осъществяване на определени с нормативен акт функции в общинската администрация и се приравнява на длъжността "директор" на дирекция по пореден № 9, на "началник на отдел" по пореден № 10 или на "началник на сектор" по пореден № 11 от Единния класификатор на длъжностите в администрацията в зависимост от категорията на общинската администрация.


Чл. 13. (1) Общата администрация осигурява технически дейността на съответния орган на държавната власт и на неговата специализирана администрация, както и дейности по административно обслужване на гражданите и юридическите лица.

(2) В звената от общата администрация освен длъжностите по чл. 9, ал. 1, т. 2, 3 и 4 могат да се ползват и следните експертни длъжности:

1. юрисконсулт;

2. счетоводител.

(3) Длъжността "юрисконсулт" е свързана с осъществяване на процесуално представителство на съответното юридическо лице, както и с изразяване на становища или с разработване на предложения за решения на правни проблеми, свързани с дейността на съответната администрация.

(4) Длъжността "счетоводител" е свързана с осъществяване на определени в нормативни актове функции по счетоводната дейност и отчетност в съответната администрация.

(5) В зависимост от степента на квалификация, професионалния опит и съдържанието на конкретните служебни задължения длъжностите "юрисконсулт" и "счетоводител" в общата администрация се степенуват в три групи, подредени в низходящ ред - съответно главен, старши и младши, като се вземат предвид обхватът и комплексността на изпълняваната от тях дейност, и се приравняват по таблицата съгласно приложение № 2.


Чл. 14. (1) Техническите длъжности в администрацията са:

1. технически сътрудник;

2. изпълнител.

(2) Длъжността "технически сътрудник" е свързана с техническото осигуряване и обслужване на съответния орган на държавната власт или ръководен служител. Конкретното длъжностно наименование се определя от професионалната насоченост като: деловодител, домакин, касиер, секретар и други подобни, конкретизирани с длъжностните характеристики.

(3) Длъжността "изпълнител" е свързана с извършване на конкретна работа в съответната администрация. Конкретното длъжностно наименование се определя от професионалната насоченост като: шофьор, закупчик, снабдител, куриер, машинописец, оператор на ..., механик, монтьор, готвач, сервитьор, помощник-готвач, работник в кухня, барман, градинар, камериер, сладкар, телефонист, портиер, охрана, общ работник, хигиенист (чистач) и други подобни, конкретизирани с длъжностната характеристика.


Чл. 15. (1) Длъжностите и приравнените към тях по категории администрации и по вид на правоотношението се определят и ползват съгласно приложение № 2.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 35 от 2001 г., в сила от 26.03.2001 г.) Органът по назначаването конкретизира с длъжностното разписание и с длъжностната характеристика експертните длъжности с изпълнителски функции, които ще се заемат по служебно или по трудово правоотношение, при спазване разпоредбите на чл. 7.

(3) Трудовите възнаграждения на работещите по трудово правоотношение се определят по Кодекса на труда, подзаконовите актове за неговото прилагане и установените в нормативен акт на Министерския съвет правила за определяне на основните месечни заплати, а на работещите по служебно правоотношение - по Закона за държавния служител и по Наредбата за служебното положение на държавните служители.

(4) Нормативите за числеността на персонала в общата и специализираната администрация и в административните звена се определят съгласно приложение № 3.

(5) В структурните звена на администрацията се ползват длъжностите от Единния класификатор на длъжностите в администрацията, както следва:

1. в дирекция (главна дирекция) - поредни № 9-11 и 13-21;

2. в отдел - поредни № 10, 11 и 13-21;

3. в сектор - поредни № 11 и 14-21.

(6) Длъжностите "държавен съветник" и "съветник" могат да се ползват в структурата на дирекциите на администрациите от категория А1, а длъжността "съветник" - и в политическите кабинети на министрите.

(7) (Доп. - ДВ, бр. 35 от 2001 г., в сила от 26.03.2001 г.) Броят на ръководните кадри, и експертните длъжности с ръководни функции, в общата и специализираната администрация не може да надвишава 20 на сто от определената обща численост. В общата численост на администрациите не се включват изборните длъжности и членовете на комисиите.

(8) (Доп. - ДВ, бр. 35 от 2001 г., в сила от 26.03.2001 г.) Броят на длъжностите, определени за "държавен експерт" и за "държавен инспектор" в специализираната администрация и в инспекторатите, с изключение на администрациите от категория А1, не може да надвишава 20 на сто от експертните длъжности с изпълнителски функции в специализираната администрация и в инспекторатите.


Чл. 15а. (Нов - ДВ, бр. 62 от 2000 г.) Длъжностите от Единния класификатор на длъжностите в администрацията и приравнените към тях длъжности на държавните служители-граждански лица в МВР, се определят и ползват съгласно приложение № 3а.


Чл. 15б. (Нов - ДВ, бр. 115 от 2002 г., в сила от 01.12.2002 г.) Длъжностите от Единния класификатор на длъжностите в администрацията и приравнените към тях длъжности на държавните служители - граждански лица в Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" към Министерството на правосъдието и в териториалните й служби, се определят и ползват съгласно приложение № 3б.


Чл. 16. Използването на други наименования на длъжностите в администрацията е допустимо само когато това се налага от изпълнението на конкретни професионални задължения, установени в нормативен акт. Приравняването на тези длъжности се извършва по реда на чл. 2, ал. 5 от Закона за държавния служител.


Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 40 ОТ 17 ФЕВРУАРИ 2003 Г. ЗА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА В БЮДЖЕТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ДЕЙНОСТИ (ОБН., ДВ, БР. 23 ОТ 2000 Г.)

(Обн. - ДВ, бр. 17 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г.)


§ 4. Необходимите средства за прилагане на постановлението се осигуряват в рамките на одобрените със Закона за държавния бюджет на Република България за 2003 г. средства по бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджетни кредити, трансфера от републиканския бюджет по самостоятелните им бюджети и извънбюджетни сметки, от собствени приходи на общините и в изпълнение на чл. 34 от Закона за устройството на държавния бюджет.


§ 5. Министърът на труда и социалната политика и министърът на финансите дават указания по изпълнението на постановлението и решават в рамките на определените им компетенции възникнали специфични въпроси по прилагането му.


Приложение № 1 към чл. 3 от наредбата


(Изм. и доп. - ДВ, бр. 53 от 2000 г., в сила от 1.05.2000 г., доп. - ДВ, 56 от 2000 г., доп. - ДВ, бр. 63 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 89 от 2000 г., доп. - ДВ, бр. 10 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 10 от 2001 г., в сила от 01.01.2001 г., доп. - ДВ, бр. 16 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 17 от 2001 г., доп. - ДВ, бр. 48 от 2001 г., доп. - ДВ, бр. 62 от 2001 г., в сила от 01.01.2001 г., изм. - ДВ, бр. 9 от 2002 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 56 от 2002 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 71 от 2002 г., доп. - ДВ, бр. 83 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 86 от 2002 г., доп. - ДВ, бр. 115 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г., изм. - ДВ, бр. 118 от 2002 г., в сила от 01.12.2002 г., доп. - ДВ, бр. 119 от 2002 г., доп. - ДВ, бр. 4 от 2003 г., в сила от 01.12.2002 г., изм. - ДВ, бр. 15 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г., доп. - ДВ, бр. 17 от 2003 г., в сила от 08.03.2003 г., изм. - ДВ, бр. 49 от 2003 г., доп. - ДВ, бр. 96 от 2003 г., доп. - ДВ, бр. 106 от 2003 г., в сила от 01.01.2004 г.)Категоризиране на администрацията
 
№ по Категория Административна структура
ред администрация  
1. А1 Администрация на Народното събрание; Администрация на Президента;
    Администрация на Министерския съвет
2. А2 Министерства
    Централни администрации на Агенция "Митници" и на Агенцията за държавен
    вътрешен финансов контрол
    Държавна комисия по енергийно регулиране; Агенция за ядрено регулиране;
    Патентно ведомство; Агенция за държавни вземания,
    Агенцията за финансово разузнаване
    Агенция за застрахователен надзор
    Държавна комисия по хазарта
    Служба "Военна информация" и Служба "Сигурност-военна полиция и военно
    контраразузнаване"; болница "Лозенец"
    Комисия за защита на конкуренцията
    Комисия за регулиране на съобщенията
    Комисия за защита на личните данни; Държавна
    комисия по сигурността на информацията;
    Национална агенция за приходите;
    Национален статистически институт
3. А3 Административни структури, създадени със закон, чиято дейност се отчита пред
    Народното събрание;
    Административни структури, създадени със закон, към Министерския съвет;
    Държавни агенции по чл. 47 от Закона за администрацията;
    Агенция за енергийна ефективност;
    Администрации на държавните комисии към Министерския съвет по
    чл. 50 от Закона за администрацията;
    Областни администрации;
    Общинска администрация на Столичната община;
    Териториални администрации на Агенция
    "Митници" и на Агенцията за държавен
    вътрешен финансов контрол;
    Агенция за икономически анализи и прогнози;
    Национално управление по горите;
    Териториални статистически бюра на
    Националния статистически институт
4. А4 Администрации на държавните комисии към министър по чл. 50 от Закона за
    администрацията;
    Изпълнителни агенции по чл. 54 от Закона за администрацията;
    Административни структури, създадени със закон, към министър;
    Администрации по чл. 60 от Закона за администрацията
    Транзитни, регистрационно-приемателни и интегра-
    ционни центрове на Държавната агенция за бежанците5. Б1 Общински администрации на общините с население над 200 000 души
    Регионална дирекция за социално подпомагане към
    Агенцията за социално подпомагане; Регионални дирекции по хидромелиорации към
    Изпълнителната агенция по хидромелиорации; дирекция "Регионална служба
    по заетостта" и дирекция "Бюро по труда" към Агенцията по заетостта
6. Б2 Общински администрации на общините - областни центрове (без София, Пловдив, Бургас
    и Варна), и райони на градовете с районно деление с население над 100 000 души
7. Б3 Общински администрации на общините с население от 50 000 до 100 000 души
    и райони на градовете с районно деление с население над 50 000 души
8. Б4 Общински администрации на общините и райони на градовете с районно деление
    с население до 50 000 души
9. В1 Общински администрации в кметства с население над 4000 души
10. В2 Общински администрации в кметства с население от 2500 до 4000 души
11. В3 Общински администрации в кметства с население от 500 до 2500 души
12. В4 Общински администрации в населени места с население до 500 души


Приложение № 2 към чл. 15, ал. 1 от наредбата


(Изм. - ДВ, бр. 53 от 2000 г., доп. - ДВ, бр. 56 от 2000 г., доп. - ДВ, бр. 63 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 89 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 10 от 2001 г., в сила от 01.01.2001 г., доп. - ДВ, бр. 16 от 2001 г., доп. - ДВ, бр. 17 от 2001 г., доп. - ДВ, бр. 28 от 2001 г., доп. - ДВ, бр. 35 от 2001 г., в сила от 01.01.2001 г., доп. - ДВ, бр. 54 от 2001 г., в сила от 01.06.2001 г., доп. - ДВ, бр. 62 от 2001 г., в сила от 01.01.2001 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 108 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 86 от 2002 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 15 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г., доп. - ДВ, бр. 17 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 25 от 2003 г., доп. - ДВ, бр. 36 от 2003 г., в сила от 01.05.2003 г., доп. - ДВ, бр. 42 от 2003 г., в сила от 01.05.2003 г., доп. - ДВ, бр. 63 от 2003 г., в сила от 01.07.2003 г., изм. - ДВ, бр. 11 от 2004 г.)ТАБЛИЦА
на длъжностите от Единния класификатор на длъжностите в администрацията и на приравнените
към тях длъжности, разпределени по категории администрации, както и вид на правоотношението,
по което те се заемат
 
 
Категория А1
 
№ по Видове длъжности Приравнена длъжност Правоотно-
ред     шение
1 2 3 4
  Ръководни длъжности    
1. Главен секретар; административен секретар   Служебно
    Началник на кабинета на министър-председателя Трудово
2. Директор   Служебно
    Парламентарен секретар Трудово
    Държавен съветник Служебно
 
Експертни длъжности с ръководни функции
 
3. Началник на отдел   Служебно
    Секретар на съвет по чл. 21 от Закона  
    за администрацията Служебно
    Главен счетоводител Служебно
    Главен юрисконсулт Служебно
4. Началник на сектор   Служебно
  Експертни длъжности с    
  изпълнителски функции    
5. Съветник   Служебно
    Експертен сътрудник към политическия кабинет Трудово
6. Държавен експерт   Служебно
    Редактор-стилист на нормативни актове Трудово
    Правителствен преводач Трудово
7. Главен експерт финансов контрольор Служебно
      Трудово
8. Старши експерт   Служебно
      Трудово
    Старши счетоводител Трудово
    Старши юрисконсулт Служебно
    Началник на общинска служба по земеделие и гори Служебно
9. Младши експерт   Служебно
      Трудово
    Младши юрисконсулт Служебно
    Младши счетоводител Трудово
10. Главен специалист   Трудово
    Заместник-началник на общинска служба по земеделие и гори Служебно
11. Старши специалист   Трудово
  Технически длъжности    
12. Технически сътрудник   Трудово
13. Изпълнител   Трудово 
Категория А2
 
№ по Видове длъжности Приравнена длъжност Правоотно-
ред     шение
1 2 3 4
  Ръководни длъжности    
3. Главен секретар   Служебно
    Началник на кабинета на министър Трудово
    държавен съкровищник в Мини- Служебно
    стерството на финансите Служебно
4. Директор (главен директор)   Служебно
    Административен (главен)  
    секретар в Агенция "Митници", в Агенцията  
    за държавен вътрешен финансов контрол,  
    в Агенцията за държавни вземания,  
    в Патентното ведомство и в Държавната  
    комисия по енергийно регулиране Служебно
    Ръководител на инспекторат Служебно
    Заместник главен инспектор  
    на Министерството на отбраната Служебно
    Експертни длъжности с ръко-  
    водни функции  
5. Началник на отдел    
    Ръководител на звено за връзки с обществеността Трудово
    Парламентарен секретар Трудово
    Главен счетоводител Служебно
    Главен юрисконсулт Служебно
    Главен актюер Служебно
6. Началник на сектор   Служебно
  Експертни длъжности с изпълни-    
  телски функции    
7. Държавен експерт; държавен инспектор   Служебно
    Правителствен агент Служебно
    Държавен публичен изпълнител Служебно
    Съветник на министъра към политическия кабинет Трудово
    Държавен вътрешен одитор Служебно
8. Главен експерт; главен инспектор финансов контрольор Служебно
      Трудово
    Експертен сътрудник към политическия кабинет Трудово
    Главен публичен изпълнител Служебно
    Главен вътрешен одитор Служебно
9. Старши експерт; старши инспектор   Служебно
      Трудово
    Старши вътрешен одитор Служебно
    Старши публичен изпълнител Служебно
    Старши счетоводител Трудово
    Старши юрисконсулт Служебно
10. Младши експерт; младши инспектор   Служебно
      Трудово
    Младши вътрешен одитор Служебно
    Младши публичен изпълнител Служебно
    Младши счетоводител Трудово
    Младши юрисконсулт Служебно
11. Главен специалист   Трудово
12. Старши специалист   Трудово
13. Младши специалист   Трудово
  Технически длъжности    
14. Технически сътрудник   Трудово
15. Изпълнител   Трудово 
Категория А3
 
№ по Видове длъжности Приравнена длъжност Правоотно-
ред     шение
1 2 3 4
  Ръководни длъжности    
5. Главен секретар   Служебно
    Секретар на Столичната община Служебно
    Директор на териториална дирекция на АДВФК Служебно
    Директор на регионална митническа дирекция Служебно
6. Директор (главен директор)   Служебно
    Началник на митница Служебно
    Заместник-директор на регионална  
    митническа дирекция Служебно
    Главен счетоводител в Столичната община Служебно
    Главен юрисконсулт в Столичната община Служебно
    Главен архитект в Столичната община Служебно
    Главен инженер в Столичната община Служебно
    Експертни длъжности с  
    ръководни функции  
7. Началник на отдел   Служебно
    Ръководител на инспекторат Служебно
    Заместник-началник на митница Служебно
    Ръководител на направление в митница Служебно
    Главен счетоводител Служебно
    Главен юрисконсулт Служебно
8. Началник на сектор   Служебно
    Началник на митнически пункт Служебно
    Началник на митническо бюро Служебно
  Експертни длъжности    
  с изпълнителски функции    
9. Държавен експерт; държавен инспектор   Служебно
    Държавен вътрешен одитор Служебно
    Държавен публичен изпълнител Служебно
10. Главен експерт; главен инспектор финансов контрольор Служебно
      Трудово
    Главен вътрешен одитор Служебно
    Главен публичен изпълнител Служебно
11. Старши експерт; старши инспектор   Служебно
      Трудово
    Старши вътрешен одитор Служебно
    Старши счетоводител Трудово
    Старши юрисконсулт Служебно
    Старши публичен изпълнител Служебно
    Митнически дознател Служебно
12. Младши експерт; младши инспектор   Служебно
      Трудово
    Младши вътрешен одитор Служебно
    Младши счетоводител Трудово
    Младши юрисконсулт Служебно
    Младши публичен изпълнител Служебно
13. Главен специалист   Трудово
    Митнически дознател трудово
14. Старши специалист   Трудово
15. Младши специалист   Трудово
  Технически длъжности    
16. Технически сътрудник   Трудово
17. Изпълнител   Трудово 
Категория А4
 
№ по Видове длъжности Приравнена длъжност Правоотно-
ред     шение
1 2 3 4
  Ръководни длъжности    
6. Главен секретар   Служебно
7. Директор (главен директор)   Служебно
    Ръководител на инспектората на Агенцията  
    за социално подпомагане  
  Експертни длъжности с    
  ръководни функции    
8. Началник на отдел   Служебно
    Главен счетоводител Служебно
    Главен юрисконсулт Служебно
9. Началник на сектор   Служебно
  Експертни длъжности    
  с изпълнителски функции    
10. Главен експерт; главен инспектор финансов контрольор Служебно
      Трудово
11. Старши експерт; старши инспектор   Служебно
      Трудово
    Старши счетоводител Трудово
    Старши юрисконсулт Служебно
12. Младши експерт; младши инспектор   Служебно
      Трудово
    Младши счетоводител Трудово
    Младши юрисконсулт Служебно
13. Главен специалист   Трудово
14. Старши специалист   Трудово
15. Младши специалист   Трудово
  Технически длъжности    
16. Технически сътрудник   Трудово
17. Изпълнител   Трудово 
Категория Б1
 
№ по Видове длъжности Приравнена длъжност Правоотно-
ред     шение
1 2 3 4
  Ръководни длъжности    
1. Главен секретар   Служебно
    Секретар на община Служебно
2. Директор   Служебно
    Главен счетоводител на община Служебно
    Главен юрисконсулт на община Служебно
    Главен архитект на община Служебно
    Главен инженер на община Служебно
  Експертни длъжности с    
  ръководни функции    
3. Началник на отдел   Служебно
    Главен счетоводител Служебно
    Главен юрисконсулт Служебно
    Началник на регионал-  
    на дирекция за национа-  
    лен строителен контрол Служебно
4. Началник на сектор   Служебно
  Експертни длъжности    
  с изпълнителски функции    
      служебно
5. Главен експерт; главен инспектор финансов контрольор Служебно
      Трудово
6. Старши експерт; старши инспектор   Служебно
      Трудово
    Старши счетоводител Трудово
    Старши юрисконсулт Служебно
    Социален работник Трудово
7. Младши експерт; младши инспектор   Служебно
      Трудово
    Младши счетоводител Трудово
    Младши юрисконсулт Служебно
8. Главен специалист   Трудово
9. Старши специалист   Трудово
10. Младши специалист   Трудово
  Технически длъжности    
11. Технически сътрудник   Трудово
12. Изпълнител   Трудово 
Категория Б2
 
№ по Видове длъжности Приравнена длъжност Правоотно-
ред     шение
1 2 3 4
  Ръководни длъжности    
1. Главен секретар   Служебно
    Секретар на община; секретар на район Служебно
2. Директор   Служебно
    Главен счетоводител на община; главен счетово-  
    дител на район Служебно
    Главен юрисконсулт на община; главен юрискон-  
    султ на район Служебно
    Главен архитект на община; главен архитект  
    на район Служебно
    Главен инженер на община; главен инженер  
    на район Служебно
  Експертни длъжности с    
  ръководни функции    
3. Началник на отдел   Служебно
    Главен счетоводител Служебно
    Главен юрисконсулт Служебно
4. Началник на сектор   Служебно
  Експертни длъжности    
  с изпълнителски функции    
5. Главен експерт; главен инспектор финансов контрольор Служебно
      Трудово
6. Старши експерт; старши инспектор   Служебно
      Трудово
    Старши счетоводител Трудово
    Старши юрисконсулт Служебно
    Социален работник Трудово
7. Младши експерт; младши инспектор   Служебно
      Трудово
    Младши счетоводител Трудово
    Младши юрисконсулт Служебно
8. Главен специалист   Трудово
9. Старши специалист   Трудово
10. Младши специалист   Трудово
  Технически длъжности    
11. Технически сътрудник   Трудово
12. Изпълнител   Трудово 
Категория Б3
 
№ по Видове длъжности Приравнена длъжност Правоотно-
ред     шение
1 2 3 4
  Ръководни длъжности    
1. Главен секретар   Служебно
    Секретар на община; секретар на район Служебно
2. Директор   Служебно
    Главен счетоводител на община; главен счетово-  
    дител на район Служебно
    Главен юрисконсулт на община; главен юрискон-  
    султ на район Служебно
    Главен архитект на община; главен архитект  
    на район Служебно
    Главен инженер на община; главен инженер  
    на район Служебно
  Експертни длъжности с    
  ръководни функции    
3. Началник на отдел   Служебно
    Главен счетоводител Служебно
    Главен юрисконсулт Служебно
4. Началник на сектор   Служебно
  Експертни длъжности    
  с изпълнителски функции    
5. Главен експерт; главен инспектор финансов контрольор Служебно
      Трудово
6. Старши експерт; старши инспектор   Служебно
      Трудово
    Старши счетоводител Трудово
    Старши юрисконсулт Служебно
    Социален работник Трудово
7. Младши експерт; младши инспектор   Служебно
      Трудово
    Младши счетоводител Трудово
    Младши юрисконсулт Служебно
8. Главен специалист   Трудово
9. Старши специалист   Трудово
10. Младши специалист   Трудово
  Технически длъжности    
11. Технически сътрудник   Трудово
12. Изпълнител   Трудово 
Категория Б4
 
№ по Видове длъжности Приравнена длъжност Правоотно-
ред     шение
1 2 3 4
  Ръководни длъжности    
1. Главен секретар   Служебно
    Секретар на община; секретар на район Служебно
2. Директор   Служебно
    Главен счетоводител на община; главен счетово-  
    дител на район Служебно, Трудово
    Главен юрисконсулт на община; главен юрискон-  
    султ на район Служебно, Трудово
    Главен архитект на община; главен архитект  
    на район Служебно, Трудово
    Главен инженер на община; главен инженер  
    на район Служебно, Трудово
  Експертни длъжности с    
  ръководни функции    
3. Началник на отдел   Служебно
    Главен счетоводител Служебно, Трудово
    Главен юрисконсулт Служебно, Трудово
4. Началник на сектор   Служебно
  Експертни длъжности    
  с изпълнителски функции    
5. Главен експерт; главен инспектор финансов контрольор Служебно
      Трудово
6. Старши експерт; старши инспектор   Служебно
      Трудово
    Старши счетоводител Трудово
    Старши юрисконсулт Служебно, Трудово
    Социален работник Трудово
7. Младши експерт; младши инспектор   Служебно
      Трудово
    Младши счетоводител Трудово
    Младши юрисконсулт Служебно, Трудово
8. Главен специалист   Трудово
9. Старши специалист   Трудово
10. Младши специалист   Трудово
  Технически длъжности    
11. Технически сътрудник   Трудово
12. Изпълнител   Трудово 
Категория В1
 
№ по Видове длъжности Приравнена длъжност Правоотно-
ред     шение
1 2 3 4
  Ръководни длъжности    
1. Секретар на кметство   Служебно
  Експертни длъжности с    
  ръководни функции    
2. Началник на сектор   Служебно
    Главен счетоводител Служебно, Трудово
  Експертни длъжности    
  с изпълнителски функции    
3. Главен експерт   Служебно
      Трудово
4. Старши експерт   Служебно
      Трудово
5. Младши експерт   Служебно
      Трудово
6. Главен специалист   Трудово
7. Старши специалист   Трудово
8. Младши специалист   Трудово
  Технически длъжности    
9. Технически сътрудник   Трудово
10. Изпълнител   Трудово 
Категория В2
 
№ по Видове длъжности Приравнена длъжност Правоотно-
ред     шение
1 2 3 4
  Ръководни длъжности    
1. Секретар на кметство   Служебно
  Експертни длъжности с    
  ръководни функции    
2. Началник на сектор   Служебно
    Главен счетоводител Служебно, Трудово
  Експертни длъжности    
  с изпълнителски функции    
3. Старши експерт   Служебно
      Трудово
4. Младши експерт   Служебно
      Трудово
5. Главен специалист   Трудово
6. Старши специалист   Трудово
7. Младши специалист   Трудово
  Технически длъжности    
8. Технически сътрудник   Трудово
9. Изпълнител   Трудово 
Категория В3
 
№ по Видове длъжности Приравнена длъжност Правоотно-
ред     шение
1 2 3 4
  Ръководни длъжности    
1. Секретар на кметство   Служебно
  Експертни длъжности    
2. Главен специалист   Трудово
3. Старши специалист   Трудово
4. Младши специалист   Трудово
  Технически длъжности    
5. Технически сътрудник   Трудово
6. Изпълнител   Трудово 
Категория В4
 
№ по Видове длъжности Приравнена длъжност Правоотно-
ред     шение
1 2 3 4
  Експертни длъжности    
1. Главен специалист   Трудово
2. Старши специалист   Трудово
3. Младши специалист   Трудово
  Технически длъжности    
4. Технически сътрудник   Трудово
5. Изпълнител   Трудово


Приложение № 3 към чл. 15, ал. 4 от наредбата


(Доп. - ДВ, бр. 53 от 2000 г., в сила от 1.05.2000 г.)


Нормативи за числеността на персонала в общата и специализираната администрация и в административните звена


1. Нормативи за съотношението на числеността на персонала в администрациите от категории А2, А3 (с изключение на общинската администрация на Столичната община) и А4:

а) политически кабинет - до 5 на сто от общата численост на персонала;

б) обща администрация - до 30 на сто от общата численост на персонала, съответно до 35 на сто за администрациите, които не образуват политически кабинети;

в) специализирана администрация - не по-малко от 65 на сто от общата численост на персонала.

2. Нормативи за числеността на персонала в специализираната администрация в общинските администрации:

а) категория А3 - до 60 на сто от общата численост на персонала;

б) категория Б1 - до 45 на сто от общата численост на персонала;

в) категория Б2 - до 55 на сто от общата численост на персонала;

г) категория Б3 - до 50 на сто от общата численост на персонала;

д) категория Б4 - до 45 на сто от общата численост на персонала.

3. В рамките на числеността по т. 1, буква "б" общата администрация се организира в следните звена:

3.1. Дирекция "Административно-правно и информационно обслужване", към която се включват:

а) отдел "Правно-нормативно обслужване";

б) отдел "Информационно обслужване и технологии";

в) отдел "Човешки ресурси";

г) отдел "Канцелария";

д) отдел "Отбранително-мобилизационна подготовка".

3.2. Дирекция "Финансово-стопански дейности и управление на собствеността", към която се включват:

а) отдел "Финансово-стопански";

б) отдел "Управление на собствеността".

4. По преценка на съответния ръководител в структурата на дирекциите на общата администрация могат да бъдат включени и звената "Протокол" и "Връзки с обществеността".

5. Броят и структурата на звената по т. 3 имат рамков характер. Те не могат да се допълват или разширяват с въвеждането на други административни звена освен с посочените в т. 4. Допустимо е оптимизиране по отношение на намаляване броя и вида на използваните звена съобразно утвърдената численост на персонала и одобрените средства за работна заплата.


6. В специализираната администрация наименованията, броят на звената и числеността на персонала се определят с устройствения правилник на съответната администрация при спазване на следните нормативи за числен състав:

а) дирекция - не по-малко от 10 щатни бройки, а за общинската администрация от категория Б3 надолу - не по-малко от 6 щатни бройки;

б) отдел - не по-малко от 6 щатни бройки, а за общинската администрация от категория Б3 надолу - не по-малко от 3 щатни бройки;

в) сектор - не по-малко от 3 щатни бройки.

7. За главните дирекции по чл. 4, ал. 2 от Закона за администрацията не се прилагат нормативи за числен състав.

8. Инспекторатите се организират на пряко подчинение на съответния министър или председател на държавна агенция в рамките на утвърдената с устройствения правилник численост.

9. В администрацията на държавните комисии по чл. 50 и изпълнителните агенции по чл. 54 от Закона за администрацията общата администрация се организира в една дирекция, а за специализираната се спазват нормативите по т. 6.

10. (нова - ДВ, бр. 53 от 2000 г.) При численост на персонала под 10 щатни бройки администрациите на общините от категория Б4 могат да се организират в една дирекция, която се ръководи пряко от секретаря на общината.

11. (нова - ДВ, бр. 53 от 2000 г.) При прилагане на нормативите за численост приравнените длъжности в общинските администрации за категориите А3, Б1, Б2, Б3, Б4, В1 и В2 не се считат за ръководни.


Приложение № 3а към чл. 15а от наредбата по § 98


(Ново - ДВ, бр. 62 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 28 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 48 от 2001 г.)Таблица на длъжностите от Единния класификатор на длъжностите в
администрацията и на приравнените към тях длъжности на държавните
служители - граждански лица в МВР
 
Видове Приравнени
по длъжности длъжности
ред    
1 2 3
 
А. Ръководни длъжности
 
1. Директор Старши научен сътрудник I ст.
    Професор
 
Б. Експертни длъжности с
ръководни функции
 
2. Началник Заместник-директор
  на отдел Началник на направление
3. Началник Старши научен сътрудник II ст.
  на сектор Доцент
    Началник на клиника
    в Централна клинична
    база - Медицински
    институт на МВР
    Началник на кон-
    султативно-диагности-
    чен блок в Централната
    клинична база - Меди-
    цинския институт на МВР
 
В. Експертни длъжности с
изпълнителски функции
 4. Главен експерт Главен юрисконсулт
    Главен счетоводител
    Главен асистент
    Научен сътрудник I-II ст.
    Началник на група
    Старши юрисконсулт
    Ръководител на научна секция
    Началник на отделение
    в Централна клинична
    база - Медицински инсти-
    тут на МВР
    Експерт
    Старши асистент
5. Старши експерт Главен инспектор
    Юрисконсулт
    Асистент;
    Научен сътрудник III ст.
    Старши инспектор;
    Младши юрисконсулт
    Инспектор
    Разузнавач
    Радиооператор
6. Младши експерт Младши разузнавач
    Младши експерт
    Командир на екип
    Старши сътрудник
    по охраната I-III ст.
    Сътрудник по охраната
    Водач на оперативен
    автомобил I-III ст.
    Водач на автомобил
    Младши радиооператор
    I-III ст.
    Завеждащ служба
    Главен технически сътрудник
    Старши технически сътрудник
    Технически сътрудник
    Главен готвач
    Старши техник
    Техник
    Автомонтьор
    Началник на склад
    Домакин
    Снабдител


Приложение № 3б към чл. 15б


(Ново - ДВ, бр. 115 от 2002 г., в сила от 01.12.2002 г.)


ТАБЛИЦА

на длъжностите от Единния класификатор на длъжностите в администрацията и на приравнените към тях длъжности на държавните служители - граждански лица в Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" към Министерството на правосъдието и в териториалните й службиВидове длъжности Приравнени длъжности
по    
ред    
А. Ръководни длъжности  
1. Директор Началник на затвор
    (поправителен дом)
Б. Експертни длъжности  
  с ръководни функции  
2. Началник на сектор Заместник-началник на
    затвор (поправителен дом)
    Главен счетоводител в
    ГД "Изпълнение на нака-
    занията"
В. Експертни длъжности с  
  изпълнителски функции  
3. Главен експерт Главен юрисконсулт
    Заместник главен
    счетоводител в ГД
    "Изпълнение на наказанията"
    Началник на болница
    Началник на група
    Главен счетоводител в
    затвор (поправителен дом)
    Старши юрисконсулт
    Началник на отделение в болница
    Експерт
    Завеждащ медицинска
    служба (амбулатория) за
    извънболнична помощ
4. Старши експерт Главен инспектор
    Юрисконсулт
    Старши инспектор
    Младши юрисконсулт
    Инспектор I - II степен
    Ординатор


Промени настройката на бисквитките