Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 3 от 11.I

НАРЕДБА ЗА НАБИРАНЕ, ИЗРАЗХОДВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ФИНАНСОВИТЕ СРЕДСТВА ПО ФОНД "ЯДРЕНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ЯДРЕНА И РАДИАЦИОННА БЕЗОПАСНОСТ"

 

НАРЕДБА ЗА НАБИРАНЕ, ИЗРАЗХОДВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ФИНАНСОВИТЕ СРЕДСТВА ПО ФОНД "ЯДРЕНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ЯДРЕНА И РАДИАЦИОННА БЕЗОПАСНОСТ"

ПРИЕТА С ПМС 58 ОТ 1992 Г.

Обн. ДВ. бр.33 от 21 Април 1992г., изм. ДВ. бр.3 от 11 Януари 1994г., изм. ДВ. бр.6 от 17 Януари 1995г., изм. ДВ. бр.4 от 13 Януари 1998г., отм. ДВ. бр.85 от 26 Септември 2003г.

Загубила значение. Виж § 2 от заключителните разпоредби на Постановление № 206 на Министерския съвет от 17 септември 2003 г. за приемане на Наредба за реда за заплащане на таксите по Закона за безопасно използване на ядрената енергия и за одобряване на Тарифа за таксите, събирани от Агенцията за ядрено регулиране по Закона за безопасно използване на ядрената енергия, с който е отменено ПМС № 58 от 1992 г. - ДВ, бр. 85 от 26 септември 2003 г.


Раздел I.
Общи положения

Чл. 1. С тази наредба се уреждат начинът и редът за набирането и изразходването на средствата по фонд "Ядрени изследвания и ядрена и радиационна безопасност" под управлението на Комитета за използване на атомната енергия за мирни цели.


Чл. 2. Целта на наредбата е да създаде единни условия за целесъобразно и законосъобразно използване на финансовите средства по фонд "Ядрени изследвания и ядрена и радиационна безопасност" при подпомагането на дейности, свързани с използването на атомната енергия за мирни цели и с повишаването на ядрената и радиационната безопасност.


Чл. 3. Обект на финансиране със средствата на фонда са научно-технически програми и задачи, експертизи, информационна дейност и научно-техническо сътрудничество, свързани с използването на атомната енергия за мирни цели и с повишаването на ядрената и радиационната безопасност.


Чл. 4. (1) Финансирането със средства от фонд "Ядрени изследвания и ядрена и радиационна безопасност" се извършва безвъзмездно, възмездно (чрез възстановяване) - като средствата се отпускат безлихвено за определен период, или смесено - една част безвъзмездно и една част възмездно (чрез възстановяване).

(2) Средствата, отпуснати от фонд "Ядрени изследвания и ядрена и радиационна безопасност" възмездно, се възстановяват на фонда (частично или изцяло), когато при внедряването на съответните научно-технически резултати се реализира икономически ефект.


Чл. 5. Набирането и разходването на средствата в левове и във валута по фонд "Ядрени изследвания и ядрена и радиационна безопасност" към Комитета за използване на атомната енергия за мирни цели се извършват съгласно приходно-разходна сметка, ежегодно утвърждавана от министъра на финансите по предложение на председателя на Комитета за използване на атомната енергия за мирни цели.


Раздел II.
Ред за набиране на средствата

Чл. 6. Средствата на фонд "Ядрени изследвания и ядрена и радиационна безопасност" се набират от:

1. (нова - ДВ, бр. 6 от 1995 г., заличена - ДВ, бр. 4 от 1998 г.)

2. (предишна т. 2 - ДВ, бр. 3 от 1994 г., предишна т. 1, бр. 6 от 1995 г.) постъпления от продажби на изследователски и приложни разработки, лицензии, ноу-хау, образци и други стоково-материални ценности, чието реализиране е финансирано от фонда;

3. (предишна т. 3 - ДВ, бр. 3 от 1994 г., предишна т. 2, бр. 6 от 1995 г., доп. - ДВ, бр. 4 от 1998 г.) такси за издаване на разрешения за регистрация, за експертни и информационни услуги, наложени глоби и имуществени санкции по глава пета от Закона за използване на атомната енергия за мирни цели;

4. (предишна т. 4 - ДВ, бр. 3 от 1994 г., предишна т. 3, бр. 6 от 1995 г.) възстановени средства при възмездно или смесено финансиране;

5. (предишна т. 5 - ДВ, бр. 3 от 1994 г., предишна т. 4, изм., бр. 6 от 1995 г.) лихви, дарения, депозити, държавни ценни книжа, застраховки, постъпления от продажба на информационни материали и други сделки.


Раздел III.
Ред за разходване на средствата

Чл. 7. Със средствата на фонд "Ядрени изследвания и ядрена и радиационна безопасност" се финансират:

1. (доп. - ДВ, бр. 3 от 1994 г.) разработване на прогнози, концепции и програми и нормативни документи, свързани с използването на атомната енергия и с ядрената и радиационната безопасност;

2. проучвания, разработки за създаване на нови и усъвършенствани технологии, изделия, програмни продукти, системи и др. за използването на атомната енергия, прилагането на ядрените методи и повишаването на ядрената и радиационната безопасност;

3. проучвания, изследвания и експертизи във връзка с упражняването на контрола по безопасното използване на атомната енергия;

4. проучвания, изследвания и експертизи във връзка с контрола на източниците на радиационно замърсяване и опазването на околната среда;

5. организиране на информационни системи, придобиване и разпространяване на информация и информационни материали и продукти, свързани с използването на атомната енергия и с ядрената и радиационната безопасност;

6. (доп. - ДВ, бр. 3 от 1994 г., бр. 6 от 1995 г., доп. - ДВ, бр. 4 от 1998 г.) заплащане на услуги от научен и технически характер при провеждане на конкурси, оценяване на проекти и разработки и др., свързани с осъществяването на държавната политика в използването на атомната енергия, и възнаграждение на членовете на управителния съвет на фонда и Държавната квалификационна комисия за признаване на правоспособност за работа в областта на използване на атомната енергия и на членовете на консултативните съвети на Комитета за използване на атомната енергия за мирни цели, на организационните и техническите им секретари;

7. издръжка на чуждестранни научни работници и специалисти у нас, поканени за оказване на помощ (консултации, експертизи и др.), за провеждане на научно-технически мероприятия по използването на атомната енергия, ядрената и радиационната безопасност и командировки и консултации на наши научни работници и специалисти в страната и в чужбина във връзка с изпълнение на финансирани от фонда задачи;

8. провеждане на научно-технически конференции и симпозиуми и популяризиране на въпросите по използването на атомната енергия и по ядрената и радиационната безопасност чрез изложби, филми, радио, телевизия и други средства за масово осведомяване;

9. (нова - ДВ, бр. 3 от 1994 г., изм. и доп., бр. 6 от 1995 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 4 от 1998 г.) развитие на материалната база, включително разходите по поддържането и експлоатацията й и стимулиране на специалистите и инспекторите на Комитета за използване на атомната енергия за мирни цели с 40 на сто от постъпленията от таксите по чл. 6, т. 3, от които 32 на сто за развитие на материалната база, включително разходите по поддържането и експлоатацията й, и 8 на сто за стимулиране на специалистите и инспекторите.;

10. (нова - ДВ, бр. 6 от 1995 г.) подготовката и преподготовката на кадри у нас и в чужбина в областта на използването на атомната енергия и по ядрената и радиационната безопасност;

11. (нова - ДВ, бр. 6 от 1995 г.) разходи, свързани с определянето и събирането на таксите.


Раздел IV.
Управление на фонда и ред за финансиране

Чл. 8. (1) Фонд "Ядрени изследвания и ядрена и радиационна безопасност" се управлява от управителен съвет, назначен от председателя на Комитета за използване на атомната енергия за мирни цели.

(2) В управителния съвет се включват представители на ведомства и организации, използващи атомната енергия за мирни цели.

(3) Председателят на Комитета за използване на атомната енергия за мирни цели утвърждава наредба за работата на управителния съвет.


Чл. 9. Разходите по фонда се извършват до размера на набираните средства. Неизразходваните средства в края на годината се прехвърлят за ползване през следващата година.


Чл. 10. Средствата по фонд "Ядрени изследвания и ядрена и радиационна безопасност" се предоставят чрез договори на изпълнители (ведомства, организации, фирми, кооперации, физически лица и образуваните от тях сдружения).


Чл. 11. (1) Предоставянето на средства от фонд "Ядрени изследвания и ядрена и радиационна безопасност" се извършва чрез конкурс.

(2) Председателят на Комитета за използване на атомната енергия за мирни цели може да разпореди средствата от фонд "Ядрени изследвания и ядрена и радиационна безопасност" да се предоставят без провеждане на конкурс в следните случаи:

1. за проекти, разработки и изделия, които са защитени с патент;

2. за проекти, разработки и изделия, които могат да се извършват или да се произвеждат само от един изпълнител в страната;

3. за финансиране на особено важни изследвания и разработки с определен научно-технически или стопански риск, чието реализиране е извън възможностите на отделни изпълнители и които имат общодържавно значение;

4. за финансиране на разработки, които имат социален ефект;

5. за финансиране изпълнението в съкратени срокове на особено важни задачи от национално значение, свързани с ядрената и радиационната безопасност.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 6 от 1995 г.) Предоставянето на средства по реда на ал. 2 може да се извършва и по предложение на заинтересувани министерства и други ведомства.


Чл. 12. Председателят на Комитета за използване на атомната енергия за мирни цели със заповед определя:

1. предмета на конкурса;

2. комисия за провеждане на конкурса и оценяване на предложенията, в която се включват и представители на заинтересувани министерства и други ведомства;

3. депозита за участие в конкурса.


Чл. 13. (1) Комисията по чл. 12, т. 2 прави обявление за конкурса, което съдържа:

1. тематиката - предмет на конкурса;

2. документите за участие в конкурса;

3. мястото и крайния срок за представяне на предложенията;

4. местата и крайните срокове за обявяване решението на комисията и резултата от конкурса;

5. размера на депозита, който кандидатът е длъжен да внесе за участие в конкурса;

6. мястото, където може да се получи допълнителна информация за конкурса.

(2) Обявлението по предходната алинея се публикува в някой от централните ежедневници най-малко 30 дни преди крайната дата за подаване на документите.

(3) При изпращане на предложения за участие в конкурса по пощата за дата на подаване се смята датата на пощенското клеймо по местоподаване.


Чл. 14. (1) Допълнения и изменения в представените документи, както и оттегляне на направените предложения се допускат по всяко време до изтичане на срока по чл. 13, ал. 1, т. 3.

(2) При оттегляне на предложения след срока по чл. 13, ал. 1. т. 3 депозитът не се връща.


Чл. 15. (1) Комисията за провеждане на конкурса:

1. разглежда постъпилите предложения, като при необходимост ползва мнения и оценки на експерти;

2. определя спечелилия конкурса;

3. съставя протокол и обявява решението си.

(2) За редовно се счита заседание на комисията, на което присъстват най-малко две трети от членовете, които подписват протокола. Решенията се вземат с мнозинство от две трети от присъстващите.

(3) Когато протоколът е подписан с особено мнение, то се прилага към протокола.


Чл. 16. (1) Участниците в конкурса имат право да представят пред комисията за провеждане на конкурса възражения в 10-дневен срок от обявяване на нейното решение.

(2) Комисията заедно с протокола и решението си представя на председателя на Комитета за използване на атомната енергия за мирни цели и становищата по постъпилите възражения.

(3) Резултатът от конкурса се утвърждава от председателя на Комитета за използване на атомната енергия за мирни цели.


Чл. 17. (1) Депозитната вноска на спечелилия конкурса се връща с авансовите плащания след сключването на договора, а депозитните вноски на другите участници в конкурса се връщат в 15-дневен срок от обявяването на резултата от конкурса.

(2) Когато договорът не се сключи по вина на кандидата, спечелил конкурса, съответната тема се отлага за следващи конкурси и депозитната вноска не се връща.


Чл. 18. (1) Кандидатите, спечелили конкурса, или изпълнителите, на които са предоставяни средства от фонд "Ядрени изследвания и ядрена и радиационна безопасност" с решение на председателя на Комитета за използване на атомната енергия за мирни цели, в 30-дневен срок от датата на

утвърждаването на резултата от конкурса или от датата на решението на председателя сключват с Комитета за използване на атомната енергия за мирни цели съответен договор в писмена форма.

(2) Договорът по предходната алинея задължително съдържа:

1. вида и обема на дейността - предмет на договора, и конкретните резултати, които следва да бъдат постигнати;

2. размера на средствата, отпускани от фонда, и размера и реда за възстановяването им в случаите на чл. 4, ал. 2.

3. сроковете за изпълнение;

4. конкретните права и задължения на страните;

5. последиците от неизпълнение на задълженията.


Преходни разпоредби

(Нова - ДВ, бр. 3 от 1994 г.)

§ 1. За 1994 г. средствата по фонд "Ядрени изследвания и ядрена и радиационна безопасност" се набират от държавния бюджет.


Заключителни разпоредби

§ 2. (Предишен § 1 - ДВ, бр. 3 от 1994 г.) Тази наредба влиза в сила от обнародването й в "Държавен вестник".


§ 3. (Предишен § 2 - ДВ, бр. 3 от 1994 г.) Указания по прилагането на наредбата се дават от председателя на Комитета за използване на атомната енергия за мирни цели.


§ 4. (Нов - ДВ, бр. 3 от 1994 г.) Комитетът за използване на атомната енергия за мирни цели съгласувано с министъра на финансите и министъра на труда и социалните грижи издава наредба за материалното стимулиране на специалистите и инспекторите на Комитета за използване на атомната енергия за мирни цели.


Промени настройката на бисквитките