Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 16 от 25.II

НАРЕДБА № 4 ОТ 16 ФЕВРУАРИ 1999 Г. ЗА РЕГИСТРИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ПРОДАЖБИ В ТЪРГОВСКИТЕ ОБЕКТИ

 

НАРЕДБА № 4 ОТ 16 ФЕВРУАРИ 1999 Г. ЗА РЕГИСТРИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ПРОДАЖБИ В ТЪРГОВСКИТЕ ОБЕКТИ

Обн. ДВ. бр.16 от 23 Февруари 1999г., изм. ДВ. бр.55 от 18 Юни 1999г., изм. ДВ. бр.113 от 28 Декември 1999г., изм. ДВ. бр.4 от 14 Януари 2000г., изм. ДВ. бр.16 от 25 Февруари 2000г., изм. ДВ. бр.111 от 28 Декември 2001г., изм. ДВ. бр.107 от 15 Ноември 2002г., изм. ДВ. бр.27 от 25 Март 2003г., изм. ДВ. бр.62 от 11 Юли 2003г., изм. ДВ. бр.64 от 18 Юли 2003г., изм. ДВ. бр.64 от 23 Юли 2004г., изм. ДВ. бр.12 от 4 Февруари 2005г., изм. ДВ. бр.83 от 18 Октомври 2005г., изм. ДВ. бр.18 от 28 Февруари 2006г., изм. ДВ. бр.76 от 15 Септември 2006г., отм. ДВ. бр.106 от 27 Декември 2006г.

Отменена с § 3 от преходните и заключителните разпоредби на Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства - ДВ, бр. 106 от 27 декември 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.


Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) С тази наредба се определят редът и начинът за издаване на касова бележка (фискален бон) в търговските обекти, както и техническите и функционалните изисквания, одобряването, въвеждането в експлоатация, отчитането, сервизът и контролът на фискалните устройства.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 64 от 2004 г., в сила от 01.08.2004 г.) По смисъла на тази наредба касова бележка (фискален бон) е хартиен документ, удостоверяващ плащането на цената (стойността) на стока или услуга, издаден от фискално устройство, което е одобрено, въведено в експлоатация и регистрирано по реда на тази наредба. Касова бележка (фискален бон) е и касова бележка (системен бон), издавана от одобрена за съответния търговски обект интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност.

(3) Фискални устройства са:

1. електронните касови апарати с фискална памет (ЕКАФП);

2. фискалните принтери (ФПр);

3. (изм. - ДВ, бр. 64 от 2004 г., в сила от 01.08.2004 г.) електронните системи с фискална памет (ЕСФП) за отчитане оборотите от продажби на бензин, дизелово гориво, газ пропан-бутан и други видове горива чрез измервателни средства за разход на течни горива (бензиноколонки, газоколонки и други подобни).


Чл. 2. (1) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2006 г., в сила от 16.03.2006 г.) Всяко лице, извършващо продажби на стоки и услуги в търговски обект по смисъла на тази наредба, е задължено да регистрира и отчита извършените от него продажби чрез издаване на касова бележка от фискално устройство, освен когато заплащането се извършва по банков път.

(2) При разносна търговия фискалната касова бележка се издава от лицето по ал. 1 и се предава на разносвача, който от своя страна я предава на купувача при заплащането на цената (стойността) на стоката или услугата.

(3) Разпоредбите на ал. 1 не се отнасят за лица, извършващи:

1. (изм. - ДВ, бр. 113 от 1999 г., доп. - ДВ, бр. 16 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 27 от 2003 г., в сила от 25.03.2003 г.) дейност по смисъла на § 1, т. 6 от допълнителната разпоредба на Закона за облагане доходите на физическите лица (ЗОДФЛ) (обн., ДВ, бр. 118 от 1997 г.; изм. и доп., бр. 71 и 153 от 1998 г.; доп., бр. 50 от 1999 г.; изм., бр. 103 и 111 от 1999 г.), продажби от обекти, специализирани само за вестници и списания, както и дейност на наемодатели-физически лица, включително отдаващите под наем складови помещения;

2. (доп. - ДВ, бр. 64 от 2004 г., в сила от 01.08.2004 г.) продажби на непреработена и собствена селскостопанска продукция от лица, които не са търговци, в обекти на открито, за чието ползване се заплащат такси по глава трета, раздел II от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) (обн., ДВ, бр. 117 от 1997 г.; изм. и доп., бр. 71, 83, 105 и 153 от 1998 г.), с изключение на продажби от обекти в лицензираните стокови борси и тържища;

3. амбулантна търговия - които предлагат стоки и услуги, без да имат търговски обект по смисъла на тази наредба; не е амбулантна търговия продажбата на стоки и услуги от изнесени от търговския обект съоръжения;

4. занаятчийски дейности по смисъла на § 1, т. 5 от допълнителната разпоредба на ЗОДФЛ, с изключение на ремонт на автомобили, при условие че лицата са правоспособни занаятчии - пенсионери по инвалидност и за изслужено време и старост, и извършват услугите самостоятелно от обект по смисъла на чл. 3;

5. дейности в обекти, намиращи се в населени места с брой на жителите под 300 души и разположени във високопланински и труднодостъпни места, с изключение на курортните селища и местности;

6. (нова - ДВ, бр. 113 от 1999 г.) продажби на билети или други удостоверителни знаци за услуги (квитанция, талон и др.), които имат най-малко два защитни елемента върху хартията и/или при печата и са отпечатани по реда на чл. 3 от Наредбата за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа, приета с ПМС № 289 от 1994 г.(обн., ДВ, бр. 101 от 1994 г.; изм. и доп., бр. 38 от 1995 г.; изм., бр. 73 от 1998 г.);

7. (нова - ДВ, бр. 27 от 2003 г., в сила от 25.03.2003 г.) продажби на самолетни билети;

8. (нова - ДВ, бр. 12 от 2005 г.) производство и продажба на вещи, свързани с богослужебната дейност, ритуали и обреди от Българската православна църква и от лица, които са регистрирани по Закона за вероизповеданията (ДВ, бр. 120 от 2002 г.);

9. (нова - ДВ, бр. 83 от 2005 г., в сила от 01.11.2005 г.) продажби на стоки и услуги, когато дължимите суми се събират от лице по § 9 от преходните и заключителните разпоредби.

(4) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 113 от 1999 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 4 от 2000 г.) Не са задължени да регистрират продажбите на стоки и услуги по реда на ал. 1 и 2 банките, когато извършват банкови или валутни сделки, финансовите къщи, когато извършват сделки с чуждестранна валута по безкасов начин, както и лица, извършващи търговска дейност с предмет съгласно чл. 1, т. 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11 и 12 от Търговския закон (ТЗ) (обн., ДВ, бр. 48 от 1991 г.; изм., бр. 25 от 1992 г.; изм. и доп., бр. 61 и 103 от 1993 г., бр. 63 от 1994 г.; изм., бр. 63 от 1995 г.; изм. и доп., бр. 42, 59, 83, 86 и 104 от 1996 г., бр. 58, 100 и 124 от 1997 г.; доп., бр. 39, 52 и 70 от 1998 г.).

(5) Не е задължено да регистрира извършените от него продажби в търговски обект чрез фискално устройство по смисъла на тази наредба лице, което отговаря на следните условия:

1. регистрира и отчита оборотите от извършени продажби на стоки и услуги чрез одобрена за съответния търговски обект интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност;

2. (изм. - ДВ, бр. 111 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2006 г., в сила от 16.03.2006 г.) има реализирана от него постоянна електронна връзка с компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите по чл. 8 ДОПК за ежедневно автоматично предаване на обобщени данни при дневното приключване (във вид на дневен финансов отчет) на търговските обекти, за които е одобрена системата;

3. (изм. - ДВ, бр. 111 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г.) инвестициите в капитала и стопанската му дейност в България надхвърлят левовата равностойност на 10 000 000 щатски долара.

(6) Правото на ползване на изключението по ал. 5 се губи при неизпълнение на някое от условията в нея, както и при установено нарушение на отчетността.

(7) (Доп. - ДВ, бр. 113 от 1999 г., изм. - ДВ, бр. 27 от 2003 г., в сила от 25.03.2003 г., отменена като незаконосъобразна с Решение № 6797/2003 г. на ВАС - ДВ, бр. 62 от 2003 г.)


Чл. 3. (Доп. - ДВ, бр. 64 от 2004 г., в сила от 01.08.2004 г.) По смисъла на тази наредба търговски обект е всяко място, помещение и/или съоръжение (например маси, сергии и други подобни) на открито или под навеси, от което се извършват продажби на стоки и услуги, за които заплащането не се извършва по банков път, независимо от факта, че помещението или съоръжението може да служи същевременно и за други цели (например офис, жилищно помещение или други подобни), да е част от притежаван недвижим имот (например гараж, мазе, стая или други подобни) или да е производствен склад или превозно средство, от което се извършват продажби.


Чл. 4. (1) Лицата по чл. 2, ал. 1, 2 и 5 са длъжни да монтират, въведат в експлоатация и използват фискалното устройство или интегрираната автоматизирана система за управление на търговската дейност от започването на дейността на обекта.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2004 г., в сила от 01.08.2004 г.) Не се допуска извършване на продажба на стоки и услуги от лицата по чл. 2, ал. 1, 2 и 5 без функциониращо фискално устройство или интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност освен в случаите, посочени в тази наредба.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 55 от 1999 г., в сила от 5.07.1999 г., отм. - ДВ, бр. 64 от 2004 г., в сила от 01.08.2004 г.)

(4) (Отм. - ДВ, бр. 64 от 2004 г., в сила от 01.08.2004 г.)

(5) (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2003 г., в сила от 01.08.2003 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 64 от 2004 г., в сила от 01.08.2004 г.) За всяко устройство се води отделна книга за дневните финансови отчети. На първа страница на книгата се отразяват данните от въвеждането в експлоатация, индивидуалните номера на фискалното устройство, както и промени на данните за търговския обект, в деня на настъпване на промяната.


Глава втора.
ТЕХНИЧЕСКИ И ФУНКЦИОНАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ, РЕД ЗА ОДОБРЯВАНЕ И РЕГИСТРИРАНЕ НА ТИПОВЕТЕ ФИСКАЛНИ УСТРОЙСТВА (ЗАГЛ. ДОП. - ДВ, БР. 64 ОТ 2003 Г., В СИЛА ОТ 01.08.2003 Г.)

Раздел I.
Технически и функционални изисквания

Чл. 5. Фискалните устройства трябва да отговарят на функционалните изисквания, определени в приложение № 1.


Чл. 6. Фискалните устройства трябва да отговарят на техническите изисквания, определени в приложение № 2.


Чл. 7. (1) (Изм. - ДВ, бр. 111 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 27 от 2003 г., в сила от 25.03.2003 г., изм. - ДВ, бр. 76 от 2006 г.) Право да разпространяват фискални устройства имат само производители/вносители, притежаващи свидетелство за съответствие на типа фискално устройство с изискванията на наредбата, издадено от Българският институт по метрология (БИМ).

(2) При продажба на фискалното устройство на краен потребител във фактурата се вписва и индивидуалният номер на фискалното устройство.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 111 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 27 от 2003 г., в сила от 25.03.2003 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2006 г., в сила от 16.03.2006 г., изм. - ДВ, бр. 76 от 2006 г.) Право да използват интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност за всеки отделен обект имат лицата по чл. 2, ал. 5, притежаващи свидетелство за съответствие на системата с изискванията на наредбата за съответния обект, издадено от БИМ и при наличие на писмено потвърждение от компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите по чл. 8 ДОПК, че е осъществена постоянна електронна връзка за ежедневното автоматично предаване на данни.


Раздел II.
Ред за одобряване и регистриране на типа

Чл. 8. (Изм. - ДВ, бр. 111 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 27 от 2003 г., в сила от 25.03.2003 г., изм. - ДВ, бр. 76 от 2006 г.) Производителите/вносителите на фискалното устройство или интегрираната автоматизирана система за управление на търговската дейност подават писмена заявка за изпитване на типа фискално устройство или системата пред Български институт по метрология (БИМ) по образец (приложение № 3).


Чл. 9. (1) (Изм. - ДВ, бр. 111 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 27 от 2003 г., в сила от 25.03.2003 г., изм. - ДВ, бр. 76 от 2006 г.) Производителите/вносителите на фискалното устройство предоставят в БИМ (или в обекта, когато изпитването е в реални условия) за изпитване нефискализиран образец от съответния тип и следните документи на български език:

1. фирмен проспект;

2. сервизно описание;

3. инструкция за монтаж и експлоатация;

4. паспорт;

5. тест-програма за функционална проверка на фискалното устройство и на окомплектоващите го технически средства;

6. (изм. - ДВ, бр. 64 от 2003 г., в сила от 01.08.2003 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2006 г., в сила от 16.03.2006 г.) ръководство за органа по приходите;

7. (изм. - ДВ, бр. 18 от 2006 г., в сила от 16.03.2006 г.) актуална фирмена регистрация (удостоверение за актуално състояние, номер по БУЛСТАТ);

8. образец от фирмената пломба на фискалното устройство и на модула фискална памет;

9. (нова - ДВ, бр. 27 от 2003 г., в сила от 25.03.2003 г., изм. - ДВ, бр. 76 от 2006 г.) декларация за съответствие със съществените изисквания, определени в Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието за електромагнитна съвместимост, приета с ПМС № 203 от 2001 г. (обн., ДВ, бр. 78 от 2001 г.; изм., бр. 13 от 2003 г., бр. 65 от 2004 г., бр. 24 и 40 от 2006 г.) и в Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението, приета с ПМС № 182 от 2001 г. (обн., ДВ, бр. 62 от 2001 г.; изм., бр. 74 от 2003 г., бр. 24 и 40 от 2006 г.).

(2) Кандидатстването за одобряване на програмни модификации на одобрен тип фискално устройство се извършва по реда на ал. 1.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2006 г., в сила от 16.03.2006 г.) Лицата, кандидатстващи за одобрение на интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност, представят документите по ал. 1, т. 7, документ за изпълнение на изискванията по чл. 2, ал. 5, т. 3, издаден от Българската агенция за инвестиции или друг компетентен орган, и пълно техническо и функционално описание на системата на български език.


Чл. 10. (1) Изпитванията за съответствие съгласно функционалните и техническите изисквания, посочени в чл. 5 и 6, се извършват, както следва:

1. (изм. - ДВ, бр. 111 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 27 от 2003 г., в сила от 25.03.2003 г., изм. - ДВ, бр. 76 от 2006 г.) електронните касови апарати с фискална памет и ФПр се изпитват в БИМ; изпитването на ФПр се извършва в система с персонален компютър под управлението на софтуер за проверка на съответствието с функционалните изисквания по чл. 5;

2. (изм. - ДВ, бр. 111 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 27 от 2003 г., в сила от 25.03.2003 г., изм. - ДВ, бр. 64 от 2004 г., в сила от 01.08.2004 г., изм. - ДВ, бр. 76 от 2006 г.) електронните системи с фискална памет се изпитват в реални условия в обекта; централното регистриращо устройство на ЕСФП се изпитва в БИМ с помощта на симулатор на включеното в състава на ЕСФП измервателно средство за разход на течни горива;

3. локална мрежа, използвана в търговски обекти, се изпитва функционално на мястото на експлоатация, като се доказва изискването регистрация на продажби да се извършва само чрез фискализирани терминали;

4. (изм. - ДВ, бр. 111 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2006 г., в сила от 16.03.2006 г.) изпитването на интегрираната автоматизирана система за управление на търговската дейност се извършва на мястото на експлоатация, като се доказват пълният контрол върху движението на стоките и изпълнението на изискването за ежедневно автоматично предаване на данни при дневното приключване към компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите по чл. 8 ДОПК, с която е реализирана постоянна електронна връзка.

(2) За програмни модификации се провеждат само функционални изпитвания.

(3) (Нова - ДВ, бр. 27 от 2003 г., в сила от 25.03.2003 г., доп. - ДВ, бр. 76 от 2006 г.) Изпитванията по ал. 1 и 2 се извършват от БИМ с участието на междуведомствена комисия с по един представител от Министерство на финансите, Министерство на икономиката и енергетиката и БИМ, определени със съвместна заповед на министъра на финансите, министъра на икономиката и енергетиката и председателя на БИМ. В заповедта се определя и по един резервен член на комисията за съответното ведомство.


Чл. 11. (1) (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2006 г.) Ако към фискалните устройства има възможност да се включват средства за измерване, то те трябва да са изпитани, одобрени и вписани в регистъра на одобрените за използване типове средства за измерване.

(2) Ако към фискалните устройства има възможност да се включат средства за измерване или други устройства за въвеждане вида и количеството на стоките, то тези устройства не трябва да променят функциите на фискалното устройство, което се доказва чрез функционални изпитвания.


Чл. 12. (Изм. - ДВ, бр. 111 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 27 от 2003 г., в сила от 25.03.2003 г., изм. - ДВ, бр. 76 от 2006 г.) За изпитването БИМ издава протокол в предварително съгласуван със заявителя срок, но не по-късно от шестдесет дни от датата на предоставяне на образеца от типа фискално устройство и определените в чл. 9, ал. 1 документи. Българският институт по метрология и комисията по чл. 10, ал. 3 могат да изискват допълнителна информация или да върнат образеца за отстраняване на несъответствия с изискванията на наредбата. В тези случаи срокът за изпитване започва да тече от момента на предоставянето на допълнителната информация и/или образеца.


Чл. 13. (1) (Изм. - ДВ, бр. 111 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 27 от 2003 г., в сила от 25.03.2003 г., изм. - ДВ, бр. 76 от 2006 г.) Въз основа резултатите от изпитването и наличието на необходимите документи и обстоятелства, изисквани от тази наредба, комисията по чл. 10, ал. 3 в 7-дневен срок от приключване на изпитването представя на председателя на БИМ становище за съответствие на типа фискално устройство или система с изискванията на тази наредба.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 111 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 27 от 2003 г., в сила от 25.03.2003 г., изм. - ДВ, бр. 76 от 2006 г.) Въз основа на положително становище по ал. 1 председателят на БИМ или упълномощено от него лице издава свидетелство за съответствие на типа с изискванията на тази наредба (приложение № 5).

(3) (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2004 г., в сила от 01.08.2004 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2006 г., в сила от 16.03.2006 г.) Свидетелството по ал. 2 се издава за срок до 10 години или до промяна в техническите и/или функционалните изисквания към фискалните устройства и може да бъде подновявано при наличието на предпоставките, определени в наредбата. С изтичане на срока на свидетелството устройствата от съответния тип не са от одобрен тип, поради което се забранява да бъдат разпространявани.

(3а) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2006 г., в сила от 16.03.2006 г.) По заявка на производителя или вносителя преди изтичане на срока, посочен в свидетелството при условията и по реда на чл. 8, 9, 10, 11, 12 и 13, този срок може да бъде продължен с допълнение към свидетелството.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 27 от 2003 г., в сила от 25.03.2003 г.) За изпитани и одобрени мрежи и системи по реда на чл. 10, ал. 1, т. 3 и 4 се издава свидетелство (приложение № 6) за използване на мрежата или системата в обекта, в който са изпитани.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 111 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 27 от 2003 г., в сила от 25.03.2003 г., изм. - ДВ, бр. 76 от 2006 г.) Заплащането за изпитванията по чл. 10, ал. 1 и 2 се извършва съгласно Тарифа № 11 за таксите, които се събират в системата на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор по Закона за държавните такси (обн., ДВ, бр. 50 от 1999 г.; изм., бр. 10 от 2000 г., бр. 94 и 115 от 2002 г., бр. 17 и 19 от 2003 г.; попр., бр. 27 и 33 от 2003 г.; изм., бр. 49 от 2003 г., бр. 32 и 104 от 2004 г., бр. 15 и 40 от 2006 г.).

(6) (Изм. - ДВ, бр. 111 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 27 от 2003 г., в сила от 25.03.2003 г., изм. - ДВ, бр. 76 от 2006 г.) Българският институт по метрология води публичен регистър на одобрените типове фискални устройства, компютърни мрежи и системи и подготвя информация за тях за публикуване в официалния бюлетин на БИМ.


Чл. 14. (1) (Изм. - ДВ, бр. 111 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 27 от 2003 г., в сила от 25.03.2003 г., изм. - ДВ, бр. 76 от 2006 г.) Производителите/вносителите на фискални устройства са длъжни да осигурят сервиз на устройствата в продължение на най-малко седем години, за което подписват съответна декларация пред БИМ съгласно приложение № 3.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 111 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 27 от 2003 г., в сила от 25.03.2003 г., изм. - ДВ, бр. 76 от 2006 г.) Фирмите, извършващи ремонт и сервиз на фискални устройства, подават заявление за регистрация (приложение № 6а) в Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН), към което прилагат:

1. копие от сключен договор за сервизно обслужване и ремонт с фирмата производител/вносител;

2. (изм. - ДВ, бр. 76 от 2006 г.) съдебно решение за регистрация по Търговския закон и удостоверение за актуално състояние;

3. образец от сервизната пломба.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 111 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., отм. като незаконосъобразна с Решение № 9774 на ВАС - ДВ, бр. 107 от 2002 г.)

(4) (Нова - ДВ, бр. 27 от 2003 г., в сила от 25.03.2003 г.) За регистрация на фирмите, извършващи сервиз и ремонт на фискални устройства, председателят на ДАМТН или упълномощено от него длъжностно лице издава удостоверение за регистрация (приложение № 6б).

(5) (Нова - ДВ, бр. 27 от 2003 г., в сила от 25.03.2003 г., изм. - ДВ, бр. 76 от 2006 г.) Държавната агенция за метрологичен и технически надзор води регистъра на фирмите, извършващи ремонт и сервиз на фискални устройства.


Чл. 15. (1) (Изм. - ДВ, бр. 111 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 27 от 2003 г., в сила от 25.03.2003 г., изм. - ДВ, бр. 76 от 2006 г.) За регистрация на сервизните фирми в Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, както и за регистрация на типа фискално устройство се заплащат такси съгласно Тарифа № 11 за таксите, които се събират в системата на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор по Закона за държавните такси (обн., ДВ, бр. 50 от 1999 г.; изм., бр. 10 от 2000 г., бр. 94 и 115 от 2002 г., бр. 17 и 19 от 2003 г.; попр., бр. 27 и 33 от 2003 г.; изм., бр. 49 от 2003 г., бр. 32 и 104 от 2004 г., бр. 15 и 40 от 2006 г.).

(2) Таксите се заплащат при регистрацията.


Чл. 16. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 18 от 2006 г., в сила от 16.03.2006 г.) Производителите/вносителите на фискални устройства подават заявка (приложение № 7) до министъра на финансите или упълномощено от него лице за даване на индивидуални номера на фискалните устройства и на фискалните памети. Министърът на финансите упълномощава длъжностно лице от Националната агенция за приходите, което издава индивидуални номера на устройства и памети.

(2) Индивидуалните номера се въвеждат във фискалната памет от производителя/вносителя със специализирана апаратура и се нанасят в паспорта на фискалното устройство.

(3) Министерството на финансите упражнява контрол върху броя на инсталираните фискални устройства чрез даваните от него по реда на ал. 1 индивидуални номера.


Глава трета.
ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ И РЕГИСТРАЦИЯ НА ФИСКАЛНИТЕ УСТРОЙСТВА (ЗАГЛ. ДОП. - ДВ, БР. 64 ОТ 2003 Г., В СИЛА ОТ 01.08.2003 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 64 ОТ 2004 Г., В СИЛА ОТ 01.08.2004 Г.)

Чл. 17. (1) Производителите/вносителите трябва да осигурят възможност за обучение за работа и техническа поддръжка на съответния тип фискално устройство на сервизните фирми, като предвидят това в съответните договори.

(2) Производителите/вносителите нямат право да продават фискални устройства без осигурено сервизно обслужване и определен гаранционен срок.

(3) Данните за сервизната фирма се вписват в паспорта на фискалното устройство при въвеждането в експлоатация.


Чл. 18. (1) Въвеждането в експлоатация на фискалното устройство се извършва от представител на вписаната в паспорта сервизна фирма в присъствие на лицето по чл. 2, ал. 1 и 2, като се спазват разпоредбите на чл. 4, ал. 1.

(2) Преди въвеждане в експлоатация се проверява съответствието между документираните в паспорта и въведените от производителя във фискалната памет индивидуални номера.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 83 от 2005 г., в сила от 01.11.2005 г., доп. - ДВ, бр. 18 от 2006 г., в сила от 16.03.2006 г.) При въвеждане в експлоатация във фискалната памет се записват данни за датата, часа и минутата на въвеждане в експлоатация, единен идентификационен код (ЕИК) по регистър "БУЛСТАТ", съответно единният граждански номер (ЕГН), ако лицето по чл. 2, ал. 1 и 2 е физическо лице, с изключение на физическите лица - еднолични търговци.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2004 г., в сила от 01.08.2004 г.) Данните по ал. 3, наименованието и адресът на търговския обект, както и трите имена на сервизния техник, извършил регистрацията, се нанасят в паспорта на устройството.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 111 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 64 от 2003 г., в сила от 01.08.2003 г., изм. - ДВ, бр. 64 от 2004 г., в сила от 01.08.2004 г.) При въвеждане в експлоатация сервизната фирма издава свидетелство за регистрация на фискалното устройство (приложение № 8). Свидетелство за регистрация се издава и при изчерпване на позициите, определени за сервизни фирми в него, както и при загубване, повреждане или унищожаване на свидетелството. Свидетелството се издава в 3 екземпляра, като единият от тях се съхранява в досието по чл. 36, ал. 2.

(5а) (Нова - ДВ, бр. 64 от 2004 г., в сила от 01.08.2004 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2006 г., в сила от 16.03.2006 г.) Лицето по чл. 2, ал. 1 и 2 има право да отчита продажби чрез фискалното устройство след заверката на свидетелството за регистрация от компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите по чл. 8 ДОПК.

(6) (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2003 г., в сила от 01.08.2003 г., изм. - ДВ, бр. 64 от 2004 г., в сила от 01.08.2004 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2006 г., в сила от 16.03.2006 г.) Преди да започне да отчита продажби чрез фискалното устройство и не по-късно от 7 дни от въвеждането в експлоатация, лицето по чл. 2, ал. 1 и 2 е длъжно да представи двата екземпляра от свидетелството за регистрация на фискалното устройство заедно с касовата бележка от въвеждането в експлоатация пред компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите по чл. 8 ДОПК за заверка върху свидетелството, която потвърждава, че фискалното устройство е обявено пред Националната агенция за приходите. Териториалната дирекция потвърждава или отказва потвърждаването в рамките на същия ден.

(7) (Отм. - ДВ, бр. 64 от 2003 г., в сила от 01.08.2003 г.)

(7а) (Нова - ДВ, бр. 64 от 2004 г., в сила от 01.08.2004 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2006 г., в сила от 16.03.2006 г.) Лицето по чл. 2, ал. 1 и 2 може да представи двата екземпляра от свидетелството за регистрация и копие от касовата бележка от въвеждането в експлоатация в срока по ал. 6 на ТД на Националната агенция за приходите и по пощата. В 7-дневен срок от получаването ТД на Националната агенция за приходите е длъжна да завери или да откаже заверката на свидетелството. Териториалната дирекция на Националната агенция за приходите изпраща на адреса за кореспонденция заверен екземпляр на свидетелството или отказа.

(7б) (Нова - ДВ, бр. 64 от 2004 г., в сила от 01.08.2004 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2006 г., в сила от 16.03.2006 г.) В 7-дневен срок от получаване на завереното свидетелство лицето по чл. 2, ал. 1 и 2 е длъжно да уведоми ТД на Националната агенция за приходите по ал. 6 за всяко несъответствие при потвърждаване на обявяването на фискалното устройство.

(8) (Изм. - ДВ, бр. 111 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 64 от 2004 г., в сила от 01.08.2004 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2006 г., в сила от 16.03.2006 г.) Всяка сервизна фирма на фискални устройства е длъжна да подава ежемесечно до 15-о число в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите по чл. 8 ДОПК данни за предходния месец за издадените свидетелства за регистрация на фискални устройства, за прекъсване и започване на сервизното обслужване, както и за получени уведомления по чл. 33, ал. 6. Данните се подават на технически носител (дискета 3,5", CD) или по електронен път с формат и параметри на записа съгласно приложение № 8а. Данни се подават и в случаите, когато няма въведени в експлоатация фискални устройства или прекъсване/започване на сервизно обслужване или получени уведомления по чл. 33, ал. 6.

(9) (Нова - ДВ, бр. 64 от 2004 г., в сила от 01.08.2004 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2006 г., в сила от 16.03.2006 г.) Служителят от компетентната за сервизната фирма ТД на Националната агенция за приходите по чл. 8 ДОПК отказва да приеме данни, в случай че данните не отговарят на изискванията за формат и параметри съгласно приложение № 8а, данните липсват или не могат да бъдат прочетени.

(10) (Нова - ДВ, бр. 64 от 2004 г., в сила от 01.08.2004 г.) За удостоверяване на приемането или отказа от приемането на данните се изготвя протокол.


Чл. 19. (1) (Изм. - ДВ, бр. 111 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 64 от 2003 г., в сила от 01.08.2003 г., отм. - ДВ, бр. 64 от 2004 г., в сила от 01.08.2004 г.)

(2) (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2003 г., в сила от 01.08.2003 г., изм. - ДВ, бр. 64 от 2004 г., в сила от 01.08.2004 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2006 г., в сила от 16.03.2006 г.) Националната агенция за приходите води и поддържа регистър на фискалните устройства.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 111 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., отм. - ДВ, бр. 64 от 2004 г., в сила от 01.08.2004 г.)

(4) (Изм. - ДВ, бр. 111 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 64 от 2003 г., в сила от 01.08.2003 г., изм. - ДВ, бр. 64 от 2004 г., в сила от 01.08.2004 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2006 г., в сила от 16.03.2006 г.) При промяна на обслужващата сервизна фирма новата сервизна фирма отбелязва това обстоятелство върху свидетелството за регистрация и уведомява ТД на Националната агенция за приходите по реда на чл. 18, ал. 8.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 111 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 64 от 2003 г., в сила от 01.08.2003 г., изм. - ДВ, бр. 64 от 2004 г., в сила от 01.08.2004 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2006 г., в сила от 16.03.2006 г.) В случай на промяна на търговския обект лицето по чл. 2, ал. 1 и 2 уведомява в 7-дневен срок компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите по чл. 8 ДОПК, като посочва данните на фискалното устройство, данните на търговския обект, в който ще го използва, и датата на промяната.

(6) (Нова - ДВ, бр. 64 от 2003 г., в сила от 01.08.2003 г., отм. - ДВ, бр. 64 от 2004 г., в сила от 01.08.2004 г.)


Чл. 20. (1) (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2003 г., в сила от 01.08.2003 г., изм. - ДВ, бр. 64 от 2004 г., в сила от 01.08.2004 г.) При загубване, повреждане или унищожаване на свидетелството за регистрация на фискалното устройство лицето по чл. 2, ал. 1 и 2 е длъжно в 3-дневен срок да уведоми обслужващата сервизна фирма за издаване на ново свидетелство.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2004 г., в сила от 01.08.2004 г.) Лицето по чл. 2, ал. 1 и 2 е длъжно да завери свидетелството за регистрация на фискалното устройство по реда на чл. 18, ал. 6 - 7б преди да започне да отчита продажби чрез фискалното устройство.

(3) (Нова - ДВ, бр. 64 от 2003 г., в сила от 01.08.2003 г., изм. - ДВ, бр. 64 от 2004 г., в сила от 01.08.2004 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2006 г., в сила от 16.03.2006 г.) При загубване, повреждане или унищожаване на паспорта на фискалното устройство лицето по чл. 2, ал. 1 и 2 е длъжно в 3-дневен срок да уведоми компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите по чл. 8 ДОПК.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 111 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., предишен текст на ал. 3, доп. - ДВ, бр. 64 от 2003 г., в сила от 01.08.2003 г., изм. - ДВ, бр. 64 от 2004 г., в сила от 01.08.2004 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2006 г., в сила от 16.03.2006 г.) Дубликат на паспорта на фискалното устройство се издава от производителя/вносителя по искане на лицето по чл. 2, ал. 1 и 2 при представяне на документ, заверен от ТД на Националната агенция за приходите по ал. 3, че е информирана за събитието. Върху паспорта се отбелязва, че е дубликат.


Чл. 21. (1) (Изм. - ДВ, бр. 111 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 64 от 2003 г., в сила от 01.08.2003 г.) При смяна на фискалната памет поради запълване, смяна на собственика или повреда, непозволяваща отчитането й, след констатация на повредата сервизният техник отразява повредата в паспорта на фискалното устройство и съставя в присъствието на лицето по чл. 2, ал. 1 и 2 протокол за демонтаж на фискалната памет (приложение № 10) в четири екземпляра.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2003 г., в сила от 01.08.2003 г., изм. - ДВ, бр. 64 от 2004 г., в сила от 01.08.2004 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2006 г., в сила от 16.03.2006 г.) В срок 3 работни дни от съставяне на протокола за демонтаж на фискална памет лицето по чл. 2, ал. 1 и 2 подава екземплярите за заверяване в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите по чл. 8 ДОПК заедно с пълен отчет за натрупания оборот за работния период на фискалното устройство по години, а при повреда на оперативната памет и контролната лента заедно с изчисления по нея оборот, след последния записан във фискалната памет отчет.

(2а) (Нова - ДВ, бр. 64 от 2003 г., в сила от 01.08.2003 г., отм. - ДВ, бр. 64 от 2004 г., в сила от 01.08.2004 г.)

(3) (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2003 г., в сила от 01.08.2003 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2006 г., в сила от 16.03.2006 г.) Лицето по чл. 2, ал. 1 и 2 съхранява един екземпляр от протокола по ал. 1, прикрепен към книгата с дневните отчети на страницата за съответната дата, два от заверените екземпляра в еднодневен срок предава на сервизния техник, а един се съхранява в досието по чл. 42, ал. 1.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 111 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 64 от 2003 г., в сила от 01.08.2003 г., отм. - ДВ, бр. 64 от 2004 г., в сила от 01.08.2004 г.)

(5) (Изм. - ДВ, бр. 111 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 27 от 2003 г., в сила от 25.03.2003 г., доп. - ДВ, бр. 64 от 2004 г., в сила от 01.08.2004 г., изм. - ДВ, бр. 76 от 2006 г.) Ако няма нарушаване на фабричната пломба на фискалната памет и външно въздействие върху модула, третият екземпляр се изпраща в БИМ от сервизния техник, а четвъртият екземпляр заедно с повредения модул фискална памет се предава на фирмата производител/вносител на фискалното устройство от сервизния техник в срок 3 работни дни от предаването на протокола за демонтаж по ал. 3.

(6) (Изм. - ДВ, бр. 111 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 27 от 2003 г., в сила от 25.03.2003 г., доп. - ДВ, бр. 64 от 2004 г., в сила от 01.08.2004 г., изм. - ДВ, бр. 76 от 2006 г.) В случай на съмнение за нарушена пломба или външно въздействие върху модула фискалната памет заедно с третия екземпляр на протокола се предава от сервизния техник за експертиза в БИМ. В този случай сервизният техник предава на фирмата производител/вносител само четвъртия екземпляр на протокола заедно с приемо-предавателен протокол, издаден от БИМ за предаден модул фискална памет. Предаването се извършва в срок 3 работни дни от предаването на протокола за демонтаж по ал. 3.

(7) (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2003 г., в сила от 01.08.2003 г., изм. - ДВ, бр. 64 от 2004 г., в сила от 01.08.2004 г.) Производителят/вносителят е длъжен в срок 5 работни дни от предаването на протокола по ал. 5 да осигури нов модул фискална памет. Такъв модул не се доставя в случаите на бракуване на фискалното устройство.

(8) (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2003 г., в сила от 01.08.2003 г.) Производителят/вносителят води списък на номерата на демонтираните модули фискална памет. Тези номера не могат да се използват повторно.

(9) (Изм. - ДВ, бр. 111 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 64 от 2003 г., в сила от 01.08.2003 г., изм. - ДВ, бр. 64 от 2004 г., в сила от 01.08.2004 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2006 г., в сила от 16.03.2006 г.) В 14-дневен срок от предаването на фискалната памет по реда на ал. 5 производителят/вносителят разчита фискалната памет, попълва втората част на протокола и го съхранява заедно с разчетените данни в срока по чл. 93, ал. 8 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), като е длъжен при поискване да представи протокола на органите по приходите. Фискалната памет следва да се разчита само от производителя или вносителя.

(10) След смяна на фискалната памет сервизният техник отразява в паспорта на фискалното устройство и досието в сервизната фирма данните за сменената фискална памет.

(11) Въвеждането в експлоатация на фискалното устройство след смяна на фискалната памет поради повреда, запълване или смяна на собственика се извършва по реда и начина за въвеждане в експлоатация на ново фискално устройство. При смяна на повредена или запълнена фискална памет въвеждането в експлоатация се извършва на датата на монтиране на новата фискална памет във фискалното устройство.

(12) (Отм. - ДВ, бр. 64 от 2003 г., в сила от 01.08.2003 г.)

(13) (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2004 г., в сила от 01.08.2004 г.) При регистрирана от съответните органи кражба на фискалното устройство регистрацията и отчитането на продажбите в обекта, където е извършена кражбата, се извършва с касови бележки от кочан за срок не по-дълъг от 7 дни.

(14) (Нова - ДВ, бр. 64 от 2004 г., в сила от 01.08.2004 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2006 г., в сила от 16.03.2006 г.) Всяка фирма производител/вносител на фискални устройства е длъжна да подава ежемесечно до 15-о число в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите по чл. 8 ДОПК данни за предходния месец за разчетените фискални памети. Данните се подават на технически носител (дискета 3,5", CD) или по електронен път с формат и параметри на записа съгласно приложение № 13. Данни се подават и в случаите, когато няма разчетени фискални памети.

(15) (Нова - ДВ, бр. 64 от 2004 г., в сила от 01.08.2004 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2006 г., в сила от 16.03.2006 г.) Служителят от компетентната за фирмата производител/вносител ТД на Националната агенция за приходите по чл. 8 ДОПК отказва да приеме данни, в случай че данните не отговарят на изискванията за формат и параметри съгласно приложение № 13, данните липсват или не могат да бъдат прочетени.


Чл. 22. (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2003 г., в сила от 01.08.2003 г., отм. - ДВ, бр. 64 от 2004 г., в сила от 01.08.2004 г.)


Чл. 22а. (Нов - ДВ, бр. 64 от 2003 г., в сила от 01.08.2003 г.) (1) Прекратяване регистрацията на фискално устройство се извършва:

1. (заличена - ДВ, бр. 18 от 2006 г., в сила от 16.03.2006 г.)

2. (изм. - ДВ, бр. 18 от 2006 г., в сила от 16.03.2006 г.) по инициатива на лицето по чл. 2, ал. 1 и 2, при което се демонтира фискалната памет по реда на чл. 21, ал. 1 - 10;

3. (изм. - ДВ, бр. 18 от 2006 г., в сила от 16.03.2006 г.) при бракуване на фискалното устройство по инициатива на лицето по чл. 2, ал. 1 и 2, при което се демонтира фискалната памет и устройството не може да бъде използвано.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2004 г., в сила от 01.08.2004 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2006 г., в сила от 16.03.2006 г.) В случаите по ал. 1, т. 2 и 3 лицето по чл. 2, ал. 1 и 2 подава екземплярите от протокола за демонтаж, съставен по реда и в сроковете на чл. 21, в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите по чл. 8 ДОПК.


Глава четвърта.
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТ ЗА ПРОДАЖБА ЧРЕЗ ФИСКАЛНО УСТРОЙСТВО

Чл. 23. (1) (Доп. - ДВ, бр. 64 от 2004 г., в сила от 01.08.2004 г.) Лицата по чл. 2, ал. 1 и 2 са длъжни да издават фискална касова бележка за всяка извършена от тях продажба, за която заплащането не се извършва по банков път, независимо от документирането с първичен счетоводен документ. За всяка продажба на течни горива чрез средства за измерване на разход се издава фискална касова бележка от ЕСФП, включително за платените по банков път.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2006 г., в сила от 16.03.2006 г.) Фискалната касова бележка трябва да е четима и задължително да съдържа най-малко следните данни:

1. (изм. - ДВ, бр. 18 от 2006 г., в сила от 16.03.2006 г.) наименование, седалище и адрес за кореспонденция на предприятието;

2. (доп. - ДВ, бр. 64 от 2004 г., в сила от 01.08.2004 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2006 г., в сила от 16.03.2006 г.) наименование и адрес на търговския обект, а когато не е налице стационарен обект, седалище и адрес за кореспонденция, съответно постоянен адрес;

3. пореден номер на касовата бележка;

4. (изм. - ДВ, бр. 18 от 2006 г., в сила от 16.03.2006 г.) КОД по БУЛСТАТ на лицето по ал. 1;

5. име и номер на касиера;

6. наименование, количество и стойност по видове закупени стоки или услуги;

7. обща стойност на покупката;


8. дата на издаване;

9. текст "ФИСКАЛЕН БОН";

10. индивидуалните номера на фискалното устройство и фискалната памет.

(3) (Доп. - ДВ, бр. 64 от 2004 г., в сила от 01.08.2004 г.) Фискална касова бележка се издава при извършване на плащането, с изключение на случаите на разносна търговия (чл. 2, ал. 2), като лицата по чл. 2, ал. 1 и 2 са длъжни заедно с получаване на плащането да предоставят на клиента издадената фискална касова бележка.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2004 г., в сила от 01.08.2004 г.) При спиране на захранващото напрежение и по време на ремонт на фискалното устройство за документираното в паспорта време продажбите се документират с касови бележки от кочан.

(5) (Нова - ДВ, бр. 27 от 2003 г., в сила от 25.03.2003 г.) Всички суми, регистрирани и натрупвани във фискалните устройства и интегрираните автоматизирани системи, се изразяват в левове и стотинки.


Чл. 24. (1) (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2003 г., в сила от 01.08.2003 г.) Лицето по чл. 2, ал. 1 и 2, с изключение на небанковите финансови институции, е задължено да отнася всяка стока и услуга по принадлежност към посочената данъчна група според вида на стоката и услугата съгласно ЗДДС, както следва:

1. група "А" - за стоки и услуги, продажбите на които не се облагат с данък върху добавената стойност;

2. група "Б" - за стоки и услуги, продажбите на които се облагат с данък върху добавената стойност;

3. (изм. - ДВ, бр. 64 от 2004 г., в сила от 01.08.2004 г.) група "В" - за продажби на течни горива чрез измервателни средства за разход на течни горива.

(2) Регистрирането по посочените в предходната алинея данъчни групи е задължително за всички продажби независимо от това, дали лицето по чл. 2, ал. 1 и 2 е регистрирано или не по ЗДДС.

(3) Всички стоки:

1. за които не се начислява ДДС;

2. с фиксирани цени с нормативен акт;

3. представляващи горива, задължително се програмират и регистрират като отделни артикули с наименованието на стоката и единичната й цена.

(4) (Нова - ДВ, бр. 64 от 2003 г., в сила от 01.08.2003 г.) Небанковите финансови институции са задължени да отнасят всяка сделка по групи, според вида й, както следва:

1. група "А" - за обмяна - продажба на чуждестранна валута, при която стойността на сделката е равна на получените от обменното бюро левове;

2. група "Б" - за обмяна на левове за чуждестранна валута - покупка, при която стойността на сделката е равна на получените от купувача левове.


Чл. 25. (1) Фискалната касова бележка се издава в два екземпляра - един за клиента (от боновата лента) и втори за лицето по чл. 2, ал. 1 и 2 (на контролната лента).

(2) (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2004 г., в сила от 01.08.2004 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2006 г., в сила от 16.03.2006 г.) Лицата по чл. 2, ал. 1 и 2 са длъжни да поставят на видно за клиента място до фискалното устройство копие от актуалното свидетелството за регистрация на фискалното устройство, както и съобщение, уведомяващо клиента за неговото задължение да съхранява касовата бележка до напускане на търговския обект, и телефон за контакт с ТД на Националната агенция за приходите по местонахождение на търговския обект.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2004 г., в сила от 01.08.2004 г.) Клиентът е задължен да съхранява касовата бележка до напускане на търговския обект. Когато търговският обект се намира в общо помещение с други търговски обекти или на територията на пазар/тържище, за напускане на търговския обект се счита напускането на общото помещение, съответно пазара или тържището.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2003 г., в сила от 01.08.2003 г.) Лицата по чл. 2, ал. 1 и 2 са длъжни да съхраняват в търговския обект контролните ленти в тримесечен срок от датата на отпечатване на последната касова бележка на съответната лента.

(5) При работа с електронна контролна лента (ЕКЛ) разпечатките на контролната лента се съхраняват по реда на ал. 4.

(6) Касовата бележка от кочан, издавана в случаите, предвидени в тази наредба, се издава в два екземпляра и съдържа данните по чл. 23, ал. 2, т. 1 - 8 и подпис на касиера.

(7) (Изм. - ДВ, бр. 111 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 64 от 2003 г., в сила от 01.08.2003 г., отм. - ДВ, бр. 64 от 2004 г., в сила от 01.08.2004 г.)

(8) (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2004 г., в сила от 01.08.2004 г.) Кочанът с касови бележки се прономерова и прошнурова от лицето по чл. 2, ал. 1 и 2. Броят и поредните номера на кочаните се вписват в книгата за дневните финансови отчети. Не се допускат бележки с повтарящи се или липсващи номера.

(9) (Нова - ДВ, бр. 64 от 2003 г., в сила от 01.08.2003 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2006 г., в сила от 16.03.2006 г.) Лицата по чл. 2, ал. 1 и 2, работещи без постоянен търговски обект, съхраняват контролните ленти и книгите за дневните финансови отчети на декларирания от лицето адрес за кореспонденция в срока, определен в чл. 93, ал. 8 ЗДДС.


Чл. 25а. (Нов - ДВ, бр. 83 от 2005 г., в сила от 01.11.2005 г.) (1) Когато лицето по чл. 2 извършва дейност като комисионер от чуждо име и за чужда сметка или събира суми от името и за сметка на друго лице, продажбите се регистрират, както следва:

1. чрез фискално устройство на доверителя, или

2. чрез фискалното устройство на лицето по чл. 2.

(2) В случаите по ал. 1, т. 1 продажбите се регистрират по общия ред.

(3) В случаите по ал. 1, т. 2 фискалното устройство се програмира така, че продажбите на доверителя да се регистрират като продажби в отделен департамент за всеки доверител, като департаментът посочва името на доверителя.

(4) В случаите по ал. 3 в дневния финансов отчет на лицето по чл. 2 се отпечатва оборотът на всеки доверител и в книгата за дневните финансови отчети на страницата за последния ден от месеца лицето по чл. 2 сумира и вписва натрупания оборот от продажбите за месеца по доверители.


Чл. 26. (1) (Изм. - ДВ, бр. 111 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г.) Корекция при връщане на стока, при рекламация на закупена стока или при грешно натрупване след приключена сметка на клиента (сторно операция) се документира:

1. при използване на фискално устройство чрез издаване на документ (касова бележка) от кочан;

2. при използване на интегрирана автоматизирана система чрез касова бележка сторно.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2004 г., в сила от 01.08.2004 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2006 г., в сила от 16.03.2006 г.) Документът по ал. 1 съдържа всички реквизити на фискална касова бележка съгласно чл. 23, ал. 2, надпис "СТОРНО", подпис на материалноотговорното лице, номер, дата и час на издаване на фискалната касова бележка, по повод на която е издаден сторно документът, причината за сторно операцията и данни за клиента (КОД по БУЛСТАТ, наименование, седалище и адрес за кореспонденция), когато последният е едноличен търговец или юридическо лице.

(3) Не се допуска сторно операция на сделки с горива, натрупани по автоматичен път, и на сделки, които не са програмирани и натрупани с наименованието си и с единичната си цена, ако такова програмиране се изисква съгласно чл. 24, ал. 3.

(4) Сторно операция по време на ремонт на фискалното устройство се извършва по реда на ал. 1.

(5) Сторно операция за сделки, документирани с данъчна фактура, издадена по реда на чл. 30, се извършва чрез издаване на данъчно кредитно известие, на което освен задължителните реквизити по ЗДДС са отбелязани и двата индивидуални номера на фискалната памет и на фискалното устройство, от което е издадена данъчната фактура по чл. 30, по повод на която е съставен сторно документът.

(6) (Нова - ДВ, бр. 64 от 2004 г., в сила от 01.08.2004 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2006 г., в сила от 16.03.2006 г.) Сторно операция при извършване на покупка от или под наблюдението на орган по приходите (контролна покупка) се извършва по реда на ал. 1, като се отбелязват номерът и датата на съставения протокол. Органът по приходите изисква извършването на сторно операция, когато предметът на контролната покупка може да бъде използван за търговска продажба и неговата потребителна стойност не е намаляла или услугата не е консумирана изцяло или частично.


Чл. 27. (Изм. - ДВ, бр. 111 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 27 от 2003 г., в сила от 25.03.2003 г., доп. - ДВ, бр. 64 от 2004 г., в сила от 01.08.2004 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2006 г., в сила от 16.03.2006 г.) Фискалните касови бележки за количествата гориво, издадени във връзка с вътрешностопански оборот, проверки на ДАМТН, проби, обезвъздушаване и други служебни операции, задължително се прикрепват към регламентираните за тези събития документи и служат като основание за намаляване на дневния оборот при проверка от органите по приходите.


Чл. 28. (1) (Отм. - ДВ, бр. 64 от 2004 г., в сила от 01.08.2004 г.)

(2) (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2004 г., в сила от 01.08.2004 г.) Когато по искане на клиента лицето по чл. 2, ал. 1 и 2 издава фактура за общата сума за извършени покупки за договорен период, към екземпляра на клиента се прикрепват всички издадени фискални касови бележки за получени плащания за периода.


Чл. 29. При продажба по цена с отстъпка или надбавка регистрацията във фискалното устройство се извършва по обявената цена на стоката, след което се извършва операция "процентна или стойностна отстъпка или надбавка".


Чл. 30. Фискалните касови бележки, издадени от въведени в експлоатация фискални устройства, са едновременно и данъчни фактури по смисъла на чл. 94 ЗДДС, ако отговарят на следните изисквания:

1. (изм. - ДВ, бр. 27 от 2003 г., в сила от 25.03.2003 г.) съдържат реквизитите по чл. 7, ал. 1 от Закона за счетоводството (ЗСч);

2. съобразени са с разпоредбите на чл. 94 ЗДДС;

3. имат надпис "ФИСКАЛЕН БОН";

4. (отм. - ДВ, бр. 27 от 2003 г., в сила от 25.03.2003 г.)


Чл. 31. (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2006 г., в сила от 16.03.2006 г.) Лицата по чл. 2, ал. 1 и 2 са длъжни да предоставят необходимите ключове или кодове за пускане на отчети на органите по приходите при поискване.


Чл. 32. (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2006 г., в сила от 16.03.2006 г.) Документите за регистрирани продажби, издадени от въведена в експлоатация интегрирана автоматизирана система за управление и отчитане на търговската дейност, са данъчни документи по смисъла на глава двадесет и трета от ЗДДС, ако отговарят на следните изисквания:

1. (изм. - ДВ, бр. 27 от 2003 г., в сила от 25.03.2003 г.) съдържат реквизитите по чл. 7, ал. 1 ЗСч;

2. съобразени са с разпоредбите на чл. 94 ЗДДС;

3. (отм. - ДВ, бр. 27 от 2003 г., в сила от 25.03.2003 г.);

4. (нова - ДВ, бр. 27 от 2003 г., в сила от 25.03.2003 г.) имат надпис "СИСТЕМЕН БОН".


Глава пета.
ОТЧЕТНОСТ НА ОБОРОТИТЕ ОТ ИЗВЪРШЕНИ ПРОДАЖБИ ЧРЕЗ ФИСКАЛНИ УСТРОЙСТВА

Чл. 33. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 64 от 2003 г., в сила от 01.08.2003 г., доп. - ДВ, бр. 64 от 2004 г., в сила от 01.08.2004 г.) Лицата по чл. 2, ал. 1 и 2 извършват обобщаване на дневните обороти чрез отпечатване на дневен финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет на всички фискални устройства в обекта за всеки работен ден на обекта. Не се извършва обобщаване на дневния оборот, ако за деня не е извършена нито една продажба на стока или услуга, подлежаща на регистрация чрез фискалното устройство.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 111 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 64 от 2003 г., в сила от 01.08.2003 г., изм. - ДВ, бр. 64 от 2004 г., в сила от 01.08.2004 г.) Отчетите по ал. 1 се съхраняват по хронологичен ред в прономерована и прошнурована от лицето по чл. 2, ал. 1 и 2 книга за дневните финансови отчети за календарната година, водена в единствен екземпляр за всяко фискално устройство. В нарушение на тази наредба е отчитането на продажби в търговски обекти:

1. чрез фискално устройство, за което няма редовно заведена книга;

2. ако са налице повече от една книга за фискално устройство;

3. ако книгата е с повтарящи се, липсващи или повредени страници;

4. когато отбелязаните в книгата индивидуални номера на фискалната памет и фискалното устройство не съвпадат с тези на фискалното устройство и с вписаните в свидетелството за регистрация;

5. когато адресът на търговския обект, в който се извършва продажбата, не съвпада с вписания в книгата и в издаваните касови бележки.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2003 г., в сила от 01.08.2003 г., изм. - ДВ, бр. 64 от 2004 г., в сила от 01.08.2004 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2006 г., в сила от 16.03.2006 г.) Книгата за дневните финансови отчети, съдържаща отчетите за календарната година, паспорта и свидетелството за регистрация на всяко фискално устройство, се съхраняват в обекта и при поискване се предоставят на органите по приходите за проверка.

(3а) (Нова - ДВ, бр. 64 от 2004 г., в сила от 01.08.2004 г.) Извън случаите на продажби в книгата за дневните финансови отчети на фискалното устройство се отбелязва всяка промяна на касовата наличност (начална сума, въвеждане и извеждане на пари във и извън касата) в момента на извършването й с точност до минута.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2003 г., в сила от 01.08.2003 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2006 г., в сила от 16.03.2006 г.) Извън случаите на ал. 3 отчетните документи, включително книгите за дневните финансови отчети и контролните ленти, се съхраняват в срока, определен в чл. 93, ал. 8 ЗДДС и при поискване се предоставят в определен от органа по приходите срок.

(5) (Нова - ДВ, бр. 64 от 2003 г., в сила от 01.08.2003 г.) Дните, за които търговският обект не е работил, задължително се вписват в книгата за дневните отчети с текст "неработен ден" за съответната дата, удостоверено с подпис на лицето по чл. 2, ал. 1 и 2.

(6) (Нова - ДВ, бр. 64 от 2004 г., в сила от 01.08.2004 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2006 г., в сила от 16.03.2006 г.) В случай на загубване, кражба, унищожаване на фискалното устройство и/или книгата за дневните финансови отчети лицето по чл. 2, ал. 1 и 2 е длъжно в 3-дневен срок да уведоми компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите по чл. 8 ДОПК, а в случаите, свързани с фискалното устройство, и сервизната фирма.


Чл. 34. (1) (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2004 г., в сила от 01.08.2004 г.) За дните на ремонт на фискалното устройство в книгата по чл. 33 се вписват текущата дата, текст "РЕМОНТ" и общият оборот, изчислен на базата на касовите бележки от кочан.

(2) (Отм. - ДВ, бр. 64 от 2004 г., в сила от 01.08.2004 г.)

(3) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2006 г., в сила от 16.03.2006 г.) Времето, през което фискалното устройство е било в ремонт, се доказва пред органите по приходите чрез вписаните от сервизната фирма данни за ремонта в паспорта на устройството и в книгата за дневните отчети.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2006 г., в сила от 16.03.2006 г.) Ремонт без направено вписване в паспорта на фискалното устройство от сервизния техник не се признава от органа по приходите, съответно лицето по чл. 2, ал. 1 и 2 се санкционира със санкцията за неизползване на фискалното устройство за времето на ремонта.


Чл. 35. (1) (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2004 г., в сила от 01.08.2004 г.) В 7-дневен срок от изтичане на всеки месец и година лицето по чл. 2, ал. 1 и 2 отпечатва съкратен отчет на фискалната памет на всяко устройство в обекта за съответния период.

(2) Отчетите по ал. 1 се съхраняват в книгата по чл. 33 на страницата за датата на пускане на отчета.


Глава шеста.
СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ФИСКАЛНИТЕ УСТРОЙСТВА

Чл. 36. (1) (Изм. - ДВ, бр. 111 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., отм. като незаконосъобразна с Решение № 9774 на ВАС - ДВ, бр. 107 от 2002 г.)

(2) (Доп. - ДВ, бр. 64 от 2003 г., в сила от 01.08.2003 г., изм. - ДВ, бр. 64 от 2004 г., в сила от 01.08.2004 г.) Сервизната фирма води на отчет фискалните устройства, като открива досие на всяко устройство, в което отразява всички извършени ремонти и профилактични проверки, и съхранява всички документи, получени или издадени във връзка с регистрацията и сервизното обслужване.

(3) Датата и часът на приемане и на завършване на ремонта, както и описание на дефекта задължително се отразяват в паспорта на фискалното устройство и в досието му в сервизната фирма.

(4) При приемане на фискалното устройство за ремонт в сервизната фирма сервизният техник съставя протокол в два екземпляра, в който задължително се посочват датата и часът на приемане, както и описание на дефекта.

(5) След всеки ремонт фискалното устройство задължително се пломбира.

(6) (Изм. - ДВ, бр. 111 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 64 от 2003 г., в сила от 01.08.2003 г., изм. - ДВ, бр. 64 от 2004 г., в сила от 01.08.2004 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2006 г., в сила от 16.03.2006 г.) Сервизните фирми, извършващи ремонт на фискални устройства, са длъжни да съхраняват досиетата на фискалните устройства, за които договорите за сервизно обслужване и ремонт са прекратени в сроковете по чл. 93, ал. 8 ЗДДС, и при поискване ги предоставят на органите по приходите за проверка.

(7) (Отм. - ДВ, бр. 64 от 2004 г., в сила от 01.08.2004 г.)

(8) (Нова - ДВ, бр. 27 от 2003 г., в сила от 25.03.2003 г.) При промяна в списъка на сервизните техници, работещи с фискални устройства, сервизната фирма писмено уведомява за това ДАМТН в 7-дневен срок от промяната.


Чл. 37. (1) Срокът за ремонт на фискално устройство, с изключение на ремонта на фискалната памет, от момента на повредата, съответно от уведомяването на сервиза, е не повече от два работни дни на територията на градовете и не повече от четири работни дни на територията на селата.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 64 от 2003 г., в сила от 01.08.2003 г., изм. - ДВ, бр. 64 от 2004 г., в сила от 01.08.2004 г.) Срокът за ремонт при повреда на фискална памет е не повече от 5 работни дни от предаването на протокола за демонтаж на фискалната памет от сервизния техник на производителя/вносителя по реда и в сроковете по чл. 21, ал. 5.


Чл. 38. (Отм. като незаконосъобразен с Решение № 9774 на ВАС - ДВ, бр. 107 от 2002 г.)


Чл. 39. (1) (Изм. - ДВ, бр. 111 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 27 от 2003 г., в сила от 25.03.2003 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2006 г., в сила от 16.03.2006 г., изм. - ДВ, бр. 76 от 2006 г.) При неспазване изискванията на наредбата или при системни закъснения при ремонта на фискалните устройства и фискалните памети, установени при контрола от Българския институт по метрология или по предложение на органите по приходите или на производителя/вносителя, председателят на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор или упълномощено от него лице прекратява със заповед регистрацията и уведомява за това сервизната фирма.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 111 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 27 от 2003 г., в сила от 25.03.2003 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2006 г., в сила от 16.03.2006 г., изм. - ДВ, бр. 76 от 2006 г.) Държавната агенция за метрологичен и технически надзор изпраща в 3-дневен срок копие от заповедта на Централно управление на Национална агенция за приходите.


Глава седма.
ВПИСВАНЕ

Чл. 40. (1) (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2004 г., в сила от 01.08.2004 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2006 г., в сила от 16.03.2006 г.) Органът по приходите е длъжен да впише фискалното устройство в регистъра на фискалните устройства в срок до 7 дни от изтичане на сроковете по чл. 18, ал. 8.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2006 г., в сила от 16.03.2006 г.) Органът по приходите отразява в регистъра по ал. 1 всички настъпили промени, за които е уведомен.

(3) (Отм. - ДВ, бр. 64 от 2004 г., в сила от 01.08.2004 г.)


Чл. 41. (Отм. - ДВ, бр. 64 от 2004 г., в сила от 01.08.2004 г.)


Чл. 42. (1) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2006 г., в сила от 16.03.2006 г.) Органът по приходите съставя и води досие на фискалното устройство.

(2) (Отм. - ДВ, бр. 64 от 2004 г., в сила от 01.08.2004 г.)

(3) В досието на фискалното устройство се съхраняват всички документи, получени или издадени във връзка с регистрацията и експлоатацията на фискалното устройство.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 111 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., отм. - ДВ, бр. 64 от 2004 г., в сила от 01.08.2004 г.)

(5) Досието на фискалното устройство се съхранява в срока по чл. 93, ал. 8 ЗДДС от датата на извеждане от експлоатация.


Глава осма.
КОНТРОЛ И САНКЦИИ

Чл. 43. (Изм. - ДВ, бр. 111 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 27 от 2003 г., в сила от 25.03.2003 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2006 г., в сила от 16.03.2006 г., изм. - ДВ, бр. 76 от 2006 г.) Контролът за спазване на наредбата се осъществява от органите на Националната агенция за приходите и БИМ.


Чл. 44. (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2003 г., в сила от 01.08.2003 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2006 г., в сила от 16.03.2006 г.) Контролът върху работата на търговските обекти за спазване изискванията на тази наредба се извършва от органите на Националната агенция за приходите периодично чрез сравнение на отразения във фискалната памет и декларирания от лицето по чл. 2, ал. 1 и 2 оборот за същия период или по друг подходящ начин.


Чл. 45. (Изм. - ДВ, бр. 111 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 27 от 2003 г., в сила от 25.03.2003 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2006 г., в сила от 16.03.2006 г., изм. - ДВ, бр. 76 от 2006 г.) Българският институт по метрология контролира техническото състояние на фискалните устройства самостоятелно или съвместно с органите на Националната агенция за приходите.


Чл. 46. (1) (Изм. - ДВ, бр. 111 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 27 от 2003 г., в сила от 25.03.2003 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2006 г., в сила от 16.03.2006 г., изм. - ДВ, бр. 76 от 2006 г.) Контролни изпитвания на одобрените по тази наредба типове фискални устройства и на отделни фискални устройства могат да бъдат предизвикани по предложение на органите на Националната агенция за приходите, БИМ и ползвателите на фискални устройства.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 111 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 27 от 2003 г., в сила от 25.03.2003 г., изм. - ДВ, бр. 76 от 2006 г.) При резултат от контролните изпитвания, доказващ несъответствието на типа фискално устройство с изискванията на тази наредба, ако несъответствието може да бъде отстранено, БИМ спира временно разпространението на типа фискално устройство и предписва на производителя/вносителя да отстрани констатираното несъответствие в определен срок. След отстраняване на дефекта, доказано с протокол на БИМ, комисията по чл. 10, ал. 3 определя срок за отстраняване на дефекта в продадените вече фискални устройства от този тип, който не може да бъде по-дълъг от три месеца.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 27 от 2003 г., в сила от 25.03.2003 г., изм. - ДВ, бр. 76 от 2006 г.) При доказани неотстраняеми дефекти комисията по чл. 10, ал. 3 спира окончателно използването на типа фискално устройство и предлага на БИМ да го отпише от регистъра. В този случай производителят/вносителят е длъжен в 3-месечен срок от спирането на използването да осигури за своя сметка фискално устройство от друг одобрен тип на клиентите си, закупили устройство от отписания тип, и да уреди отношенията си с търговците и дистрибуторите на фискалното устройство, произтичащи от окончателното спиране и изтеглянето на дефектните фискални устройства от търговската мрежа.

(4) При доказани отклонения от изискванията на тази наредба на отделно фискално устройство лицето по чл. 2, ал. 1 и 2 е длъжно незабавно да го замени с друго фискално устройство, регистрирано по реда на чл. 18 и следващите от тази наредба.


Чл. 47. (1) (Изм. - ДВ, бр. 27 от 2003 г., в сила от 25.03.2003 г.) Последващата проверка на средствата за измерване, свързани към фискални устройства, съгласно изискванията на Закона за измерванията (ЗИ) се извършва, без да се свалят пломбите на фискалното устройство, поставени от сервизните техници.

(2) Ако резултатите от периодичната проверка по ал. 1 са отрицателни, се спират от употреба само външните устройства.


Чл. 48. (Доп. - ДВ, бр. 27 от 2003 г., в сила от 25.03.2003 г.) За нарушения на тази наредба, ако извършеното не съставлява престъпление, виновните лица се наказват със санкциите, предвидени в чл. 136, 137, 137а, 137б и 139 ЗДДС.


Допълнителни разпоредби

§ 1. (Доп. - ДВ, бр. 113 от 1999 г., изм. - ДВ, бр. 27 от 2003 г., в сила от 25.03.2003 г.) "Разносна търговия" по смисъла на тази наредба е продажба на стоки и услуги извън обекта по предварителна заявка, при която доставката се извършва от нает от доставчика персонал. За разносна търговия се счита и продажбата на вестници и списания за обекти, специализирани само за вестници и списания.


§ 1а. (Нов - ДВ, бр. 64 от 2003 г., в сила от 01.08.2003 г., отм. - ДВ, бр. 64 от 2004 г., в сила от 01.08.2004 г.)


Преходни и Заключителни разпоредби

§ 2. (Доп. - ДВ, бр. 113 от 1999 г.) Наредбата се издава на основание § 11, ал. 1, т. 3 от преходните и заключителните разпоредби във връзка с чл. 102, ал. 3 ЗДДС и на основание чл. 5, ал. 2 от Закона за облагане доходите на физическите лица и чл. 5, ал. 3 от Закона за корпоративното подоходно облагане.


§ 3. Тази наредба отменя:

1. Наредба № 7 от 1993 г. за функционалните и техническите изисквания към касовите апарати и реда за одобряване типа на касовите апарати, въвеждането им в експлоатация, тяхното регистриране и контрола върху техническото им състояние (обн., ДВ, бр. 90 от 1993 г.; изм. и доп., бр. 87 от 1994 г. и бр. 59 от 1998 г.).

2. Наредба № 3 от 1995 г. за функционалните и техническите изисквания към електронните системи с фискална памет за отчитане на оборотите от продажби на течни горива, реда за одобряване, въвеждане в експлоатация, регистриране, документиране и контрол върху техническото им състояние и поетапността на внедряването им в обектите за продажби на течни горива (обн., ДВ, бр. 22 от 1995 г.; изм. и доп., бр. 21 от 1996 г.).

3. Заповед № 4 от 1994 г. на министъра на финансите (необнародвана).


§ 4. (Отм. - ДВ, бр. 64 от 2004 г., в сила от 01.08.2004 г.)


§ 5. Одобрените до обнародване на тази наредба типове фискални устройства могат да бъдат разпространявани до 31.XII.1999 г.


§ 6. Лицата, за които не се отнасят разпоредбите на чл. 2, ал. 3, и лицата по чл. 2, ал. 4 следва да приведат дейността си в съответствие с изискванията на наредбата до 31.XII.1999 г.


§ 7. Лицата по чл. 2, ал. 1 и 2 могат да използват заварените фискални устройства за амортизационния им срок, но не по-късно от 31.XII.2005 г.


§ 8. "Топлофикация" - ЕАД, и "Водоснабдяване и канализация" - ЕАД, за продажбите, по които плащанията не се извършват по банков път, следва да приведат дейността си в съответствие с изискванията на тази наредба в срок до 31.ХII.2001 г.


§ 9. (Доп. - ДВ, бр. 111 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 83 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) "Български пощи" - ЕАД, за продажбите, по които плащанията не се извършват по банков път, следва да приведат дейността си в съответствие с изискванията на тази наредба в срок до 31.ХII.2006 г.


Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 4 ОТ 1999 Г. ЗА РЕГИСТРИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ПРОДАЖБИ В ТЪРГОВСКИТЕ ОБЕКТИ

(ОБН. - ДВ, БР. 111 ОТ 2001 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2001 Г.)


§ 7. (1) Навсякъде в наредбата и приложенията към нея думите "данъчна служба" и "данъчната служба" се заменят съответно с "данъчно подразделение" и "данъчното подразделение".

(2) Навсякъде в наредбата и приложенията към нея думите "Комитет по стандартизация и метрология", "Комитета по стандартизация и метрология", "КСМ" се заменят съответно с "Държавна агенция по стандартизация и метрология", "Държавната агенция по стандартизация и метрология", "ДАСМ".

(3) Навсякъде в наредбата и приложенията към нея думите "Националния център по метрология", "Националният център по метрология" и "НЦМ" се заменят съответно с "Главна дирекция "Национален център по метрология", "Главната дирекция "Национален център по метрология" и "ГД "НЦМ".

(4) Навсякъде в наредбата думите "териториалните управления на данъчната администрация", "ТУДА" се заменят съответно с "териториалните данъчни дирекции", "ТДД".

(5) Навсякъде в наредбата думите "Главно управление на данъчната администрация", "ГУДА" се заменят съответно с "Главна данъчна дирекция", "ГДД".

(6) Навсякъде в наредбата и приложенията към нея думите "Министерството на промишлеността", "министъра на промишлеността", "МП" се заменят съответно с "Министерството на икономиката", "министъра на икономиката", "МИ".


§ 8. Лицата по чл. 2, ал. 5 от Наредба № 4 от 1999 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти, издадена от министъра на финансите, са длъжни да приведат дейността си в съответствие с изискванията на тази наредба в тримесечен срок от влизането й в сила.


§ 9. Наредбата влиза в сила от 1 януари 2002 г.


Допълнителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 4 ОТ 1999 Г. ЗА РЕГИСТРИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ПРОДАЖБИ В ТЪРГОВСКИТЕ ОБЕКТИ

(ОБН. - ДВ, БР. 27 ОТ 2003 Г., В СИЛА ОТ 25.03.2003 Г.)


§ 22. Навсякъде в наредбата и приложенията към нея думите "Държавна агенция по стандартизация и метрология" и "Главна дирекция "Национален център по метрология" се заменят с "Държавна агенция за метрология и технически надзор", думите "Държавната агенция по стандартизация и метрология" и "Главната дирекция "Национален център по метрология" се заменят с "Държавната агенция за метрология и технически надзор", думите "ДАСМ" и "ГД НЦМ" се заменят с "ДАМТН".


Заключителни разпоредби

§ 23. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".


Допълнителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 4 ОТ 1999 Г. ЗА РЕГИСТРИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ПРОДАЖБИ В ТЪРГОВСКИТЕ ОБЕКТИ

(ОБН. - ДВ, БР. 64 ОТ 2003 Г., В СИЛА ОТ 01.08.2003 Г.)


§ 18. Навсякъде в наредбата и приложенията към нея думите "данъчен инспектор" и "данъчния инспектор" се заменят съответно с "данъчен орган" и "данъчния орган".


Заключителни разпоредби

§ 19. Наредбата влиза в сила от 1 август 2003 г.


Допълнителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБАТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 4 ОТ 1999 Г. ЗА РЕГИСТРИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ПРОДАЖБИ В ТЪРГОВСКИТЕ ОБЕКТИ

(ОБН. - ДВ, БР. 64 ОТ 2004 Г., В СИЛА ОТ 01.08.2004 Г.)


§ 33. Навсякъде в наредбата и приложенията към нея думите "обем и" се заличават, думите "данъчно подразделение" и "данъчното подразделение" се заменят съответно с "териториална данъчна дирекция" и "териториалната данъчна дирекция".


Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБАТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 4 ОТ 1999 Г. ЗА РЕГИСТРИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ПРОДАЖБИ В ТЪРГОВСКИТЕ ОБЕКТИ

(ОБН. - ДВ, БР. 64 ОТ 2004 Г., В СИЛА ОТ 01.08.2004 Г.)§ 34. Свидетелства за регистрация на фискални устройства, издадени от данъчните органи до влизане в сила на тази наредба, са валидни до издаване на ново свидетелство в случаите, предвидени в Наредба № 4 от 1999 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти.


§ 35. Книгите за дневните финансови отчети, заверени от данъчните органи до влизане в сила на тази наредба, са валидни до изписването им, но не по-късно от 31 декември 2004 г.


§ 36. За месец юли 2004 г. не се подават данните по чл. 18, ал. 8 и чл. 21, ал. 14 от Наредба № 4 от 1999 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти, а данните за месец август 2004 г. се подават едновременно с данните за месец септември 2004 г. до 15 октомври 2004 г.


§ 37. Наредбата влиза в сила от 1 август 2004 г.


Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБАТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 4 ОТ 1999 Г. ЗА РЕГИСТРИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ПРОДАЖБИ В ТЪРГОВСКИТЕ ОБЕКТИ

(ОБН. - ДВ, БР. 83 ОТ 2005 Г., В СИЛА ОТ 01.11.2005 Г.)


§ 11. След влизане в сила на § 10 от Закона за регистър БУЛСТАТ (ДВ, бр. 39 от 2005 г.) вписването на данни за данъчен номер не е задължително.


§ 12. Наредбата влиза в сила от 1 ноември 2005 г., с изключение на § 4, който влиза в сила от 1 януари 2006 г.


Допълнителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБАТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 4 ОТ 1999 Г. ЗА РЕГИСТРИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ПРОДАЖБИ В ТЪРГОВСКИТЕ ОБЕКТИ

(ОБН. - ДВ, БР. 18 ОТ 2006 Г.)


§ 19. Навсякъде в наредбата и приложенията към нея думите "данъчната администрация" се заменят с "Националната агенция за приходите".


§ 20. Навсякъде в наредбата и приложенията към нея думите "данъчен орган", "данъчния орган", "данъчният орган", "данъчните органи" се заменят съответно с "орган по приходите", "органа по приходите", "органът по приходите" и "органите по приходите".


§ 21. Навсякъде в наредбата и приложенията към нея думите "териториалната данъчна дирекция по място на данъчна регистрация на лицето", "териториалната данъчна дирекция по място на данъчната му регистрация", "ТДД по регистрация на лицето", "ТДД по регистрация", "ТДД по регистрацията си", "ТДД по месторегистрация", както и думите "ТДД по място на регистрацията си" се заменят с "компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите по чл. 8 ДОПК".


§ 22. Навсякъде в наредбата и приложенията към нея думата "ТДД" се заменя с "ТД на Националната агенция за приходите".


§ 23. Навсякъде в наредбата и приложенията към нея думите "адрес на управление" се заменят с "адрес за кореспонденция".


§ 24. Навсякъде в наредбата и приложенията към нея думите "данъчен номер", "дан. №" се заличават.


Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ КЪМ НАРЕДБАТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 4 ОТ 1999 Г. ЗА РЕГИСТРИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ПРОДАЖБИ В ТЪРГОВСКИТЕ ОБЕКТИ

(ОБН. - ДВ, БР. 18 ОТ 2006 Г.)


§ 25. Свидетелства за регистрация на фискални устройства, издадени от данъчните органи или сервизните фирми до влизане в сила на тази наредба, са валидни до издаване на ново свидетелство в случаите, регламентирани в наредбата.


§ 26. Разпоредбите на § 16 и 18 се прилагат към данните за април 2006 г., които се подават до 15 май 2006 г.


§ 27. Наредбата влиза в сила 15 дни след обнародването й в "Държавен вестник", с изключение на § 16 и 18, които влизат в сила от 1.IV.2006 г.


Допълнителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБАТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 4 ОТ 1999 Г. ЗА РЕГИСТРИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ПРОДАЖБИ В ТЪРГОВСКИТЕ ОБЕКТИ

(ОБН. - ДВ, БР. 76 ОТ 2006 Г.)


§ 11. Навсякъде в наредбата и приложенията към нея, с изключение на чл. 14, чл. 15, ал. 1, чл. 27, чл. 36, ал. 8, чл. 39, чл. 45, приложение № 6а към чл. 14, ал. 2, приложение № 6б към чл. 14, ал. 4 и приложение № 10 към чл. 21, ал. 2, думите "Държавна агенция за метрология и технически надзор", "Държавната агенция за метрология и технически надзор" и "ДАМТН" се заменят с "Български институт по метрология", "Българският институт по метрология" и "БИМ".


Приложение № 1 към чл. 5


(Изм. - ДВ, бр. 64 от 2004 г., в сила от 01.08.2004 г., изм. - ДВ, бр. 83 от 2005 г., в сила от 01.11.2005 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2006 г., в сила от 16.03.2006 г.)


Функционални изисквания


I. Общи функционални изисквания към фискалните устройства

1. Да имат разработен фърмуер, изпълняващ стандартни касови функции за регистриране на търговски операции при продажба на стоки и услуги, управление на печата и управление на записа на данни във фискалната памет (ФП) според изискванията на наредбата. Този фърмуер да бъде изграден като самостоятелен модул, записан на енергонезависим носител за еднократен запис, осигуряващ невъзможност за корекция и/ или изтриване на фърмуера.

2. Да осигуряват отчитане на реализираните обороти дневно, месечно и годишно в съответствие със Закона за счетоводството и общо и по данъчни групи според вида на продажбите (облагаеми и освободени) съгласно ЗДДС.

3. Да осигуряват надеждна защита на информацията, съхранявана във фискалната памет (ФП), и невъзможност за промяна и/или изтриване на записаните данни.

4. (изм. - ДВ, бр. 18 от 2006 г., в сила от 16.03.2006 г.) Да осигуряват възможност за пряк достъп на органите по приходите чрез клавиатура и печат до информацията във ФП.

5. Наличие на контролен тест за проверка на изправността на ФП и свързаните с нея функции на фискалното устройство и индикация на контролната сума на фърмуера.

6. Всяка прекъсната операция при отпадане на захранването да продължава автоматично след възстановяване на захранващото напрежение. При отпадане на захранването по време на печат да се отпечатва ред "спад напрежение" и да се повтаря печатът на прекъснатия ред.

7. Да осигурява възможност за работа с цели или дробни (от вида 0,00) числа за цени и стойности при регистриране на продажбите.

8. Фискалното устройство трябва да има възможност за автоматично отпечатване на наименованието, цената и буквата на съответната данъчна група за минимум 100 вида артикули (стоки и услуги), предварително въведени в оперативната памет. При продажба на стоки и услуги със свободно въвеждане на цени (непрограмирани) продажбата се причислява автоматично към данъчна група.

9. Не се разрешава извършването на "Сторно" операция след приключване сметката на клиента. Това изискване следва да се доказва от всеки тип фискално устройство, подложен на изпитвания за съответствие с тази наредба.

10. При корекция на текущата дата фискалното устройство трябва да контролира коректността на въведената дата, която не може да бъде по-ранна от датата на запис на последния блок във фискалната памет или датата на въвеждане в експлоатация. При опит за въвеждане на по-ранна дата фискалното устройство да се блокира до въвеждане на правилна дата. При въвеждане на дата, която се отличава с повече от един ден напред, фискалното устройство да е осигурено против случайна грешка при въвеждането.


II. Изисквания към фискалната памет

1. Фискалното устройство трябва да съдържа конструктивно отделен модул ФП, пломбиран като възел и към конструкцията на фискалното устройство. Този модул трябва да осигурява енергонезависимо съхранение на записаната в него информация за период на регистрация не по-малък от 3 години. Производителят/ вносителят е длъжен да осигури технически и/или програмни средства за извеждане на информацията, записана в този модул.

2. Обемът на ФП трябва да осигурява запис на не по-малко от 1000 отделни отчета.

3. Фискалното устройство трябва да осигурява отпечатване в дневния финансов отчет предупредително съобщение за броя на оставащите отчети, които могат да се запишат във фискалната памет, когато броят им стане по-малък от 50.


4. Въвеждането на фискалното устройство в експлоатация трябва да става само след запис във ФП на следната задължителна информация:

а) (изм. - ДВ, бр. 83 от 2005 г., в сила от 01.11.2005 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2006 г., в сила от 16.03.2006 г.) ЕИК по регистър "БУЛСТАТ" на лицето по чл. 2, ал. 1 и 2 (13 символа);

б) индивидуалния номер на фискалната памет (8 разряда);

в) индивидуалния номер на фискалното устройство (2 букви, идентифициращи производителя, и 6 разряда);

г) дата, час и минута на въвеждане в експлоатация.

В процеса на експлоатация смяната на тази информация трябва да е невъзможна.

5. Индивидуалният номер на фискалното устройство и индивидуалният номер на ФП се записват във ФП от производителя/вносителя на специализирана апаратура.

6. За случаите на ЕСФП за отчитане на продажби на течни горива, когато ЕСФП включва повече от едно устройство с ФП, всяка от ФП има различен номер, а индивидуалният номер на системата, записан в отделните ФП, е един и същ.

7. Фискалната памет трябва да съхранява следната задължителна информация, свързана с дневния отчет:

а) номер на отчета (ХХХХ - 4 разряда);

б) дата на отчета (XX XX XX - 6 разряда), във формат ден, месец, година;

в) стойностите на оборотите от продажбите за стоки за деня за не по-малко от:

- 2 данъчни групи (1ХХХХХХ.ХХ - 8 разряда) - за ЕКАФП и ФПр;

- 3 данъчни групи (ХХХХХХХ.ХХ - 9 разряда) - за ЕСФП;

г) стойност на общия оборот от продажбите за деня, както следва:

- за ЕКАФП и ФПр - 8 разряда (1ХХХХХХ.ХХ);

- за ЕСФП - 9 разряда (ХХХХХХХ.ХХ);

при достигане на максималната разрядност фискалното устройство да се блокира до пускане на дневен финансов отчет с нулиране и запис във ФП;

д) номер на последния издаден документ за деня, ако се работи с ЕКЛ;

е) поредните номера на първата и последната отпечатани електронни контролни ленти (ЕКЛ) за деня, ако се работи с ЕКЛ.

8. Фискалната памет трябва да съхранява информация, позволяваща отчитане на даден период, със следната задължителна информация за отчета:

а) датата, часа и минутата на въвеждане в експлоатация;

б) номерата на отчетите за зададения период;

в) датите на отчетите за периода;

г) стойността на оборота от продажбите за всяка от данъчните групи за отчетния период с натрупване от зададения начален блок (дата), както следва:

- за ЕКАФП и ФПр не по-малко от 12 разряда (1 ХХХХХХХХХХ.XX);

- за ЕСФП не по-малко от 13 разряда (ХХХХХХХХХХХ.XX);

д) стойността на общия оборот от продажбите за периода, както следва:

- за ЕКАФП и ФПр не по-малко от 12 разряда (1ХХХХХХХХХХ.ХХ);

- за ЕСФП не по-малко от 13 разряда (ХХХХХХХХХХХ.XX);

е) съобщения за аварийни изтривания на оперативната памет;

ж) съобщения за аварийни изтривания на ЕКЛ;

з) стойностите на данъчните ставки;

и) вида на цени и стойности (цели или дробни числа);

к) номер на последния отпечатан документ за периода, ако се работи с ЕКЛ;

л) поредните номера на първата и последната отпечатани ЕКЛ за периода, ако се работи с ЕКЛ.

9. При всяка повреда (грешка), водеща до аварийно изтриване на дневния оборот, след възстановяване на работоспособността във ФП автоматично да се записва информация за дата, час и минута на възстановяването и брояч на събитието. При периодичен отчет на ФП за това събитие трябва да се отпечатва "НУЛИРАН RAM брояч ХХХХ, дата, час, минута".


10. При всяка повреда (грешка), водеща до аварийно изтриване на ЕКЛ или несъвпадение на контролното число, във фискалната памет автоматично да се записва информация за дата, час и минута и брояч на събитието. При периодичен отчет на ФП за това събитие да се отпечатва "ИЗТРИТА ЕКЛ брояч ХХХХ, дата, час и минута".

11. Записът на всяка информация във ФП трябва да е съпроводен със следващо автоматично контролно четене и сравнение за вярност на записаната информация. Невъзможността да се извърши верен запис трябва да води до блокиране на работата на фискалното устройство.

12. Ако се работи с ЕКЛ, записът на всяка информация в нея трябва да е съпроводен със следващо автоматично контролно четене и сравнение с оперативната памет за вярност на записаната информация. Невъзможността да се извърши верен запис трябва да води до блокиране на работата на фискалното устройство.III. Изисквания за изобразяване и отпечатване на информацията при работа с фискално устройство

1. Фискалното устройство трябва да има буквено-цифрово печатащо устройство с бонова и контролна лента за осигуряване на яснота при работа и контрол на информацията във ФП.

2. Допуска се контролната лента да се формира едновременно с боновата, но да се отпечатва отделно като "електронна контролна лента (ЕКЛ)". В този случай фискалното устройство трябва да отговаря на следните изисквания:

а) буферът на ЕКЛ, реализиран като енергонезависима памет (EEPROM или флеш), трябва да съхранява информация за не по-малко от 1000 отделни печатни реда;

б) да съхранява копие на всеки буфериран документ по реда на неговото издаване от фискалното устройство;

в) отпечатването на ЕКЛ да се извършва преди дневен финансов отчет с нулиране и запис във ФП или при препълване на буфера на ЕКЛ;

г) да се блокира отпечатването на дневния финансов отчет с нулиране и запис във ФП, ако не е разпечатана успешно ЕКЛ;

д) при оставащи по-малко от 50 свободни реда в буфера на ЕКЛ да не се допуска стартирането на нова фискална касова бележка, а при достигане на последните 10 свободни реда касовата бележка да се приключва автоматично;

е) при препълване на буфера за ЕКЛ да се блокира фискалното устройство до отпечатването й, като се осигури забрана за нулиране на буфера на ЕКЛ до успешното отпечатване на ЕКЛ;

ж) електронните контролни ленти да имат поредна номерация, като номерата на ЕКЛ за деня се отпечатват в дневния финансов отчет;

з) печатът на ЕКЛ да представлява отпечатване на копие на всеки буфериран документ по реда на неговото издаване;

и) отпечатаните ЕКЛ се съхраняват по реда и в сроковете, определени от чл. 25, ал. 4.

5. Всеки документ, издаван от фискалното устройство, трябва да има:

а) (изм. - ДВ, бр. 18 от 2006 г., в сила от 16.03.2006 г.) заглавна част, включваща: име, адрес и идентификационен код по регистър "БУЛСТАТ" на лицето, реализиращо продажбата, име и адрес на търговския обект;

б) в края да се отпечатва: пореден номер на документа (брояч - но не по-малко от ХХХХ - 4 разряда), дата, час и минута на издаване, индивидуален номер на фискалното устройство и индивидуален номер на ФП. До въвеждане в експлоатация на фискалното устройство на всеки документ да се отпечатва съобщение "нефискален бон". След въвеждане в експлоатация върху клиентските касови бележки, отчетите на ФП и дневния финансов отчет с нулиране и запис във ФП да се отпечатва съобщение "фискален бон", а на останалите документи да се отпечатва съобщение "служебен бон";


в) в случай на необходимост е допустимо издаването на не повече от един дубликат за всяка касова бележка, означен с надпис "ДУБЛИКАТ", отпечатан на отделен ред с букви с двойна широчина. Издаденият дублиращ бон е служебен бон.

5. Фискалната касова бележка, издавана на клиента, трябва да съдържа реквизитите по чл. 23, ал. 2.

6. Дневният финансов отчет с нулиране и запис във ФП трябва да включва:

а) брояч и стойност на направените отстъпки;

б) брояч и стойност на направените надбавки;

в) брояч и стойност на извършените корекции;

г) сумите по различните видове плащания;

д) последователен номер, под който ще бъде записан отчетът във ФП;

е) стойностите на оборотите от продажбите за деня, данъчните отчисления и нетната сума за всяка данъчна група;

ж) стойност на общия оборот от продажбите за деня;

з) общите стойности на оборотите по данъчни групи и общия оборот, натрупани от началото на фискалната памет до последния записан блок;

и) поредните номера на отпечатаните ЕКЛ за деня, ако се работи с ЕКЛ;

й) номера на последния издаден документ за деня, ако се работи с ЕКЛ;

к) натрупванията за всеки вид течно гориво поотделно (цена, продадено количество, стойност и данъчна група) само за отчетите, издавани от ЕСФП.

7. Всеки отчет на ФП трябва да включва:

а) датата, часа и минутата на въвеждане в експлоатация и съобщение "въведена в експлоатация";

б) началния и крайния номер на отчета в границите на периода;

в) началната и крайната дата на отчета за периода;

г) данъчните ставки за всяка данъчна група;

д) стойността на оборота от продажби по всяка от данъчните групи за отчетния период с натрупване от зададения начален блок (дата);

е) стойността на данъчните отчисления по всяка от данъчните групи за отчетния период с натрупване от зададения начален блок (дата);

ж) стойността на общия оборот от продажбите за отчетния период с натрупване от зададения начален блок (дата);

з) съобщения за аварийни изтривания на оперативната памет и ЕКЛ, ако е имало такива в отчетния период;

и) съобщение за смяна на вида цени и стойности (цели или дробни числа), ако е имало такава промяна в отчетния период;

й) поредните номера на първата и последната отпечатани ЕКЛ за периода, ако се работи с ЕКЛ;

к) номер на последния издаден документ за периода, ако се работи с ЕКЛ.

8. Възможност за отпечатване в детайлен или съкратен вид на периодичен отчет на ФП по дата или по номер блок. Детайлният отчет да включва печат на данни за всички дневни отчети за периода, а при съкратения отчет да се отпечатват само сумарните обороти за периода и номерата на блоковете и датите на записа им.

IV. Специфични функционални изисквания към фискалните устройства

Електронните системи с фискална памет за отчитане на оборотите от продажби на течни горива трябва да осигуряват:

а) (изм. - ДВ, бр. 64 от 2004 г., в сила от 01.08.2004 г.) автоматично подаване на достоверна информация от измервателни средства за разход на течни горива за реализирания оборот от продажби на бензин, дизелово гориво, газ пропан-бутан към централно регистриращо устройство с ФП;

б) при нарушена връзка в системата за документирано време ЕСФП да се блокира или да има възможност за въвеждане чрез клавиатурата на централното регистриращо устройство на необходимата информация за всяка реализирана продажба.

V. Задължителна форма и клавишна последователност

Фискалните устройства, одобрени след обнародването на тази наредба, да отговарят на изискването за задължителна форма, клавишна последователност и минимална информация, съдържаща се във фискалните бонове, съгласно следните образци:

а) стандартна клиентска фискална касова бележкаПЕТРОЛ-АД - София
ул. Цар Симеон № 172
БУЛСТАТ Ю123456789
бензиностанция 7102
ул. "Петко Напетов" № 11
5634 Б. Иванов .................... 9
Бензин А93
ед. цена....................... 20.50
количество.................... 100.00
сума*В ...................... 2005.00
Масло М-10
ед. цена....................... 85.00
количество...................... 2.00
сума*Б........................ 170.00
ОБЩА СУМА.................... 2175.00
В БРОЙ .......................2175.00
0077 .................... 02 артикула
18-05-99........................12:50
ФИСКАЛЕН БОН
ХХ00006501000065
 


При стандартна касова бележка се допуска обединяване на информацията за име, цена, количество и стойност (при единично количество) на един ред.ПЕТРОЛ-АД - София
ул. Цар Симеон № 172
БУЛСТАТ Ю123456789
бензиностанция 7102
ул. "Петко Напетов" № 11
5634 Б. Иванов .............. 9
..2 X................... 760.00
Бензин А93*В........... 1520.00
Масло М-10*Б............ 850.00
ОБЩА СУМА.............. 2370.00
В БРОЙ ................ 2370.00
0077 .............. 02 артикула
18-05-99................. 12:50
ФИСКАЛЕН БОН
ХХ000065 ..............01000065
 


Бонове за отделните поръчки и стандартна клиентска фискална касова бележка, издавани от фискално устройство, предназначено за използване в ресторантибул. "Витоша" № 52
РЕСТОРАНТ "КУБАН"
БУЛСТАТ П654982643
3834 В. Георгиев 5
МАСА/КЛИЕНТ 10
ПОРЪЧКА 01
СТАРО САЛДО 0
Салата домати
ед. цена....................... 1500
количество....................... 2
сума*Б ....................... 3000
Хляб ед. цена .................. 500
количество....................... 8
сума*А........................ 4000
СУМА.......................... 7000
НОВО САЛДО 7000
*****************
005102 артикула
18-05-99 12:50
СЛУЖЕБЕН БОН
ХХ000077 01000077
 
бул. "Витоша" № 52
РЕСТОРАНТ "КУБАН"
БУЛСТАТ П654982643
3834 В. Георгиев 5
МАСА/КЛИЕНТ 10
ПОРЪЧКА 02
СТАРО САЛДО 7000
Вино
ед. цена ....................... 2000
количество........................ 1
сума*Б ........................ 2000
Св. филе с гъби
ед. цена ....................... 5500
количество........................ 2
сума*Б ....................... 10100
Хляб
ед. цена ........................ 500
количество........................ 2
сума*A 1000
СУМА 13100
НОВО САЛДО 20100
*************
0052 02 артикула
18-05-99 12:55
СЛУЖЕБЕН БОН
ХХ00007701000077
 бул. "Витоша" № 52
РЕСТОРАНТ "КУБАН"
БУЛСТАТ П654982643
3834 В. Георгиев5
МАСА/КЛИЕНТ10
БР. ПОРЪЧКИ02
****************
ЗАКРИТА СМЕТКА
Салата домати
ед. цена ........................ 1500
количество......................... 2
сума*Б ......................... 3000
Хляб
ед. цена ......................... 500
количество........................ 10
сума*А.......................... 5000
Св. филе с гъби
ед. цена ........................ 5500
количество......................... 2
сума*Б ........................ 10100
Вино ед. цена ................... 2000
количество ........................ 1
сума*Б ......................... 2000
СУМА20100
В БРОЙ 10100
КУПОН 10000
0053 04 артикула
18-05-9912:57
ФИСКАЛЕН БОН
ХХ000077 01000077
 


б) разширена клиентска фискална касова бележка


ПЕТРОЛ-АД - София
ул. Цар Симеон № 172
БУЛСТАТ 10123456789
бензиностанция 7102
ул. "Петко Напетов" № 11
5634 Б. Иванов .................... 9
Дан. фактура № 0005600012
Бензин А93
ед. цена ...................... 20.50
количество.................... 100.00
сума *В ..................... 2005.00
Масло М-10
ед. цена ...................... 85.00
количество...................... 2.00
сума*Б ....................... 170.00
ОБЩА СУМА.................... 2175.00
всичко ....................... 170.00
ДДС *Б......................... 28.33
Б = 20.00 %
нето ст-ст ................... 141.67
всичко....................... 2005.00
ДДС*В......................... 334.17
В = 20.00 %
нето ст-ст .................. 1670.83
В БРОЙ ...................... 2175.00
Продавач:
*****************
Получател:
Купувач:
Адрес:
БУЛСТАТ
*****************
0077 .................... 02 артикула
18-05-9912:50
ФИСКАЛЕН БОН
ХХ000065 01000065
 


Забележка. За една клиентска сметка може да се издава фискална касова бележка само от един вид (стандартна или разширена).


в) четене на дневен финансов отчет - пуска се с клавиш ТL с ключ ХПЕТРОЛ-АД - София
ул. Цар Симеон № 172
БУЛСТАТ Ю123456789
бензиностанция 702
ул. "П. Напетов" № 11
5634
ДНЕВЕН ФИНАНСОВ
Бензин А93
цена........................... 20.50
кол-во ....................... 100.00
оборот *В ................... 2005.00
Бензин А86
цена........................... 18.00
кол-во ....................... 150.00
оборот *В ................... 2700.00
-------------------------------------
ОТСТЪПКИ 0002
............................... 50.00
НАДБАВКИ 0001
............................... 50.00
КОРЕКЦИИ 0010
.............................. 300.00
-------------------------------------
В БРОЙ ......................... 5.00
ЧЕК.............................70.00
КРЕДИТ....................... 4800.00
-------------------------------------
ДНЕВЕН ОБОРОТ, ДДС
******************
ДДС *А % = 0.00
оборот.......................... 0.00
нето ст-ст ..................... 0.00
ДДС..............................0.00
ДДС *Б % = 20.00
.............................. 170.00
.............................. 141.67
............................... 28.33
ДДС *В % = 20.00
..............................4705.00
............................. 3920.83
.............................. 784.17
ОБЩ ОБОРОТ................... 4875.00
ЕКЛ N XXX, XXX, XXX
№ ПО СЛ. ДОК XXX
*****************
0078
18-05-9912:55
СЛУЖЕБЕН БОН
ХХ000065 01000065
 
НУЛИРАНЕZ0013
0079
18-05-9912:57
ФИСКАЛЕН БОН
ХХ000065 01000065
 


г) дневен финансов отчет с нулиране и запис във ФП - пуска се с клавиш ТL с ключ ZПЕТРОЛ-АД - София
ул. Цар Симеон № 172
БУЛСТАТ Ю123456789
бензиностанция 702
ул. "П. Напетов" № 11
5634
ДНЕВЕН ФИНАНСОВ
Бензин А93
цена .......................... 20.50
кол-во........................ 100.00
оборот *В ................... 2005.00
Бензин А86
цена........................... 18.00
кол-во........................ 150.00
оборот *В ................... 2700.00
-------------------------------------
ОТСТЪПКИ 0002
............................... 50.00
НАДБАВКИ 0001
............................... 50.00
КОРЕКЦИИ 0010
.............................. 300.00
-------------------------------------
В БРОЙ ......................... 5.00
ЧЕК............................ 70.00
КРЕДИТ........................4800.00
-------------------------------------
ДНЕВЕН ОБОРОТ, ДДС
*******************
ДДС *А % = 0.00
оборот.......................... 0.00
нето ст-ст ..................... 0.00
ДДС..............................0.00
ДДС *Б % = 20.00
.............................. 170.00
.............................. 141.67
............................... 28.33
ДДС *В % = 20.00
............................. 4705.00
............................. 3920.83
.............................. 784.17
ОБЩ ОБОРОТ................... 4875.00
ЕКЛ N ХХХ,ХХХ,ХХХ
N ПОСЛ. ДОК XXX
******************
СУМА ОБОРОТ ................ 10987.00
СУМА НЕТО СТ-СТ
............................. 9155.83
СУМА ДДС .................... 1831.17
 
№ блок фиск. памет 0003
НУЛИРАНЕZ0013
0079
18-05-9912:57
ФИСКАЛЕН БОН
ХХ000065 01000065
 


Дневен финансов отчет с нулиране и запис във ФП за дните, когато не е работено с фискалното устройствоПЕТРОЛ-АД - София
ул. Цар Симеон № 172
БУЛСТАТ Ю123456789
бензиностанция 7102
ул. "Петко Напетов" № 11
5634
ДНЕВЕН ФИНАНСОВ
ОБЩ ОБОРОТ................... 0.00
ЕКЛ N ХХХ, ХХХ, ХХХ
N ПОСЛ. ДОКXXX
***************
СУМА ОБОРОТ.10987.00
СУМА НЕТО СТ-СТ
.......................... 9155.83
СУМА ДДС.................. 1831.17
***************
№ блок фиск. памет 0005
НУЛИРАНЕ Z0015
0079
19-05-99 12:57
ФИСКАЛЕН БОН
ХХ000065 01000065
 


д) детайлен отчет на ФП за период от дата до дата - пуска се с клавишна последователност:

кодиращ ключ


Х/Z-1-STL-ДДММГГ-QТY-ДДММГГ-VD

начална дата крайна датаПЕТРОЛ-АД - София
ул. Цар Симеон № 172
БУЛСТАТ Ю123456789
бензиностанция 7102
ул. "Петко Напетов" № 11
5634
ОТЧЕТ ФИСКАЛНА ПАМЕТ
ВЪВЕДЕНА В ЕКСПЛОАТАЦИЯ
15-05-99 14:32
от 17-05-99 до22-05-99
% ДДС 15-05-99
А = 0.00 Б = 20.00
В = 20.00
0002 17-05-99
ОБОРОТ *А .................. 10.00
ОБОРОТ *Б ...................70.50
ОБОРОТ *В ................ 1000.00
ОБЩ ОБОРОТ................ 1080.50
ЕКЛ N ХХХХ МД ХХХХ
ИЗТРИТА ЕКЛ 0001
17-05-99 08:10
0003 18-05-99
ОБОРОТ *А ................... 0.00
ОБОРОТ *Б ................. 170.00
ОБОРОТ *В ................ 4705.00
ОБЩ ОБОРОТ ............... 4875.00
ЕКЛ N ХХХХ МД ХХХХ
НУЛИРАН RАМ 0001
20-05-99 08:10
0004 20-05-99
ОБОРОТ *А ................... 2.35
ОБОРОТ *Б ................... 0.00
ОБОРОТ *В ............... 12050.00
ОБЩ ОБОРОТ .............. 12052.35
ЕКЛ N ХХХХ МД ХХХХ
ЦЕЛИ ЧИСЛА
22-05-99 08:00
0005 22-05-99
ОБОРОТ *А ......................55
ОБОРОТ *Б .................... 600
ОБОРОТ *В .................. 18000
ОБЩ ОБОРОТ ................. 18655
ЕКЛ N ХХХХ NД ХХХХ
******************
СУМА ОБОРОТ, ДДС
ОБОРОТ *A .................. 67.35
ДДС *А ...................... 0.00
ОБОРОТ *Б ................. 840.50
ДДС *Б .................... 140.08
ОБОРОТ *В ............... 35755.00
ДДС *В ................... 5959.17
ОБЩ ОБОРОТ .............. 36662.85
ЕКЛ N от ХХХХ до ХХХХ
*********************
256
25-05-99 12:55
ФИСКАЛЕН БОН
ХХ000065 01000065
 


е) съкратен отчет на фискалната памет за период от дата до дата - пуска се с клавишна последователност:

кодиращ ключ


Х/Z-11-STL-ДДММГГ-QТY-ДДММГГ-VD

начална дата крайна датаПЕТРОЛ-АД - София
ул. Цар Симеон № 172
БУЛСТАТ Ю123456789
бензиностанция 7102
ул. "Петко Напетов" № 11
5634
ОТЧЕТ ФИСКАЛНА ПАМЕТ
ВЪВЕДЕНА В ЕКСПЛОАТАЦИЯ
15-05-9914:32
от 17-05-99 до 22-05-99
000217-05-99
ИЗТРИТА ЕКЛ 0001
17-05-9908:10
000318-05-99
НУЛИРАН RАМ 0001
20-05-9908:10
0004 20-05-99
0005 22-05-99
% ДДС15-05-99
А = 0.00Б = 20.00
В = 20.00
ЦЕЛИ ЧИСЛА
22-05-9908:00
СУМА ОБОРОТ, ДДС
ОБОРОТ *А ............. 67.35
ДДС *А ..................0.00
ОБОРОТ *Б ............ 840.50
ДДС *Б ............... 140.08
ОБОРОТ *В .......... 35755.00
ДДС *В ...............5959.17
ОБЩ ОБОРОТ ......... 36662.85
ЕКЛ N от ХХХХ до ХХХХ
N ПОСЛ. ДОК. ХХХХ
0257
25-05-9912:53
ФИСКАЛЕН БОН
ХХ000065 0100006
 


ж) детайлен отчет на фискалната памет за период от блок до блок - пуска се с клавишна последователност:

кодиращ ключ


Х / Z - 2 - STL - ХХХХ- QТY - YYYY- VD

начален блок краен блок


Видът на отчета е същият както при детайлен отчет на фискалната памет за период от дата до дата с изключение на реда:от 17-05-99 до 22-05-99
 


Който в този случай е:


от 0002 до 0005
 


з) съкратен отчет на фискалната памет за период от блок до блок - пуска се с клавишна последователност:

кодиращ ключ

Х/Z - 12 - STL - ХХХХ - QТY - YYYY - VD

начален блок краен блок

Видът на отчета е същият както при съкратен отчет на фискалната памет за период от дата до дата с изключение на реда:


от 17-05-99 до 22-05-99
 


Който в този случай е:


от 0002 до 0005
 


Забележки:

Кодиращи ключове: Х - ключ за пускане на отчети, свързани само с четене на информацията:

Z - ключ за пускане на отчети, свързани с четене и нулиране на информацията.

При изпълнение на системата без операционна ключалка достъпът до тези режими се установява с пароли.

Задължителни клавиши:

ТL - клавиш за приключване на сметката на клиента с плащане в брой;

STL - клавиш за индикация и печат на междинна сума;

QTY ( X, *) - клавиш количество;


VD - клавиш за войдиране (корекция).

Въвеждането и отпечатването на дати в системата става във формат ДДММГГ, където ДД - ден, ММ - месец, ГГ - година.

Броячът на блоковете във фискалната памет, броячът на нулиранията на оперативната памет и броячът на ЕКЛ (ако се работи с такава) задължително се поддържат във ФП в състава на съответния блок, а не в оперативната памет.

Редовете в отчетите, отнасящи се за ЕКЛ, се отпечатват само в случаите, когато се работи с ЕКЛ.

В случаите, когато общата разрядност на текста и стойността надхвърля разрядността на принтера, се преминава към печат на два реда. Например:

СУМА НЕТО СТ-СТ .12.77 при сума, по-голяма от 99.99 СУМА НЕТО СТ-СТ

..................9312.54


Приложение № 2 към чл. 6


(Доп. - ДВ, бр. 16 от 2000 г., изм. и доп. ДВ, бр. 111 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 64 от 2004 г., в сила от 01.08.2004 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2006 г., в сила от 16.03.2006 г.)


Технически изисквания към фискалните устройства


I. Общи технически изисквания

1. Фискалните устройства трябва да имат енергонезависима ФП.

2. Фискалните устройства трябва да са предназначени за работа при денонощен режим.

3. Фискалните устройства трябва да имат часовник календар, запазващ работоспособност най-малко 1500 часа без външно захранване.

4. Фискалните устройства да имат буквено-цифрово печатащо устройство с бонова и контролна лента с навиващ механизъм или само една лента за случаите на работа с ЕКЛ. При липса на хартиена лента фискалното устройство да се блокира. При ЕСФП отсъствието на контролна лента да блокира работата на цялата система.

5. Фискалните устройства да имат индикации за оператора и клиента с минимум 8 десетични разряда.

6. Фискалните устройства трябва да осигуряват минимум 100 натрупващи регистри за запис на артикули, включително за видовете течни горива, програмирани с име, цена и принадлежност към данъчна група. При отчет на артикули да се отпечатва буквата на данъчната група, към която е програмиран артикулът.

7. (доп. - ДВ, бр. 16 от 2000 г.) Фискалните устройства да са работоспособни в температурния диапазон от 0 - 45 градуса С. ЕКАФП, предназначени за работа на открито, да са работоспособни в температурния диапазон от минус 15 до плюс 45 градуса С.

8. Фискалната памет трябва да бъде монтирана в отделен модул с плътни непрозрачни стени, маркиран трайно с индивидуален номер и с осигурена възможност за надеждно пломбиране, като възел и към общата конструкция на фискалното устройство (за ЕСФП към конструкцията на централното регистриращо устройство). Монтажът на модула на ФП трябва да осигурява проверката на индивидуалния му номер без нарушаване на пломбите на модула ФП.

9. Фискалното устройство трябва да осигурява самостоятелни натрупващи регистри за департаменти и данъчни групи. При отчет на департаменти и асортименти да се отпечатва буквата на данъчната група, към която са програмирани департаментите и асортиментите.

10. Вътрешните натрупващи регистри с минимум 9 десетични разряда за ЕСФП и минимум 8 десетични разряда за всички други видове фискални устройства.

11. Конструкцията на корпуса на фискалното устройство трябва да позволява пломбиране, гарантиращо достъпа само на сервизния техник до всички възли, неизискващи текуща поддръжка.

12. Пломбата на фискалното устройство да бъде поставена на видно място, позволяващо лесен визуален контрол. Пломбите на ФП трябва да бъдат поставени на такова място вътре в конструкцията на корпуса на фискалното устройство, осигуряващо възможност за визуален контрол за неразрушаване.

13. Техническите изисквания към фискалните устройства за електробезопасност, радиосмущения, шум и вибрации се определят съгласно стандартите за този клас устройства.


II. Специфични технически изисквания към компютърни ЕКАФП:

1. Персонален компютър, изпълняващ функциите на ЕКАФП, трябва да отговаря на следните условия:

а) да има вграден самостоятелен модул ФП с конструктивно изпълнение, пломбиране и функционални възможности в съответствие с изискванията на тази наредба;


б) да има разработен софтуер, изпълняващ стандартни касови функции, осигуряващ запис във фискалната памет (ФП) и управление на буквено-цифрово печатащо устройство с бонова и контролна лента, съгласно изискванията на тази наредба; записът на софтуера да се реализира върху енергийно независима полупроводникова памет, осигуряваща невъзможност за корекция или изтриване; софтуерът, фискалната памет, схемата за управление на печатащия механизъм да бъдат обединени в самостоятелен конструктивен модул, който да подлежи на пломбиране;

в) при наличие на дискетно или cd устройство да е осигурена забрана за запис на данни от това устройство на твърдия диск;

г) по всички останали функционални и технически изисквания да отговаря на тази наредба.

2. Одобряването на персонален компютър с функции на касов апарат става по реда, посочен в тази наредба.

3. Издаденото свидетелство за одобряване на компютърен ЕКАФП се отнася само за изпитаната конфигурация и не се разпростира върху фамилията компютри от изпитания тип.


III. Специфични изисквания към фискализирана компютърна мрежа:

1. Компютърна мрежа, използвана в търговски обекти, трябва да има в точките на извършване на продажбите фискализирани терминали с възможност за управление на буквено-цифрово печатащо устройство и управление на запис на данни във ФП според изискванията на тази наредба.

2. Такава мрежа се изпитва функционално на мястото на експлоатация, като се доказва изискването регистрация на продажби да се извършва само чрез фискализирани терминали.


IV. Специфични изисквания към интегрирана автоматизирана система:

1. Интегрираната автоматизирана система за управление и отчет на търговски обект трябва да отговаря на следните условия:

а) всички извършени продажби на стоки и услуги да се регистрират и отчитат задължително чрез одобрена за обекта интегрирана автоматизирана система за управление;

б) да осигурява автоматичен контрол върху движението на стоката от постъпване в обекта до счетоводното отчитане на реализацията й;

в) (изм. - ДВ, бр. 111 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2006 г., в сила от 16.03.2006 г.) да има реализирана постоянна електронна връзка с компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите по чл. 8 ДОПК за ежедневно автоматично предаване на обобщени данни при дневното приключване (във вид на дневен финансов отчет) на търговските обекти;

г) при невъзможност да бъдат предадени данните при дневното приключване (поради прекъсване на линията, нарушаване верността на данните и други подобни) работата на интегрирана автоматизирана система да се блокира до успешното им предаване.

2. (изм. - ДВ, бр. 111 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2006 г., в сила от 16.03.2006 г.) Такава система се изпитва функционално на мястото на експлоатация, като се доказва изискването предаваните данни при дневното приключване да включват информация за всички операции, свързани с продажби на стоки и услуги. В обекта се проверява и изискването за блокировка на системата при невъзможност за предаване на данните. В компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите по чл. 8 ДОПК се проверява правилното получаване на данни за дневното приключване.


V. Специфични изисквания към фискалните принтери:

1. Фискален принтер, който работи в състава на компютърна касова система, изпълняваща функциите на ЕКАФП, трябва да отговаря на следните условия:

а) да има вграден самостоятелен модул ФП с конструктивно изпълнение, пломбиране и функционални възможности в съответствие с изискванията на настоящата наредба;

б) да има вградени: печатащо устройство, часовник календар за реално време и оперативна памет за съхранение на информацията за реализирания оборот, общо и по данъчни групи;


в) да има един канал за връзка с персонален компютър;

г) да има фърмуер, записан на енергонезависим носител, осигуряващ невъзможност за корекция и/ или изтриване на фърмуера; фърмуерът да изпълнява стандартни касови функции за управление на буквено-цифрово печатащо устройство с бонова и контролна лента, управление на запис и четене на данни от ФП според изискванията на тази наредба и самостоятелно четене на данни от ФП без наличие на система с персонален компютър.

2. Изпитването на фискален принтер се извършва в система с персонален компютър под управлението на софтуер за проверка на функционалните изисквания.


VI. Специфични изисквания към ЕСФП:

Електронната система с фискална памет за отчитане на оборотите от продажби на течни горива да отговаря на следните специфични технически изисквания:

а) (изм. - ДВ, бр. 64 от 2004 г., в сила от 01.08.2004 г.) да представлява комплекс от технически и програмни средства за автоматично подаване на информация от измервателните средства за разход на течни горива към централно регистриращо устройство, извършващо отпечатване на клиентска фискална касова бележка и съхранение във ФП на реализирания оборот от всички продажби;

б) (изм. - ДВ, бр. 64 от 2004 г., в сила от 01.08.2004 г.) да бъде изградена на модулен принцип, който включва задължително следните компоненти:

- измервателни средства за разход на течни горива с информационен изход за свързване към централно регистриращо устройство с ФП; типът измервателни средства за разход на течни горива, включени в състава на системата, да е одобрен като средство за измерване на разход на течни горива, съгласно стандартите;

- централно регистриращо устройство с фискална памет, отговарящо на общите технически изисквания от т. 1 до т. 13;

- технически съоръжения за връзка между централното регистриращо устройство и измервателните средства за разход на течни горива.


Приложение № 3 към чл. 8 и чл. 14, ал. 1


(Изм. - ДВ, бр. 111 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 27 от 2003 г., в сила от 25.03.2003 г., изм. - ДВ, бр. 83 от 2005 г., в сила от 01.11.2005 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2006 г., в сила от 16.03.2006 г., изм. - ДВ, бр. 76 от 2006 г.)ДО

БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ПО МЕТРОЛОГИЯ

 
ЗАЯВКА
за изпитване на тип фискално устройство съгласно
изискванията на Наредба № 4 от 16.II.1999 г. на
министъра на финансите.
 
1. Лице производител ...................................................................................................................................................................................................................
(точно юридическо наименование)
..................................................................................................................................................................................................................................
( адрес за кореспонденция)
БУЛСТАТ ................................ телефон/факс..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
(трите имена на ръководителя)
2. Фирма вносител .......................................................................................................................................................................................................................
(точно юридическо наименование)
..................................................................................................................................................................................................................................
( адрес за кореспонденция)
3. Тип на фискалното устройство или системата
..................................................................................................................................................................................................................................
(ЕКАФП, ФПР, ПСФП, мрежа, интегрирана автоматизира-
на система)
..................................................................................................................................................................................................................................
(точно наименование и означение на модела)
4. Централно регистриращо устройство (попълва се
само за ЕСФП) ........................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
(точно наименование и означение на типа)
5. Бензиноколонки, газоколонки (попълва се само за
ЕСФП)...............................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
(точно наименование и означение на типа)
6. Изпитвателен обект (попълва се за ЕСФП, мрежа и
система) ............................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
(наименование и адрес на обекта, на които се извършва
изпитването)
 
Заявител: ...................................................................................................................................................................................................................................
(фамилия, длъжност,
подпис, печат)
 
гръб
 ДЕКЛАРАЦИЯ
 

От името на производителя/вносителя декларирам,

че са ми известни всички изисквания към фискалните
устройства съгласно Наредба № 4 от 16.II.1999 г. на
министъра на финансите.

Гарантирам наличието на достатъчно фирмени

сервизи на територията на Република България, осигу-
ряващи обслужването на въведените в експлоатация
фискални устройства в продължение на най-малко 7
години от датата на продажбата.

Удостоверявам, че продаваните от нас фискални

устройства автоматично се блокират при неизправна
фискална памет и издават служебно съобщение в слу-
чаите, когато остават по-малко от 50 свободни учас-
тъка за запис на дневни финансови отчети във фис-
калната памет.

Декларирам, че фискалните устройства тип (ЕКАФП,

ФПР, ЕСФП, мрежа, интегрирана автоматизирана система)
.................................................................................................................................................................................................................................
модел..............................................................................................................................................................................................................................
(точно наименование и означение на модела)
съхраняват информацията в оперативната си памет
и в часовника календар в продължение най-малко на
1500 часа.

Декларирам, че съм запознат с условието, че по-

лучавам право на разпространение на представения
от мен тип фискално устройство след производство и
лабораторни изпитвания на минимална серия от 50
броя устройства от този тип. Уведомен съм, че офи-
циалното оповестяване на одобряването на предста-
вения от мен тип фискално устройство ще стане след
представяне на документ от изпитването на тази
серия. За фискални устройства от внос официалното
оповестяване става след представяне на документ за
внос на минимум 50 броя. (Условието за минимум
50 броя не се отнася за ЕКАФП на базата на
персонален компютър, за ЕСФП, мрежи, системи и за
одобрените програмни модификации.) Известни са
ми санкциите, предвидени за нарушаване на
Наредба № 4 от 16.II.1999 г. на министъра на
финансите.

Декларирам, че съм запознат с изискването при

прекратяване дейността на фирмата да предоставя на
комисията по чл. 10, ал. 3 нотариално заверени
документи за прехвърляне правата и задълженията по
разпространение и сервизиране на лице правоприемник.
   
Дата......................................................................................
Декларатор: .......................................................................................................................................
гр. ......................................................................................
(фамилия, длъжност,
  подпис, печат)
   


Приложение № 4 към чл. 13, ал. 1


(Изм. - ДВ, бр. 111 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., отм. - ДВ, бр. 27 от 2003 г., в сила от 25.03.2003 г.)


Приложение № 5 към чл. 13, ал. 2


(Изм. - ДВ, бр. 111 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 27 от 2003 г., в сила от 25.03.2003 г., изм. - ДВ, бр. 83 от 2005 г., в сила от 01.11.2005 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2006 г., в сила от 16.03.2006 г., изм. - ДВ, бр. 76 от 2006 г.)БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ПО МЕТРОЛОГИЯ
ПРИ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ
 
СВИДЕТЕЛСТВО
№ ...............................................................................................................................................................................................................................................
за съответствие с изискванията на Наредба № 4 от
16.II.1999 г. на министъра на финансите
 
Фискално устройство тип ..........................................................................................................................................................................................................

(ЕКАФП, ФПР, ЕСФП)

модел..............................................................................................................................................................................................................................
(точно наименование и означение на модела)
с централно регистриращо устройство (попълва се само
за ЕСФП)..........................................................................................................................................................................................................................
(точно наименование и означение на типа)
произведен от .................................................................................................................... ,
(точно юридическо наименование)
БУЛСТАТ ......................................телефон/факс ..............................................................,
внесен от ....................................................................................................................,
(точно юридическо наименование)
телефон/факс......................................................................................................................................................................................................................
С буквен идентификатор на номерата на фискалното устройство:
.................................................................................................................................................................................................................................
С цифров идентификатор на номерата на фискалната памет:
.................................................................................................................................................................................................................................
Отговаря на изискванията на Наредба № 4 от 16.II.1999 г.
на министъра на финансите и може да бъде използвано на
територията на Република България за отчитане на оборотите
от продажби в търговски обекти.
 
Свидетелството е валидно до................... г.
 
Дата............... Председател на БИМ: ...............................................................................................................................................................................
София (подпис, печат)
 


Приложение № 6 към чл. 13, ал. 4


(Изм. - ДВ, бр. 111 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 27 от 2003 г., в сила от 25.03.2003 г., изм. - ДВ, бр. 83 от 2005 г., в сила от 01.11.2005 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2006 г., в сила от 16.03.2006 г., изм. - ДВ, бр. 76 от 2006 г.)Български институт по метрология
 
СВИДЕТЕЛСТВО
№ .............................................................................................................................................................................................................................
за съответствие с изискванията на Наредба № 4 от
1999 г. за регистриране и отчитане на продажби в
търговските обекти
 

Интегрираната автоматизирана система/локална

мрежа от фискализирани устройства тип: ...............................................................................................................................................................................
...............................................................................,
(попълва се само за локална мрежа)
вписани в регистъра на одобрените типове ФУ под №.......,
работещи в локална мрежа в ...........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................
(наименование на обекта, в който е изпитана системата)
.........................................................................................................................................................................................................................
(номер на обекта, населено място и точен адрес
на обекта)
БУЛСТАТ .............. .......... телефон/факс: .....................................................................................................................................................................
 
Идентификатор на системата: ...........................................................................................................................................................................................
отговаря на изискванията на наредбата и може да се използва на територията на Република България в смисъла на чл. 102 от Закона за данък върху добавената стойност.
 
Дата: ................ г. Председател: ............................................................................................................................................
(подпис и печат)
 


Приложение № 6а към чл. 14, ал. 2


(Ново - ДВ, бр. 27 от 2003 г., в сила от 25.03.2003 г.)ДО

ДАМТН

ЗАЯВЛЕНИЕ
от .....................................................................................................................................................................................................................
(наименование на сервизната фирма, адрес, телефон)
с управител .........................................................................................................................................................................................................
(име и фамилия)
за регистриране на фирма за сервиз и ремонт на фис-
кални устройства (електронни касови апарати с фис-
кална памет, фискални принтери, електронни системи
с фискална памет) тип:
 
Наименование Тип фискал- Производител/
  на фискалното но устройство вносител
  устройство    
       
       
 

Поддръжката на посочените типове ФУ ще се из-

вършва от сервизните техници:
 
1.
...............................................................................................
 
..........................................................................................
  (име, презиме, фамилия)   (ЕГН)
2.
...............................................................................................
 
..........................................................................................
  (име, презиме, фамилия)   (ЕГН)
3.
...............................................................................................
 
..........................................................................................
  (име, презиме, фамилия)   (ЕГН)
4.
...............................................................................................
 
..........................................................................................
  (име, презиме, фамилия)   (ЕГН)
5.
...............................................................................................
 
..........................................................................................
  (име, презиме, фамилия)   (ЕГН)
       
Дата ...........................................................................................................
Управител ......................................................................................................
  (подпис, печат)
   


Приложение № 6б към чл. 14, ал. 4


(Ново - ДВ, бр. 27 от 2003 г., в сила от 25.03.2003 г., изм. - ДВ, бр. 76 от 2006 г.)Държавна агенция за метрологичен
и технически надзор
УДОСТОВЕРЕНИЕ
№ ......../.....................................................................................................................................................................................................................
за регистриране на ремонтни и сервизни звена за под-
дръжка на фискални устройства
 

На основание чл. 14, ал. 2 от Наредба № 4 от 1999 г.

за регистриране и отчитане на продажби в търговските
обекти
 
РЕГИСТРИРАМ
 
в Регистъра на фирмите, извършващи ремонт и сер-
виз на фискални устройства, под № ............................................................................................................................................................................................
Сервизна организация ......................................................................................................................................................................................................
с постоянен адрес: ......................................................................................................................................................................................................
регистрирана по ТЗ от ........... съд, ...................................................................................................................................................................................
вписана в ...............................................................,
която отговаря на изискванията на посочената наредба
за сервиз и ремонт на фискални устройства:
тип .........., произведен от ...........................................................................................................................................................................................

(наименование на фирмата

производител)

и одобрен от БИМ със свидетелство за съответствие
№......./......... г.
Дата: ............ г. Председател:............................................................................................................................................................................................
(подпис и печат)
 


Приложение № 7 към чл. 16, ал. 1


(Изм. - ДВ, бр. 83 от 2005 г., в сила от 01.11.2005 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2006 г., в сила от 16.03.2006 г.)изх. №..................................................................................................................
ДО
вх. №...................................................................................................................
МИНИСТЕРСТВОТО НА
  ФИНАНСИТЕ
  СОФИЯ
   
ЗАЯВКА
№ ......../ ..................................................................................................................................................................................................................................
 
От ................................................................................................................................................................................................................................
(юридическо наименование на фирмата производител/
вносител)
............................................................................................................................................................................................................................
( адрес за кореспонденция)
.............................................................................................................
 
.............................................................................................................
(телефон, факс) (БУЛСТАТ)    
..............................................................................................................................................................................................................................
(трите имена на ръководителя на фирмата)
В съответствие с изискванията на чл. 16, ал. 1 на На-
редба № 4 от 16.II.1999 г. на министъра на финансите
моля да ни бъдат дадени индивидуални номера на фис-
кално устройство за ............ броя (последен получен
номер..............) и индивидуални номера на фискални
памети за ...... броя (последен получен номер .........)
Дата.......................................................................................................
Заявител:..........................................................................................................................
гр. .......................................................................................................
(фамилия, подпис, печат)
   


Приложение № 8 към чл. 18, ал. 5


(Изм. - ДВ, бр. 111 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 64 от 2003 г., в сила от 01.08.2003 г., изм. - ДВ, бр. 64 от 2004 г., в сила от 01.08.2004 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2006 г., в сила от 16.03.2006 г., изм. - ДВ, бр. 76 от 2006 г.)СВИДЕТЕЛСТВО
за регистрация на фискално устройство
................. г.
 
1. КОД по БУЛСТАТ / ЕГН / ЛНЧ / служебен номер по чл. 84, ал. 3 ДОПК .........................................................
2. Собственост на ................................................................................................................................
(име и адрес за кореспонденция на задълженото лице)
представлявано от ...............................................................................................................................
(трите имена на управителя на фирмата)
3. Компетентната териториална дирекция по чл. 8 ДОПК ........................................................................
(наименование, адрес на ТД)
4. Фискално устройство модел .................................................................................................................
(наименованието на модела, вписано в паспорта на устройството)
с централно регистриращо устройство ........................................................................................................
(попълва се само за ЕСФП за продажба на течни горива)
с бензино- (газо-) колонки тип ...........................................................................................................
(попълва се само за ЕСФП за продажба на течни горива)
одобрен със свидетелство на БИМ № ....../ ..................................................................................................
Индивидуален номер на фискалното устройство .................................................................
Индивидуален номер на фискалната памет ..................................................................................................
5. Сервизна фирма:
а) ............................................................................................................................................
(КОД по БУЛСТАТ, наименование, адрес за кореспонденция и телефон на сервизната фирма)
...............................................................................................................................................
(собствено и фамилно име на сервизния техник)
Сервизен договор № .............. от ................ г.
 
подпис/печат
б) ............................................................................................................................................
(КОД по БУЛСТАТ, наименование, адрес за кореспонденция и телефон на сервизната фирма)
...............................................................................................................................................
(собствено и фамилно име на сервизния техник)
Сервизен договор № .............. от ................ г.
 
подпис/печат
в) ............................................................................................................................................
(КОД по БУЛСТАТ, наименование, адрес и телефон на сервизната фирма)
...............................................................................................................................................
(собствено и фамилно име на сервизния техник)
Сервизен договор № .............. от ................ г.
 
подпис/печат
г) ............................................................................................................................................
(КОД по БУЛСТАТ, наименование, адрес за кореспонденция и телефон на сервизната фирма)
...............................................................................................................................................
(собствено и фамилно име на сервизния техник)
Сервизен договор № .............. от ................ г.
 
подпис/печат
д) ............................................................................................................................................
(КОД по БУЛСТАТ, наименование, адрес за кореспонденция и телефон на сервизната фирма)
...............................................................................................................................................
(собствено и фамилно име на сервизния техник)
Сервизен договор № .............. от ................ г.
подпис/печат
===================================================================
Компетентната териториална дирекция по чл. 8 ДОПК ............................... потвърждава, че фискалното устройство е регистрирано в НАП.
Дата ................. г.
Орган по приходите: .................................................................
  подпис/печат
   


Забележка. В т. 1 физическите лица попълват съответно:

- за еднолични търговци - КОД по "БУЛСТАТ";

- за физическите лица, които не са еднолични търговци - единния граждански номер (ЕГН), ЛНЧ или служебен номер по чл. 84, ал. 3 ДОПК.


Приложение № 8а към чл. 18, ал. 8


(Ново - ДВ, бр. 64 от 2004 г., в сила от 01.08.2004 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2006 г., в сила от 01.04.2006 г., изм. - ДВ, бр. 76 от 2006 г.)


Формат и параметри на данните, предавани от сервизните организации в ТД на Националната агенция за приходите


I. Общи положения

Данните за издаваните свидетелства от сервизните организации, както и данните при прекратяване на сервизното обслужване за периода, определен в наредбата, се представят в текстов файл FISKAL.SER, стандарт ASCII, MS-DOS.

Файлът започва с идентификационен запис, след който следват записите с данни за всяко издадено свидетелство, респективно данните при прекратяване на сервизното обслужване. Данните за всеки документ са структурирани в 11 последователни записа, които са задължителни и започват с фиксиран идентификатор - константа.

1. (изм. - ДВ, бр. 76 от 2006 г.) Общо описание на файл FISKAL.SERИден- Общо описание на записа  
за- тифи- (структурата и формата на  
пис катор отделните записи са  
  дадени в т. 2)    
1 2 3 4
1 00 Данни за сервизната фир- Идентифика-
    ма, отчетен период и ционен запис
    брой документи в преда- за файла
    вания файл  
2 01 Идентификатор на собст- 1-ви запис за
    веника на ФУ - БУЛСТАТ, ЕГН 1-ви документ
3 02 Данни за собственика на 2-ри запис за
    ФУ - име, адрес, управител 1-ви документ
4 03 Данни за търговския 3-ти запис за
    обект - име, адрес 1-ви документ
5 04 Наименование на компетентната 4-ти запис за
    териториална дирекция на Националната агенция за приходите по чл. 8 ДОПК на фирмата - собственик на ФУ 1-ви документ
6 05 Модел на ФУ, ЦРУ за 5-ти запис за
    ЕСФП 1-ви документ
7 06 Описание на колонки - 6-ти запис за
    за ЕСФП 1-ви документ
8 07 Номер и дата на свидетелст- 7-и запис за
    во за одобрение от БИМ 1-ви документ
9 08 Индивидуален номер на 8-и запис за
    ФУ и индивидуален номер 1-ви документ
    на ФП  
10 09 Данни за сервиза, издал 9-и запис за
    свидетелството 1-ви документ
11 10 Име на сервизен техник 10-и запис за
      1-ви документ
13 11 Дата на издаване на свиде- Последен за-
    телство, дата на прекратя- пис 1-ви доку-
    ване на договора мент
14 01 Първи запис на следващ  
    документ  
... ... ...  
... ... ...  
... ... ...  
... 11 Последен запис за после-  
    ден документ  
  99 Запис за край на файл последен запис
      във файла
       


Когато за периода няма новоиздадени свидетелства, съответно няма прекратени такива, сервизната организация подава в ТД на Националната агенция за приходите файла FISKAL.SER със следното съдържание:


Иден- Общо описание на записа  
за- тифи- (структурата и формата на  
пис катор отделните записи са  
  дадени в т. 2)    
1 00 Данни за сервизната фирма, Идентифика-
    отчетен период и брой доку- ционен запис
    менти в предавания файл за файла
2 99 Запис за край на файл Последен за-
      пис във файла
       


2. (изм. - ДВ, бр. 18 от 2006 г., в сила от 01.04.2006 г., изм. - ДВ, бр. 76 от 2006 г.) Структура и формат на записите във файл FISKAL.SER


Запис с идентификатор 00
 
Описание Дължина Формат Задължи-
по- на полето (брой   телен
ле   знаци)   атрибут
1 Идентификатор за 2 констан- да
  начало на файл   та '00'  
2 резервирано 10 символен празно
      (10 цифри)  
3 БУЛСТАТ на сер- 9 символен да
  визната фирма   (9 цифри)  
4 Наименование на 50 символен да
  сервизната фирма      
5 Адрес - населено, 80 символен да
  място, ул. №, ж.к.      
6 Телефон 15 символен  
7 e-mail 30 символен  
8 Период, за който 10 дата, да
  се отнасят данни-   дд.мм.гггг  
  те - начална дата      
9 Крайна дата 10 дата, да
      дд.мм.гггг  
10 Брой документи 4 цифров да
  (свидетелства)      
  във файла      
         
Запис с идентификатор 01
 
Описание Дължина Формат Задължи-
по- на полето (брой   телен
ле   знаци)   атрибут
1 Идентификатор 2 констан- да
      та '01'  
2 резервирано 10 символен празно
      (10 цифри)  
3 ЕГН на собстве- 10 символен да (кога-
  ника на ФУ   (10 цифри) то собст-
        веникът
        е физи-
        ческо лице,
        което не е ЕТ)
4 БУЛСТАТ на соб- 9 символен да
  ственика на ФУ   (9 цифри)  
         


Забележка. Кодът по БУЛСТАТ на лице по чл. 2, което е физическо лице и не е едноличен търговец по смисъла на Търговския закон, е 10-значен и съвпада с единния граждански номер (ЕГН), съответно с личния номер на чужденец (ЛНЧ), във всички останали (включително - клонове и поделения) случаи лицата по чл. 2 се идентифицират с 9-значен код по БУЛСТАТ.


Запис с идентификатор 02
 
Описание Дължина Формат Задължи-
по- на полето (брой   телен
ле   знаци)   атрибут
1 Идентификатор 2 констан- да
      та '02'  
2 Име на собстве- 50 символен да
  ника на ФУ      
3 Адрес на собстве- 25 символен да
  ника на ФУ:      
  населено място      
4 Ул. ..., № 50 символен да
5 Трите имена на 50 символен да
  управителя на      
  фирмата, собстве-      
  ник на ФУ      
Запис с идентификатор 03
 
Описание Дължина Формат Задължи-
по- на полето (брой   телен
ле   знаци)   атрибут
1 Идентификатор 2 констан- да
      та '03'  
2 Наименование на 50 символен да
  търговския обект      
3 Адрес на търгов- 25 символен да
  ския обект:      
  населено място      
4 Ул. №, ж.к. 50 символен да
5 Телефон на тър- 15 символен  
  говския обект      
         
Запис с идентификатор 04
 
Описание Дължина Формат Задължи-
по- на полето (брой   телен
ле   знаци)   атрибут
1 Идентификатор 2 констан- да
      та '04'  
2 Наименование на 25 символен да
  компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите по чл. 8 ДОПК      
         
Запис с идентификатор 05
 
Описание Дължина Формат Задължи-
по- на полето (брой   телен
ле   знаци)   атрибут
1 Идентификатор 2 констан- да
      та '05'  
2 Модел на ФУ 30 символен да
  (ЕКАФП/ФПр,      
  ЕСФП)      
3 ЦРУ (Централно 30 символен да - за
  регистриращо     ЕСФП за
  устройство) -     продажба
  за ЕСФП     на течни
        горива
         
Запис с идентификатор 06
 
Описание Дължина Формат Задължи-
по- на полето (брой   телен
ле   знаци)   атрибут
1 Идентификатор 2 констан- да
      та '06'  
2 Бензино-(газо-) 240 символен да - за
  колонки тип     ЕСФП за
        продажба
        на течни
        горива
         
Запис с идентификатор 07
 
Описание Дължина Формат Задължи-
по- на полето (брой   телен
ле   знаци)   атрибут
1 Идентификатор 2 констан- да
      та '07'  
2 № на свидетелство 6 символен да
  от БИМ      
3 Дата на свидетел- 10 дата, да
  ство от БИМ   дд.мм.гггг  
         
Запис с идентификатор 08
 
Описание Дължина Формат Задължи-
по- на полето (брой   телен
ле   знаци)   атрибут
1 Идентификатор 2 констан- да
      та '08'  
2 Индивидуален № 8 символен да
  на ФУ      
3 Индивидуален № 8 цифров да
  на ФП (фискална      
  памет)      
         
Запис с идентификатор 09
 
Описание Дължина Формат Задължи-
по- на полето (брой   телен
ле   знаци)   атрибут
1 Идентификатор 2 констан- да
      та '09'  
2 Наименование на 50 символен да
  сервизната фирма      
3 Адрес на серв. 25 символен да
  фирма:      
  населено място      
4 Ул., № 50 символен да
5 Телефон 15 символен  
         
Запис с идентификатор 10
 
Описание Дължина Формат Задължи-
по- на полето (брой   телен
ле   знаци)   атрибут
1 Идентификатор 2 констан- да
      та '10'  
2 Собствено и фа- 50 символен да
  милно име на сер-      
  визния техник      
         
Запис с идентификатор 11
 
Описание Дължина Формат Задължи-
по- на полето (брой   телен
ле   знаци)   атрибут
1 2 3 4 5
1 Идентификатор 2 констан- да
      та '11'  
2 Дата на издаване 10 дата, да - при
  на свидетелство   дд.мм.гггг издава-
        не на сви-
        детелство
3 Дата на сключва- 10 дата, да - при
  не на договор със   дд.мм.гггг данни за
  сервизната орга-     сключ-
  низация     ване на
        договор
4 Дата на прекратя- 10 дата, да - при
  ване на сервизно-   дд.мм.гггг данни за
  то обслужване     прекра-
        тяване
5 Причина за пре- 1 цифров да - при
  кратяване   стойности: данни за
      '1' - краж- прекра-
      ба на ФУ; тяване
      '2' - загуб-  
      ване на  
      ФУ;  
      '3' - уни-  
      щожаване  
      на ФУ;  
      '0' - всич-  
      ки остана-  
      ли случаи  
         
Запис с идентификатор 99
 
Описание Дължина Формат Задължи-
по- на полето (брой   телен
ле   знаци)   атрибут
1 2 3 4 5
1 Идентификатор 2 констан- да
  за последен запис   та '99'  
  във файла      
         


3. Изисквания към структурата и формата на файла

Всички идентификатори и атрибути на записите в последователност, посочена в т. 2, са задължителни.

Всеки запис (ред) е с фиксирана дължина и завършва със стандартен разделител за край на ред на текстов файл - знак за Carriage Return с последващ знак Line Feed.

Полетата, които участвуват в структурата на записите, са с фиксирана дължина (посочена в т. 2) и между тях няма разделители.

Когато дадено поле е празно (в случаите, когато в описанието по т. 2 не е посочен "задължителен атрибут"), отделените му позиции в записа са запълнени със знак за интервал.

Всички символни полета са ляво подравнени и са допълнени отдясно с интервали до крайната позиция на даденото поле.

Всички данни с посочен условен формат "цифров" са дясно подравнени и допълнени отляво с нули.

Полетата, съдържащи дати, са във формат "дд.мм.гггг".


Приложение № 9 към чл. 19, ал. 1


(Изм. - ДВ, бр. 111 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 27 от 2003 г., в сила от 25.03.2003 г., изм. - ДВ, бр. 64 от 2003 г., в сила от 01.08.2003 г., отм. - ДВ, бр. 64 от 2004 г., в сила от 01.08.2004 г.)


Приложение № 10 към чл. 21, ал. 1


(Изм. - ДВ, бр. 111 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 64 от 2003 г., в сила от 01.08.2003 г., изм. - ДВ, бр. 64 от 2004 г., в сила от 01.08.2004 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2006 г., в сила от 16.03.2006 г., предишно приложение № 10 към към чл. 21, ал. 2, изм. - ДВ, бр. 76 от 2006 г.)ПРОТОКОЛ
за демонтаж на фискална памет
................. г.
 
Днес, ................. г., в .......................................................................,

(час, минути)

 
ЕГН / ЛНЧ /                    
                     
Служебен номер                          
по чл. 84, ал. 3 ДОПК
КОД по БУЛСТАТ
Собственост на ................................................................................................................................................................
(име, адрес за кореспонденция, телефон на задълженото лице)
Представляван от ...........................................................................................................................................................
(трите имена на управителя на фирмата)
Търговски обект ............................................................................................................................................................
(наименование, адрес, телефон на търговския обект)
за фискално устройство модел ...............................................................................................................................................
Пломбиран от ...............................................................................................................................................................
КОД по БУЛСТАТ .............................................................................................................................................................
(фирма производител/вносител, сервизен техник)
Индивидуален номер на фискалното устройство ................................................................................................................................
Индивидуален № на ФП .......................................................................................................................................................
Причина за демонтаж ........................................................................................................................................................
Към датата на протокола, видно от дневника за дневния оборот,
общата сума за периода
от .......................... до ...........................................................................................................................................
е ..........................................................................................................................................................................
(цифром, словом)
в т. ч.
без ДДС (А) ....................................................................................................................................
 
с ДДС (Б) .....................................................................................................................................
 
с ДДС (В) .....................................................................................................................................
Регистрирано от териториална дирекция .......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
(наименование и адрес на компетентната териториална дирекция)
Сервизна фирма ...............................................................................................................................................................
.............................. код по БУЛСТАТ .............................................................................................................................
(наименование и адрес за кореспонденция на сервизната фирма)
......................................................................................................................................................................
(име и телефон на сервизния техник)
Настоящият протокол се изготви в четири екземпляра, от
които по един за тримата представители и един за
БИМ - София
1. .............................................., представител на Териториална
дирекция на НАП, гр. ........................................................................................................................................................
2. .............................................., представител на
сервизна фирма, гр. .....................................................................................................................................................
3. .............................................., собственик на
фискалното устройство .....................................................................................................................................................
 
дата ........................ г.,
град ..............................................................................................................................................................................
=== попълва се от фирмата производител/вносител ===
При разчитане на фискалната памет от .....................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
(фирма производител/вносител)
е прочетена тотална сума за реализиран оборот ..................................................................................................................................
......................................................... лв.
(цифром, словом)
в т. ч.
без ДДС (А) ....................................................................................................................................
 
с ДДС (Б) .....................................................................................................................................
 
с ДДС (В) .....................................................................................................................................
дата ........................ г.
Подпис и печат: .......................................................................
град ....................................................................................
(фирма произво-
  дител/вносител)
   


Приложение № 11 към чл. 41, ал. 1


(Изм. - ДВ, бр. 111 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 64 от 2003 г., отм. - ДВ, бр. 64 от 2004 г., в сила от 01.08.2004 г.)


Приложение № 12 към чл. 41, ал. 1


(Изм. - ДВ, бр. 111 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 64 от 2003 г., отм. - ДВ, бр. 64 от 2004 г., в сила от 01.08.2004 г.)


Приложение № 13 към чл. 21, ал. 14


(Ново - ДВ, бр. 64 от 2004 г., в сила от 01.08.2004 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 18 от 2006 г., в сила от 01.04.2006 г., изм. - ДВ, бр. 76 от 2006 г.)


Формат и параметри на данните, предавани от фирмите производители/вносители на ФУ в ТД на Националната агенция за приходите


II. Общи положения

За периода, определен в наредбата, данните от разчитане на фискалните памети от фирмите производители/вносители на ФУ, както и данните за фискалните памети, които не са могли да се разчетат, се представят в текстов файл FISKAL.PRV, стандарт ASCII, MS - DOS.

Файлът започва с идентификационен запис, след който следват записите с данни за всяка разчетена, респ. неразчетена фискална памет. Файлът завършва със запис за край на файл. Всички записи започват с фиксиран идентификатор - константа, който е задължителен.

2. Общо описание на файл FISKAL.PRVИден- Общо описание на записа  
за- тифи- (структурата и формата на  
пис катор отделните записи са  
    дадени в т. 2)  
1 00 Данни за фирмата, разчела идентифика-
    фискалните памети, отче- ционен запис
    тен период и брой записи за файла
    за фискални памети в пре-  
    давания файл  
2 01 Данни от разчитането на запис за 1-ва
    фискална памет, респек- фискална
    тивно за неразчетена фис- памет
    кална памет  
... ... ... ...
... ... ... ...
... ... ... ...
... 01 Данни от разчитането на запис за пос-
    фискална памет, респек- ледна фискал-
    тивно за неразчетена фис- на памет
    кална памет  
  99 Запис за край на файл последен за-
      пис във файла
       


Когато за периода няма данни от разчитане на фискални памети, вкл. данни за неразчетени такива, фирмата производител/вносител подава в ТД на Националната агенция за приходите файла FISKAL.PRV със следното съдържание:


Иден- Общо описание на записа  
за- тифи- (структурата и формата на  
пис катор отделните записи са  
    дадени в т. 2)  
1 00 Данни за фирмата, разчела идентифика-
    фискалните памети, отчетен ционен запис
    период и брой записи за фис- за файла
    кални памети в предавания  
    файл  
2 99 Запис за край на файл последен за-
      пис във файла
       


2. (изм. и доп. - ДВ, бр. 18 от 2006 г., в сила от 01.04.2006 г., изм. - ДВ, бр. 76 от 2006 г.) Структура и формат на записите във файл FISKAL.PRV


Запис с идентификатор 00
 
Описание Дължина Формат Задължи-
по- на полето (брой   телен
ле   знаци)   атрибут
1 2 3 4 5
1 Идентификатор 2 констан- да
  за начало на файл   та '00'  
2 резервирано 10 символен празно
      (10 цифри)  
3 БУЛСТАТ на фир- 9 символен да
  мата, разчела фис-   (9 цифри)  
  калните памети      
4 Наименование на 50 символен да
  фирмата, разчела      
  фискалните памети      
5 Адрес - населено 80 символен да
  място, ул. №, ж.к.      
6 Телефон 15 символен  
7 e-mail 30 символен  
8 Период, за който 10 дата, да
  се отнасят данни-   дд.мм.гггг  
  те - начална дата      
9 Крайна дата 10 дата, да
      дд.мм.гггг  
10 Брой фискални 4 цифров да
  памети, за които      
  се подават запи-      
  си във файла      
         
Запис с идентификатор 01
 
Описание Дължина Формат Задължи-
по- на полето (брой   телен
ле   знаци)   атрибут
1 Идентификатор 2 констан- да
      та '01'  
2 Модел на ФУ 30 символен да
  (ЕКАФП/ФПр,      
  ЕСФП)      
3 № на свидетелст- 6 символен да
  во от БИМ      
4 Дата на свидетел- 10 дата, да
  ство от БИМ   дд.мм.гггг  
5 Индивидуален № 8 символен да
  на ФУ      
6 Индивидуален № 8 цифров да
  на ФП (фискална      
  памет)      
7 Флаг за разчетена 1 цифров да
  фискална памет   стойности:  
      '1' - при  
      разчетена  
      ФП  
      '0' - при не-  
      разчетена  
      ФП  
8 Дата на първи блок 10 дата, да - при
  във ФП   дд.мм.гггг разче-
        тена ФП
9 Дата на последен 10 дата, да - при
  блок във ФП   дд.мм.гггг разче-
        тена ФП
10 Прочетена тотална 15 вкл. цифров да - при
  сума за реализиран дес. (2 знака разче-
  оборот точка "." след тена ФП
      дес. т.)  
11. в т.ч. без ДДС (А) 15 вкл. цифров да - при
    дес. (2 знака разче-
    точка "." след тена ФП
      дес.т.)  
12. в т.ч. с ДДС (Б) 15 вкл. цифров да - при
    дес. (2 знака разче-
    точка "." след тена ФП
      дес.т.)  
13. в т.ч. с ДДС (В) 15 вкл. цифров да - при
    дес. (2 знака разче-
    точка "." след тена ФП
      дес.т.) за ЕСФП
14. ЕГН на соб- 10 символен да (когато
  ственика   (10 цифри) собствени-
  на ФУ     кът е физи-
        ческо лице,
        което не
        е ЕТ)
15. БУЛСТАТ на 9 символен да
  собственика   (9 цифри)  
  на ФУ      
         


Забележка. Кодът по БУЛСТАТ на лице по чл. 2, което е физическо лице и не е едноличен търговец по смисъла на Търговския закон, е 10-значен и съвпада с единния граждански номер (ЕГН), съответно с личния номер на чужденец (ЛНЧ), във всички останали (включително - клонове и поделения) случаи лицата по чл. 2 се идентифицират с 9-значен код по БУЛСТАТ.


Запис с идентификатор 99
 
Описание Дължина Формат Задължи-
по- на полето (брой   телен
ле   знаци)   атрибут
1. Идентификатор 2 констан- да
  за последен запис   та '99'  
  във файла      
         


3. Изисквания към структурата и формата на файла

Всички идентификатори и атрибути на записите в последователност, посочена в т. 2, са задължителни.

Всеки запис (ред) е с фиксирана дължина и завършва със стандартен разделител за край на ред на текстов файл - знак за Carriage Return с последващ знак Line Feed.

Полетата, които участват в структурата на записите, са с фиксирана дължина (посочена в т. 2) и между тях няма разделители.

Когато дадено поле е празно (в случаите, когато в описанието по т. 2 не е посочен "задължителен атрибут"), отделените му позиции в записа са запълнени със знак за интервал.

Всички символни полета са ляво подравнени и са допълнени отдясно с интервали до крайната позиция на даденото поле.

Всички данни с посочен условен формат "цифров" са дясно подравнени и допълнени отляво с нули. В записите с идентификатори "01" (данни за разчетени фискални памети ) цифровите полета съдържат стойност с 2 знака след десетичната точка и имат следния задължителен формат: 999999999999.99.

Полетата, съдържащи дати, са във формат "дд.мм.гггг".


Промени настройката на бисквитките