Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 91 от 2.XI

НАРЕДБА ЗА ТАКСИТЕ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЛЕТИЩАТА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ И ЗА АЕРОНАВИГАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

НАРЕДБА ЗА ТАКСИТЕ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЛЕТИЩАТА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ И ЗА АЕРОНАВИГАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

В сила от 01.01.1999 г.
Приета с ПМС № 280 от 23.12.1998 г.

Обн. ДВ. бр.2 от 8 Януари 1999г., изм. ДВ. бр.15 от 22 Февруари 2000г., изм. ДВ. бр.9 от 30 Януари 2001г., изм. ДВ. бр.62 от 13 Юли 2001г., изм. ДВ. бр.19 от 19 Февруари 2002г., изм. ДВ. бр.16 от 18 Февруари 2003г., изм. ДВ. бр.32 от 20 Април 2004г., изм. ДВ. бр.71 от 13 Август 2004г., изм. ДВ. бр.15 от 15 Февруари 2005г., изм. ДВ. бр.96 от 30 Ноември 2005г., изм. ДВ. бр.22 от 14 Март 2006г., изм. ДВ. бр.1 от 5 Януари 2007г., изм. ДВ. бр.25 от 23 Март 2007г., изм. ДВ. бр.34 от 1 Април 2008г., изм. ДВ. бр.92 от 24 Октомври 2008г., изм. ДВ. бр.28 от 13 Април 2010г., изм. ДВ. бр.20 от 11 Март 2011г., изм. ДВ. бр.107 от 31 Декември 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.94 от 30 Ноември 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.38 от 23 Април 2013г., доп. ДВ. бр.41 от 16 Май 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.67 от 12 Август 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.45 от 19 Юни 2015г., изм. ДВ. бр.11 от 9 Февруари 2016г., изм. ДВ. бр.21 от 10 Март 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.102 от 22 Декември 2017г., изм. ДВ. бр.20 от 6 Март 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.46 от 11 Юни 2019г., изм. и доп. ДВ. бр.46 от 19 Май 2020г., изм. и доп. ДВ. бр.91 от 2 Ноември 2021г.

Раздел I.
Общи положения

Чл. 1. (1) (Предишен текст на чл. 1 - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 30.11.2012 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2021 г., в сила от 02.11.2021 г.) С наредбата се определят размерът на таксите за използване на летищата за обществено ползване и за аеронавигационно обслужване в Република България, редът и случаите, при които те се събират, с изключение на случаите по ал. 2.

(2) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 30.11.2012 г., доп. - ДВ, бр. 67 от 2014 г., в сила от 12.08.2014 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2017 г., изм. - ДВ, бр. 46 от 2019 г., в сила от 01.01.2019 г., изм. - ДВ, бр. 46 от 2020 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2021 г., в сила от 02.11.2021 г.) Размерът на таксите за използване на летището с годишен трафик над 5 милиона превозени пътници или на летището с най-голям брой пътнически превози на територията на Република България се определя с решение на летищния оператор или главния директор на Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" при спазване на процедурата по чл. 122е - 122с от Закона за гражданското въздухоплаване.

(3) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 30.11.2012 г.) Таксите по ал. 2 се определят по методиката съгласно приложение № 1.

(4) (Нова - ДВ, бр. 102 от 2017 г.) Право да подават жалба срещу решението на летищния оператор по чл. 122к, ал. 1 от Закона за гражданското въздухоплаване (ЗГВ) имат ползвател или сдружение на ползватели на съответното летище, както и упълномощени от ползватели на летището или от сдружения на ползватели на летището лица. В пълномощното на упълномощените лица е необходимо да се съдържа изявление, че имат право да обжалват решението на летищния оператор пред главния директор на Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" и да участват във всяка от фазите на процедурата по чл. 122к - 122р ЗГВ.

Чл. 1а. (Нов - ДВ, бр. 67 от 2014 г., в сила от 12.08.2014 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2017 г.) Летищният оператор на летището с годишен трафик над 5 милиона превозени пътници или летищният оператор на летището с най-голям брой пътнически превози на територията на Република България предоставя всеки месец на независимия надзорен орган по чл. 16д, ал. 1 от ЗГВ средствата, събрани като част от летищните такси по чл. 120, ал. 1 от закона, за изпълнение на функциите му.


Чл. 2. (1) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2001 г., в сила от 13.07.2001 г.) Физическите или юридическите лица, наричани по-нататък "превозвачи", ползващи въздушното пространство и/или летищата за обществено ползване, декларират пред Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" и пред Държавно предприятие "Ръководство на въздушното движение" данните за експлоатираните от тях въздухоплавателни средства по тип, модификация, регистрационни знаци, максимално излетно тегло и шумови характеристики.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 9 от 2001 г., в сила от 01.01.2001 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 30.11.2012 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 102 от 2017 г.) Лицата по ал. 1 са длъжни да декларират като максимално излетно тегло максималната стойност на данните за максимално излетно тегло, определено в удостоверението за съответствие с нормите за авиационен шум (noise certificate) или в ръководството за летателна експлоатация. Когато въздухоплавателното средство има няколко сертифицирани максимални излетни тегла, за определяне на размера на таксите се взема определеното в удостоверението за съответствие с нормите за авиационен шум, издадено от въздухоплавателната администрация на страната, в която е регистрирано въздухоплавателното средство.

(3) Лицата по ал. 1 декларират и името и пълния си адрес, както и името и пълния адрес на органа или на лицето, упълномощено да плати.

(4) Данните по ал. 1, 2 и 3 се предоставят при съгласуване на сезонните разписания, на чартърни и други полети, а при изменение-в 10-дневен срок преди промяната.

(5) В случаите, когато данните по ал. 1, 2, 3 и 4 не са декларирани предварително или ако командирът на въздухоплавателното средство не е в състояние да ги документира, съответните такси се изчисляват на базата на максималното излетно тегло на най-тежката категория от дадения тип въздухоплавателно средство.


Чл. 3. (1) В летищата за обществено ползване се събират такси за:

1. кацане на въздухоплавателните средства;

2. паркиране;

3. (изм. - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 30.11.2012 г.) пътници;

4. (нова - ДВ, бр. 1 от 2007 г., в сила от 22.12.2006 г.) ползване на пътнически ръкав;

5. (нова - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 30.11.2012 г.) сигурност;

6. (нова - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 30.11.2012 г.) шум (екологична).

(2) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2001 г., в сила от 13.07.2001 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2007 г.) За аеронавигационно обслужване на въздушното движение се събират:

1. (доп. - ДВ, бр. 25 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 30.11.2012 г.) такси за използване на радионавигационни средства и полетно обслужване в зоните и районите на летищата;

2. (доп. - ДВ, бр. 25 от 2007 г.) пътни такси за прелитане в обслужваното въздушно пространство на Република България.

(3) (Доп. - ДВ, бр. 38 от 2013 г., в сила от 01.01.2013 г.) Таксите по ал. 1 се заплащат от превозвача или от собственика на въздухоплавателното средство, ако той не посочи превозвач.

(4) (Нова - ДВ, бр. 38 от 2013 г., в сила от 01.01.2013 г.) Таксите по ал. 2 се заплащат от оператора на въздухоплавателното средство по времето, когато е изпълняван полетът. Ако самоличността на оператора е неизвестна, собственикът на въздухоплавателното средство се счита за оператор, освен ако той не докаже кое друго лице е било оператор. Обозначението по Международната организация за гражданско въздухоплаване (ИКАО) или всяко друго признато обозначение при идентифициране на полета се използва за установяване самоличността на оператора на въздухоплавателното средство.


Чл. 4. (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 30.11.2012 г., изм. - ДВ, бр. 38 от 2013 г., в сила от 01.01.2013 г.) От заплащане на таксите по чл. 3, ал. 1, т. 1, 2, 5 и 6 се освобождават:

1. въздухоплавателни средства, изпълняващи полети за търсене и спасяване;

2. въздухоплавателни средства, провеждащи полети с хуманитарни цели;

3. държавни въздухоплавателни средства, когато изпълняват държавни полети;

4. (отм. - ДВ, бр. 62 от 2001 г., в сила от 13.07.2001 г.)

5. въздухоплавателни средства, търпящи бедствие или подложени на незаконна намеса;

6. (отм. - ДВ, бр. 107 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.)

7. въздухоплавателни средства, използвани за облитане на аеронавигационните съоръжения;

8. въздухоплавателни средства, които са върнати на летището поради технически причини или поради неблагоприятни метеорологични условия, когато полетът е извършен с излитане и кацане на едно и също летище без междинно кацане на друго летище;

9. въздухоплавателни средства в особени случаи, определени с акт на Министерския съвет.


Чл. 5. (1) (Изм. - ДВ, бр. 25 от 2007 г.) За дължимите такси по чл. 3, ал. 1 и 2 се издава фактура.

(2) Във фактурата по ал. 1 се посочва срокът за плащане, който е 30 дни, считано от датата на издаване на фактурата.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 30.11.2012 г.) Фактурата се издава от:

1. летищната администрация от името на Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" - за таксите по чл. 3, ал. 1;

2. летищната администрация от името на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията в случаите на международен договор, ратифициран, обнародван и влязъл в сила за Република България, и при условията, определени в него за събиране на таксите - за таксите по чл. 3, ал. 1;

3. концесионера, когато за гражданското летище за обществено ползване е предоставена концесия, при условие че събирането на таксите от концесионера е предвидено в концесионния договор в съответствие с решението на Министерския съвет за предоставяне на концесия - за таксите по чл. 3, ал. 1;

4. летищния оператор на летището с годишен трафик над 5 милиона превозени пътници или от летищния оператор на летището с най-голям брой пътнически превози на територията на Република България от името на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията - за таксите по чл. 3, ал. 1;

5. (В сила от 01.01.2013 г.) Държавно предприятие "Ръководство на въздушното движение" - за таксите по чл. 3, ал. 2, т. 1 за въздухоплавателни средства с максимално излетно тегло, по-малко от 2,0 т;

6. (В сила от 01.01.2013 г.) бюрото за събиране на пътните такси към Евроконтрол - за таксите по чл. 3, ал. 2, т. 1 за въздухоплавателни средства с максимално излетно тегло, равно или по-голямо от 2,0 т, и таксите по чл. 3, ал. 2, т. 2.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2001 г., в сила от 13.07.2001 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 30.11.2012 г.) Таксите по чл. 3, ал. 1 за нерегулярните (епизодичните) полети се заплащат от командира на въздухоплавателното средство, преди излитането, на летищната администрация, която издава фактурата и в 5-дневен срок превежда на Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" или лицата по ал. 3, т. 2, 3 или 4 получените суми.

(5) (Нова - ДВ, бр. 91 от 2021 г., в сила от 02.11.2021 г.) За преодоляване на последиците от извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., за периода от 1 май 2020 г. до 31 декември 2020 г. във фактурата по ал. 1 за таксите по чл. 3, ал. 2, т. 1 се посочва срокът за плащане, който е 8 месеца считано от датата на издаване на фактурата.


Чл. 6. (1) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2013 г., в сила от 01.01.2013 г.) Във фактурата по чл. 5, ал. 1 се посочва и срокът за рекламация, който е:

1. 30 дни считано от датата на издаване на фактурата за дължимите такси по чл. 3, ал. 1 и ал. 2, т. 1 за въздухоплавателни средства с максимално излетно тегло, по-малко от 2,0 т;

2. 60 дни считано от датата на издаване на фактурата за дължимите такси по чл. 3, ал. 2, т. 1 за въздухоплавателни средства с максимално излетно тегло, равно или по-голямо от 2,0 т, както и по чл. 3, ал. 2, т. 2.

(2) Рекламация, предявена след датата, посочена във фактурата, не подлежи на разглеждане.

(3) Рекламацията се предявява пред лицето, издало фактурата по чл. 5, ал. 3.

(4) Рекламации на отделни полети не са основание за отказ за плащане на дължимите суми. При признаване на рекламациите за основателни сумите по тях се приспадат от следващите плащания.


Чл. 7. (1) (Изм. - ДВ, бр. 19 от 2002 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 30.11.2012 г.) При неспазване на определените във фактурата срокове за плащане таксите се събират с дължимата законна лихва за всеки просрочен ден:

1. за таксите по чл. 3, ал. 1;

2. (В сила от 01.01.2013 г.) за таксите по чл. 3, ал. 2, т. 1 за въздухоплавателни средства с максимално излетно тегло, по-малко от 2,0 т.

(2) (Нова - ДВ, бр. 19 от 2002 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 16 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г., изм. - ДВ, бр. 32 от 2004 г., в сила от 01.01.2004 г., изм. - ДВ, бр. 15 от 2005 г., в сила от 01.01.2005 г., изм. - ДВ, бр. 22 от 2006 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 34 от 2008 г., в сила от 01.01.2008 г., отменено изменението от бр. 25 от 2007 г. в частта "влиза в сила от 1 януари 2007 г." с Решение № 5551 от 14.05.2008 г. на ВАС - ДВ, бр. 92 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 28 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г., изм. - ДВ, бр. 20 от 2011 г., в сила от 01.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г., изм. - ДВ, бр. 38 от 2013 г., в сила от 01.01.2013 г., изм. - ДВ, бр. 67 от 2014 г., в сила от 01.01.2014 г., изм. - ДВ, бр. 45 от 2015 г., в сила от 01.01.2015 г., изм. - ДВ, бр. 11 от 2016 г., в сила от 01.01.2016 г., изм. - ДВ, бр. 21 от 2017 г., в сила от 01.01.2017 г., изм. - ДВ, бр. 20 от 2018 г., в сила от 01.01.2018 г., изм. - ДВ, бр. 46 от 2019 г., в сила от 01.01.2019 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 91 от 2021 г., в сила от 01.01.2020 г.) При неспазване на срока за плащане на таксите по чл. 3, ал. 2, т. 1 за въздухоплавателни средства с максимално излетно тегло, равно или по-голямо от 2,0 т, и таксата по чл. 3, ал. 2, т. 2 се дължи лихва, чийто годишен размер:

1. (нова - ДВ, бр. 91 от 2021 г., в сила от 01.01.2020 г.) за периода от 1 януари 2020 г. до 31 декември 2020 г. е 9,72 на сто;

2. (нова - ДВ, бр. 91 от 2021 г., в сила от 01.01.2021 г.) за периода от 1 януари 2021 г. до 31 декември 2021 г. е 9,67 на сто.

(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 19 от 2002 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 28 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.) При заплащане на таксите от фактурата по чл. 5, ал. 1 след срока, посочен в чл. 5, ал. 2, получателят издава известие за лихва за просрочие към датата на плащане, която превозвачите са длъжни да платят.

(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 19 от 2002 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) При закъснения в плащането по фактурите, издадени по чл. 5, ал. 3, т. 5, длъжникът погасява първо задължението за таксата и след това - за лихвите по чл. 7, ал. 1.

(5) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) При закъснения в плащането по фактурите, издадени по чл. 5, ал. 3, т. 6, длъжникът погасява задълженията си съгласно Условията за прилагане на системата за пътни такси и условията за плащане - документ YY.60.02 на Евроконтрол.

(6) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 19 от 2002 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 28 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г., предишна ал. 5 - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) Платците на фактурите/известие за лихва за просрочие са длъжни да превеждат дължимите суми (такси и лихви) по банков път по банковата сметка, посочена във фактурата/известието за лихва за просрочие.

(7) (Нова - ДВ, бр. 41 от 2014 г.) При разсрочване или отсрочване на таксите по чл. 3, ал. 1 се начислява лихвата, приложима при разсрочването или отсрочването на публични задължения.


Чл. 8. (1) Превозвачите, които са български физически и юридически лица, заплащат таксите в левове по централния курс на Българската народна банка за деня на плащане, включително за наети от тях въздухоплавателни средства.

(2) Превозвачите, които не са български физически или юридически лица, заплащат таксите в конвертируема валута и в случаите, когато ползват въздухоплавателно средство-собственост на български физически или юридически лица.

(3) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) Превозвачите заплащат таксите по чл. 3, ал. 2, както следва:

1. за фактурите, издадени по чл. 5, ал. 3, т. 5, и известията за лихви по чл. 7, ал. 3 - във валутата BGN или EUR, посочена в съответната фактура и известие за лихва по посочените банкови сметки;

2. за фактурите, издадени по чл. 5, ал. 3, т. 6 - съгласно чл. 2.1 от Споразумението между Европейската организация за безопасност на въздухоплаването (Евроконтрол) и Република България относно такси за аеронавигационно обслужване в зоните и районите на летищата.


Чл. 9. (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 30.11.2012 г.) При съвместно провеждане на полети от двама или повече превозвачи, включително и при чартърни полети, таксите се заплащат от въздушния превозвач или авиационния оператор, който е заявил полета.


Раздел II.
Такса за кацане

Чл. 10. (1) Превозвачите заплащат такса за всяко кацане на летище в Република България.

(2) Размерът на таксата се изчислява въз основа на максималното излетно тегло на даденото въздухоплавателно средство, като всяка част от тон тегло се закръглява нагоре на цял тон.

(3) Задължението за заплащане на такса за кацане възниква от момента на допиране на въздухоплавателното средство на земята.

(4) В таксата за кацане са включени разходите по:

1. поддържането на летателното поле и развитието на инфраструктурата на летището;

2. ограничаването и отстраняването на препятствията;

3. (изм. - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 30.11.2012 г.) поддържането на визуалните аеронавигационни средства;

4. аварийно-спасителното и противопожарното осигуряване на полетите на територията на летището и в неговата околност;

5. (отм. - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 30.11.2012 г.)

6. (отм. - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 30.11.2012 г.)

7. управлението на движението на територията на летището;

8. координацията между различните ведомства и предприятия във връзка с използването на летището;

9. оборудването и инсталациите за електроснабдяване;

10. опростяването на формалностите в летището;

11. (изм. - ДВ, бр. 15 от 2000 г., доп. - ДВ, бр. 1 от 2007 г., в сила от 22.12.2006 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 30.11.2012 г.) престоя на въздухоплавателното средство за превоз на пътници и поща до 3 часа на перонна местостоянка или на контактна перонна местостоянка и на въздухоплавателното средство за превоз на товари до 6 часа на перонна местостоянка;

12. (доп. - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 30.11.2012 г.) административните разходи, свързани с такса за кацане.


Чл. 11. (1) (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2021 г., в сила от 02.11.2021 г.) Размерът на таксата за кацане на отделните летища се определя в съответствие с приложения № 1, 2, 3 и 4.

(2) Такса за кацане не се събира в случаите, когато въздухоплавателни средства изпълняват полети за:

1. (отм. - ДВ, бр. 28 от 2010 г., в сила от 13.04.2010 г.)

2. проверка на техническата и летателната им годност (облитане);

3. оказване на спешна медицинска помощ.

(3) Размерът на таксата за кацане се увеличава със:

1. двадесет и пет на сто - при кацане в събота, в неделя и на официални празници;

2. двадесет и пет на сто - при кацане от 22,00 до 6,00 часа;

3. десет на сто - при кацане в ден или в часов интервал "пик", обявен за съответното летище в Сборника за аеронавигационна информация и публикация на Република България.

(4) (Нова - ДВ, бр. 15 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2021 г., в сила от 02.11.2021 г.) Превозвачите заплащат еднократно такса за кацане при изпълнение на тренировъчни полети независимо от броя на фактическите излитания и кацания на едно и също въздухоплавателно средство в рамките на едно денонощие на едно и също летище. Размерът на таксата за кацане при тренировъчен полет на отделните летища е равен на размера на таксата за кацане при вътрешен полет, определен в съответствие с приложения № 1, 2, 3 и 4.

(5) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 30.11.2012 г.) Определянето на таксата по чл. 10 за летището с годишен трафик над 5 милиона превозени пътници или за летището с най-голям брой пътнически превози на територията на Република България се извършва по методиката съгласно приложение № 1. За това летище не се прилага ал. 3.


Раздел III.
Такса за паркинг

Чл. 12. (1) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 30.11.2012 г.) Превозвачите заплащат такса паркинг.

(2) В таксата за паркинг са включени разходите по:

1. (изм. - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 30.11.2012 г.) осигуряването на съоръжения за престоя на местостоянка на въздухоплавателното средство;

2. (изм. - ДВ, бр. 1 от 2007 г., в сила от 22.12.2006 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 30.11.2012 г.) използването на перонна местостоянка, на контактна местостоянка или на местостоянка за дългосрочен престой на въздухоплавателното средство.

3. (отм. - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 30.11.2012 г.)

(3) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2001 г., в сила от 13.07.2001 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 30.11.2012 г.) Летищната администрация може да отказва паркинг за определени периоди или паркинг за базиране, когато липсват площи или възможност за осигуряване на безопасността на движението, за което уведомява превозвача и Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация", която издава съответно предписание.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2001 г., в сила от 13.07.2001 г.) Превозвачът, на когото е отказано базиране, в срок 24 часа е длъжен да изпълни предписанията на Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" и да премести въздухоплавателните си средства на друго летище.


Чл. 13. (1) Такса за паркинг не се събира в случаите, когато излитането на въздухоплавателни средства се задържа поради:

1. (доп. - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 30.11.2012 г.) мероприятия, свързани с безопасността и/или сигурността на полета;

2. форсмажорни причини;

3. оказване на спешна медицинска помощ.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2021 г., в сила от 02.11.2021 г.) Размерът на таксата за паркинг над безплатния престой по чл. 10, ал. 4, т. 11 се определя в съответствие с приложения № 1, 2, 3 и 4.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2021 г., в сила от 02.11.2021 г.) Размерът на таксата за паркинг при базиране на летища, които са базови за даден превозвач (постоянно и временно), е определен в съответствие с приложения № 1, 2, 3 и 4.

(4) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 30.11.2012 г.) Размерът на таксата по чл. 12, ал. 1 за летището с годишен трафик над 5 милиона превозени пътници или за летището с най-голям брой пътнически превози на територията на Република България се определя по методиката съгласно приложение № 1.


Чл. 14. (1) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 30.11.2012 г.) Такса за паркинг при базиране на въздухоплавателни средства (постоянно и временно) се заплаща от превозвачите при наличието на писмено съгласие между тях и летищната администрация за базиране на дадено въздухоплавателно средство.

(2) Летищната администрация (упълномощеното летищно предприятие) може да даде съгласие за базиране на даден превозвач на даденото летище само след получаване на предварително писмено съгласие от Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация".

(3) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2001 г., в сила от 13.07.2001 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 30.11.2012 г.) Съгласието за базиране между превозвач и летищната администрация и неговото изменение се регистрират в Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация".

(4) В съгласието за базиране се определят типът, регистрационният знак на въздухоплавателното средство и периодът за базиране.

(5) (Отм. - ДВ, бр. 15 от 2000 г.)

(6) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 30.11.2012 г.) Разпоредбите на ал. 1 - 4 не се прилагат за летището с годишен трафик над 5 милиона превозени пътници или за летището с най-голям брой пътнически превози на територията на Република България.


Раздел III "а".
Такса за ползване на пътнически ръкав (Нов - ДВ, бр. 1 от 2007 г., в сила от 22.12.2006 г.)

Чл. 14а. (Нов - ДВ, бр. 1 от 2007 г., в сила от 22.12.2006 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2021 г., в сила от 02.11.2021 г.) Превозвачите заплащат такса за ползване на пътнически ръкав.

(2) В таксата за ползване на пътнически ръкав са включени разходите по:

1. ползване на съоръжението;

2. осигуряване и ползване на система за водене и позициониране на въздухоплавателно средство;

3. ползване на фиксираното наземно електрозахранване;

4. предоставяне на прекондициониран въздух.

(3) За ползването на пътнически ръкав при пристигане или преди заминаване на въздухоплавателното средство се заплаща таксата по ал. 1, като времето на ползване при пристигане се събира с времето на ползване преди заминаване и таксата се начислява на базата на така полученото общо време на ползване. Времето, през което не се ползва пътническият ръкав, не се включва в общото време на ползване и не се таксува.

(4) За престой на въздухоплавателно средство на контактна стоянка без ползване на пътнически ръкав се заплаща само такса за паркинг.

(5) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 30.11.2012 г.) Таксата за ползване на пътнически ръкав на летището с годишен трафик над 5 милиона превозени пътници или на летището с най-голям брой пътнически превози на територията на Република България се определя по методиката съгласно приложение № 1.


Раздел IV.
Такса за обслужване на пътници

Чл. 15. (1) Превозвачът заплаща такса за всеки пътник, започващ пътуване от летищата на Република България.

(2) Таксата за обслужване на пътници включва използването от пътниците на:

1. пътническите и общите чакални и другите помещения за обслужване на пътниците, осигурени с необходимите съоръжения;

2. (отм. - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 30.11.2012 г.)

3. осигуряването на специални съоръжения за безопасност;

4. квалифициран персонал по въпросите на безопасността;

5. предоставянето на възможност за ползване срещу съответното заплащане на поща, телеграф, магазини, заведения, банки и др.;

6. административните разходи;

7. (нова - ДВ, бр. 1 от 2007 г., в сила от 22.12.2006 г.) средства и персонал за обща информация за движението на полетите.

(3) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 30.11.2012 г.) Таксата по ал. 1 на летището с годишен трафик над 5 милиона превозени пътници или на летището с най-голям брой пътнически превози на територията на Република България се определя по методиката съгласно приложение № 1.

(4) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 30.11.2012 г.) При изпълнение на полети, пренасочени към друго летище поради неблагоприятни метеорологични условия или по други причини, превозвачът заплаща таксата за пътници на летищната администрация на летището, от което излита въздухоплавателното средство, независимо от това дали пътниците са регистрирани за полета на летището, от което е трябвало да започне тяхното пътуване.

(5) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 30.11.2012 г.) В случаите по ал. 4 не се събира такса за пътници от летищната администрация на летището, от което е пренасочен полетът и е трябвало пътниците да започнат пътуването.


Чл. 16. (1) Такса за обслужване на пътници не се събира в случаите, когато пътниците са:

1. деца до 2-годишна възраст;

2. транзитни;

3. (отм. - ДВ, бр. 1 от 2007 г., в сила от 06.04.2007 г.)

4. пътуващи с въздухоплавателните средства по чл. 4.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 30.11.2012 г.) Размерът на таксата за обслужване на пътници, заплащана от превозвача, е определен в т. 3 от приложения № 2, 3 и 4.


Раздел IV "а".
Такса за сигурност (Нов - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 30.11.2012 г.)

Чл. 16а. (Нов - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 30.11.2012 г.) (1) Превозвачът заплаща такса за сигурност, която включва разходите за:

1. осигуряване и контрол на пропускателния режим в обществените зони и зоните с ограничен достъп;

2. патрулиране и наблюдение в обществените зони и зоните с ограничен достъп;

3. доставка, поддръжка и експлоатация на оборудване за проверка по сигурността на пътнически багажи, превозвани в товарните отделения на въздухоплавателно средство, както и на пътниците и техните ръчни багажи, превозвани в пътническата кабина на въздухоплавателното средство;

4. доставка, техническа поддръжка и осигуряване на оборудване за проверка по сигурността на стоки, предназначени за летище;

5. защита, наблюдение и патрулиране на въздухоплавателно средство, паркирано на перона, защита и наблюдение на регистриран багаж, товари и поща в рамките на общите основни стандарти за летищна сигурност;

6. съоръжения за видеонаблюдение;

7. осигуряване и поддръжка на периметрови пътища и периметрова ограда;

8. персонал, включително обучение, сертифициране и лицензиране;

9. административни разходи, относими към таксата за сигурност.

(2) Таксата по ал. 1 за летището с годишен трафик над 5 милиона превозени пътници или за летището с най-голям брой пътнически превози на територията на Република България се определя по методиката съгласно приложение № 1.


Раздел IV "б".
Такса за шум (екологична) (Нов - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 30.11.2012 г.)

Чл. 16б. (Нов - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 30.11.2012 г.) (1) Летищната такса за шум (екологична) покрива разходите за мероприятия по ограничаване на вредните въздействия върху околната среда - шум, газови емисии, опазване на почвите, водите и въздуха в района на летището.

(2) Таксата се определя в зависимост от максималното излетно тегло и индивидуалните шумови характеристики на въздухоплавателното средство.

(3) Превозвачите заплащат такса за шум (екологична), която включва разходите за:

1. поддръжка и експлоатация на система за мониторинг на авиационния шум;

2. изпълнение на мерки за намаляване въздействието на авиационния шум върху близко разположените до летището жилищни райони;

3. разработване на стратегически шумови карти и планове за действие;

4. изпълнение на плановете за действие за намаляване на шума;

5. изпълнение на мероприятия по ограничаване вредните въздействия върху околната среда, опазване на почвите, водите и въздуха;

6. дейности по намаляване на емисиите въглероден диоксид;

7. персонал, включително обучение, сертифициране и лицензиране;

8. административни разходи, относими към таксата за шум (екологична).

(4) Таксата по ал. 1 за летището с годишен трафик над 5 милиона превозени пътници или за летището с най-голям брой пътнически превози на територията на Република България се определя по методиката съгласно приложение № 1.


Раздел V.
Такси за аеронавигационно обслужване (Загл. изм. - ДВ, бр. 62 от 2001 г., в сила от 13.07.2001 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2007 г.)

Чл. 17. (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2001 г., в сила от 13.07.2001 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2007 г.) Превозвачите заплащат пътна такса за аеронавигационно обслужване при прелитане на въздухоплавателните средства над територията или над участък от територията, или през делегираното въздушно пространство на Република България по силата на международни договори и/или такса за аеронавигационно обслужване в зоната на летищата на Република България.


Чл. 18. (1) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2001 г., в сила от 13.07.2001 г.) Пътната такса за аеронавигационно обслужване при прелитане включва:

1. осигуряването и използването на аеронавигационните средства;

2. управлението и контрола на полетите при прелитане на въздухоплавателните средства;

3. (нова - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 01.01.2012 г.) аеронавигационната и метеорологичната информация;

4. (доп. - ДВ, бр. 25 от 2007 г., предишна т. 3, изм. - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 01.01.2012 г.) административните разходи, включително извършените разходи от националния надзорен орган по чл. 16в от Закона за гражданското въздухоплаване.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2001 г., в сила от 13.07.2001 г.) Размерът на пътната такса за аеронавигационно обслужване при прелитане за даден полет (R1) се определя по следната формула:

R1 = t1 x n1,

където:

R1 е размерът на таксата;

t1 - размерът на осреднената таксова единица;

n1 - броят на обслужените единици за даден полет.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 9 от 2001 г., в сила от 01.01.2001 г., изм. - ДВ, бр. 19 от 2002 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 16 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г., изм. - ДВ, бр. 32 от 2004 г., в сила от 01.01.2004 г., изм. - ДВ, бр. 15 от 2005 г., в сила от 01.01.2005 г., изм. - ДВ, бр. 22 от 2006 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 34 от 2008 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 28 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г., изм. - ДВ, бр. 20 от 2011 г., в сила от 01.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 01.01.2012 г., изм. - ДВ, бр. 38 от 2013 г., в сила от 01.01.2013 г., изм. - ДВ, бр. 67 от 2014 г., в сила от 01.01.2014 г., изм. - ДВ, бр. 45 от 2015 г., в сила от 01.01.2015 г., изм. - ДВ, бр. 11 от 2016 г., в сила от 01.01.2016 г., изм. - ДВ, бр. 21 от 2017 г., в сила от 01.01.2017 г., изм. - ДВ, бр. 20 от 2018 г., в сила от 01.01.2018 г., изм. - ДВ, бр. 46 от 2019 г., в сила от 01.01.2019 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 91 от 2021 г., в сила от 01.01.2020 г.) Размерът на осреднената базова таксова единица за прелитане (t1) е равен:

1. (нова - ДВ, бр. 91 от 2021 г., в сила от 01.01.2020 г.) за периода от 1 януари 2020 г. до 31 декември 2020 г. на 28,73 евро;

2. (нова - ДВ, бр. 91 от 2021 г., в сила от 01.01.2021 г.) за периода от 1 януари 2021 г. до 31 декември 2021 г. на 28,90 евро.

(4) Броят на обслужените единици за даден полет с прелитане (n1) се определя по следната формула:

n1 = d x p,

където:

d е променливата за разстояние;

p - променливата за тегло на даденото въздухоплавателно средство.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2013 г., в сила от 01.01.2013 г.) Размерът на променливата за разстояние (d) се определя, като се раздели на сто (100) числото на километрите на ортодромическото разстояние между летището на излитане или точката на вход във въздушното пространство на Република България и първото летище на кацане или точката на изход от въздушното пространство на Република България. Указаните точки на вход и изход са точките, в които се пресичат хоризонталните граници на съответната зона за таксуване от маршрута, описан в полетния план. Полетният план включва каквито и да са промени на първоначално подадения полетен план, направени от оператора, както и каквито и да са промени, одобрени от оператора, произтичащи от мерки за управление на потоците от въздушно движение.

(6) (Нова - ДВ, бр. 38 от 2013 г., в сила от 01.01.2013 г.) За полети, завършващи на летището, от което въздухоплавателното средство е излетяло и по време на които не е правено междинно кацане (полети по кръга), е приложим размерът на променливата за разстояние съгласно ал. 5, освен за:

1. полет по кръга, изпълнен изключително в една зона за таксуване, променливата за разстояние се получава чрез разделяне на сто (100) на числото на километрите на ортодромическото разстояние между летището и най-отдалечената точка от него, умножено по две (2);

2. полет по кръга, изпълнен в повече от една зона за таксуване, е приложима ал. 5, освен в зоната за таксуване, съдържаща най-отдалечената точка от летището, където променливата за разстояние се получава чрез разделяне на сто (100) на числото на километрите на сумарното ортодромическо разстояние между точката на вход в тази зона за таксуване и най-отдалечената точка от летището и от тази най-отдалечена точка до точката на изход от тази зона за таксуване.

(7) (Нова - ДВ, бр. 38 от 2013 г., в сила от 01.01.2013 г.) Разстоянието, което се взема под внимание, определено съгласно ал. 5 или 6, се намалява с 20 км за всяко излитане и за всяко кацане на летище, разположено на територията на Република България.


Чл. 19. (1) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2001 г., в сила от 13.07.2001 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2007 г.) Таксата за аеронавигационно обслужване на въздухоплавателните средства в зоната на летищата включва:

1. (изм. - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 30.11.2012 г.) осигуряването и използването на радионавигационните средства и оборудване за излитане и кацане;

2. аеронавигационната и метеорологичната информация;

3. управлението и контрола на полетите на въздухоплавателните средства при излитане и кацане;

4. (доп. - ДВ, бр. 25 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 30.11.2012 г.) административните разходи, включително извършените разходи от националния надзорен орган по чл. 16в от Закона за гражданското въздухоплаване.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2001 г., в сила от 13.07.2001 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 107 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 30.11.2012 г.) Размерът на таксата за аеронавигационно обслужване в зоните и районите на летищата (R2) се определя по следната формула:


R2 = t2 x p,


където:

R2 е размерът на таксата;

t2 - размерът на осреднената таксова единица;

p - променливата за тегло на даденото въздухоплавателно средство.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2000 г., в сила от 1 март 2000 г., изм. - ДВ, бр. 22 от 2006 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2007 г., в сила от 03.09.2007 г., изм. - ДВ, бр. 107 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 30.11.2012 г., изм. - ДВ, бр. 11 от 2016 г., в сила от 01.01.2016 г., изм. - ДВ, бр. 21 от 2017 г., в сила от 01.01.2017 г., изм. - ДВ, бр. 20 от 2018 г., в сила от 01.01.2018 г., изм. - ДВ, бр. 46 от 2019 г., в сила от 01.01.2019 г.) Размерът на осреднената таксова единица за обслужване в зоните и районите на летищата (t2) е равен на 264,16 лв. (135,06 евро) за летище София (LBSF) и на 415,57 лв. (212,48 евро) за летищата Варна (LBWN), Бургас (LBBG), Пловдив (LBPD) и Горна Оряховица (LBGO).

(4) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2000 г., в сила от 1 март 2000 г., изм. - ДВ, бр. 22 от 2006 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2007 г., в сила от 03.09.2007 г., отм. - ДВ, бр. 107 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.)

(5) (Изм. - ДВ, бр. 107 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) Излитането се приема за измерителна единица.

(6) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2001 г., в сила от 13.07.2001 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 30.11.2012 г., доп. - ДВ, бр. 45 от 2015 г., в сила от 01.01.2015 г.) Размерът на таксата за аеронавигационно обслужване в зоните и районите на летищата, с изключение на летище София (LBSF), при вътрешни полети (R4) се определя по следната формула:

R4 = 0,1R2.

(7) (Нова - ДВ, бр. 45 от 2015 г., в сила от 01.01.2015 г.) Размерът на таксата за аеронавигационно обслужване в зоните и в района на летище София при вътрешни полети се определя по реда на ал. 2.

Чл. 20. (1) (Изм. - ДВ, бр. 107 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) Размерът на променливата за тегло (p) по чл. 18 се определя по формулата:


p = SQRT (w/50),


където:

SQRT е символът за корен квадратен;

w - максималното излетно тегло на даденото въздухоплавателно средство, изразено в тонове.

(2) (Нова - ДВ, бр. 107 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) Размерът на променливата за тегло (р) по чл. 19 се определя по формулата:


p = (w/50)0.7


където:

w е максималното излетно тегло на даденото въздухоплавателно средство, изразено в тонове.

(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 107 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) Когато максималното излетно тегло на въздухоплавателното средство не е известно, размерът на променливата за тегло се определя, като се вземе теглото на най-тежкото съществуващо въздухоплавателно средство от този тип.

(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 107 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) Когато превозвачът е декларирал, че ще оперира с две или повече въздухоплавателни средства, които са различни модели на един и същ тип, се взема осреднената стойност от максималното излетно тегло на всички негови въздухоплавателни средства от този тип при определянето на размера на променливата за тегло на въздухоплавателните средства от този тип. Осредняване на стойността на максималното излетно тегло за отделните типове въздухоплавателни средства за отделните превозвачи се извършва най-малко веднъж в годината.

(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 107 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) Променливата за тегло се определя като число с точност до стотни.


Чл. 21. (1) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2001 г., в сила от 13.07.2001 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 107 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г., изм. - ДВ, бр. 38 от 2013 г., в сила от 01.01.2013 г.) От такси по чл. 3, ал. 2 се освобождават:

1. полети, които се провеждат изцяло по правилата за визуални полети във въздушното пространство на страната и за смесени полети по правилата за визуални полети и по правилата за полети по прибори, ако се извършват изключително по правилата за визуални полети във въздушното пространство на страната, когато такса не се налага за полети по правилата за визуални полети;

2. полети, извършени изключително за транспортиране на официална мисия на властващ монарх и най-близките членове на неговото семейство, държавни глави, правителствени ръководители и министри, като във всички случаи това освобождаване трябва да бъде доказано с подходящ индикатор на статуса или забележка в полетния план;

3. полети за търсене и спасяване, за които има разрешение от съответния компетентен орган;

4. военни полети, извършвани от военни въздухоплавателни средства на всяка страна;

5. полети, извършвани специално за целите на проверка или тестване на оборудване, използвано или предназначено за използване като наземно средство за въздушна навигация, изключвайки позициониращите полети на въпросните въздухоплавателни средства;

6. хуманитарни полети, за които има разрешение от съответния компетентен орган;

7. митнически и полицейски полети.

(2) От такси по чл. 3, ал. 2, т. 2 се освобождават полети, извършвани от въздухоплавателно средство, чието максимално излетно тегло е по-малко от 2,0 т.


Чл. 22. (1) (Предишен текст на чл. 22 - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 30.11.2012 г.) В размера на националните таксови единици (t1) по чл. 18 и (t2) по чл. 19, които се определят ежегодно, се включват разходите по събиране на аеронавигационните такси от Евроконтрол.

(2) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 30.11.2012 г.) Размерът на административните разходи по чл. 18, ал. 1, т. 3, които националният надзорен орган по чл. 16в от Закона за гражданското въздухоплаване си възстановява чрез таксите по чл. 3, ал. 2, т. 2, е равен на прогнозата за установените разходи за изчисляването на таксовата единица за съответната календарна година по чл. 18, ал. 3.

(3) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 30.11.2012 г.) Размерът на административните разходи по чл. 19, ал. 1, т. 4, който националният надзорен орган по чл. 16в от Закона за гражданското въздухоплаване си възстановява чрез таксите по чл. 3, ал. 2, т. 1, е равен на прогнозата за установените разходи за изчисляването на таксовата единица за съответната календарна година по чл. 19, ал. 3.


Чл. 23. (Нов - ДВ, бр. 107 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) В размера на таксите, определен по този раздел, не е включен данък върху добавената стойност.


Допълнителни разпоредби

§ 1. По смисъла на наредбата:

1. "Въздухоплавателно средство" е всяко средство, което може да получи поддържане в атмосферата за сметка на реакцията на въздуха освен реакцията на въздуха от земната повърхност.

2. "Вътрешен полет" е всеки полет, при който мястото на тръгване и мястото на местоназначение се намират на територията на Република България.

3. "Държавен полет" е полет с нетърговска цел, изпълняван с държавно въздухоплавателно средство.

4. "Държавно въздухоплавателно средство" е въздухоплавателно средство, използвано за военни, полицейски или митнически полети независимо от националността му.

5. (отм. - ДВ, бр. 15 от 2000 г.)

6. "Летище" е определена част от земната или водната повърхност (включително всички здания, съоръжения и оборудване), предназначена изцяло или частично за пристигане, заминаване и движение по тази повърхност на въздухоплавателни средства.

7. "Летищна администрация" е служба за управление на летище за обществено ползване.

8. "Летищно предприятие" е дружество, регистрирано като търговец, което ползва летище по силата на закон.

9. "Международен полет" е всеки полет, при който мястото на тръгването, на междинното кацане, ако има такова, или на местоназначението се намира на територията на две или повече държави.

10. "Охраняеми граници" са терените, обхванати от периметрова ограда на летище за обществено ползване.

11. "Препятствия" са всички неподвижни (временни или постоянни) и подвижни обекти или части от тях, които са разположени в зона, предназначена за движение на въздухоплавателни средства по земята, или които превишават определена повърхност, предназначена за осигуряване на безопасност на въздухоплавателното средство в полет.

11а. (нова - ДВ, бр. 62 от 2001 г., в сила от 13.07.2001 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2007 г.) "Таксите за аеронавигационно обслужване" са разходноориентирани такси, определени в съответствие с изискванията на Конвенцията за международно гражданско въздухоплаване и на Международната конвенция на Евроконтрол за сътрудничество за безопасност на въздухоплаването от 13 декември 1960 г., изменена с протокол от 12 февруари 1981 г., които покриват разходите за експлоатация на аеронавигационните съоръжения за въздушна навигация и кацане и разходите за аеронавигационно обслужване на въздухоплавателните средства при полетите във въздушното пространство на Република България.

12. "Сигурност" е елемент на безопасността, който характеризира състоянието на защитеност на гражданската авиация от актове на незаконна намеса.

13. "Съоръжение за излитане и кацане" е общ термин за означаване на пистата, пътеките за рулиране, перона, както и аеронавигационните средства на летище.

14. "Спортни и учебни въздухоплавателни средства" са въздухоплавателни средства, предназначени за спортни или учебни цели.

15. "Регистрационно-опознавателен знак" е комбинацията от буквени или цифрово-буквени символи, която е уникална за всяко въздухоплавателно средство на страна-членка на ИКАО.

16. (нова - ДВ, бр. 1 от 2007 г., в сила от 22.12.2006 г.) "Контактна стоянка" е стоянка, оборудвана с пътнически ръкав.

17. (нова - ДВ, бр. 1 от 2007 г., в сила от 22.12.2006 г.) "Отдалечена стоянка" е стоянка, която не е оборудвана с пътнически ръкав.

18. (нова - ДВ, бр. 1 от 2007 г., в сила от 22.12.2006 г.) "Пътнически ръкав" е съоръжение, осигуряващо директен достъп между въздухоплавателното средство и летищната терминална сграда.

19. (нова - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 30.11.2012 г.) "Перонна местостоянка" е оперативна местостоянка, публикувана в Сборника за аеронавигационна информация и публикация на Република България (AIP).

20. (нова - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 30.11.2012 г.) "Местостоянка за дългосрочен престой" е местостоянка, разположена в зона, определена от летищната администрация за зона за дългосрочно паркиране и публикувана в Сборника за аеронавигационна информация и публикация на Република България (AIP).


Преходни и Заключителни разпоредби

§ 2. (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2001 г., в сила от 13.07.2001 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2007 г.) (1) Летищната администрация има право да задържа излитането на въздухоплавателно средство, освен при изпълнение на редовни превози, до уреждане плащането на дължимите суми (такси и лихви).

(2) Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" има право да разпорежда задържане излитането на въздухоплавателни средства в предвидените от закона случаи.


§ 2а. (Нов - ДВ, бр. 62 от 2001 г., в сила от 13.07.2001 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 25 от 2007 г.) Държавно предприятие "Ръководство на въздушното движение" може да откаже аеронавигационно обслужване на авиационни оператори или собственици на въздухоплавателни средства, когато те не са заплатили дължимите такси за аеронавигационно обслужване по чл. 3, ал. 2, за което уведомява своевременно Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" и длъжниците.


§ 3. (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2001 г., в сила от 13.07.2001 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 30.11.2012 г.) Разходите за осъществяване на аварийно-спасителна и противопожарна дейност се заплащат от превозвача по калкулация, изготвена от летищната администрация от името на Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация".


§ 4. (Отм. - ДВ, бр. 25 от 2007 г.)


§ 5. До 1 март 1999 г. таксата за обслужване на пътници се събира в размерите, определени в чл. 10, ал. 2 от Наредба № 1312 на министъра на транспорта и министъра на финансите от 1991 г. за условията и таксите за използване на гражданските летища и аеронавигационно обслужване в Република България (обн., ДВ, бр. 68 от 1991 г.; попр., бр. 74 от 1991 г.; изм., бр. 23 от 1993 г., бр. 2 и 22 от 1997 г. и бр. 2 от 1998 г.).


§ 6. Наредбата се приема на основание чл. 122 от Закона за гражданското въздухоплаване (обн., ДВ, бр. 94 от 1972 г.; изм. и доп., бр. 30 от 1990 г., бр. 16 от 1997 г. и бр. 85 от 1998 г.).


§ 7. Наредбата влиза в сила от 1 януари 1999 г., с изключение на чл. 16, ал. 2, която влиза в сила от 1 март 1999 г.


§ 8. Наредбата се публикува в Сборника за аеронавигационна информация и публикация на Република България.


§ 9. (Доп. - ДВ, бр. 9 от 2001 г., в сила от 01.01.2001 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2001 г., в сила от 13.07.2001 г., изм. - ДВ, бр. 96 от 2005 г., в сила от 01.12.2005 г.) Министърът на транспорта и ръководителят на Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" могат да издават инструкции и указания по прилагането на наредбата.


§ 10. (Нов - ДВ, бр. 67 от 2014 г., в сила от 12.08.2014 г.) Възникналите правоотношения по начисляването на такса паркинг при базиране на летището с годишен трафик над 5 милиона превозени пътници или от летищния оператор с най-голям брой пътнически превози на територията на Република България считано от 30 ноември 2012 г. се уреждат при условията и по реда на чл. 14, ал. 1, 2, 3 и 4 до влизането в сила на първото решение по чл. 122к, ал. 1 ЗГВ.


Допълнителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 183 ОТ 6 ЮЛИ 2001 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

(ОБН. - ДВ, БР. 62 ОТ 2001 Г., В СИЛА ОТ 13.07.2001 Г.)


§ 3. (1) Навсякъде в Наредбата за таксите за използване на летищата за обществено ползване и за аеронавигационно обслужване в Република България думите "Главна дирекция "Ръководство на въздушното движение" и "Гражданска въздухоплавателна администрация" се заменят съответно с "Държавно предприятие "Ръководство на въздушното движение" и "Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация".


Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 183 ОТ 6 ЮЛИ 2001 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

(ОБН. - ДВ, БР. 62 ОТ 2001 Г., В СИЛА ОТ 13.07.2001 Г.)


§ 4. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 20 ОТ 4 ФЕВРУАРИ 2005 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ТАКСИТЕ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЛЕТИЩАТА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ И ЗА АЕРОНАВИГАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 280 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 1998 Г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 20 ОТ 4 ФЕВРУАРИ 2005 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ТАКСИТЕ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЛЕТИЩАТА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ И ЗА АЕРОНАВИГАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

(ОБН. - ДВ, БР. 15 ОТ 2005 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2005 Г.)


§ 3. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2005 г.


Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 250 ОТ 25 НОЕМВРИ 2005 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯ

(ОБН. - ДВ, БР. 96 ОТ 2005 Г., В СИЛА ОТ 01.12.2005 Г.)


§ 77. Постановлението влиза в сила от 1 декември 2005 г. с изключение на разпоредбата на § 52, т. 1, буква "а" относно чл. 4, ал. 5 и т. 7 относно чл. 22, т. 10, които влизат в сила от датата на присъединяване на Република България към Европейския съюз.


Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 47 ОТ 7 МАРТ 2006 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ТАКСИТЕ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЛЕТИЩАТА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ И ЗА АЕРОНАВИГАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 280 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 1998 Г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 47 ОТ 7 МАРТ 2006 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ТАКСИТЕ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЛЕТИЩАТА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ И ЗА АЕРОНАВИГАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

(ОБН. - ДВ, БР. 22 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2006 Г.)


§ 4. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2006 г.


Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 356 ОТ 22 ДЕКЕМВРИ 2006 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ТАКСИТЕ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЛЕТИЩАТА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ И ЗА АЕРОНАВИГАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 280 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 1998 Г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 356 ОТ 22 ДЕКЕМВРИ 2006 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ТАКСИТЕ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЛЕТИЩАТА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ И ЗА АЕРОНАВИГАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

(ОБН. - ДВ, БР. 1 ОТ 2007 Г., В СИЛА ОТ 22.12.2006 Г.)


§ 9. Постановлението влиза в сила от 22 декември 2006 г. с изключение на разпоредбите на § 6 и § 8, т. 1 и 2, които влизат в сила три месеца след обнародването на постановлението в "Държавен вестник".


Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 49 ОТ 5 МАРТ 2007 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ТАКСИТЕ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЛЕТИЩАТА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ И ЗА АЕРОНАВИГАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 280 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 1998 Г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 49 ОТ 5 МАРТ 2007 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ТАКСИТЕ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЛЕТИЩАТА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ И ЗА АЕРОНАВИГАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

(ОБН. - ДВ, БР. 25 ОТ 2007 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 92 ОТ 2008 Г.)


§ 11. (Отмененен в частта "§ 3, т. 1 влиза в сила от 1 януари 2007 г." с Решение № 5551 от 14.05.2008 г. на ВАС - ДВ, бр. 92 от 2008 г.) § 6, т. 2 влиза в сила от 1 януари 2007 г., а § 7, т. 3 и 4 - от 3 септември 2007 г.


Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 58 ОТ 21 МАРТ 2008 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ТАКСИТЕ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЛЕТИЩАТА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ И ЗА АЕРОНАВИГАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 280 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 1998 Г.

(ОБН. - ДВ, БР. 34 ОТ 2008 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2008 Г.)


§ 3. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2008 г.


Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 56 ОТ 6 АПРИЛ 2010 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ТАКСИТЕ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЛЕТИЩАТА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ И ЗА АЕРОНАВИГАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 280 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 1998 Г.

(ОБН. - ДВ, БР. 28 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 13.04.2010 Г.)


§ 5. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник" с изключение на § 1 и 3, които влизат в сила от 1 януари 2010 г.


Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 50 ОТ 7 МАРТ 2011 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ТАКСИТЕ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЛЕТИЩАТА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ И ЗА АЕРОНАВИГАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 280 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 1998 Г.

(ОБН. - ДВ, БР. 20 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2011 Г.)


§ 3. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2011 г.


Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 369 ОТ 29 ДЕКЕМВРИ 2011 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ТАКСИТЕ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЛЕТИЩАТА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ И ЗА АЕРОНАВИГАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 280 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 1998 Г.

(ОБН. - ДВ, БР. 107 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2012 Г.)


§ 6. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2012 г.


Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 296 ОТ 22 НОЕМВРИ 2012 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ТАКСИТЕ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЛЕТИЩАТА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ И ЗА АЕРОНАВИГАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 280 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 1998 Г.

(ОБН. - ДВ, БР. 94 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 30.11.2012 Г.)


§ 28. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник" с изключение на:

1. Параграф 5 относно чл. 5, ал. 3, т. 5 и 6, § 6 относно чл. 7, ал. 1, т. 2 и ал. 2, 4 и 5 и § 7, които влизат в сила от 1 януари 2013 г.

2. Параграф 19 относно чл. 18, ал. 1, т. 3 и ал. 3, които влизат в сила от 1 януари 2012 г.


Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 92 ОТ 15 АПРИЛ 2013 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ТАКСИТЕ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЛЕТИЩАТА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ И ЗА АЕРОНАВИГАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 280 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 1998 Г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 92 ОТ 15 АПРИЛ 2013 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ТАКСИТЕ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЛЕТИЩАТА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ И ЗА АЕРОНАВИГАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

(ОБН. - ДВ, БР. 38 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2013 Г.)


§ 7. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2013 г.


ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 243 ОТ 4 АВГУСТ 2014 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ТАКСИТЕ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЛЕТИЩАТА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ И ЗА АЕРОНАВИГАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 280 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 1998 Г.

(ОБН. - ДВ, БР. 67 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 12.08.2014 Г.)


§ 9. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник", с изключение на:

1. Параграфи 3 и 4, които влизат в сила от 1 януари 2014 г.

2. Параграф 5, който влиза в сила от 1 юли 2013 г. и се прилага до 30 юни 2014 г.

3. Параграф 6, който влиза в сила от 1 юли 2014 г.


Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 149 ОТ 12 ЮНИ 2015 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ТАКСИТЕ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЛЕТИЩАТА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ И ЗА АЕРОНАВИГАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 280 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 1998 Г.

Заключителни разпоредби

(ОБН. - ДВ, БР. 45 ОТ 2015 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2015 Г.)


§ 4. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2015 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 24 ОТ 4 ФЕВРУАРИ 2016 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ТАКСИТЕ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЛЕТИЩАТА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ И ЗА АЕРОНАВИГАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 280 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 1998 Г.

(ОБН. - ДВ, БР. 11 ОТ 2016 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2016 Г.)


§ 4. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2016 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 44 ОТ 2 МАРТ 2017 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ТАКСИТЕ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЛЕТИЩАТА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ И ЗА АЕРОНАВИГАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 280 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 1998 Г.

Заключителни разпоредби
КЪМ

(ОБН. - ДВ, БР. 21 ОТ 2017 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2017 Г.)


§ 4. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2017 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 31 ОТ 1 МАРТ 2018 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ТАКСИТЕ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЛЕТИЩАТА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ И ЗА АЕРОНАВИГАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 280 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 1998 Г.

(ОБН. - ДВ, БР. 20 ОТ 2018 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2018 Г.)


§ 4. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2018 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 143 ОТ 7 ЮНИ 2019 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ТАКСИТЕ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЛЕТИЩАТА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ И ЗА АЕРОНАВИГАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Заключителни разпоредби

(ОБН. - ДВ, БР. 46 ОТ 2019 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2019 Г.)


§ 6. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2019 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 364 ОТ 28 ОКТОМВРИ 2021 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ТАКСИТЕ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЛЕТИЩАТА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ И ЗА АЕРОНАВИГАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 280 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 1998 Г.

(ОБН. - ДВ, БР. 91 ОТ 2021 Г., В СИЛА ОТ 02.11.2021 Г.)


§ 8. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник", с изключение на:

1. Параграф 3, т. 1 и 2 и § 7, т. 1 и 2, които влизат в сила от 1 януари 2020 г.

2. Параграф 3, т. 3 и § 7, т. 3, които влизат в сила от 1 януари 2021 г.

Приложение № 1 към чл. 1, ал. 3


(Изм. - ДВ, бр. 15 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 9 от 2001 г., в сила от 01.01.2001 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 1 от 2007 г., предишно Приложение № 1 към чл. 11, ал. 1; чл. 13, ал. 2 и 3; чл. 16, ал. 2, изм. - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 30.11.2012 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 102 от 2017 г.)


МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЛЕТИЩНИТЕ ТАКСИ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ ОТ ЛЕТИЩНИЯ ОПЕРАТОР НА ЛЕТИЩЕ С ГОДИШЕН ТРАФИК НАД 5 МИЛИОНА ПРЕВОЗЕНИ ПЪТНИЦИ ИЛИ ОТ ЛЕТИЩНИЯ ОПЕРАТОР С НАЙ-ГОЛЯМ БРОЙ ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (ЛЕТИЩЕ - СОФИЯ)


В съответствие с политиката на ICAO, Doc 9562 и Doc 9082 летищният оператор на летището с годишен трафик над 5 милиона превозени пътници или летищният оператор с най-голям брой пътнически превози на територията на Република България, наричан по-нататък "летищен оператор", трябва да прилага политика на самофинансиране, а именно: операторът на летището и инфраструктурата трябва да събира такси за услугите, които предоставя на своите ползватели; всеки ползвател трябва да покрие разходите на услугата, която използва.

(изм. - ДВ, бр. 102 от 2017 г.) При определяне размера на летищните такси летищният оператор се ръководи от следните основни принципи:

а) разходите трябва да бъдат поделени поравно до пълния им реален размер за предоставяне за ползване на летището и неговите основни и спомагателни услуги, включително съответните суми за капиталови разходи и амортизация на активите, както и разходите за поддържане, експлоатация, управление и администрация;

б) само разходите за съоръжения и услуги, които по принцип се използват за въздухоплавателни услуги, трябва да са включени в стойността на таксите, като разходите за съоръжения или помещения, които са наети или заети по друг ред, трябва да бъдат изключени от размера на съответната такса;

в) летищният оператор поддържа детайлна база данни за разходите, за да осигури прозрачност; тази база данни трябва да служи за целите на определянето на таксите по справедлив и прозрачен начин, като ясно разделя авиационната дейност от неавиационната (търговската) дейност;

г) всички ползватели на определена летищна услуга заплащат пропорционална цена за нея;

д) разпределението на разходите трябва да се отнася и за предоставени площи, персонал и/или съоръжения, използвани от правителството или други държавни органи, освободени от заплащане на такси;

е) делът на разходите, разпределяни към различните категории ползватели, включително държавните, трябва да се определя въз основа на справедливостта, така че ползвателите да не бъдат обременени с разходи, които не са правилно разпределени към тях;

ж) допустима е диференциация на таксите за диференцирана летищна инфраструктура или услуги;

з) летищният оператор може да прилага специални отстъпки върху размера на определените летищни такси с цел повишаване пазарната конкурентоспособност на летището и стимулиране развитието на самолетния, пътническия и товарния трафик чрез откриване на нови въздушни линии, привличане на нови ползватели и добавяне на капацитет по съществуващите маршрути; стимулиращите отстъпки се предоставят на ползвателите в размер, за срок на прилагане и по критерии за предоставяне, определени в акта на летищния оператор, с който се въвеждат летищните такси.

(доп. - ДВ, бр. 102 от 2017 г.) Целта на разходната система е да се осигури определяне на тарифна система, която е прозрачна, самостоятелно регулируема и която да позволява на летищния оператор да си възстановява пълните реални разходи, а на ползвателите - да плащат обявени, справедливи, недискриминационни и конкурентни такси за летищни услуги. Таксите за летищните услуги не са ориентирани към печалба, но те трябва да осигуряват самофинансиране на дейността. В разходната база за определяне размера на летищните такси се отразяват отчетеният за предходната година и/или очакваният за текущата година недостиг или превишение на приходите над разходите за таксите, което се прави чрез изчисляване на общия размер на отчетените и/или очакваните приходи и очакваните разходи за съответния период и включване на сумата на разликата между тях в размера на таксите за новия период по следния начин:

а) при превишаване на разходите над приходите (отрицателен резултат) - в увеличаване на разходите, или

б) при превишаване на приходите над разходите (положителен резултат) - в намаляване на разходите.


І. Разходни елементи

1. Структурата на разходите трябва да включва няколко основни разходни пера, които се отнасят за всички такси, а именно:

1.1. Човешки ресурси: тези разходи отразяват общите разходи за осигуряване на необходимия квалифициран персонал по предоставяне на услугите; при този елемент трябва да се вземат предвид всички възнаграждения, изплащани на персонала на летищния оператор; тук трябва да се включат и разходите за първоначално и последващо обучение, необходимо за ефективно изпълнение на професионалните задължения от страна на длъжностните лица, а също така и всички разходи, свързани с необходимия персонал, включително медицинско обслужване, разходи за социална дейност и др.

1.2. Инфраструктура, съоръжения, оборудване и други активи: в тези разходи трябва да се отрази стойността на износване на съществуващите активи; този елемент трябва да съдържа пълния размер на разходите за амортизация на терминали, писти, съоръжения, комуникационни системи, системи за обработка на данни, превозни средства и движимо имущество като цяло, чийто живот е по-дълъг от един счетоводен отчетен период (финансова година); тази стойност представлява цената на замяната на тези активи, като периодът на обезценяването трябва да съответства на полезния живот на активите.

1.3. Материали и консумативи: тези разходи включват разходите, необходими за работата на всички звена на летищния оператор; този елемент трябва да отразява всички материали и консумативи, необходими за предоставяне на услугата, например горива и масла, резервни части, разходи за ремонт и поддръжка, офис консумативи, канцеларски материали и др.

1.4. Оперативни разходи: тези разходи включват всички разходи за услуги на външни доставчици, такива като доставка на енергия, комуникации, транспорт, оценка на проекти, финансови разходи, като цяло - всички разходи, които не са за персонал и не са свързани с капиталовложения или реални инвестиции; тук трябва да бъде включена и частта от административните и другите разпределяеми разходи, включващи например разходи за маркетинг, за сключване на договори, за обслужване и управление и др.

1.5. Инвестиции: тези разходи включват всички разходи, произтичащи от необходимостта да бъде изградена нова или да бъде увеличен капацитетът на съществуващата инфраструктура, да бъдат доставени нови съоръжения, оборудване или технологии; тези средства не могат да бъдат осигурени само чрез амортизациите върху съществуващите активи, поради което в тези разходи трябва да бъдат включени и разходите за амортизация на нови инфраструктура, оборудване, съоръжения и технологии, изчислени на базата на техния полезен живот.

1.6. Външно кредитиране: при недостиг на средства за извършване на инвестициите летищният оператор може да привлича външно кредитиране; в такъв случай в тези разходи се включват всички разходи по обслужването на кредита (главници, лихви и др. разноски) от момента на възникване на взаимоотношения с кредитната институция до пълното погасяване на кредита.

1.7. (нова - ДВ, бр. 102 от 2017 г.) Цена на капитала: включва средства, необходими за генериране на достатъчно приходи, които да надхвърлят всички преки и косвени оперативни разходи (включително обща администрация и др.) и да осигурят разумна възвращаемост на активите на достатъчно ниво, което да гарантира ефективно финансиране с цел инвестиране в нова или разширяване на текущата инфраструктура.

Сумата за цената на капитала се изчислява за всеки период на прилагане на такси по начина, указан в актуалната към момента версия на Политиката на ICAO за летищните и аеронавигационните такси - Doc 9082, и в Наръчник на ICAO за летищна икономика - Doc 9562, Секция VІ, параграф 4.42, и приложение № 3, като в показателите за изчислението не се включва сумата на разходите за външно кредитиране по т. 1.6.

2. Изисквания за отчитане на разходите:

При отчитането на разходите се спазват следните изисквания:

2.1. Организационна структура за информация за разходите: с оглед на разходоориентираната същност на таксите летищният оператор трябва да има организационна структура, която да дава възможност за точно определяне на отговорностите и сферите на действие на всяка организационна/структурна единица; целта е да се съпоставят разходите и приходите както по видове такси, така и по организационни единици.

2.2. Подходяща система за събиране на основни данни: тя е необходима за получаване на качествена информация по отношение на процесите, за предоставяне на услугите и за контрола на тези процеси; информацията трябва да е достъпна за всички единици, които взаимодействат със системата.

2.3. С оглед на прецизното определяне на разходите е необходимо да се идентифицират процесите във всяка организационна/структурна единица на летищния оператор, която е свързана с предоставянето на услугите.


ІІ. Видове такси, които събира летищният оператор

Летищният оператор събира:

1. такса за кацане на въздухоплавателни средства;

2. такса за паркиране;

3. такса за пътници;

4. такса за ползване на пътнически ръкав;

5. такса за сигурност;

6. такса за шум (екологична).

При определяне размера на летищните такси не се вземат предвид приходите от търговска дейност на летищния оператор.


ІІІ. Обхват на разходите по видове такси

1. Видове разходи, включени в таксата за кацане на въздухоплавателни средства (ВС).

Всички ползватели на летището заплащат такса за всяко кацане на въздухоплавателно средство. Размерът на таксата се изчислява въз основа на максималното излетно тегло на въздухоплавателното средство, като всяка част от тон тегло се закръглява нагоре на цял тон. Задължението за заплащане на такса за кацане възниква от момента на допиране на въздухоплавателното средство на земята.

Таксата може да бъде диференцирана по теглови диапазон и/или в зависимост от часа на кацане (ден, нощ, извън натоварения период).

В таксата за кацане са включват следните разходи:

1.1. за поддържане на летателното поле (писта за излитане и кацане, пътеки за рулиране, площадки за противообледенителна обработка на въздухоплавателното средство, дренажи, системи за отпадни води, сервизни и обслужващи пътища, зони за оперативен престой на СОТ, транспортни средства и инвентар);

1.2. за осигуряване на съоръжения за оперативен престой на въздухоплавателното средство за период, за който не се прилага такса за паркиране на въздухоплавателно средство;

1.3. за развитие на инфраструктурата на летателното поле;

1.4. за почистване, снегопочистване и противообледеняване на писта за излитане и кацане, пътеки за рулиране, перон, пътища и зони за оперативен престой на СОТ, транспортни средства и инвентар;

1.5. за поддържане на тревните площи в летателното поле;

1.6. за контрол на орнитологичната обстановка в района на летището;

1.7. за вертикална сигнализация и хоризонтална маркировка;

1.8. за контрол и отстраняване на чужди обекти от територията на летателното поле;

1.9. за ограничаване и отстраняване на препятствия;

1.10. за поддържане на визуалните сигнални средства (светотехническа система на писта за излитане и кацане и пътеки за рулиране);

1.11. за аварийно-спасително и противопожарно осигуряване на полетите на територията на летището и в неговата околност, управление на авиационната безопасност и осигуряване на денонощна аварийно-спасителна медицинска служба;

1.12. за разходи, свързани с наземни и/или спътникови системи за радиовръзка ("земя-земя" и "земя-въздух"), необходими за безопасността и регулярността на полетите;

1.13. за управление на движението на територията на летателното поле и координация на полетите;

1.14. за координация между различните ведомства и предприятия във връзка с използване на летището;

1.15. за оборудване и инсталации за електроснабдяване на летателното поле;

1.16. за слот координация (разрешение, дадено от координатора в съответствие с Регламент 95/93 за ползване на всички елементи от инфраструктурата на летището, необходими за опериране на полета);

1.17. за управление на отпадъците в летателното поле;

1.18. компютърни мрежи и информационна система за обслужване на полетите;

1.19. за проучване, внедряване и развитие на летищните технологии;

1.20. разходите за персонал, включително за обучение, сертифициране и лицензиране;

1.21. административните разходи, относими към таксата за кацане, включително за издръжка на националния надзорен орган по чл. 16д от Закона за гражданското въздухоплаване.

2. (доп. - ДВ, бр. 102 от 2017 г.) Видове разходи, включени в таксата за паркиране на въздухоплавателно средство.

Ползвателите на летището заплащат такса за паркиране на въздухоплавателно средство. Размерът на таксата се изчислява въз основа на максималното излетно тегло на въздухоплавателното средство и в зависимост от продължителността на ползване на перонната местостоянка. Таксата може да бъде диференцирана в зависимост от зоната на паркиране (съоръжение за оперативен престой или съоръжение за дълговременен престой) и/или в зависимост от периода на ползване на съоръжението (ден, нощ), брой денонощия.

В таксата за паркиране на въздухоплавателно средство се включват следните разходи:

2.1. за осигуряване, поддръжка и ползване на съоръжения за престой на въздухоплавателното средство за период, надвишаващ включения в такса кацане оперативен престой на въздухоплавателното средство;

2.2. за перонно осветление на съоръженията за престой на въздухоплавателното средство;

2.3. за хоризонтална маркировка на съоръженията за престой на въздухоплавателното средство;

2.4. разходите за персонал, включително за обучение, сертифициране и лицензиране;

2.5. административните разходи, относими към таксата за паркиране, включително за издръжката на националния надзорен орган по чл. 16д от Закона за гражданското въздухоплаване.

3. (изм. - ДВ, бр. 102 от 2017 г.) Видове разходи, включени в таксата за пътници.

Ползвателите на летището заплащат такса за пътници. Таксата може да бъде диференцирана за пътници, излитащи от летището, и за пътници, осъществяващи връзка от един на друг полет (трансферни пътници). Таксата може да бъде диференцирана по пътнически терминали и по часове на излитане (извън натоварения период).

В таксата за пътници се включват следните разходи:

3.1. за пътнически терминали, за прилежащите им площи, общите чакални и другите помещения за обслужване на пътниците, осигурени с необходимите съоръжения, с изключение на площите и помещенията, предвидени за отдаване под наем и за упражняване на търговски дейности;

3.2. за оборудване за регистрация на пътниците и багажите;

3.3. за съоръжения за придвижване и сортиране на багажите;

3.4. за специални съоръжения за безопасност - пожарообезопасителни и пожароизвестителни средства, надзорни съоръжения, сградна автоматика и други;

3.5. за комуникационни линии, компютърно оборудване, софтуер и други, с изключение на такива, използвани за наземно обслужване на пътници и багажи;

3.6. за технически средства и консумативи за публична информация, включително акустична система, видеоинформация, телефонна информация, интернет информация;

3.7. за помощни сгради, мрежи и съоръжения на инженерната инфраструктура (осветление, отопление, вентилация, климатизация, водоснабдяване, канализация) в зоните за общо ползване с изключение на площите и помещенията, предвидени за отдаване под наем и за упражняване на търговски дейности;

3.8. за почистване и управление на отпадъците в зоните за общо ползване, с изключение на площите и помещенията, предвидени за предоставяне под наем и за упражняване на търговски дейности;

3.9. за осигуряване, поддръжка и експлоатация на пътнически багажни колички;

3.10. за благоустройство, озеленяване и украса на публичните зони и предаерогаровия площад;

3.11. за поддържане на настилките на предаерогаровия площад, почистване, улично осветление, хоризонтална маркировка и вертикална сигнализация, снегопочистване, противообледеняване;

3.12. за проучване, внедряване и развитие на летищните технологии;

3.13. разходите за персонал, ангажиран в поддръжката и експлоатацията на съоръженията и площите по т. 3, включително за обучение, сертифициране и лицензиране;

3.14. административните разходи, относими към таксата за пътници, включително за издръжката на националния надзорен орган по чл. 16д от Закона за гражданското въздухоплаване.

4. Видове разходи, включени в таксата за ползване на пътнически ръкав.

Таксата може да бъде диференцирана в зависимост от часа на ползване (извън натоварения период).

В таксата за ползване на пътнически ръкав се включват следните разходи:

4.1. за осигуряване, поддръжка и ползване на съоръжението;

4.2. за осигуряване и ползване на система за водене и позициониране на въздухоплавателното средство;

4.3. за осигуряване и ползване на фиксирано наземно електрозахранване;

4.4. за осигуряване и ползване на прекондициониран въздух;

4.5. разходите за персонал, включително за обучение, сертифициране и лицензиране;

4.6. административните разходи, относими към таксата за ползване на пътнически ръкав, включително за издръжката на националния надзорен орган по чл. 16д от Закона за гражданското въздухоплаване.

5. Видове разходи, включени в таксата за сигурност.

Таксата за сигурност е предназначена единствено за покриване на разходите за дейности по сигурността в гражданските летища.

В таксата за сигурност се включват следните разходи:

1. за осигуряване и контрол на пропускателния режим в обществените зони и зоните с ограничен достъп;

2. за патрулиране и наблюдение в обществените зони и зоните с ограничен достъп;

3. за доставка, поддръжка и експлоатация на оборудване за проверка на сигурността на пътническите багажи, превозвани в товарните отделения на въздухоплавателно средство, както и на пътниците и техните ръчни багажи, превозвани в пътническата кабина на въздухоплавателно средство;

4. за доставка, техническа поддръжка и осигуряване на оборудване за проверка на сигурността на стоки, предназначени за летище;

5. за защита, наблюдение и патрулиране на въздухоплавателни средства, паркирани на перона, за защита и наблюдение на регистриран багаж, товари и поща в рамките на общите основни стандарти за летищна сигурност;

6. за съоръжения за видеонаблюдение;

7. за осигуряване и поддръжка на периметрови пътища и периметрова ограда;

8. разходите за персонал, включително за обучение, сертифициране и лицензиране;

9. административните разходи, относими към таксата за сигурност, включително за издръжката на националния надзорен орган по чл. 16д от Закона за гражданското въздухоплаване.

6. Видове разходи, относими към таксата за шум (екологична).

Таксата за шум (екологична) е предназначена единствено за покриване на разходите за мероприятия по ограничаване на вредните въздействия върху околната среда - шум, газови емисии, опазване на почвите, водите и въздуха. Таксата се определя в зависимост от максималното излетно тегло и индивидуалните шумови характеристики на въздухоплавателното средство. Таксата може да бъде диференцирана в зависимост от часа на кацане и/или часа на излитане на въздухоплавателното средство (ден, нощ, сутрин, вечер).

В таксата за шум (екологична) се включват следните разходи:

1. за поддръжка и експлоатация на система за мониторинг на авиационния шум;

2. за изпълнение на мерки за намаляване въздействието на авиационния шум върху близко разположените до летището жилищни райони;

3. за разработване на стратегически шумови карти и на планове за действие;

4. за изпълнение на планове за действие за намаляване на шума;

5. за изпълнение на мероприятия по ограничаване на вредните въздействия върху околната среда, за опазване на почвите, водите и въздуха;

6. за дейности по намаляване на емисиите въглероден диоксид;

7. разходите за персонал, включително за обучение, сертифициране и лицензиране;

8. административните разходи, относими към таксата за шум (екологична), включително за издръжката на националния надзорен орган по чл. 16д от Закона за гражданското въздухоплаване.


ІV. Начин на изчисляване на таксите

1. Такса за кацане на въздухоплавателните средства

1.1. Фиксирана ставка за тон MTOW без допълнително увеличение за кацане през нощта и без разлика за вида на полета (МЛ или ВЛ), диференцирана в групи ВС по MTOW. Определя се по следната формула:където:

ТL е таксовата единица за кацане на ВС, в евро;

ЕL са разходите общо, относими към таксата за кацане на въздухоплавателни средства за едногодишен период, в евро;

MTOWARR - сумата от максималните излетни тегла на всички кацнали ВС за едногодишен период, в тонове, по закръглени стойности към по-горен тон, с изключение на ВС, освободени от заплащане на такса кацане, и на ВС, ползващи стимулиращи отстъпки - до техния размер за съответния период;

Kd,n - коефициентът на справедливо разпределение на разходите между леки, средни и тежки ВС; n - номерът на тегловия диапазон.

2. Такса за паркиране

2.1. Безплатен престой (включен в таксата за кацане на въздухоплавателни средства) - 3 часа за пътнически и 6 часа за товарни полети.

2.2. Фиксирана ставка за тон MTOW без разлика за вида на полета (МЛ или ВЛ), диференцирана за паркиране на ВС през деня и за паркиране на ВС през нощта, диференцирана в зависимост от зоната на престой - оперативна зона или зона за дълговременен престой. Определя се по следната формула:където:

ТP е таксовата единица за паркиране на ВС, в евро на тон за започнат час;

ЕP са общо разходите, относими към таксата за паркиране на ВС, за едногодишен период, в евро;

MTOWP - сумата от максималните излетни тегла на всички ВС, ползвали паркиране, за същия период, в тонове, по закръглени стойности към по-горен тон, с изключение на ВС, освободени от заплащане на такса паркиране;

tp - общият брой таксови часове паркинг на ВС, за едногодишен период;

Kh (day, night) - коефициентът на справедливо разпределение на разходите между ВС, ползващи паркиране през деня (06,00 - 22,59 ч. местно време) и ВС, ползващи паркиране през нощта (23,00 - 05,59 ч. местно време);

KZ - коефициентът на справедливо разпределение на разходите в зависимост от вида на ползваното съоръжение - оперативна местостоянка или местостоянка за дългосрочен престой.

2.3. (доп. - ДВ, бр. 102 от 2017 г.) Таксува се престоят на ВС от момента на изтичане на безплатния престой до момента на освобождаване на местостоянката. Непрекъснат престой на съоръжение за оперативен престой повече от 8 денонощия се таксува с увеличение 50 на сто от такса паркинг.

2.4. Летищният оператор публикува списък с номера на местостоянки за ВС в оперативната зона и в зоната за дълговременен престой.

3. Такса за пътници

3.1. (изм. - ДВ, бр. 102 от 2017 г.) Фиксираната ставка за заминаващ пътник се определя по следната формула:


                   EPAX

TPAX = ---------------------- ,

                 PAXDEP


където:

ТPAX е таксовата единица за заминаващ пътник от терминал (в евро);

EPAX - общо разходите на терминал, относими към таксата за пътници за едногодишен период (в евро);

PAXDEP - общият брой на всички заминали пътници от терминал през същия период с изключение на категориите пътници, освободени от заплащане на такса за пътници; деца от 2- до 12-годишна възраст заплащат 50 на сто от таксата, определена за възрастен пътник, поради което техният общ брой се разделя на 2; броят на трансферните пътници се отчита пропорционално на коефициента на диференциация на таксата по т. 3.3.

3.2. (доп. - ДВ, бр. 102 от 2017 г.) При наличие на диференцирана летищна инфраструктура (пътнически терминал или обособена част от него) летищният оператор може да определя размера на таксата за пътници поотделно за всеки елемент от тази инфраструктура (пътнически терминал или обособена част от него).

3.3. Летищният оператор може да определи диференциран размер на таксата за пътници за трансферни пътници, които пристигат на летището с един полет и продължават пътуването си с друг. Летищният оператор определя условията, при които се прилага диференцираният размер на таксата за трансферни пътници.

4. Такса за ползване на пътнически ръкав.

4.1. Таксата за ползване на пътнически ръкав се състои от две ставки:

4.1.1. Фиксирана базова ставка за ползване на едно съоръжение за първоначалните 60 минути от установяване на контактна местостоянка, без разлика за типа на ВС, вида на полета (МЛ или ВЛ) и периода от денонощието, в който се ползва. Определя се по следната формула:където:

ТPLB base е базовата таксова единица за ползване на пътнически ръкав за първоначалните 60 минути, в евро;

EPLB са общо разходите, относими към таксата за ползване на пътнически ръкав, за едногодишен период, в евро;

PLB - общо таксовите минути на ползване на ръкав за едногодишен период от време;

Кbase - коефициентът на тежест на базовата единица.

4.1.2. Фиксирана допълнителна ставка за ползване на едно съоръжение за всеки допълнителни 15 минути или за част от тях над първоначалните 60 минути от установяване на контактна местостоянка, без разлика за типа на ВС, вида на полета (МЛ или ВЛ) и периода от денонощието, в който се ползва. Определя се по следната формула:където:

ТPLB add е допълнителната таксова единица за ползване на пътнически ръкав за всеки започнати 15 минути, в евро;

EPLB са общо разходите, относими към таксата за ползване на пътнически ръкав, за едногодишен период, в евро;

PLB - общо таксовите минути на ползване на ръкав за едногодишен период от време;

Кadd - коефициентът на тежест на допълнителната единица.

5. Такса за сигурност

5.1. Таксата за сигурност се определя отделно за ВС, превозващи пътници, и за ВС, изпълняващи товарни, технически или други полети, при които не се превозват пътници.

5.2. Таксата за сигурност за ВС, превозващи пътници, се определя по следната формула:където:

ТS pax е таксовата единица за заминаващ пътник, в евро;

ES term са общо разходите, относими към мерките по сигурност на пътниците и техния багаж и общата сигурност в терминалните сгради, за едногодишен период, в евро;

ES ac - общо разходите, относими към мерките по сигурност на ВС, за едногодишен период, в евро;

KS ac pax - коефициентът на дела на ВС, превозващи пътници, в общия брой кацнали ВС, за едногодишен период;

PAXDEP - общият брой на всички заминали пътници през същия период с изключение на категориите пътници, освободени от заплащане на такса за сигурност.

5.3. Таксата за сигурност за ВС, които не превозват пътници (товарни, технически и др.), се определя по следната формула:където:

ТS non-pax е таксовата единица за кацнало ВС, което не превозва пътници, в евро;

ES ac са общо разходите, относими към мерките по сигурност на ВС, за едногодишен период, в евро;

KS ac non-pax - коефициентът на дела на ВС, които не превозват пътници, в общия брой кацнали ВС, за едногодишен период;

ACARR non-pax - общият брой на всички кацнали ВС, които не превозват пътници, през същия период, с изключение на ВС, освободени от заплащане на такса за сигурност.

6. Такса за шум (екологична)

6.1. Фиксирана ставка за тон MTOW в зависимост от часа на излитане и кацане на ВС и шумовата категория, определена по индивидуалните шумови характеристики на ВС. Определя се по следната формула:където:

ТN е таксовата единица шум (екологична) за тон от максималното излетно тегло на ВС, в евро;

ТN ARR - таксовата единица за тон от максималното излетно тегло на кацащи ВС, в евро;

ТN DER - таксовата единица за тон от максималното излетно тегло на излитащи ВС, в евро;

EN са общо разходите, относими към таксата за шум (екологична) за едногодишен период, в евро;

КARR - коефициентът на разпределение на разходите, в зависимост от вида на самолетодвижението; определя се като отношение на средноаритметичното от нивата на шума при излитане към сумата от нивото на шума при кацане и средноаритметичното от нивата на шума при излитане, определени по шумовите сертификати на всички ВС, кацнали и излетели за едногодишен период;

KDEP - коефициентът на разпределение на разходите в зависимост от вида на самолетодвижението; определя се като отношение на нивото на шума при кацане към сумата от нивото на шума при кацане и средноаритметичното от нивата на шума при излитане, определени по шумовите сертификати на всички ВС, кацнали и излетели за едногодишен период;

MTOWARR (day, m/e, night) - сумата от максималните излетни тегла на всички кацнали ВС за едногодишен период в часовите диапазони, определени от летищния оператор (day, morning/evening, night), в тонове, по закръглени стойности към по-горен тон, с изключение на ВС, освободени от такса за шум, и ВС, за които Kc (arr) = 0;

MTOWDEP (day, m/e, night) - сумата от максималните излетни тегла на всички излетели ВС за едногодишен период в часовите диапазони, определени от летищния оператор (day, morning/evening, night), в тонове, по закръглени стойности към по-горен тон, с изключение на ВС, освободени от такса за шум, и ВС, за които Kc (dep) = 0;

Kh (day, m/e, night) - коефициентът на справедливо разпределение на разходите в зависимост от часовия диапазон на излитане или кацане на ВС;

Kc (arr, dep) - коефициентът на справедливо разпределение на разходите в зависимост от шумовата категория, в която попада ВС.


Приложение № 1а към чл. 1, ал. 2


(Ново - ДВ, бр. 67 от 2014 г., в сила от 01.07.2013 г. и се прилага до 30.06.2014 г.)


Размер на летищните такси от 1 юли 2013 г. до 30 юни 2014 г.


Летищни такси на летищния оператор на летището с годишен трафик над 5 милиона превозени пътници или летището с най-голям брой пътнически превози на територията на Република България - Летище София


1. Такса за кацане на въздухоплавателните средства:

1.1. Таксата за кацане се събира за всеки тон или част от него, закръглена към следващ тон, от максималното излетно тегло на въздухоплавателно средство (ВС).

1.2. Таксата е в еднакъв размер за полети по международни линии и за полети по вътрешни линии.

1.3. Единичната таксова единица за тон от максималното излетно тегло на ВС е разделена в 4 групи (теглови диапазони) и е, както следва:Група 1 - ВС до 25 т - 14,30 евро
Група 2 - ВС над 25 до 65 т - 12,00 евро
Група 3 - ВС над 65 до 100 т - 10,10 евро
Група 4 - ВС над 100 т - 9,90 евро


1.4. В размера на таксата за кацане на ВС не се включват увеличения.

1.5. В размера на таксата по всеки теглови диапазон са включени разходи за издръжка на независимия надзорен орган в размер 0,05 евро за тон.

1.6. За таксата за кацане на ВС са приложими следните отстъпки за стимулиране развитието на трафика на Летище София:

1.6.1. За нов редовен целогодишен маршрут - извън Европа:


Година първа 99 на сто намаление
12 месеца от първия  
полет по маршрута  
Година втора 99 на сто намаление
Година трета 80 на сто намаление
Година четвърта 50 на сто намаление
Година пета 20 на сто намаление


1.6.2. За нов редовен целогодишен маршрут - в рамките на Европа:


Година първа 80 на сто намаление
12 месеца от първия  
полет по маршрута  
Година втора 50 на сто намаление
Година трета 20 на сто намаление


1.6.3. За целогодишно увеличен капацитет по действащ маршрут (само за допълнителните полети по маршрута):


Година първа 80 на сто намаление
12 месеца от първия  
допълнителен полет  
по маршрута  


1.6.4. За възстановен целогодишен маршрут:


Сезон първи 30 на сто намаление
В рамките на съответния ИАТА  
сезон* на полетното  
разписание, в който е  
възстановен маршрутът  


1.6.5. За нов сезонен маршрут (Разписание - Зима или Разписание - Лято):


Сезон първи 50 на сто намаление
В рамките на  
съответния ИАТА  
сезон* на полетното  
разписание  


1.6.6. За нов международен товарен маршрут или за допълнителни полети по действащ такъв:


Година първа 20 на сто намаление
12 месеца от първия  
полет (нов или  
допълнителен)  
Година втора 10 на сто намаление


1.6.7. За полети по редовни вътрешни линии:


За периода на 80 на сто намаление
валидност на таксата  
кацане, определена с  
решението по чл. 122к,  
ал. 1 ЗГВ  


1.6.8. За въздушни превозвачи, изпълняващи целогодишна полетна програма по международни линии до и от Летище София, при достигане на следните обеми:


При изпълнени над 5000 3 на сто намаление
самолетодвижения по  
международни линии  
за период от 12  
последователни  
месеца считано от  
датата на влизане в  
сила на решението по  
чл. 122к, ал. 1 ЗГВ от  
един и същ превозвач  
При изпълнени над 7000 5 на сто намаление
самолетодвижения по  
международни линии  
за период от 12  
последователни  
месеца считано от  
датата на влизане в  
сила на решението по  
чл. 122к, ал. 1 ЗГВ от  
един и същ превозвач  
При изпълнени над 10 10 на сто намаление
000 самолетодвижения  
по международни  
линии за период от 12  
последователни  
месеца считано от  
датата на влизане в  
сила на решението по  
чл. 122к, ал. 1 ЗГВ от  
един и същ превозвач  


Процентното намаление се прилага върху начислената обща сума - такса кацане, за всички изпълнени самолетодвижения от един и същ превозвач за периода 1 юли 2013 г. - 30 юни 2014 г. при достигане на заложения критерий.

Отстъпката за обем по тази точка се прилага отделно от отстъпките за стимулиране на трафика по т. 1.6.1 - 1.6.6.

1.7. Отстъпките върху таксата за кацане на ВС по т. 1.6.1 - 1.6.6 се предоставят и се прилагат по отношение на всички превозвачи, чиито полетни програми след 1 януари 2013 г. отговарят на заложените общи условия и критерии, определени от летищния оператор, като отстъпките се начисляват от датата на влизане в сила на решението по чл. 122к, ал. 1 ЗГВ.

2. Такса за паркиране:

2.1. Таксата за паркиране се събира за всеки тон или част от него, закръглена към следващ тон, от максималното излетно тегло на ВС за всеки започнат час над безплатния престой.

2.2. Единичната таксова единица е за тон на час и е диференцирана в 6 групи в зависимост от периода на денонощието и от типа на ползваното съоръжение (местостоянка):


Оперативна Оперативна
местостоянка - "през местостоянка - "през
деня": нощта"
0,16 евро 0,06 евро
Местостоянка за Местостоянка за
дълговременен дълговременен
престой "Long-term престой "Long-term
Stand" - Stand" -
"през деня" "през нощта"
0,13 евро 0,04 евро
Зона за Зона за
дълговременен дълговременен
престой "Long-term престой "Long-term
Bay" - "през деня" Bay" - "през нощта"
0,015 евро 0,01 евро


2.3. Такса паркиране не се заплаща за престой на ВС до:

2.3.1. 3 часа след кацане - за ВС, изпълняващи пътнически полети;

2.3.2. 6 часа след кацане - за ВС, изпълняващи товарни полети.

2.4. Летищният оператор публикува списък с номера на местостоянки за оперативен престой на ВС и на местостоянки за дълговременен престой на ВС (Long-term Stands), както и обозначение на зоната за дълговременен престой (Long-term Bay).

2.5. В размера на таксата за паркиране на ВС са включени разходи за издръжка на независимия надзорен орган по чл. 16д в годишен размер.

2.6. За таксата за паркиране на ВС са приложими следните отстъпки за стимулиране развитието на трафика на Летище София:

2.6.1. За въздушни превозвачи, чиито ВС са регистрирани като местодомуващи на Летище София целогодишно или в рамките на един ИАТА сезон* и са ангажирани в изпълнение на регулярна полетна програма от и до Летище София:


При регистрирани 50 на сто намаление
повече от 3 ВС на един върху таксата за
и същ превозвач оперативна
  местостоянка - през
  деня и нощта
При регистрирани 70 на сто намаление
повече от 6 ВС на един върху таксата за
и същ превозвач оперативна
  местостоянка - през
  деня и нощта


* ИАТА сезон - разписание на полетите на даден въздушен превозвач за сезон зима - от последната неделя на месец октомври до последната събота на месец март на следващата година, и за сезон лято - от последната неделя на месец март до последната събота на месец октомври.

2.6.2. За товарно ВС, изпълняващо полети по нов международен товарен маршрут или допълнителни полети по действащ такъв:


ВС с максимално Удължен безплатен
излетно тегло над 150 тона престой до 9 часа от
  момента на кацане на
  Летище София


2.7. Отстъпките върху таксата за паркиране на ВС по т. 2.6.1 - 2.6.2 се предоставят и се прилагат по отношение на всички превозвачи, чиито полетни програми след 1 януари 2013 г. отговарят на заложените общи условия и критерии, определени от летищния оператор, като отстъпките се начисляват от датата на влизане в сила на решението по чл. 122к, ал. 1 ЗГВ.

3. Такса за пътници:

3.1. Таксата "Пътници" се събира за всеки заминаващ пътник (започващ пътуването си от Летище София или извършващ трансфер от един полет на друг).

3.2. Единичната таксова единица за пътници е определена в зависимост от терминала, на който се обслужва заминаващият полет, и в зависимост от дестинацията на полета - по международни или по вътрешни линии:


Международни линии Терминал 1 - 6,00 евро
  възрастни  
  Терминал 2 - 11,00 евро
  възрастни  
Вътрешни линии Терминал 1 - 4,40 евро
  възрастни  
  Терминал 2 - 4,40 евро
  възрастни  


3.3. Деца от 2- до 12-годишна възраст заплащат 50 на сто от пълния размер на съответната такса. Деца до 2-годишна възраст и транзитни пътници са освободени от заплащане на таксата.

3.4. В размера на таксата за пътници са включени разходи за издръжка на независимия надзорен орган в размер 0,05 евро за всеки заминаващ пътник над 12-годишна възраст (възрастен) и 0,025 евро за всеки заминаващ пътник между 2- и 12-годишна възраст (дете).

3.5. За таксата за пътници са приложими следните отстъпки за стимулиране развитието на трафика на Летище София, които се прилагат по отношение на всички превозвачи, чиито полетни програми след 1 януари 2013 г. отговарят на заложените общи условия и критерии, определени от летищния оператор, като отстъпките се начисляват от датата на влизане в сила на решението по чл. 122к, ал. 1 ЗГВ.

3.5.1. За превозвачи, допринасящи за развитие на трансферен пътнически трафик през Летище София:


За пътници, 45 на сто намаление върху
пристигащи с съответната такса за
международен полет и заминаващ пътник
заминаващи с  
международен полет  
За пътници, 45 на сто намаление върху
пристигащи с съответната такса за
международен полет и заминаващ пътник
заминаващи с  
вътрешен полет  
За пътници, 45 на сто намаление върху
пристигащи с съответната такса за
вътрешен полет и заминаващ пътник
заминаващи с  
международен полет  


4. Такса за ползване на пътнически ръкав:

4.1. Единичната таксова единица е диференцирана за първоначален период на ползване до 60 минути и за всеки започнати допълнителни 15 минути:


За първоначален период 95 евро
до 60 минути  
За всеки последващи 15 минути 34 евро
или част от тях  


4.2. При ползване на пътнически ръкав с прекъсване времето на ползване след кацане се сумира с времето на ползване преди излитане на едно и също ВС и таксата се начислява за полученото общо време на ползване. За времето, през което съоръжението не се използва, не се заплаща такса.

4.3. В размера на единичната такса за ползване на пътнически ръкав за първоначален период на ползване до 60 минути са включени разходи за издръжка на независимия надзорен орган в размер 0,85 евро за единична услуга.

5. Такса за сигурност:

5.1. Единичната таксова единица за ВС, превозващи пътници, се събира за всеки заминаващ пътник (започващ пътуването си от Летище София или извършващ трансфер от един полет на друг):


За заминаващ пътник 6,00 евро


5.2. За периода на първоначално въвеждане на таксата "Сигурност" за пътниците, заминаващи от Терминал 2, се определят 3 периода с различен размер на единичната таксова единица:


1.07.2013 г. - за заминаващ пътник 1,00 евро
30.09.2013 г. от Терминал 2  
1.10.2013 г. - за заминаващ пътник 8,00 евро
31.03.2014 г. от Терминал 2  
1.04.2014 г. за заминаващ пътник 10,20 евро
31.05.2014 г. от Терминал 2  


След изтичане на срока по третия период таксата се прилага в размера, определен в т. 5.1, до влизането в сила на нов размер на таксата "Сигурност" за пътнически полети.

5.3. В размера на таксата "Сигурност" за ВС, превозващи пътници, са включени разходи за издръжка на независимия надзорен орган в размер 0,05 евро за всеки заминаващ пътник.

5.4. Единичната таксова единица за ВС, които не превозват пътници, се събира за всяко въздухоплавателно средство, изпълняващо товарен, технически или друг полет, с който на Летище София не кацат и не излитат пътници:


Еднократно за полет 24,00 евро


5.5. Такса "Сигурност" за ВС, които не превозват пътници, се събира в еднакъв размер независимо от типа на ВС и дестинацията на полета (по международни или по вътрешни линии).

6. Такса за шум (екологична):

6.1. Таксата "Шум (екологична)" се събира за всеки тон или част от него, закръглена към следващ тон, от максималното излетно тегло на ВС.

6.2. Таксата "Шум (екологична)" се заплаща еднократно за полет, като се вземат предвид часът на кацане и часът на последващото излитане на едно и също ВС.

6.3. Единичната таксова единица е определена в диференциран размер, в зависимост от индивидуалните шумови характеристики на ВС, в 5 групи по шумови сертификати и в 3 часови зони - дневна, сутрин/вечер и нощна:


Евро за тон
Час на Шумова категория Час на излитане
кацане   (местно време)
(местно   07,00 - 06,00 - 00,00 -
време)   22,59 ч. 06,59 ч. 05,59 ч.
      23,00 -  
      23,59 ч.  
07,00 - Категория първа 0,19 0,23 0,36
22,59 ч. Категория втора 0,23 0,29 0,45
  Категория трета 0,30 0,37 0,59
  Категория четвърта 0,46 0,57 0,90
  Категория пета 0,68 0,85 1,35
06,00 - Категория първа 0,23 0,28 0,41
06,59 ч. Категория втора 0,29 0,34 0,51
23,00 - Категория трета 0,37 0,44 0,66
23,59 ч. Категория четвърта 0,57 0,68 1,01
  Категория пета 0,85 1,02 1,52
00,00 - Категория първа 0,37 0,41 0,55
05,59 ч. Категория втора 0,46 0,51 0,68
  Категория трета 0,59 0,67 0,88
  Категория четвърта 0,91 1,02 1,36
  Категория пета 1,37 1,53 2,03


6.4. Самолети с максимално излетно тегло до 9 тона и всички хеликоптери не заплащат такса "Шум (екологична)".

6.5. Основание за отнасяне на дадено ВС към конкретна категория е индивидуалният му шумов сертификат в зависимост от кумулативната шумова граница*, както следва:


Шумова Описание на категорията -
категория параметри на ВС
първа Самолети с MTOW над 9 тона,
  сертифицирани в съответствие с Анекс 16,
  том I, част II, глави 3 и 5 от Конвенцията за
  международно гражданско
  въздухоплаване, с кумулативна шумова
  граница 20 dB
  Ефективно ниво на измервания шум (EPN)
  или повече.
втора Самолети с MTOW над 9 тона,
  сертифицирани в съответствие с Анекс 16,
  том I, част II, глави 3 и 5 от Конвенцията за
  международно гражданско
  въздухоплаване, с кумулативна шумова
  граница от 15 до 19,9 EPNdB.
трета Самолети с MTOW над 9 тона,
  сертифицирани в съответствие с Анекс 16,
  том I, част II, глави 3 и 5 от Конвенцията за
  международно гражданско
  въздухоплаване, с кумулативна шумова
  граница от 10 до 14,9 EPNdB.
четвърта Самолети с MTOW над 9 тона,
  сертифицирани в съответствие с Анекс 16,
  том I, част II, глави 3 и 5 от Конвенцията за
  международно гражданско
  въздухоплаване, с кумулативна шумова
  граница от 5 до 9,9 EPNdB.
пета Самолети с MTOW над 9 тона,
  сертифицирани в съответствие с Анекс 16,
  том I, част II, глави 3 и 5 от Конвенцията за
  международно гражданско
  въздухоплаване, с кумулативна шумова
  граница 4,9 EPNdB или по-малко, самолети
  с MTOW над 9 тона, сертифицирани в
  съответствие с глава 2, които не отговарят
  на изискванията на Анекс 16, том I, част II,
  глави 3 и 5 от Конвенцията за
  международно гражданско
  въздухоплаване, и самолети с MTOW над
  9 тона, за които не е представен
  сертификат за шум.


*Кумулативна шумова граница - стойността, получена от сбора на разликите между максимално разрешените нива на шума за дадено ВС и нивата на шума, показани в шумовия му сертификат при направените измервания в трите контролни точки (встрани от ПИК, при заход за кацане и при излитане). Максимално разрешените нива на шума за дадено ВС и контролните точки за измерване на шума са дефинирани в Анекс 16, том I, част II от Конвенцията за международно гражданско въздухоплаване.


Приложение № 1б към чл. 1, ал. 2


(Ново - ДВ, бр. 67 от 2014 г., в сила от 01.07.2014 г.)


Размер на летищните такси от 1 юли 2014 г.


Летищни такси на летищния оператор на летището с годишен трафик над 5 милиона превозени пътници или летището с най-голям брой пътнически превози на територията на Република България - Летище София


1. Такса за кацане на въздухоплавателните средства:

1.1. Таксата за кацане се събира за всеки тон или част от него, закръглена към следващ тон, от максималното излетно тегло на въздухоплавателно средство (ВС).

1.2. Таксата е в еднакъв размер за полети по международни линии и за полети по вътрешни линии.

1.3. Единичната таксова единица за тон от максималното излетно тегло на ВС е разделена в 5 групи (теглови диапазони) и е, както следва:Група 1 - ВС до 3 т - 7,00 евро
Група 2 - ВС над 3 до 25 т - 14,30 евро
Група 3 - ВС над 25 до 65 т - 12,00 евро
Група 4 - ВС над 65 до 100 т - 10,10 евро
Група 5 - ВС над 100 т - 9,90 евро


1.4. В размера на таксата за кацане на ВС не се включват увеличения.

1.5. В размера на таксата по всеки теглови диапазон са включени разходи за издръжка на независимия надзорен орган в размер 0,05 евро за тон.

1.6. За таксата за кацане на ВС са приложими следните отстъпки за стимулиране развитието на трафика на Летище София:

1.6.1. За нов редовен целогодишен маршрут - извън Европа:


Година първа 99 на сто намаление
12 месеца от първия  
полет по маршрута  
Година втора 99 на сто намаление
Година трета 80 на сто намаление
Година четвърта 50 на сто намаление
Година пета 20 на сто намаление


1.6.2. За нов редовен целогодишен маршрут - в рамките на Европа:


Година първа 80 на сто намаление
12 месеца от първия  
полет по маршрута  
Година втора 50 на сто намаление
Година трета 20 на сто намаление


1.6.3. За целогодишно увеличен капацитет по действащ маршрут (само за допълнителните полети по маршрута):


Година първа 80 на сто намаление
12 месеца от първия  
допълнителен полет по  
маршрута  


1.6.4. За възстановен целогодишен маршрут:


Сезон първи 30 на сто намаление
В рамките на съответния  
ИАТА сезон на полетното  
разписание, в който е  
възстановен маршрутът  


1.6.5. За нов сезонен маршрут (Разписание - Зима или Разписание - Лято):


Сезон първи 50 на сто намаление
В рамките на съответния  
ИАТА сезон на полетното  
разписание  


1.6.6. За нов международен товарен маршрут или за допълнителни полети по действащ такъв:


Година първа 20 на сто намаление
12 месеца от първия  
полет (нов или  
допълнителен)  
Година втора 10 на сто намаление


1.6.7. За полети по редовни вътрешни линии:


За периода на 80 на сто намаление
валидност на таксата  
кацане  


1.6.8. За брой изпълнени самолетодвижения по международни линии от един и същ превозвач за всеки период от 12 последователни месеца считано от 1 юли 2014 г.:


Над 3000 3 на сто намаление
самолетодвижения  
Над 5000 5 на сто намаление
самолетодвижения  
Над 6500 10 на сто намаление
самолетодвижения  
Над 8000 12 на сто намаление
самолетодвижения  
Над 10 000 15 на сто намаление
самолетодвижения  


Процентното намаление се прилага върху начислената обща сума - такса кацане, за всички изпълнени самолетодвижения по международни линии от един и същ превозвач за съответния 12-месечен период, с изключение на самолетодвижения, които отговарят на критериите за отстъпка по т. 1.6.1 до 1.6.6.

1.7. Отстъпките върху таксата за кацане на ВС по т. 1.6.1 - 1.6.8 се предоставят и се прилагат по отношение на всички превозвачи, чиито полетни програми отговарят на заложените общи условия и критерии, и по реда, определен от летищния оператор в Програмата от стимулиращи отстъпки за развитие на трафика на Летище София.

2. Такса за паркиране на ВС

2.1. Таксата за паркиране на ВС се събира за всеки тон или за част от него, закръглена към следващ тон, от максималното излетно тегло на ВС, за всеки започнат час над безплатния престой.

2.2. Единичната таксова единица е за тон на час и е диференцирана в 6 групи в зависимост от периода на денонощието и от типа на ползваното съоръжение (местостоянка):


Оперативна местостоянка - Оперативна местостоянка -
"през деня"* "през нощта"**
0,16 евро 0,06 евро
Местостоянка за дълго- Местостоянка за дълго-
временен престой временен престой
"Long-term Stand" - "през "Long-term Stand" - "през
деня"* нощта"**
0,13 евро 0,04 евро
Зона за дълговременен Зона за дълговременен
престой "Long-term Bay" - престой "Long-term Bay" -
"през деня"* "през нощта"**
0,015 евро 0,01 евро


* "през деня" е периодът от 06,00 до 22,59 ч. местно време;

** "през нощта" е периодът от 23,00 до 05,59 ч. местно време.

2.3. Такса паркиране не се заплаща за престой на ВС до:

2.3.1. 3 часа след кацане - за ВС, изпълняващи пътнически полети;

2.3.2. 6 часа след кацане - за ВС с максимално излетно тегло до 150 тона, изпълняващи товарни полети;

2.3.3. 9 часа след кацане - за ВС с максимално излетно тегло над 150 тона, изпълняващи товарни полети.

2.4. Летищният оператор публикува списък с номера на местостоянки за оперативен престой на ВС и на местостоянки за дълговременен престой на ВС (Long-term Stands), както и обозначение на зоната за дълговременен престой (Long-term Bay).

2.5. За таксата за паркиране на ВС са приложими следните отстъпки за стимулиране развитието на трафика на Летище София:

2.5.1. За въздушни превозвачи, чиито въздухоплавателни средства са местодомуващи на Летище София и са ангажирани в изпълнение на регулярна полетна програма с отправно летище - Летище София:


При местодомуващи 50 на сто намаление върху
повече от 3 ВС на един таксата за оперативна
и същ превозвач местостоянка - през деня и
  през нощта
При местодомуващи 70 на сто намаление върху
повече от 6 ВС на един таксата за оперативна
и същ превозвач местостоянка - през деня и
  през нощта


2.5.2. За пътнически полети по редовни международни линии, изпълнявани с въздухоплавателно средство с максимално излетно тегло над 130 тона:


Оперативна 100 на сто
местостоянка - намаление
"през нощта"  


Отстъпката се прилага за въздухоплавателни средства, които изпълняват редовни международни полети от/до Летище София с продължителност над 6 часа (long-haul flights).

2.6. Отстъпките върху таксата за паркиране на ВС по т. 2.5.1 - 2.5.2 се предоставят и се прилагат по отношение на всички превозвачи, чиито полетни програми отговарят на заложените общи условия и критерии, и по реда, определен от летищния оператор в Програмата от стимулиращи отстъпки за развитие на трафика на Летище София.

3. Такса за пътници:

3.1. Таксата "Пътници" се събира за всеки заминаващ пътник (започващ пътуването си от Летище София или извършващ трансфер от един полет на друг).

3.2. Единичната таксова единица за пътници е определена в зависимост от терминала, на който се обслужва заминаващият полет, и в зависимост от дестинацията на полета - по международни или по вътрешни линии:


Международни линии Терминал 1 - 5,50 евро
  възрастни  
  Терминал 2 - 11,50 евро
  възрастни  
Вътрешни линии Терминал 1 - 4,40 евро
  възрастни  
  Терминал 2 - 4,40 евро
  възрастни  


3.3. Деца над 2- до 12-годишна възраст заплащат 50 на сто от пълния размер на съответната такса. Деца до 2-годишна възраст и транзитни пътници са освободени от заплащане на таксата.

3.4. В размера на таксата за пътници са включени разходи за издръжка на независимия надзорен орган в размер 0,05 евро за всеки заминаващ пътник над 12-годишна възраст (възрастен) и 0,025 евро за всеки заминаващ пътник между 2- и 12-годишна възраст (дете).

3.5. За таксата за пътници са приложими следните отстъпки за стимулиране развитието на трафика на Летище София:

3.5.1. За превозвачи, допринасящи за развитие на трансферен пътнически трафик през Летище София:


За пътници, пристигащи 45 на сто намаление върху
с международен или таксата за пътници по
вътрешен полет и международни линии
заминаващи с  
международен полет  
За пътници, пристигащи 45 на сто намаление върху
с международен полет таксата за пътници по
и заминаващи с вътрешни линии
вътрешен полет  


3.5.2. За брой заминали пътници по международни линии на един и същ превозвач за всеки период от 12 последователни месеца считано от 1 юли 2014 г.:


над 100 000 до 200 000 0,50 евро намаление за
пътници заминаващ пътник
над 200 000 до 300 000 0,75 евро намаление за
пътници заминаващ пътник
над 300 000 до 400 000 1,00 евро намаление за
пътници заминаващ пътник
над 400 000 до 500 000 1,20 евро намаление за
пътници заминаващ пътник
над 500 000 пътници 1,35 евро намаление за
  заминаващ пътник


Намалението се прилага върху начислената обща сума - такса пътници, за всички заминали пътници по международни линии (включително деца) с полети на един и същ превозвач за съответния 12-месечен период, с изключение на трансферни пътници, отговарящи на критериите за отстъпка по т. 3.5.1.

3.6. Отстъпките върху таксата за пътници по т. 3.5.1 - 3.5.2 се предоставят и се прилагат по отношение на всички превозвачи, чиито полетни програми отговарят на заложените общи условия и критерии, и по реда, определен от летищния оператор в Програмата от стимулиращи отстъпки за развитие на трафика на Летище София.

4. Такса за ползване на пътнически ръкав:

4.1. Единичната таксова единица е диференцирана за първоначален период на ползване до 60 минути и за всеки започнати допълнителни 15 минути:


За първоначален период до 60 95 евро
минути  
За всеки последващи 15 34 евро
минути  
или част от тях  


4.2. Таксата "Ползване на пътнически ръкав" се прилага в еднакъв размер без разлика за типа на ВС, вида на полета (по международни или по вътрешни линии) и периода от денонощието, в който се ползва съоръжението.

4.3. При ползване на пътнически ръкав с прекъсване времето на ползване след кацане се сумира с времето на ползване преди излитане на едно и също ВС и таксата се начислява за полученото общо време на ползване. За времето, през което съоръжението не се използва, не се заплаща такса.

5. Такса за сигурност:

5.1. Единичната таксова единица за ВС, превозващи пътници, се събира за всеки заминаващ пътник (започващ пътуването си от Летище София или извършващ трансфер от един полет на друг):


За заминаващ пътник 5,50 евро


5.2. В размера на таксата "Сигурност" за ВС, превозващи пътници, са включени разходи за издръжка на независимия надзорен орган в размер 0,05 евро за всеки заминаващ пътник.

5.3. Единичната таксова единица е определена за полет и е диференцирана в 2 групи (теглови диапазони) в зависимост от максималното излетно тегло на ВС, както следва:


Еднократно за ВС с MTOW до 6 тона 10,00 евро
полет ВС с MTOW над 6 тона 24,00 евро


5.4. Таксата "Сигурност" за ВС, които не превозват пътници, се прилага в еднакъв размер независимо от дестинацията на полета (по международни или по вътрешни линии).

6. Такса за шум (екологична):

6.1. Таксата "Шум (екологична)" се събира за всеки тон или част от него, закръглена към следващ тон, от максималното излетно тегло на ВС.

6.2. Таксата "Шум (екологична)" се заплаща еднократно за полет, като се вземат предвид часът на кацане и часът на последващото излитане на едно и също ВС.

6.3. Единичната таксова единица е определена в диференциран размер в зависимост от индивидуалните шумови характеристики на ВС в 5 категории по шумови сертификати и в 3 часови зони - дневна, сутрин/вечер и нощна:


Евро за тон
Час на Шумова категория Час на излитане
кацане   (местно време)
(местно   07,00 - 06,00 - 00,00 -
време)   22,59 ч. 06,59 ч. 05,59 ч.
      23,00 -  
      23,59 ч.  
07,00 - Категория първа 0,19 0,23 0,36
22,59 ч. Категория втора 0,23 0,29 0,45
  Категория трета 0,30 0,37 0,59
  Категория 0,46 0,57 0,90
  четвърта      
  Категория пета 0,68 0,85 1,35
06,00 - Категория първа 0,23 0,28 0,41
06,59 ч. Категория втора 0,29 0,34 0,51
23,00 - Категория трета 0,37 0,44 0,66
23,59 ч. Категория 0,57 0,68 1,01
  четвърта      
  Категория пета 0,85 1,02 1,52
00,00 - Категория първа 0,37 0,41 0,55
05,59 ч. Категория втора 0,46 0,51 0,68
  Категория трета 0,59 0,67 0,88
  Категория 0,91 1,02 1,36
  четвърта      
  Категория пета 1,37 1,53 2,03


6.4. Самолети с максимално излетно тегло до 9 тона и всички хеликоптери не дължат такса "Шум (екологична)".

6.5. Основание за отнасяне на дадено ВС към конкретна категория е индивидуалният му шумов сертификат в зависимост от кумулативната шумова граница*, както следва:


Шумова Описание на категорията -
категория параметри на ВС
първа Самолети с MTOW над 9 тона,
  сертифицирани в съответствие с Анекс
  16, том I, част II, глави 3 и 5 от
  Конвенцията за международно
  гражданско въздухоплаване, с
  кумулативна шумова граница 20 dB
  Ефективно ниво на измервания шум
  (EPN) или повече.
втора Самолети с MTOW над 9 тона,
  сертифицирани в съответствие с Анекс
  16, том I, част II, глави 3 и 5 от
  Конвенцията за международно
  гражданско въздухоплаване, с
  кумулативна шумова граница от 15 до
  19,9 EPNdB.
трета Самолети с MTOW над 9 тона,
  сертифицирани в съответствие с Анекс
  16, том I, част II, глави 3 и 5 от
  Конвенцията за международно
  гражданско въздухоплаване, с
  кумулативна шумова граница от 10 до
  14,9 EPNdB.
четвърта Самолети с MTOW над 9 тона,
  сертифицирани в съответствие с Анекс
  16, том I, част II, глави 3 и 5 от
  Конвенцията за международно
  гражданско въздухоплаване, с
  кумулативна шумова граница от 5 до 9,9
  EPNdB.
пета Самолети с MTOW над 9 тона,
  сертифицирани в съответствие с Анекс
  16, том I, част II, глави 3 и 5 от
  Конвенцията за международно
  гражданско въздухоплаване, с
  кумулативна шумова граница 4,9 EPNdB
  или по-малко, самолети с MTOW над 9
  тона, сертифицирани в съответствие с
  глава 2, които не отговарят на
  изискванията на Анекс 16, том I, част II,
  глави 3 и 5 от Конвенцията за
  международно гражданско
  въздухоплаване, и самолети с MTOW
  над 9 тона, за които не е представен
  сертификат за шум.


*Кумулативна шумова граница - стойността, получена от сбора на разликите между максимално разрешените нива на шума за дадено ВС и нивата на шума, показани в шумовия му сертификат при направените измервания в трите контролни точки (встрани от ПИК, при заход за кацане и при излитане). Максимално разрешените нива на шума за дадено ВС и контролните точки за измерване на шума са дефинирани в Анекс 16, том I, част II от Конвенцията за международно гражданско въздухоплаване.


Приложение № 1в към чл. 1, ал. 2


(Ново - ДВ, бр. 102 от 2017 г.)


Размер на летищните такси съгласно Решение № 544 от 29 октомври 2015 г. на изпълнителния директор на "Летище София" - ЕАД, за определяне размера на летищните такси на Летище - София


1. Такса за кацане на въздухоплавателни средства:

1.1. Таксата за кацане се събира за всеки тон или част от него, окръглена към следващ тон, от максималното излетно тегло на ВС.

1.2. Таксата е в еднакъв размер за полети по международни линии и за полети по вътрешни линии.

1.3. Таксовата единица за тон от максималното излетно тегло на ВС е диференцирана в 5 групи (теглови диапазони) и е, както следва:

Група 1 - ВС до 3 т

-

7,50 евро

Група 2 - ВС над 3 до 25 т

-

15,30 евро

Група 3 - ВС над 25 до 65 т

-

12,85 евро

Група 4 - ВС над 65 до 100 т

-

10,80 евро

Група 5 - ВС над 100 т

-

10,60 евро


1.4. Върху таксата за кацане на ВС не се прилагат никакви увеличения.

1.5. В размера на таксата по всеки теглови диапазон за периода 1 януари - 31 декември 2016 г. са включени "0" разходи за издръжка на националния надзорен орган.

1.6. Върху таксата за кацане на ВС са приложими следните отстъпки за стимулиране развитието на трафика на Летище - София:

1.6.1. за нов редовен целогодишен маршрут извън Европа:

Година първа

(12 месеца от първия полет по маршрута)

99 на сто намаление

Година втора

99 на сто намаление

Година трета

80 на сто намаление

Година четвърта

50 на сто намаление

Година пета

20 на сто намаление

 

1.6.2. за нов редовен целогодишен маршрут в Европа:

Година първа

(12 месеца от първия полет по маршрута)

80 на сто намаление

Година втора

50 на сто намаление

Година трета

30 на сто намаление

Година четвърта

20 на сто намаление

 

1.6.3. за нов сезонен маршрут:

Сезон първи

В рамките на първия сезон на полетното разписание (зима или лято)

40 на сто намаление

 

1.6.4. за товарни полети по нов международен маршрут:

Година първа

 

(12 месеца от първия полет по маршрута)

20 на сто намаление1.6.5. за целогодишно увеличаване на честотите на опериране по действащ международен пътнически маршрут (само за допълнителните полети по маршрута):

Извън

Европа

Година първа

(12 месеца от първия полет по допълнителната честота)

80 на сто намаление

В Европа

Година първа

(12 месеца от първия полет по допълнителната честота)

70 на сто намаление

 

1.6.6. за целогодишно увеличаване на капацитета по действащ пътнически маршрут чрез смяна на типа ВС (за тип ВС с по-голямо максимално излетно тегло и по-голям брой седалки от експлоатирания по маршрута):


Година първа

 

(12 месеца от първия полет по маршрута)

50 на сто намаление върху разликата в MTOW

 

1.6.7. за поддържане конкурентоспособността на въздушния транспорт по вътрешни дестинации:

Редовни пътнически полети по вътрешен маршрут София - Бургас - София

70 на сто намаление

Редовни пътнически полети по вътрешен маршрут София - Варна - София

90 на сто намаление

 

1.6.8. брой изпълнени самолетодвижения по международни маршрути (от един и същ превозвач за период от 12 последователни месеца считано от 1 юли 2016 г.):

Над 3000 самолетодвижения

3 на сто

намаление

Над 5000 самолетодвижения

5 на сто

намаление

Над 6500 самолетодвижения

10 на сто

намаление

Над 8000 самолетодвижения

12 на сто

намаление

Над 10 000 самолетодвижения

15 на сто

намаление

 

1.6.9. еднократни стимулиращи отстъпки (за превозвачи, изпълняващи редовна полетна програма до/от Летище - София, по повод на събития, промотиращи въздушния транспорт):

Първи полет по нов пътнически маршрут

(независимо от дестинацията)

99 на сто

намаление

Първи полет на нов превозвач (който не е оперирал до/от Летище - София, в предходните 24 месеца)

99 на сто

намаление

Полет, свързан със събитие, представящо въздушния транспорт в положителна светлина (различно от горните поводи)

50 на сто

намаление

 

Всички отстъпки по т. 1.6 се предоставят при условия, по критерии и по ред, описани в Програмата от стимулиращи отстъпки за развитие на трафика на Летище - София, за 2016 г.

2. Такса за паркиране на въздухоплавателни средства:

2.1. Таксата за паркиране се събира за всеки тон или част от него, закръглена към следващ тон, от максималното излетно тегло на ВС, за всеки започнат час над безплатния престой.

2.2. Единичната таксова единица за тон на час е диференцирана в 4 групи в зависимост от периода на денонощието и типа на ползваното съоръжение (местостоянка):

Оперативна местостоянка - "ден"*

0,171 евро

Оперативна местостоянка - "нощ"

0,064 евро

Зона за дълговременен престой

"Long-term Bay" - "ден"*

0,016 евро

Зона за дълговременен престой

"Long-term Bay" - "нощ"**

0,011 евро

 

* "Ден" е периодът от 06,00 до 22,59 ч. местно време;

** "Нощ" е периодът от 23,00 до 05,59 ч. местно време.

2.3. Такса паркиране не се заплаща за престой на ВС до:

2.3.1. три часа след кацане - за ВС, изпълняващи пътнически полети;

2.3.2. шест часа след кацане - за ВС с максимално излетно тегло до 150 тона, изпълняващи товарни полети;

2.3.3. девет часа след кацане - за ВС с максимално излетно тегло над 150 тона, изпълняващи товарни полети.

2.4. Летищният оператор публикува списък с номера на местостоянки за оперативен престой на ВС и обозначение на зоните за дълговременен престой (Long-term Bay).

2.5. В размера на таксата за паркиране на ВС за периода 1 януари - 31 декември 2016 г. са включени "0" разходи за издръжка на националния надзорен орган.

2.6. Върху таксата за паркиране на ВС са приложими следните отстъпки за стимулиране развитието на трафика на Летище - София:

2.6.1. за местодомуващи ВС на въздушни превозвачи с редовна полетна програма с отправно летище - Летище - София:

Повече от 3 местодомуващи ВС на един и същ превозвач

50 на сто отстъпка върху таксата за оперативна местостоянка - ден и нощ

Повече от 6 местодомуващи ВС на един и същ превозвач

70 на сто отстъпка върху таксата за оперативна местостоянка - ден и нощ

 

2.6.2. за пътнически полети по международни маршрути, изпълнявани с ВС с максимално излетно тегло над 130 тона (за полети с продължителност над 6 часа чисто полетно време):

Оперативна местостоянка "нощ"

100 на сто намаление

 

2.6.3. еднократни стимулиращи отстъпки (за превозвачи, изпълняващи редовна полетна програма до/от Летище - София, по повод на събития, промотиращи въздушния транспорт):

Първи полет по нов пътнически маршрут

(независимо от дестинацията)

50 на сто намаление за престой до 24 часа

Първи полет на нов превозвач

(който не е оперирал до/от Летище - София, в предходните 24 месеца)

50 на сто намаление за престой до 24 часа

Полет, свързан със събитие, представящо въздушния транспорт в положителна светлина (различно от горните поводи)

20 на сто намаление за престой до 24 часа

 

Всички отстъпки по т. 2.6 се предоставят при условия, по критерии и по ред, описани в Програмата от стимулиращи отстъпки за развитие на трафика на Летище - София, за 2016 г.

3. Такса за пътници:

3.1. Таксата "Пътници" се събира за всеки заминаващ пътник (започващ пътуването си от Летище - София, или извършващ трансфер от един полет на друг).

3.2. Единичната таксова единица за пътници е диференцирана в зависимост от терминала, на който се обслужва заминаващият полет, и в зависимост от дестинацията на полета - по международни или по вътрешни линии:

Международни линии

Терминал 1 - възрастни

5,50 евро

Терминал 1 - деца над
2- до 12-годишна възраст

2,75 евро

Терминал 2 - възрастни

11,50 евро

Терминал 2 - деца над
2- до 12-годишна възраст

5,75 евро

Вътрешни линии

Терминал 1 - възрастни

4,40 евро

Терминал 1 - деца над
2- до 12-годишна възраст

2,20 евро

Терминал 2 - възрастни

4,40 евро

Терминал 2 - деца над
2- до 12-годишна възраст

2,20 евро

 

3.3. Деца до 2-годишна възраст и транзитни пътници са освободени от заплащане на таксата.

3.4. В размера на таксата за пътници са включени разходи за издръжка на националния надзорен орган в размер 0,05 евро за всеки заминаващ пътник над 12-годишна възраст (възрастен) и в размер 0,025 евро за всеки заминаващ пътник между 2- и 12-годишна възраст (дете).

3.5. Върху таксата за пътници са приложими следните отстъпки за стимулиране развитието на трафика на Летище - София:

3.5.1. за трансферен пътнически трафик по редовни линии:

Пътници, пристигащи с международен или с вътрешен полет и заминаващи с международен полет

45 на сто намаление върху приложимата такса за пътници по международни линии

Пътници, пристигащи с международен полет и заминаващи с вътрешен полет

45 на сто намаление върху приложимата такса за пътници по вътрешни линии

 

3.5.2. за брой заминали пътници по маршрути (на един и същ превозвач за период от 12 последователни месеца считано от 1 юли 2016 г.):

над 100 000 до 200 000 пътници

0,50 евро намаление

за заминал пътник

над 200 000 до 300 000 пътници

0,75 евро намаление

за заминал пътник

над 300 000 до 400 000 пътници

1,00 евро намаление

за заминал пътник

над 400 000 до 500 000 пътници

1,20 евро намаление

за заминал пътник

над 500 000 пътници

1,35 евро намаление

за заминал пътник


Всички отстъпки по т. 3.5 се предоставят при условия, по критерии и по ред, описани в Програмата от стимулиращи отстъпки за развитие на трафика на Летище - София, за 2016 г.

4. Такса за ползване на пътнически ръкав:

4.1. Таксата "Ползване на пътнически ръкав" се начислява само при ползване на съоръжението.

4.2. Единичната таксова единица е диференцирана за първоначален период на ползване до 60 минути и за всеки започнати допълнителни 15 минути.

За първоначален период до 60 минути

95 евро

За всеки започнати опълнителни
15 ми
нути или част от тях

34 евро


4.3. Таксата "Ползване на пътнически ръкав" се прилага в еднакъв размер без разлика за типа на ВС, вида на полета (по международни или по вътрешни линии) и периода от денонощието, в който се ползва съоръжението.

4.4. При ползване на пътнически ръкав с прекъсване времето на ползване след кацане се сумира с времето на ползване преди излитане на едно и също ВС и таксата се начислява за така полученото общо време на ползване. Времето, през което съоръжението не се използва, не се таксува.

4.5. В размера на таксата за ползване на пътнически ръкав за периода 1 януари - 31 декември 2016 г. са включени "0" разходи за издръжка на националния надзорен орган.

4.6. Върху таксата за ползване на пътнически ръкав са приложими следните отстъпки за стимулиране развитието на трафика на Летище - София:

4.6.1. еднократни стимулиращи отстъпки (за превозвачи, изпълняващи редовна полетна програма до/от Летище - София, по повод на събития, промотиращи въздушния транспорт):

Първи полет по нов пътнически маршрут

(независимо от дестинацията)

50 на сто намаление

Първи полет на нов превозвач (който не е оперирал до/от Летище - София, в предходните
24 месеца)

50 на сто намаление

Полет, свързан със събитие, представящо въздушния транспорт в положителна светлина (различно от горните поводи)

20 на сто намаление


Всички отстъпки по т. 4.6 се предоставят при условия, по критерии и по ред, описани в Програмата от стимулиращи отстъпки за развитие на трафика на Летище - София, за 2016 г.

5. Такса за сигурност:

5.1. Таксата "Сигурност" се начислява по различен начин за ВС, превозващи пътници, и за ВС, изпълняващи товарни, технически или други полети, при които не се превозват пътници.

5.2. Единичната таксова единица за ВС, превозващи пътници, се събира за всеки заминаващ пътник (започващ пътуването си от Летище - София, или извършващ трансфер от един полет на друг):

За заминаващ пътник

5,50 евро


5.3. Таксата "Сигурност" за пътнически полети се прилага в еднакъв размер за всички категории пътници (възрастни и деца) независимо от терминала, на който се обслужва заминаващият полет, и независимо от неговата дестинация (по международни или по вътрешни линии).

5.4. В размера на таксата "Сигурност" за ВС, превозващи пътници, са включени разходи за издръжка на националния надзорен орган в размер 0,073 евро за всеки заминаващ пътник.

5.5. Таксата "Сигурност" за ВС, които не превозват пътници, се събира за всяко въздухоплавателно средство, изпълняващо товарен, технически или друг полет, с който на Летище - София, не кацат и не излитат пътници.

5.6. Единичната таксова единица е определена за полет и е диференцирана в 2 групи (теглови диапазони) в зависимост от максималното излетно тегло на ВС, както следва:

Еднократно за полет

ВС до 6 тона

10,00 евро

 

ВС над 6 тона

25,00 евро


5.7. Таксата "Сигурност" за ВС, които не превозват пътници, се прилага в еднакъв размер независимо от дестинацията на полета (по международни или по вътрешни линии).

6. Такса за шум (екологична):

6.1. Таксата "Шум (екологична)" се събира за всеки тон или част от него, закръглена към следващ тон, от максималното излетно тегло на ВС.

6.2. Таксата "Шум (екологична)" се заплаща еднократно за полет, като се вземат предвид часът на кацане и часът на последващото излитане на едно и също ВС.

6.3. Единичната таксова единица е определена в диференциран размер в зависимост от индивидуалните шумови характеристики на ВС, в 5 групи - по шумови сертификати, и в 3 часови зони - дневна, сутрин/вечер и нощна:


(евро за тон)

Час на кацане (местно време)

Шумова

категория

Час на излитане (местно време)

07,00 - 22,59 ч.

06,00 - 06,59 ч.

23,00 - 23,59 ч.

00,00 - 05,59 ч.

07,00 - 22,59 ч.

Категория първа

0,19

0,23

0,36

Категория втора

0,23

0,29

0,45

Категория трета

0,30

0,37

0,59

Категория четвърта

0,46

0,57

0,90

Категория пета

0,68

0,85

1,35

06,00 - 06,59 ч.

23,00 - 23,59 ч.

Категория първа

0,23

0,28

0,41

Категория втора

0,29

0,34

0,51

Категория трета

0,37

0,44

0,66

Категория четвърта

0,57

0,68

1,01

Категория пета

0,85

1,02

1,52

00,00 - 05,59 ч.

Категория първа

0,37

0,41

0,55

Категория втора

0,46

0,51

0,68

Категория трета

0,59

0,67

0,88

Категория четвърта

0,91

1,02

1,36

Категория пета

1,37

1,53

2,03


6.4. Самолети с максимално излетно тегло до 9 тона и всички хеликоптери не дължат такса "Шум (екологична)".

6.5. В размера на таксата "Шум (екологична)" за периода 1 януари - 31 декември 2016 г. са включени "0" разходи за издръжка на националния надзорен орган.

6.6. Основание за отнасяне на дадено ВС към конкретна категория е индивидуалният му шумов сертификат в зависимост от кумулативната шумова граница*, както следва:


Шумова категория

Описание на категорията - параметри на ВС

Първа

Самолети с MTOW над 9 тона, сертифицирани в съответствие с Анекс 16, том I, част II, глави 3 и 5 от Конвенцията за международно гражданско въздухоплаване, с кумулативна шумова граница 20 Ефективно ниво на измервания шум (EPN) или повече.

Втора

Самолети с MTOW над 9 тона, сертифицирани в съответствие с Анекс 16, том I, част II, глави 3 и 5 от Конвенцията за международно гражданско въздухоплаване, с кумулативна шумова граница от 15 до 19,9 EPNdB.

Трета

Самолети с MTOW над 9 тона, сертифицирани в съответствие с Анекс 16, том I, част II, глави 3 и 5 от Конвенцията за международно гражданско въздухоплаване, с кумулативна шумова граница от 10 до 14,9 EPNdB.

Четвърта

Самолети с MTOW над 9 тона, сертифицирани в съответствие с Анекс 16, том I, част II, глави 3 и 5 от Конвенцията за международно гражданско въздухоплаване, с кумулативна шумова граница от 5 до 9,9 EPNdB.

Пета

Самолети с MTOW над 9 тона, сертифицирани в съответствие с Анекс 16, том I, част II, глави 3 и 5 от Конвенцията за международно гражданско въздухоплаване, с кумулативна шумова граница 4,9 EPNdB или по-малко, самолети с MTOW над 9 тона, сертифицирани в съответствие с глава 2, които не отговарят на изискванията на Анекс 16, том I, част II, глави 3 и 5 от Конвенцията за международно гражданско въздухоплаване, и самолети с MTOW над 9 тона, за които не е представен сертификат за шум.


*Кумулативна шумова граница - стойността, получена от сбора на разликите между максимално разрешените нива на шума за дадено ВС и нивата на шума, показани в шумовия му сертификат при направените измервания в трите контролни точки (встрани от ПИК, при заход за кацане и при излитане). Максимално разрешените нива на шума за дадено ВС и контролните точки за измерване на шума са дефинирани в Анекс 16, том I, част II от Конвенцията за международно гражданско въздухоплаване.Приложение № 1г към чл. 1, ал. 2


(Ново - ДВ, бр. 46 от 2019 г., в сила от 01.01.2019 г.)


Размер на летищните такси

съгласно Решение № З-644 на изпълнителния директор на "Летище София" - ЕАД, от 30 октомври 2018 г. за определяне размера на летищните такси на летище София


1. Такса за кацане на въздухоплавателни средства

1.1. Таксата за кацане се събира за всеки тон или част от него, окръглена към следващ тон, от максималното излетно тегло на въздухоплавателното средство (ВС).

1.2. Таксата е в еднакъв размер за полети по международни линии и за полети по вътрешни линии.

1.3. Единичната таксова единица за тон от максималното излетно тегло на ВС е диференцирана в 5 групи (теглови диапазони) и е както следва:


Група 1 - ВС до 3 т

-

8 евро

Група 2 - ВС над 3 т до 25 т

-

16,40 евро

Група 3 - ВС над 25 т до 65 т

-

14,10 евро

Група 4 - ВС над 65 т до 100 т

-

12,10 евро

Група 5 - ВС над 100 т

-

11,80 евро

 

1.4. В размера на таксата по всеки теглови диапазон за периода от 1 януари до 31 декември 2019 г. са включени разходи за издръжка на националния надзорен орган в размер 0,05 евро за тон.

1.5. Върху таксата за кацане на ВС са приложими следните отстъпки за стимулиране развитието на трафика на летище София:

1.5.1. За нов редовен междуконтинентален пътнически маршрут:


Година 1

12 месеца от първия полет по маршрута

99 %

намаление

Година 2

Следващите 12 месеца

90 %

намаление

 

1.5.2. За нов редовен пътнически маршрут в рамките на Европа:


Година 1

12 месеца от първия полет по маршрута

80 %

намаление

 

1.5.3. За нов сезонен пътнически маршрут:


Сезон 1

В рамките на първия сезон на полетното разписание (зима или лято)

60 %

намаление

 

1.5.4. За нови и/или допълнителни товарни полети по международен маршрут:


Година 1

12 месеца от първия полет по маршрута (нов или допълнителен)

40 %

намаление

 

1.5.5. За увеличен капацитет по действащ пътнически маршрут чрез смяна на типа ВС:


Година 1

12 месеца от първия полет по маршрута

50 % намаление върху разликата в MTOW

 

1.5.6. За поддържане конкурентоспособността на въздушния транспорт по вътрешни дестинации:


Редовни пътнически полети по

вътрешни маршрути:

Маршрут София - Бургас - София

Маршрут София - Варна - София

 

 

 70 % намаление

 90 % намаление

 

1.5.7. Брой изпълнени самолетодвижения по международни маршрути от един и същи превозвач за период 12 последователни месеца считано от 1 юли 2019 г.:


Над 4000 самолетодвижения

2,5 % намаление

Над 8000 самолетодвижения

5,5 % намаление

Над 12 000 самолетодвижения

6,5 % намаление

 

1.5.8. Пакетна стимулираща отстъпка за превозвачи, изпълняващи редовна полетна програма до/от летище София, по повод събития, промотиращи въздушния транспорт:


Еднократна отстъпка

50 % намаление

 

Всички отстъпки по т. 1.5 се предоставят при условията, критериите и по реда, описани в Програмата от стимулиращи отстъпки за развитие на трафика на летище София за 2019 г.

2. Такса за паркиране на въздухоплавателни средства

2.1. Таксата за паркиране се събира за всеки тон или част от него, окръглена към следващ тон, от максималното излетно тегло на ВС, за всеки започнат час над безплатния престой.

2.2. Единичната таксова единица за тон на час е диференцирана в 4 групи в зависимост от периода на денонощието и типа на ползваното съоръжение (местостоянка):


Оперативна местостоянка - "ден"*

0,351 евро

Оперативна местостоянка - "нощ" **

0,129 евро

Зона за дълговременен престой

"Long-term Bay" - "ден"*

0,032 евро

Зона за дълговременен престой

"Long-term Bay" - "нощ"**

0,023 евро

 

2.3. Непрекъснат престой на съоръжение за оперативен престой повече от 8 денонощия се таксува с увеличение 50 на сто от таксата за паркиране.

2.4. Таксата за паркиране не се заплаща за престой на ВС до:

2.4.1. 3 часа след кацане - за ВС, изпълняващи пътнически полети;

2.4.2. 6 часа след кацане - за ВС с максимално излетно тегло до 150 тона, изпълняващи товарни полети;

2.4.3. 9 часа след кацане - за ВС с максимално излетно тегло над 150 тона, изпълняващи товарни полети.

2.5. Летищният оператор публикува списък с номера на местостоянки за оперативен престой на ВС и обозначение на зоните за дълговременен престой (Long-term Bay).

2.6. В размера на таксата за паркиране на ВС за периода от 1 януари до 31 декември 2019 г. са включени "0" разходи за издръжка на Националния надзорен орган.

2.7. Върху таксата за паркиране на ВС са приложими следните отстъпки за стимулиране развитието на трафика на летище София:

2.7.1. За местодомуващи ВС на авиационни превозвачи с редовна полетна програма с отправно летище - летище София:


Повече от 3 местодомуващи ВС на един и същи превозвач

15 % отстъпка върху таксата за оперативна местостоянка - ден и нощ

Повече от 6 местодомуващи ВС на един и същи превозвач

30 % отстъпка върху таксата за оперативна местостоянка - ден и нощ

 

2.7.2. Пакетна стимулираща отстъпка за превозвачи, изпълняващи редовна полетна програма до/от летище София, по повод събития, промотиращи въздушния транспорт:


Еднократна отстъпка

20 % намаление за престой до 24 часа

 

Всички отстъпки по т. 2.7 се предоставят при условията, критериите и по реда, описани в Програмата от стимулиращи отстъпки за развитие на трафика на летище София за 2019 г.

* "Ден" е периодът от 06,00 до 22,59 ч. местно време.

** "Нощ" е периодът от 23,00 до 05,59 ч. местно време.

3. Такса за пътници

3.1. Такса "Пътници" се събира за всеки заминаващ пътник по международни и вътрешни линии, започващ пътуването си от Терминал 1 и/или Терминал 2 на летище София или извършващ трансфер от един полет на друг:


Международни линии

Възрастни

6,34 евро

Деца

3,17 евро

Вътрешни линии

Възрастни

5,82 евро

Деца

2,91 евро

 

3.2. Деца до 2-годишна възраст и транзитни пътници са освободени от заплащане на таксата.

3.3. В размера на таксата за пътници за периода от 1 януари до 31 декември 2019 г. са включени разходи за издръжка на Националния надзорен орган в размер 0,095 евро за всеки заминаващ пътник над 12-годишна възраст (възрастен) и в размер 0,048 евро за всеки заминаващ пътник между 2- и 12-годишна възраст (дете).

3.4. Върху таксата за пътници са приложими следните отстъпки за стимулиране развитието на трафика на летище София:

3.4.1. За трансферен пътнически трафик по редовни линии:


Пътници, пристигащи с международен или вътрешен полет и заминаващи с международен полет

60 % намаление върху приложимата такса за пътници

Пътници, пристигащи с международен полет и заминаващи с вътрешен полет

 

3.4.2. За брой заминаващи пътници на един и същи превозвач за период 12 последователни месеца считано от 1 юли 2019 г.:


Над 100 000 до 200 000 пътници

0,50 евро намаление

за заминаващ пътник

Над 200 000 до 300 000 пътници

0,75 евро намаление

за заминаващ пътник

Над 300 000 до 400 000 пътници

1,00 евро намаление

за заминаващ пътник

Над 400 000 до 500 000 пътници

1,20 евро намаление

за заминаващ пътник

Над 500 000 пътници

1,35 евро намаление

за заминаващ пътник

 

Всички отстъпки по т. 3.4 се предоставят при условията, критериите и по реда, описани в Програмата от стимулиращи отстъпки за развитие на трафика на летище София за 2019 г.

4. Такса за ползване на пътнически ръкав

4.1. Таксата "Ползване на пътнически ръкав" се начислява само при ползване на съоръжението.

4.2. Единичната таксова единица е диференцирана за първоначален период на ползване до 60 минути и за всеки започнати допълнителни 15 минути:


За първоначален период до 60 минути

106 евро

За всеки последващи 15 минути или части от тях

40 евро

 

4.3. Таксата "Ползване на пътнически ръкав" се прилага в еднакъв размер, без разлика спрямо типа на ВС, дестинацията на полета и периода от денонощието, през който се ползва съоръжението.

4.4. При ползване на пътнически ръкав с прекъсване времето на ползване след кацане се сумира с времето на ползване преди излитане на едно и също ВС и таксата се начислява за така полученото общо време на ползване. Времето, през което съоръжението не се използва, не се таксува.

4.5. В размера на таксата за ползване на пътнически ръкав за периода от 1 януари до 31 декември 2019 г. са включени "0" разходи за издръжка на Националния надзорен орган.

4.6. Върху таксата за ползване на пътнически ръкав са приложими следните отстъпки за стимулиране развитието на трафика на летище София:

4.6.1. Пакетна стимулираща отстъпка за превозвачи, изпълняващи редовна полетна програма до/от летище София, по повод събития, промотиращи въздушния транспорт:


Еднократна отстъпка

20 % намаление

 

Всички отстъпки по т. 4.6 се предоставят при условията, критериите и по реда, описани в Програмата от стимулиращи отстъпки за развитие на трафика на летище София за 2019 г.

5. Такса за сигурност

5.1. Такса "Сигурност" се начислява по различен начин за ВС, превозващи пътници, и за ВС, изпълняващи товарни, технически или други полети, при които не се превозват пътници.

5.2. Единичната таксова единица за ВС, превозващи пътници, се събира за всеки заминаващ пътник (започващ пътуването си от летище София или извършващ трансфер от един полет на друг):


За заминаващ пътник

3,36 евро

 

5.3. Такса "Сигурност" за пътнически полети се прилага в еднакъв размер за всички категории пътници (възрастни и деца) независимо от терминала, на който се обслужва заминаващият полет, и независимо от неговата дестинация (по международни или по вътрешни линии).

5.4. В размера на такса "Сигурност" за ВС, превозващи пътници за периода от 1 януари до 31 декември 2019 г., са включени разходи за издръжка на Националния надзорен орган в размер 0,09 евро за всеки заминаващ пътник.

5.5. Такса "Сигурност" за ВС, които не превозват пътници, се събира за всяко въздухоплавателно средство, изпълняващо товарен, технически или друг полет, с който на летище София не кацат и не излитат пътници.

5.6. Единичната таксова единица е определена за полет и е диференцирана в 2 групи (теглови диапазони) в зависимост от максималното излетно тегло на ВС, както следва:


Еднократно

за полет

ВС с MTOW до 6 тона

10,00 евро

ВС с MTOW над 6 тона

25,00 евро

 

5.7. Такса "Сигурност" за ВС, които не превозват пътници, се прилага в еднакъв размер независимо от дестинацията на полета (по международни или по вътрешни линии).

6. Такса за шум (екологична)

6.1. Такса "Шум (екологична)" се събира за всеки тон или част от него, окръглена към следващ тон, от максималното излетно тегло на ВС.

6.2. Такса "Шум (екологична)" се заплаща еднократно за полет, като се вземат предвид часът на кацане и часът на последващото излитане на едно и също ВС.

6.3. Единичната таксова единица е определена в диференциран размер в зависимост от индивидуалните шумови характеристики на ВС, в 5 групи по шумови сертификати и в 3 часови зони - дневна, сутрин/вечер и нощна:

Евро за тон

Час на кацане (местно време)

Шумова

категория

Час на излитане (местно време)

07:00-22:59

06:00-06:59

23:00-23:59

00:00-05:59

07:00-22:59

Категория 1

0,16

0,20

0,33

Категория 2

0,21

0,27

0,43

Категория 3

0,28

0,36

0,58

Категория 4

0,46

0,57

0,92

Категория 5

0,70

0,88

1,42

06:00-06:59

23:00-23:59

Категория 1

0,20

0,25

0,37

Категория 2

0,27

0,32

0,48

Категория 3

0,36

0,43

0,64

Категория 4

0,57

0,69

1,03

Категория 5

0,88

1,06

1,59

00:00-05:59

Категория 1

0,32

0,37

0,49

Категория 2

0,42

0,48

0,64

Категория 3

0,57

0,65

0,86

Категория 4

0,91

1,03

1,38

Категория 5

1,41

1,59

2,12

 

6.4. Самолети с максимално излетно тегло до 9 тона и всички хеликоптери не дължат такса "Шум (екологична)".

6.5. В размера на такса "Шум (екологична)" за периода от 1 януари до 31 декември 2019 г. са включени "0" разходи за издръжка на Националния надзорен орган.

6.6. Основание за отнасяне на дадено ВС към конкретна категория е индивидуалният му шумов сертификат в зависимост от кумулативната шумова граница*, както следва:


Шумова

категория

Описание на категорията - параметри на ВС

1

Самолети с MTOW над 9 тона, сертифицирани в съответствие с Анекс 16, том I, част II, глави 3 и 5 от Конвенцията за международно гражданско въздухоплаване, с кумулативна шумова граница 20 dB eфективно ниво на измервания шум (EPN) или повече.

2

Самолети с MTOW над 9 тона, сертифицирани в съответствие с Анекс 16, том I, част II, глави 3 и 5 от Конвенцията за международно гражданско въздухоплаване, с кумулативна шумова граница от 15 до 19,9 EPNdB.

3

Самолети с MTOW над 9 тона, сертифицирани в съответствие с Анекс 16, том I, част II, глави 3 и 5 от Конвенцията за международно гражданско въздухоплаване, с кумулативна шумова граница от 10 до 14,9 EPNdB.

4

Самолети с MTOW над 9 тона, сертифицирани в съответствие с Анекс 16, том I, част II, глави 3 и 5 от Конвенцията за международно гражданско въздухоплаване, с кумулативна шумова граница от 5 до 9,9 EPNdB.

5

Самолети с MTOW над 9 тона, сертифицирани в съответствие с Анекс 16, том I, част II, глави 3 и 5 от Конвенцията за международно гражданско въздухоплаване, с кумулативна шумова граница 4,9 EPNdB или по-малко, самолети с MTOW над 9 тона, сертифицирани в съответствие с глава 2, които не отговарят на изискванията на Анекс 16, том I, част II, глави 3 и 5 от Конвенцията за международно гражданско въздухоплаване, и самолети с MTOW над 9 тона, за които не е представен сертификат за шум.

 

* Кумулативна шумова граница е стойността, получена от сбора на разликите между максимално разрешените нива на шума за дадено ВС и нивата на шума, показани в шумовия му сертификат при направените измервания в трите контролни точки (встрани от ПИК, при заход за кацане и при излитане). Максимално разрешените нива на шума за дадено ВС и контролните точки за измерване на шума са дефинирани в Анекс 16, том 1, част II от Конвенцията за международно гражданско въздухоплаване.


Приложение № 1д към чл. 1, ал. 2


(Ново - ДВ, бр. 46 от 2020 г.)


Размер на летищните такси

съгласно Решение № З-896 от 30 октомври 2019 г. на изпълнителния директор на "Летище София" - ЕАД, за определяне размера на летищните такси на Летище София

1. Такса за кацане на въздухоплавателни средства

1.1. Таксата за кацане се събира за всеки тон или част от него, окръглена към следващ тон, от максималното излетно тегло на въздухоплавателното средство (ВС).

1.2. Таксата е в еднакъв размер за полети по международни линии и за полети по вътрешни линии.

1.3. Единичната таксова единица за тон от максималното излетно тегло на ВС е диференцирана в 5 групи (теглови диапазони) и е, както следва:Група 1 - ВС до 3 т

-

5 евро

Група 2 - ВС над 3 т до 25 т

-

9,20 евро

Група 3 - ВС над 25 т до 65 т

-

7,75 евро

Група 4 - ВС над 65 т до 100 т

-

7,05 евро

Група 5 - ВС над 100 т

-

6,90 евро


1.4. В размера на таксата по всеки теглови диапазон за периода 01.01. - 31.12.2020 г. са включени разходи за издръжка на националния надзорен орган в размер 0,06 евро за тон.

1.5. Върху таксата за кацане на ВС са приложими следните отстъпки за стимулиране развитието на трафика на Летище София:

1.5.1. За нов редовен междуконтинентален пътнически маршрут:Година 1

12 месеца от първия полет по маршрута

99 % намаление


1.5.2. За нов редовен пътнически маршрут в рамките на Европа:


Година 1

12 месеца от първия полет по маршрута

80 % намаление


1.5.3. За нов сезонен пътнически маршрут:Сезон 1

В рамките на първия сезон на полетното разписание (зима или лято)

60 % намаление


1.5.4. За нови и/или допълнителни товарни полети по международен маршрут:Година 1

12 месеца от първия полет по маршрута (нов или допълнителен)

40 % намаление


1.5.5. За увеличен капацитет по действащ пътнически маршрут чрез смяна на типа ВС:


Година 1

12 месеца от първия полет по маршрута

 

50 % намаление върху разликата в MTOW


1.5.6. За поддържане конкурентоспособността на въздушния транспорт по вътрешни дестинации:Редовни пътнически полети по вътрешни маршрути:

Маршрут София - Бургас -
София

Маршрут София - Варна -
София

 

 

70 % намаление

 

90 % намаление


1.5.7. Брой изпълнени самолетодвижения по международни маршрути от един и същ превозвач за период 12 последователни месеца считано от 1.07.2020 г.:Над 4000 самолетодвижения

2,5 % намаление

Над 8000 самолетодвижения

5,5 % намаление

Над 12 000 самолетодвижения

6,5 % намаление


1.5.8. Пакетна стимулираща отстъпка за превозвачи, изпълняващи редовна полетна програма до/от Летище София, по повод на събития, промотиращи въздушния транспорт:Еднократна отстъпка

50 % намаление


Всички отстъпки по т. 1.5 се предоставят при условията, критериите и по реда, описани в Програмата от стимулиращи отстъпки за развитие на трафика на Летище София за 2020 г.

2. Такса за паркиране на въздухоплавателни средства

2.1. Таксата за паркиране се събира за всеки тон или част от него, окръглена към следващ тон от максималното излетно тегло на ВС, за всеки започнат час над безплатния престой.

2.2. Единичната таксова единица за тон на час е диференцирана в 4 групи в зависимост от периода на денонощието и типа на ползваното съоръжение (местостоянка):Оперативна местостоянка - "ден"*

0,318 евро

Оперативна местостоянка - "нощ"**

0,104 евро

Зона за дълговременен престой

"Long-term Bay" -"ден"*

0,032 евро

Зона за дълговременен престой

"Long-term Bay" - "нощ"**

0,023 евро


* "Ден" е периодът от 06,00 ч. до 22,59 ч. местно време.

** "Нощ" е периодът от 23,00 ч. до 05,59 ч. местно време.

2.3. Непрекъснат престой на съоръжение за оперативен престой повече от 8 денонощия се таксува с увеличение 50 на сто от таксата за паркиране.

2.4. Таксата за паркиране не се заплаща за престой на ВС до:

2.4.1. 3 часа след кацане - за ВС, изпълняващи пътнически полети;

2.4.2. 6 часа след кацане - за ВС с максимално излетно тегло до 150 тона, изпълняващи товарни полети;

2.4.3. 9 часа след кацане - за ВС с максимално излетно тегло над 150 тона, изпълняващи товарни полети.

2.5. Летищният оператор публикува списък с номера на местостоянки за оперативен престой на ВС и обозначение на зоните за дълговременен престой (Long-term Bay).

2.6. В размера на таксата за паркиране на ВС за периода 01.01. - 31.12.2020 г. са включени "0" (нула) разходи за издръжка на националния надзорен орган.

2.7. Върху таксата за паркиране на ВС са приложими следните отстъпки за стимулиране развитието на трафика на Летище София:

2.7.1. За местодомуващи ВС на авиационни превозвачи с редовна полетна програма с отправно летище - Летище София:Повече от 3 местодомуващи ВС на един и същ превозвач

15 % отстъпка върху таксата за оперативна местостоянка - ден и нощ

Повече от 6 местодомуващи ВС на един и същ превозвач

30 % отстъпка върху таксата за оперативна местостоянка - ден и нощ


2.7.2. Пакетна стимулираща отстъпка за превозвачи, изпълняващи редовна полетна програма до/от Летище София, по повод събития, промотиращи въздушния транспорт:Еднократна отстъпка

20 % намаление за престой до 24 часа


Всички отстъпки по т. 2.7 се предоставят при условията, критериите и по реда, описани в Програмата от стимулиращи отстъпки за развитие на трафика на Летище София за 2020 г.

3. Такса за пътници

3.1. Таксата "Пътници" се събира за всеки заминаващ пътник по международни и вътрешни линии, започващ пътуването си от Терминал 1 и/или Терминал 2 на Летище София или извършващ трансфер от един полет на друг:Международни линии

Възрастни

7,27 евро

Деца

3,64 евро

Вътрешни линии

Възрастни

5,54 евро

Деца

2,77 евро


3.2. Деца до 2-годишна възраст и транзитни пътници са освободени от заплащане на таксата.

3.3. В размера на таксата за пътници за периода 01.01. - 31.12.2020 г. са включени разходи за издръжка на националния надзорен орган в размер 0,09 евро за всеки заминаващ пътник над 12-годишна възраст (възрастен).

3.4. Върху таксата за пътници са приложими следните отстъпки за стимулиране развитието на трафика на Летище София:

3.4.1. За трансферен пътнически трафик по редовни линии:Пътници, пристигащи с международен или вътрешен полет и заминаващи с международен полет

 

 

 

 

60 % намаление върху приложимата такса за пътници

Пътници, пристигащи с международен полет и заминаващи с вътрешен полет


3.4.2. За брой заминаващи пътници на един и същ превозвач за период 12 последователни месеца считано от 1.07.2020 г.:над 100 000 до 200 000 пътници

0,50 евро намаление

за заминаващ пътник

над 200 000 до 300 000 пътници

0,75 евро намаление

за заминаващ пътник

над 300 000 до 400 000 пътници

1,00 евро намаление

за заминаващ пътник

над 400 000 до 500 000 пътници

1,20 евро намаление

за заминаващ пътник

над 500 000 пътници

1,35 евро намаление

за заминаващ пътник


Всички отстъпки по т. 3.4 се предоставят при условията, критериите и по реда, описани в Програмата от стимулиращи отстъпки за развитие на трафика на Летище София за 2020 г.

4. Такса за ползване на пътнически ръкав

4.1. Таксата "Ползване на пътнически ръкав" се начислява само при ползване на съоръжението.

4.2. Единичната таксова единица е диференцирана за първоначален период на ползване до 60 минути и за всеки започнати допълнителни 15 минути:За първоначален период до 60 минути

117 евро

За всеки последващи 15 минути или части от тях

44 евро


4.3. Таксата "Ползване на пътнически ръкав" се прилага в еднакъв размер без разлика спрямо типа на ВС, дестинацията на полета и периода от денонощието, през който се ползва съоръжението.

4.4. При ползване на пътнически ръкав с прекъсване времето на ползване след кацане се сумира с времето на ползване преди излитане на едно и също ВС и таксата се начислява за така полученото общо време на ползване. Времето, през което съоръжението не се използва, не се таксува.

4.5. В размера на таксата за ползване на пътнически ръкав за периода 01.01. - 31.12.2020 г. са включени "0" (нула) разходи за издръжка на националния надзорен орган.

4.6. Върху таксата за ползване на пътнически ръкав са приложими следните отстъпки за стимулиране развитието на трафика на Летище София:

4.6.1. Пакетна стимулираща отстъпка за превозвачи, изпълняващи редовна полетна програма до/от Летище София, по повод събития, промотиращи въздушния транспорт:Еднократна отстъпка

20 % намаление


Всички отстъпки по т. 4.6 се предоставят при условията, критериите и по реда, описани в Програмата от стимулиращи отстъпки за развитие на трафика на Летище София за 2020 г.

5. Такса за сигурност

5.1. Такса "Сигурност" се начислява по различен начин за ВС, превозващи пътници, и за ВС, изпълняващи товарни, технически или други полети, при които не се превозват пътници.

5.2. Единичната таксова единица за ВС, превозващи пътници, се събира за всеки заминаващ пътник (започващ пътуването си от Летище София или извършващ трансфер от един полет на друг):За заминаващ пътник

3,36 евро


5.3. Такса "Сигурност" за пътнически полети се прилага в еднакъв размер за всички категории пътници (възрастни и деца) независимо от терминала, на който се обслужва заминаващият полет, и независимо от неговата дестинация (по международни или по вътрешни линии).

5.4. В размера на такса "Сигурност" за ВС, превозващи пътници за периода 01.01. - 31.12.2020 г., са включени разходи за издръжка на националния надзорен орган в размер 0,09 евро за всеки заминаващ пътник.

5.5. Такса "Сигурност" за ВС, които не превозват пътници, се събира за всяко въздухоплавателно средство, изпълняващо товарен, технически или друг полет, с който на Летище София не кацат и не излитат пътници.

5.6. Единичната таксова единица е определена за полет и е диференцирана в 2 групи (теглови диапазони) в зависимост от максималното излетно тегло на ВС, както следва:Еднократно

за полет

ВС с MTOW до 6 тона

10,00 евро

ВС с MTOW над 6 тона

25,00 евро


5.7. Такса "Сигурност" за ВС, които не превозват пътници, се прилага в еднакъв размер независимо от дестинацията на полета (по международни или по вътрешни линии).

6. Такса за шум (екологична)

6.1. Такса "Шум (екологична)" се събира за всеки тон или част от него, окръглена към следващ тон, от максималното излетно тегло на ВС.

6.2. Такса "Шум (екологична)" се заплаща еднократно за полет, като се вземат предвид часът на кацане и часът на последващото излитане на едно и също ВС.

6.3. Единичната таксова единица е определена в диференциран размер в зависимост от индивидуалните шумови характеристики на ВС, в 5 групи по шумови сертификати и в 3 часови зони - дневна, сутрин/вечер и нощна:Евро за тон

Час на кацане (местно време)

Шумова

категория

Час на излитане (местно време)

07,00 - 22,59 ч.

06,00 - 06,59 ч.
23,00 - 23,59 ч.

00,00 - 05,59 ч.

07,00 - 22,59 ч.

Категория 1

0,16

0,20

0,33

Категория 2

0,21

0,27

0,43

Категория 3

0,28

0,36

0,58

Категория 4

0,46

0,57

0,92

Категория 5

0,70

0,88

1,42

06,00 - 06,59 ч.

23,00 - 23,59 ч.

Категория 1

0,20

0,25

0,37

Категория 2

0,27

0,32

0,48

Категория 3

0,36

0,43

0,64

Категория 4

0,57

0,69

1,03

Категория 5

0,88

1,06

1,59

00,00 - 05,59 ч.

Категория 1

0,32

0,37

0,49

Категория 2

0,42

0,48

0,64

Категория 3

0,57

0,65

0,86

Категория 4

0,91

1,03

1,38

Категория 5

1,41

1,59

2,12


6.4. Самолети с максимално излетно тегло до 9 тона и всички хеликоптери не дължат такса "Шум (екологична)".

6.5. В размера на такса "Шум (екологична)" за периода 01.01. - 31.12.2020 г. са включени "0" (нула) разходи за издръжка на националния надзорен орган.

6.6. Основание за отнасяне на дадено ВС към конкретна категория е индивидуалният му шумов сертификат в зависимост от кумулативната шумова граница*, както следва:Шумова категория

Описание на категорията - параметри на ВС

1

Самолети с MTOW над 9 тона, сертифицирани в съответствие с Анекс 16, том I, част II, глави 3 и 5 от Конвенцията за международно гражданско въздухоплаване, с кумулативна шумова граница 20 Db eфективно ниво на измервания шум (EPN) или повече.

2

Самолети с MTOW над 9 тона, сертифицирани в съответствие с Анекс 16, том I, част II, глави 3 и 5 от Конвенцията за международно гражданско въздухоплаване, с кумулативна шумова граница от 15 до 19,9 EPNdB.

3

Самолети с MTOW над 9 тона, сертифицирани в съответствие с Анекс 16, том I, част II, глави 3 и 5 от Конвенцията за международно гражданско въздухоплаване, с кумулативна шумова граница от 10 до 14,9 EPNdB.

4

Самолети с MTOW над 9 тона, сертифицирани в съответствие с Анекс 16, том I, част II, глави 3 и 5 от Конвенцията за международно гражданско въздухоплаване, с кумулативна шумова граница от 5 до 9,9 EPNdB.

5

Самолети с MTOW над 9 тона, сертифицирани в съответствие с Анекс 16, том I, част II, глави 3 и 5 от Конвенцията за международно гражданско въздухоплаване, с кумулативна шумова граница 4,9 EPNdB или по-малко, самолети с MTOW над 9 тона, сертифицирани в съответствие с глава 2, които не отговарят на изискванията на Анекс 16, том I, част II, глави 3 и 5 от Конвенцията за международно гражданско въздухоплаване, и самолети с MTOW над 9 тона, за които не е представен сертификат за шум.


* Кумулативна шумова граница - стойността, получена от сбора на разликите между максимално разрешените нива на шума за дадено ВС и нивата на шума, показани в шумовия му сертификат при направените измервания в трите контролни точки (встрани от ПИК, при заход за кацане и при излитане). Максимално разрешените нива на шума за дадено ВС и контролните точки за измерване на шума са дефинирани в Анекс 16, том I, част II от Конвенцията за международно гражданско въздухоплаване.

Приложение № 2 към чл. 11, ал. 1; чл. 13, ал. 2 и 3; чл. 16, ал. 2


(Изм. - ДВ, бр. 15 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 9 от 2001 г., в сила от 01.01.2001 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 71 от 2004 г., доп. - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 30.11.2012 г.)Такси на летище Варна
и на летище Бургас
1. Такса за кацане съгласно чл. 11, ал. 1
(Размерът на таксите е в евро)
 
Максимално Международни Вътрешни
излетно полети полети
тегло на    
въздухо-    
плавателно-    
то средство    
     
до 3 т 20 10
над 3 до 10 т 40 + 14 евро  
  за всеки тон над 3 т 20
над 10 до 20 т 180 + 14 евро  
  за всеки тон над 10 т 60
над 20 до 40 т 320 + 4 евро  
  за всеки тон над 20 т 80
над 40 до 60 т 400 + 7 евро  
  за всеки тон над 40 т 100
над 60 до 80 т 540 + 5 евро  
  за всеки тон над 60 т 120
над 80 до 100 т 640 + 5 евро  
  за всеки тон над 80 т 140
над 100 т 740 + 5 евро  
  за всеки тон над 100 т 160
     

1.1. (нова - ДВ, бр. 9 от 2001 г., в сила от 01.01.2001 г.) При изпълнение на международен полет, започващ от летище, разположено на територията на Република България, и извършващ междинно кацане на летище, разположено на територията на страната, с цел дотоварване и/или разтоварване на пътници и/или товари, и/или поща и/или зареждане с гориво и/или провизии, когато полетът се изпълнява под един и същ полетен номер, на въздухоплавателното средство на междинното летище се събира таксата за кацане както при вътрешни полети.

1.2. (нова - ДВ, бр. 9 от 2001 г., в сила от 01.01.2001 г.) При изпълнение на международен полет, завършващ на летище, разположено на територията на Република България, и извършващ междинно кацане на летище, разположено на територията на страната, с цел дотоварване и/или разтоварване на пътници и/или товари, и/или поща и/или зареждане с гориво и/или провизии, когато полетът се изпълнява под един и същ полетен номер, на въздухоплавателното средство на междинното летище се събира такса за кацане в размер 3 евро за всеки тон от максималното излетно тегло на въздухоплавателното средство, а на крайното летище се събира таксата за кацане както при вътрешни полети.

2. Такса за паркинг съгласно чл. 13, ал. 2 и 3

(Размерът на таксите е в евро)

2.1. Размерът на таксата за паркинг над безплатния престой съгласно чл. 10, ал. 4, т. 11 е равен на 20 на сто от размера на таксата за кацане за всеки интервал от време, равен на 24 часа, или за част от него.

2.2. При изпълнение на международен полет и след това на вътрешен полет се събира таксата за паркинг както при международни полети.

2.3. При изпълнение на вътрешен полет и след това на международен полет се събира таксата за паркинг както при вътрешни полети.

2.4. (изм. - ДВ, бр. 15 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 9 от 2001 г., в сила от 01.01.2001 г.) Размерът на таксата за базиране (постоянно и временно) на летищата за едно денонощие е равен на 5 на сто от размера на таксата за кацане при вътрешен полет за всеки интервал от време, равен на 24 часа, или за част от него.

3. Такса за обслужване на пътници съгласно чл. 16, ал. 2

(Размерът на таксите е в евро)

Размерът на таксата за обслужване на пътници, заплащана от превозвача, е равен на:

3.1. (доп. - ДВ, бр. 71 от 2004 г.) Осем евро за пътници, заминаващи по международните линии, с изключение на случаите по т. 3.1.1.

3.1.1. (нова - ДВ, бр. 71 от 2004 г.) Шест евро за пътници, заминаващи по международните линии, за периода от 13 август до 31 октомври 2004 г.

3.2. Едно и половина евро за пътници, заминаващи по вътрешните линии.

3.3. Деца от 2 до 12 години заплащат 50 на сто от таксата по т. 3.1 и 3. 2.

4. (нова - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 30.11.2012 г.) Такса за сигурност

(Размерът на таксите е в евро)

Размерът на таксата до 31 декември 2012 г. е:

4.1. За летище Варна - 1,77 евро на заминаващ пътник;

4.2. За летище Бургас - 1,21 евро на заминаващ пътник.

Размерът на таксата за сигурност от 1 януари 2013 г. до 31 декември 2013 г. е:

4.3. За летище Варна - 4,36 евро на заминаващ пътник;

4.4. За летище Бургас - 2,92 евро на заминаващ пътник.

Размерът на таксата за сигурност от 1 януари 2014 г. е:

4.5. За летище Варна - 5,42 евро на заминаващ пътник;

4.6. За летище Бургас - 4,32 евро на заминаващ пътник.

5. (нова - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 30.11.2012 г.) Методика за изчисляване на такса за шум (екологична) за летища Варна и Бургас:

C tot = C*(10 [(La-Ta)/10] + 10 [(Ld-Td)/10] ,

където:

C tot е таксата за едно излитане;

C - единицата такса за шум, в евро;

La - нивото на шума при подход за кацане на конкретното ВС;

Ta - минималният праг при подход за кацане = 91 EPN dB;

Ld - средното значение на нивата на шум встрани от пистата и при излитане на конкретното ВС;

Td - минималният праг при излитане = 86 EPN dB.

Когато разликата La - Ta или Ld - Td е 0 или отрицателна, стойността се приема за единица.

Методиката е приложима към ВС с MTOW, превишаващи 9 тона.

С е единицата такса за шум в евро, която е изчислена, като общо разходите за дейността за едногодишен период са разделени на сбора на коефициентите шум от всички планирани излитания за едногодишен период. Единицата такса за шум е постоянна величина, която се умножава по коефициента, получен като разлика в нивата на шума на съответния тип над минимално допустимите, т.е. колкото по-високи нива на шум има опреден тип самолет, толкова по-висока такса за шум (екологична) ще му бъде начислена.

6. (нова - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 30.11.2012 г.) Единица такса за шум (екологична) за 2012 г.:

6.1. За летище Варна - 0,00 евро;

6.2. За летище Бургас - 0,00 евро.

6а. Единица такса за шум (екологична) от 1 януари 2013 г.:

6а.1. За летище Варна - 3,74 евро;

6а.2. За летище Бургас - 3,74 евро.


Приложение № 3 към чл. 11, ал. 2; чл. 13, ал. 2 и 3; чл. 16, ал. 2


(Изм. - ДВ, бр. 15 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 9 от 2001 г., в сила от 01.01.2001 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 28 от 2010 г., в сила от 13.04.2010 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 30.11.2012 г., предишно Приложение № 3 към чл. 11, ал. 1; чл. 13, ал. 2 и 3; чл. 16, ал. 2, изм. - ДВ, бр. 67 от 2014 г., в сила от 12.08.2014 г.)Такси на летище Пловдив и летище Горна Оряховица
 
1. Такса за кацане съгласно чл. 11, ал. 1:
1.1. Размер на таксата за кацане:
(Размерът на таксите е в евро)
 
Въздухо- Въздухо- Въздухоплавателно Въздухо-
плавателно средство, плавателно средство с плавателно
изпълняващо средство за максимално излетно средство с
учебно-тренировъчен общо тегло над 5,7 тона, максимално
полет предназначение изпълняващо излетно тегло
  с максимално пътнически или над 5,7 тона,
  излетно тегло до смесени (пътнически изпълняващо
  5,7 тона и товарни) полети товарни
  включително   полети
5,00 евро/ 25,00 5,00 евро/ 3,50 евро/тон
кацане евро/кацане тон  


1.2. Отстъпки от таксата за кацане за стимулиране на трафика:

С цел стимулиране обема на трафика, в зависимост от месечния брой кацания на един оператор с въздухоплавателни средства с максимална излетна маса над 5,7 тона, се прилагат следните отстъпки:


Размер на таксата за кацане с отстъпки, свързани с размера на трафика
(Размерът на таксите е в евро)
Месечен брой Въздухоплавателно Въздухоплавателно
кацания средство с средство с
в бр. максимално излетно максимално излетно
от до тегло над 5,7 тона, тегло над 5,7 тона,
    изпълняващо изпълняващо
    пътнически или товарни полети
    смесени  
    (пътнически и  
    товарни) полети  
4 15 4,50 евро/тон 3,15 евро/тон
16 22 4,00 евро/тон 2,80 евро/тон
23 26 3,50 евро/тон 2,45 евро/тон
27 31 3,00 евро/тон 2,10 евро/тон
32 35 2,70 евро/тон 1,90 евро/тон
36 39 2,45 евро/тон 1,70 евро/тон
40 43 2,25 евро/тон 1,60 евро/тон
44 48 2,05 евро/тон 1,45 евро/тон
49 52 1,90 евро/тон 1,35 евро/тон
53 57 1,75 евро/тон 1,25 евро/тон
58 61 1,65 евро/тон 1,15 евро/тон
62+   1,55 евро/тон 1,10 евро/тон


2.1. Размерът на таксата за паркинг над безплатния престой съгласно чл. 10, ал. 4, т. 11 е равен на 20 на сто от размера на приложимата такса за кацане с отчитане на месечните отстъпки по т. 1.2 за всеки интервал от време, равен на 24 часа, или за част от него.

2.2. Размерът на таксата за базиране (постоянно и временно) на летищата за едно денонощие е равен на 5 на сто от размера на таксата за кацане за всеки интервал от време, равен на 24 часа, или за част от него.

3. Такса за обслужване на пътници:

Размерът на таксата за обслужване на пътници, заплащана от превозвача, е равен на:

3.1. Шест евро за заминаващ пътник.

3.2. Деца до 2-годишна възраст не заплащат таксата.

3.3. Стимули за пътникооборот.

В зависимост от месечния брой заминаващи пътници, превозени от един оператор с въздухоплавателни средства с максимална излетна маса над 5,7 тона, се прилагат следните отстъпки:


Стимули за прилагане на таксата за пътници
(Плащанията са в евро)
Месечен брой Пътник
заминаващи пътници над 2-годишна
(в бр.) възраст
от до  
600 2499 4,50 евро
2500 2999 4,00 евро
3000 3499 3,70 евро
3500 3999 3,20 евро
4000 4499 2,80 евро
4500 4999 2,60 евро
5000 5499 2,40 евро
5500 5999 2,20 евро
6000 6499 2,10 евро
6500 6999 2,00 евро
7000 7499 1,90 евро
7500 8499 1,80 евро
8500+   1,70 евро


4. Такса за сигурност:

4.1. Размерът на таксата за сигурност, заплащана от превозвача, е 1,50 евро за всеки заминаващ пътник.

4.2. Размерът на таксата за сигурност за полети, извършващи превоз само на товари, е 1,00 евро на тон максимално излетно тегло на въздухоплавателното средство.

5. Такса за шум (екологична):

5.1. Размерът на таксата за шум (екологична) е 0,15 евро на тон максимално излетно тегло за всички видове въздухоплавателни средства.


Приложение № 4 към чл. 11, ал. 1; чл. 13, ал. 2 и 3; чл. 16, ал. 2


(Изм. - ДВ, бр. 15 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 9 от 2001 г., в сила от 01.01.2001 г.)Такси на останалите летища за обществено ползване,
разположени на територията на Република България,
извън тези по приложения № 1, 2 и 3
 
1. Такса за кацане съгласно чл. 11, ал. 1
(Размерът на таксите е в евро)
 
Максимално Международни Вътрешни
излетно полети полети
тегло на    
въздухо-    
плавателно-    
то средство    
     
до 3 т. 10 5
над 3 до 10 т 20 + 7 евро  
  за всеки тон над 3 т 10
над 10 до 20 т 100 + 7 евро  
  за всеки тон над 10 т 30
над 20 до 40 т 170 + 4 евро  
  за всеки тон над 20 т 40
над 40 до 60 т 250 + 7 евро  
  за всеки тон над 40 т 50
над 60 до 80 т 390 + 5 евро  
  за всеки тон над 60 т 60
над 80 до 100 т 490 + 5 евро  
  за всеки тон над 80 т 70
над 100 т 590 + 5 евро  
  за всеки тон над 100 т 80
     


1.1. (нова - ДВ, бр. 9 от 2001 г., в сила от 01.01.2001 г.) При изпълнение на международен полет, започващ от летище, разположено на територията на Република България, и извършващ междинно кацане на летище, разположено на територията на страната, с цел дотоварване и/или разтоварване на пътници и/или товари, и/или поща и/или зареждане с гориво и/или провизии, когато полетът се изпълнява под един и същ полетен номер, на въздухоплавателното средство на междинното летище се събира таксата за кацане както при вътрешни полети.

1.2. (нова - ДВ, бр. 9 от 2001 г., в сила от 01.01.2001 г.) При изпълнение на международен полет, завършващ на летище, разположено на територията на Република България, и извършващ междинно кацане на летище, разположено на територията на страната, с цел дотоварване и/или разтоварване на пътници и/или товари, и/или поща и/или зареждане с гориво и/или провизии, когато полетът се изпълнява под един и същ полетен номер, на въздухоплавателното средство на междинното летище се събира такса за кацане в размер 3 евро за всеки тон от максималното излетно тегло на въздухоплавателното средство, а на крайното летище се събира таксата за кацане както при вътрешни полети.

2. Такса за паркинг съгласно чл. 13, ал. 2 и 3

(Размерът на таксите е в евро)

2.1. Размерът на таксата за паркинг над безплатния престой съгласно чл. 10, ал. 4, т. 11 е равен на 15 на сто от размера на таксата за кацане за всеки интервал от време, равен на 24 часа, или за част от него.

2.2. При изпълнение на международен полет и след това на вътрешен полет се събира таксата за паркинг както при международни полети.

2.3. При изпълнение на вътрешен полет и след това на международен полет се събира таксата за паркинг както при вътрешни полети.

2.4. (изм. - ДВ, бр. 15 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 9 от 2001 г., в сила от 01.01.2001 г.) Размерът на таксата за базиране (постоянно и временно) на летищата за едно денонощие е равен на 5 на сто от размера на таксата за кацане при вътрешен полет за всеки интервал от време, равен на 24 часа, или за част от него.

3. Такса за обслужване на пътници съгласно чл. 16, ал. 2

(Размерът на таксите е в евро)

Размерът на таксата за обслужване на пътници, заплащана от превозвача, е равен на:

3.1. Четири евро за пътници, заминаващи по международните линии.

3.2. Едно евро за пътници, заминаващи по вътрешните линии.

3.3. Деца от 2 до 12 години заплащат 50 на сто от таксата по т. 3.1 и 3.2.