Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 64 от 16.VIII

НАРЕДБА № 2 ЗА СТИПЕНДИИТЕ ВЪВ ВИСШИТЕ УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ

 

НАРЕДБА № 2 ЗА СТИПЕНДИИТЕ ВЪВ ВИСШИТЕ УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ

Обн. ДВ. бр.25 от 29 Март 1985г., отм. ДВ. бр.64 от 16 Август 1985г.

Отменено основание - виж параграф единствен, т. 1 и 2 от заключителната разпоредба на Постановление № 40 на Министерския съвет от 11 юли 1985 г. за стипендиите на студентите от висшите учебни заведения и аспирантите - ДВ, бр. 64 от 16 август 1985 г.


Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Стипендии се отпускат на студентите, приети на редовно обучение във висшите учебни заведения (ВУЗ), ако отговарят на изискванията на тази наредба.


Чл. 2. Нямат право на стипендия студенти, които прекъсват или презаписват учебна година или семестър. Изключение се допуска за студентите, които презаписват учебна година или семестър поради болест.


Чл. 3. (1) Стипендии за минало време не се изплащат, с изключение на тези за началото на учебната година, когато заповедта за отпускането им е издадена до 30 ноември. Това не се отнася за сумите, изплащани на основание т. 4 от Постановление № 50 на Централния комитет на Българската комунистическа партия и Министерския съвет от 1979 г. за увеличаване заплатите и другите доходи на трудещите се и привеждане цените на едро и на дребно в съответствие с обективните условия за развитие на икономиката и повишаване на нейната ефективност (обн., ДВ, бр. 90 от 1979 г., изм., бр. 96 от 1979 г.), които могат да бъдат поискани в тригодишен срок от края на месеца, за който се полагат.

(2) Стипендии, неполучени за минало време, могат да се изплащат за не повече от един месец, а при уважителни причини - за не повече от 3 месеца, считано от края на месеца, за който се полагат.


Чл. 4. (1) Стипендиите се изплащат лично на студентите в началото на всеки месец в дни, определени от ръководството на ВУЗ. Те могат да бъдат изплащани и на упълномощени от студентите техни родители, братя, сестри, съпруг (съпруга) или на нотариално упълномощено от студента друго лице.

(2) Стипендиите се изплащат от касиерите или други длъжностни лица на ВУЗ или чрез груповите административни отговорници.


Чл. 5. (1) При отсъствия от учебни занятия поради заболяване студентите-стипендианти получават стипендиите си съгласно чл. 3, ал. 2 след представяне на удостоверение, издадено от лекарска консултативна комисия (ЛКК) при студентска поликлиника. За времето, когато болните са настанени в стационарно здравно заведение, се изплаща само 50 на сто от размера на стипендиите им.

(2) Изплащането на стипендиите на студентите, които поради заболяване са прекъснали обучението си, се подновява след записване на следващия по-горен семестър по определените преди прекъсването размери.


Чл. 6. (1) На всички студенти на редовно обучение независимо дали са били или не стипендианти, които се дипломират предсрочно или на първата сесия за държавен изпит (защита на дипломна работа) съгласно учебния план, без да са прекъсвали или презаписвали по време на следването си по слаб успех, се дава еднократна стипендия, определена въз основа на успеха им от държавния изпит (защита на дипломна работа), както следва:

1. при успех до добър 4,49 - 50 лв.;

2. при успех мн. добър 4,50-5,49 - 60 лв.;

3. при успех отличен 5,50-6,00 - 70 лв.

(2) Сумите по предходната алинея се изплащат от средствата за стипендии в срок до 3 месеца. Срокът започва да тече от края на месеца, през който завършва първата сесия за държавен изпит (защита на дипломна работа) по учебен план, по молба на дипломиралите се и въз основа на справка от факултетните канцеларии.


Чл. 7. Нямат право на стипендия от ВУЗ студентите, които получават стипендия от фондовете на министерства, други ведомства, общински народни съвети, държавни или други стопански организации.


Чл. 8. Стипендиите на студентите във ВУЗ се разпределят по видове, както следва:

1. обикновени - могат да се отпускат на студенти на редовно обучение, които отговарят на изискванията на глава втора;

2. специални - могат да се отпускат само на студенти, които отговарят на изискванията на глава шеста.


Глава втора.
ОБИКНОВЕНИ СТИПЕНДИИ, ОТПУСКАНИ И ИЗПЛАЩАНИ ОТ ВИСШИТЕ УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ

Раздел I.
Планиране на стипендиите

Чл. 9. (1) Броят на обикновените стипендии и средствата за изплащането им се утвърждават ежегодно с бюджетите на министерствата и другите ведомства, които ръководят ВУЗ.

(2) Министерствата и другите ведомства по предходната алинея разпределят броя на стипендиите и средствата за изплащането им по ВУЗ въз основа на дадените предварителни заявки от тях и степента на усвоеност на отпуснатите им бройки и средства през предходната година. Броят на стипендиите и средствата за изплащането им се утвърждават с бюджетните сметки на ВУЗ.

(3) Висшите учебни заведения разпределят утвърдените им стипендии по факултети, специалности и курсове.


Раздел II.
Условия за отпускане и изплащане на стипендии

Чл. 10. (1) (Изм. - ДВ, бр. 68 от 1988 г.) Обикновените стипендии във ВУЗ могат да се отпускат на български граждани, студенти на редовно обучение, както и на съветски граждани, постоянно живеещи в Народна република България, приети на редовно обучение във висшите учебни заведения на общо основание.

(2) Стипендиите се отпускат съобразно броя им, утвърден по реда на чл. 9.

(3) Стипендиите се отпускат въз основа на успеха, материалното положение и обществената дейност на студентите, както следва:

1. при успех отличен 5,50-6,00:

а) за студентите от II и следващите курсове - независимо от материалното им положение;

б) за студенти от I курс - при месечен доход на член от семейството им до 180 лв.;

2. при успех добър 4,00-мн. добър 5,49 - при месечен доход на член от семейството им съгласно таблица (приложение № 1).

(4) (Заличена - ДВ, бр. 68 от 1988 г.)


Чл. 11. Стипендиите се отпускат поотделно за всяка учебна година за времето от 1 октомври до 30 юни, с изключение на стипендиите по чл. 13 и 14.


Чл. 12. (1) По изключение ръководствата на ВУЗ съвместно с комитетите на Димитровския комунистически младежки съюз могат да отпускат и изплащат до 10 на сто от одобрените им стипендии по минималния основен размер на крайно нуждаещи се студенти с успех добър 3,50-3,99 и с месечен доход на член от семейството до 100 лв.

(2) Стипендиите при условията на предходната алинея могат да се отпускат и изплащат на отделни студенти само за една учебна година през време на следването им.

(3) (Нова - ДВ, бр. 68 от 1988 г.) Ръководствата на учебните заведения отпускат и изплащат до 3 на сто от одобрените им бройки за стипендии на студенти с добър успех, проявена активност и творчески постижения в научноизследователската и обществено-политическата дейност независимо от месечния доход на член от семейството. Стипендиите се отпускат по предложение на комсомолските дружества съгласувано с вузовските комитети на Димитровския комунистически младежки съюз.


Чл. 13. През лятната ваканция, определена с учебните планове, стипендии се изплащат само на студенти-кръгли сираци, деца на загиналите в борбата против фашизма и капитализма и Отечествената война, преболедували от туберкулоза и на студентите по чл. 5, които имат затруднено материално положение.


Чл. 14. (1) (Изм. - ДВ, бр. 44 от 1986 г., бр. 68 от 1988 г.) През време на учебната практика студентите-стипендианти получават стипендията си.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 68 от 1988 г.) През време на учебно-производствената практика студентите-стипендианти вместо стипендията получават трудово възнаграждение за положения труд. Изключения се допускат за студентките - бременни и майки с деца до 6-годишна възраст, които по избор могат да получават помощта по чл. 3б от Указа за насърчаване на раждаемостта (обн., ДВ, бр. 15 от 1968 г., изм., бр. 21 от 1968 г., бр. 63 от 1973 г., бр. 17 от 1974 г., бр. 3 от 1975 г., бр. 21 от 1975 г., бр. 63 от 1976 г., бр. 36 от 1979 г., бр. 4 от 1981 г., бр. 73 от 1982 г., бр. 51 от 1984 г.) или полагащото се трудово възнаграждение.


Чл. 15. (Заличен - ДВ, бр. 68 от 1988 г.)


Чл. 16. Българската държавна консерватория може да отпуска стипендии и на:

1. талантливи младежи, следващи подготвителния клас, при среден доход на член от семейството им до 100 лв. месечно. Стипендиите на тези младежи се изплащат по минималния размер независимо от успеха им, включително и през летните месеци до приключване на приемните изпити за постъпване в консерваторията;

2. постъпващите в майсторските класове при спазване изискванията на тази наредба, като се взема под внимание успехът им от държавния изпит и при условие, че не са на щатна работа по специалността.


Раздел III.
Размер на стипендиите

Чл. 17. (1) Основният месечен размер на стипендията се определя за всеки стипендиант в зависимост от общия среден годишен успех от предходната учебна година и средния месечен доход на член от семейството съгласно таблица (приложение № 1).

(2) За студентите от I курс се взема под внимание средният успех от кандидат-студентския им бал или успеха от дипломата им, ако не са полагали конкурсен изпит.

(3) (Ал. 3 заличена, предишна ал. 4 - ДВ, бр. 44 от 1986 г.) Основните минимални размери на стипендиите на студентите се увеличават:

1. (изм. - ДВ, бр. 68 от 1988 г.) във втори курс с 5 лв. месечно;

2. (изм. - ДВ, бр. 68 от 1988 г.) в трети курс с 10 лв. месечно;

3. (нова - ДВ, бр. 68 от 1988 г.) в следващите курсове с 20 лв. месечно.


Чл. 18. Студентите - деца на загинали в борбата против фашизма и капитализма и в Отечествената война, получават стипендии при спазване изискванията на тази наредба, но в размери, независимо в кой курс са, както следва: 76 лв. месечно за семейните и 66 лв. месечно за несемейните.


Чл. 19. (1) Студентите - спортисти, изтъкнати състезатели и участници в студентски отбори, играещи в "А" републиканска група, получават стипендии при спазване изискванията на тази наредба при основен месечен размер съгласно таблица (приложение № 2).

(2) (Изм. - ДВ, бр. 68 от 1988 г.) Стипендиантите по предходната алинея имат право на увеличен основен размер на стипендията съобразно чл. 17, ал. 3.


Раздел IV.
Ред за отпускане на стипендиите

Чл. 20. Студентите - кандидати за стипендия, подават в канцелариите на ВУЗ в срок до 30 октомври:

1. молба по образец (приложение № 3);

2. декларация за семейно положение и материално състояние (приложение № 5) със служебни бележки за получаваните трудови възнаграждения или пенсии от членовете на семействата им съгласно чл. 37, ал. 1;

3. документ за получаване на стипендия с предимство съгласно чл. 24, ал. 2.


Чл. 21. (1) Длъжностните лица, които приемат молбите, проверяват редовността на декларацията за семейно положение и материално състояние.

(2) За удостоверяване на данните длъжностните лица по ал. 1 могат да изискват представянето на други официални документи (удостоверение за раждане, удостоверение за брак, препис от акт за смърт, решение по бракоразводно дело и др.).


Чл. 22. (1) Когато отделни декларации или приложения будят съмнение относно тяхната достоверност, ВУЗ извършват проверки на място, като искат данни от учрежденията или организациите, които са ги издали.

(2) При невъзможност сами да проверят някои данни ВУЗ търсят съдействие от компетентните органи.


Чл. 23. (1) След преразглеждане и уточняване от длъжностните лица на декларациите за семейно положение и материално състояние секретарите на факултетите нанасят върху всяка молба за стипендия студентското положение на молителите и изчисления от тях общ годишен успех от предходната учебна година. За верността на данните те се подписват и слагат печат на ВУЗ.

(2) Готовите документи се предават на финансово-счетоводните отдели на ВУЗ за изчисляване на средния месечен доход на член от семейството на кандидата за стипендия и ако той отговаря на всички изисквания на тази наредба, определя се размерът на стипендията. След това документите се предават на комисията по социално-битовите въпроси на студентската младеж към ВУЗ.


Чл. 24. (1) Комисията по социално-битовите въпроси на студентската младеж към ВУЗ, в състава на която са включени и представители на ръководствата на ВУЗ, на вузовските комитети на БКП при тях и на финансово-счетоводните отдели, разглежда в срок до 15 ноември молбите на студентите за отпускане на стипендии, като взема пред вид и мнението на комсомолските дружества.

(2) Комисията по социално-битовите въпроси на студентската младеж към ВУЗ изготвя списък на студентите-стипендианти, като се дава предимство при равни други условия на студентите:

1. с общ годишен успех отличен 5,50-6,00;

2. с активна обществено-политическа дейност;

3. наградените на заключителните мероприятия на прегледите за техническо и научно творчество на младежта (златни значки I, II и III награда);

4. първенци от националния студентски политически конкурс (вузовски и републикански етап);

5. участници в представителните колективи на Студентския дом на културата, участници във вътрешни и международни фестивали, лауреати и носители на I, II и III награда;

6. кръгли сираци;

7. деца на загинали активни борци против фашизма и капитализма и в Отечествената война;

8. деца на активни борци против фашизма и капитализма;

9. наградени с ордени и медали и трудови отличия, рационализатори и изобретатели;

10. спортисти, включени в отбори на ВУЗ;

11. бременни студентки или с деца, ако не получават специални стипендии;

12. преболедували от туберкулоза;

13. деца на многодетни семейства;

14. деца на семейства с двама или повече студенти.


Чл. 25. (1) Изготвените списъци от комисиите по социално-битовите въпроси на студентската младеж към ВУЗ се обявяват публично.

(2) Решенията на комисиите по социално-битовите въпроси на студентската младеж към ВУЗ за отпускане или отказване на студентски стипендии могат да се обжалват в 5-дневен срок след обявяването им пред ръководството на ВУЗ, което разглежда жалбите с участието на представители на вузовските комитети на БКП и ДКМС и се произнася в 3-дневен срок.


Чл. 26. Ректорите в срок до 30 ноември издават заповеди за утвърждаване на студентите-стипендианти, предложени от комисиите по социално-битовите въпроси на студентската младеж към ВУЗ.


Чл. 27. Комисиите по социално-битовите въпроси на студентската младеж към ВУЗ отчитат ежегодно своята работа по разпределението на студентските стипендии пред вузовския комитет на ДКМС.


Глава трета.
ОБИКНОВЕНИ СТИПЕНДИИ, ОТПУСКАНИ ПО ДОГОВОРИ С МИНИСТЕРСТВА, ДРУГИ ВЕДОМСТВА, ОБЩИНСКИ НАРОДНИ СЪВЕТИ И СТОПАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ

Чл. 28. (1) (Изм. - ДВ, бр. 68 от 1988 г.) Самоуправляващите се социалистически организации могат да отпускат стипендии от своите фондове независимо от месечния доход на член от семейството на кандидатите. За тази цел с тях се сключва договор за работа след завършване на обучението им, съгласно който задължителният срок за работа в организацията е от 3 до 6 години.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 68 от 1988 г.) При условията на ал. 1 изпълнителните комитети на общинските народни съвети може да отпускат стипендии на тези от учащите се във висшите учебни заведения, които поемат задължение след завършване на образованието си да работят на територията на съответната община.

(3) При сключване на договорите за стипендии се вземат под внимание и изискванията на Наредбата за временно ограничаване приемането на нови жители в градовете (обн., ДВ, бр. 94 от 1974 г., изм. и доп., бр. 45 от 1975 г., бр. 1, 8, 15, 29, 32, 65, 66 и 77 от 1976 г., бр. 4, 9 и 38 от 1977 г., бр. 69 и 74 от 1978 г., бр. 19 и 52 от 1979 г., попр., бр. 56 от 1979 г., изм., бр. 87 от 1979 г., бр. 34, 38 и 72 от 1980 г., бр. 43 и 100 от 1981 г., бр. 4 от 1983 г., бр. 86 от 1984 г.). Изключения от тази наредба се допускат само за студенти, които следват в чужбина по специалности, незастъпени в нашите ВУЗ.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 68 от 1988 г.) С договорите по ал. 1 предприятието се задължава да осигури на студента стипендия за срока на обучението му. Размерът на стипендията на студентите, сключили договори за работа след завършване на обучението, е от 50 до 75 на сто от началната работна заплата на специалист с висше образование. Конкретният размер се уточнява в договора.

(5) (Заличена - ДВ, бр. 68 от 1988 г.)

(6) (Заличена - ДВ, бр. 68 от 1988 г.)

(7) (Нова - ДВ, бр. 44 от 1986 г., заличена, бр. 68 от 1988 г.)


Чл. 29. (1) (Изм. - ДВ, бр. 68 от 1988 г.) Предприятията и изпълнителните комитети на общинските народни съвети въз основа на сключените договори за подготовка на кадри със съответните висши учебни заведения, ежегодно, в срок до 30 юни обявяват в бюрата по труда и социалните въпроси, в учебните заведения, в централния и местния печат броя, условията са отпускане на стипендиите и техния размер според курса на обучение и успеха от предходната учебна година.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 68 от 1988 г.) Договорите за работа след завършване на обучението се сключват в рамките на обявените от предприятието стипендии по ал. 1.


Чл. 30-32. (Заличени - ДВ, бр. 68 от 1988 г.)


Чл. 33. (1) На курсистите от подготвителните 8-месечни кандидат-студентски курсове за работници от материалното производство, организирани към ВУЗ, се отпускат и изплащат месечни стипендии, както следва:

1. на приетите в курсовете при условията на чл. 3, ал. 3 от Постановление № 47 на Министерския съвет от 1978 г. за подобряване организацията на подготвителните курсове към ВУЗ за кандидат-студенти из средата на работническата и селската младеж (обн., ДВ, бр. 81 от 1978 г., изм., бр. 1 от 1984 г.) - в размер на средното месечно трудово възнаграждение, изчислено на база получаваното трудово възнаграждение през последните 12 месеца до постъпването им в подготвителните курсове;

2. на останалите курсисти - в размер 60 лв. за семейните и 40 лв. за несемейните.

(2) Стипендиите по предходната алинея се отпускат независимо от материалното положение на курсистите и се изплащат:

1. за курсистите по т. 1 - от стопанските организации, изпълнителните комитети на общинските народни съвети (Столичния народен съвет) (СНС) или от ведомствата, които са ги изпратили в курсовете;

2. за курсистите по т. 2:

а) от стопанските организации - за специалностите, застъпени в организациите или поделенията им;

б) от ВУЗ - за педагогическите и медицинските специалности и за специалностите по културата, международните отношения, международните икономически отношения и външната търговия.

(3) Стипендиите на студентите, приети във ВУЗ, след завършване на 8-месечните подготвителни кандидат-студентски курсове, се отпускат и изплащат:

1. на студентите, завършили курсовете при условията на чл. 3, ал. 3 от Постановление № 47 на Министерския съвет от 1978 г. за подобряване организацията на подготвителните курсове към ВУЗ за кандидат-студенти из средата на работническата и селската младеж - по размерите на ал. 1, точка 1 на този член независимо от успеха и материалното положение. Тези стипендии се изплащат целогодишно, включително летните месеци и периода на производствените практики, до завършване на съответното ВУЗ, но не по-късно от края на месеца, през който се провежда първата сесия за държавен изпит (защита на дипломна работа) съгласно утвърдения учебен план. През периода на производствените практики те не получават възнаграждението по наредбата за практическото обучение на студентите;

2. (изм. - ДВ, бр. 68 от 1988 г.) на студентите, завършили курсовете по специалностите на букви "а" и "б" на точка 2 на предходната алинея - по размерите и изискванията, установени в тази глава на наредбата.


Чл. 34. Студентите-стипендианти на Министерството на народната отбрана, получават стипендии по реда, определен в Разпореждане № 17 на Бюрото на Министерския съвет от 1984 г. за отпускане на стипендии от Министерството на народната отбрана на студенти от ВУЗ (необнародвано).


Глава четвърта.
УСТАНОВЯВАНЕ НА СЕМЕЙНО ПОЛОЖЕНИЕ И МАТЕРИАЛНО СЪСТОЯНИЕ

Чл. 35. Семейното положение и материалното състояние на студентите - кандидати за стипендия, се установява въз основа на подписаната от тях декларация по образец (приложение № 5).


Чл. 36. (1) При установяване на семейното положение за членове от семейството на студента се считат: съпругът (съпругата), родителите и осиновителите (баща и майка), децата (включително осиновените, доведените, заварените и припознатите по установения ред), братята и сестрите, дядото и бабата, ако всички изброени лица живеят заедно и се издържат в едно домакинство.

(2) В състава на семейството от лицата по ал. 1 се включват:

1. лицата, отбиващи редовната си военна или трудова служба, ако до постъпването им на същата служба са били членове на семейството;

2. лицата, които временно отсъствуват от семейството поради командировка, специализация или учат в друго населено място или в друга държава;

3. лицата, имащи друга адресна регистрация от тази на семейството, но нямащи доходи за препитание освен издръжка от някои от членовете на семейството.

(3) Не се включват в състава на семейството:

1. братята и сестрите на кандидата за стипендия, които имат собствени доходи и са семейни или макар и несемейни живеят отделно;

2. съпругът на родителя на кандидата за стипендия, ако този съпруг не го е осиновил и не го издържа под никаква форма;

3. тези от лицата по ал. 1, които са настанени в детски, предучилищни или учебни заведения, включително и във висшите военни училища, на пълна държавна издръжка с безплатна храна, облекло и квартира.

(4) Когато учащият се - кандидат за стипендия, е семеен и неговият съпруг работи или има собствени постоянни доходи, двамата се считат за отделно семейство.

(5) Ако и двамата съпрузи са учащи се на редовно обучение и имат дете, считат се за отделно семейство, а ако нямат дете, считат се за членове на семейството на родителите на онзи от тях, при които живеят. Ако те живеят постоянно отделно, посочват се както членовете, така и доходите на семействата на родителите на двамата съпрузи-учащи се.


Чл. 37. (1) Материалното състояние се удостоверява:

1. брутното трудово възнаграждение на всеки работещ член от семейството на студента - кандидат за стипендия, включително и на работещите пенсионери - със служебна бележка, издадена от учреждението, предприятието или организацията, в която работи, подписана от ръководителя и главния (отговорния) счетоводител;

2. размерът на пенсията на всеки пенсионер, член от семейството на студента - кандидат за стипендия:

а) за пенсионерите, които живеят в населеното място на ВУЗ - с личния паспорт на всеки пенсионер;

б) за пенсионерите, които живеят в населено място, различно от това на ВУЗ, в което се обучава студентът - със служебна бележка, издадена от съответната дирекция за пенсионно осигуряване.

(2) В служебните бележки за членовете на семейството, които са щатни служители, се вписват брутното трудово възнаграждение и заеманата длъжност, а за работниците - и специалността и разрядът. За работещите в селското стопанство се посочват: изпълняваната работа - бригадир, звеновод и т. н., съответното наименование и длъжността на административния и инженерно-техническия персонал, механизаторите и другите специалисти (председател, счетоводител, агроном, инженер, зоотехник и др.).

(3) В брутното трудово възнаграждение на работещите членове на семейството се включват всички възнаграждения и парични обезщетения, които са им изплатени през дванадесетте календарни месеца, предшествуващи издаването на служебната бележка, включително наднормените, премиалните (независимо за кое време се отнасят), лекторските, авторските, изпълнителските и други възнаграждения.

(4) За членовете на семейството, изпратени на специализация в чужбина, се посочва възнаграждението, получено от тях в България за дванадесетте месеца преди заминаването.

(5) На членовете на семейството, служители в българските учреждения и служби в чужбина - дипломатически, търговски и други представителства, както и на изпратените на работа в чужбина по културни спогодби, за оказване на научна или техническа помощ в международни или смесени организации и др. се посочват доходите, получени в съответната чужда валута (валутната заплата), а не приравнената заплата у нас. За тези от тях, които получават процент от заплатата си в България, в доходите се включва и размерът на тази част от заплатата им.

(6) Възнагражденията за звание на членовете на семейството (народен, заслужил), за научни степени (академик, чл.-кореспондент, д-р на науките, кандидат на науките и др.) без оглед на това, дали се плащат към трудовото възнаграждение или отделно и независимо от него, се вписват в служебните бележки.

(7) Доходите от земеделие на членовете на семейството се посочват за предходната приключена стопанска година, като се включват всички получени доходи в пари и натура.

(8) За членовете на семейството, работещи в системата на трудово-производителните кооперации, се вписват доходите от заплати, дивиденти, премии.

(9) Ако работникът или служителят, член на семейството, е новопостъпил и няма отработени 12 месеца, това изрично се вписва в служебната бележка, като се посочват датата на постъпването и всички изплатени след това възнаграждения.


Чл. 38. (1) При установяване на материалното състояние на семейството на кандидата за стипендия се вземат под внимание по данни от декларацията още и доходите от наеми, от свободни професии, от издръжка по спогодба или съдебно решение и др.

(2) Наемите се посочват за изтеклите дванадесет календарни месеца независимо от произхода им - от жилища, земя, машини и други основни средства.

(3) За доходи от упражняване на свободна професия или занаят се счита годишният доход, върху който е определен данъкът върху общия доход. За адвокатите и културните дейци се взема годишното възнаграждение, върху което са начислени вноски за Държавно обществено осигуряване (ДОО).

(4) Декларират се също доходите на членовете на семейството от допълнителна дейност - предоставена земя за лично ползуване, отглеждане на продуктивни домашни животни, пчели, билкосъбиране, премии и др.


Чл. 39. (1) Не се включват в доходите на членовете на семейството и не се вписват в декларацията и служебните бележки:

1. пътните, дневните и квартирните пари, както и процентното увеличение на заплатата и други възнаграждения, за които изрично е отбелязано, че се изплащат вместо командировъчни пари;

2. месечните добавки за деца съгласно Указа за насърчаване на раждаемостта, включително тези за децата на семейните студенти и аспиранти;

3. (доп. - ДВ, бр. 44 от 1986 г.) преустановените доходи, получавани от починали членове на семейството, от пенсионирани през последните 12 месеца до издаването на служебната бележка за дохода, от постъпили да отбиват редовната си военна служба и от приети през същата учебна година за учащи се на редовно обучение в средни, полувисши и висши учебни заведения, от издръжки, прекратени на законно основание през последните 12 месеца до издаването на служебната бележка.

4. еднократните парични награди, безотчетните пари, натуралните възнаграждения - облекло, квартира, осветление и отопление, безплатните карти и билети по транспорта, комуналните услуги, неутрализиращите хранителни вещества и готовата храна, давана за работа при вредни или опасни за здравето условия, както и доплащанията за подобряване на храната от фонд "СБКМ" или други източници на стопанските организации;

5. възнагражденията, получавани от учащите се по Наредба № 54 за условията и реда, при които учащите се могат да работят през свободното от учение време и начина за заплащане на техния труд (обн., ДВ, бр. 37 от 1975 г., изм., бр. 34 от 1978 г., бр. 66 от 1983 г.);

6. стипендиите, получавани през предходната учебна година от учащи се - членове на семейството, включително специалните стипендии на учащите се жени-майки и помощите по чл. 3б от Указа за насърчаване на раждаемостта;

7. еднократните доходи от продажба на имоти и др.

(2) (Нова - ДВ, бр. 44 от 1986 г.) Когато към 30 септември някой от членовете на семейството е трудоустроен или ползува неплатен отпуск по болест за шест или повече месеца, удостоверено със съответните документи, в декларацията се посочва само размерът на новото му трудово възнаграждение или паричното обезщетение, на което има право.

(3) (Нова - ДВ, бр. 44 от 1986 г.) Когато към 30 септември някой от членовете на семейството е променил постоянната си месторабота и му е определено по-ниско трудово възнаграждение, в декларацията се посочва новото трудово възнаграждение.

(4) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 44 от 1986 г.) От доходите на семейството се приспадат сумите, заплатени като издръжка по влязло в сила съдебно решение на лице, което не е включено в състава на семейството.


Чл. 40. (1) Декларациите и служебните бележки се представят еднократно в началото на всяка учебна година.

(2) През течение на учебната година нови документи не се представят независимо от настъпилите промени в семейното положение и материалното състояние освен ако ВУЗ обяви допълнително стипендии за ново кандидатствуване.


Глава пета.
СПИРАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СТИПЕНДИИТЕ

Чл. 41. (1) През течение на учебната година ВУЗ спира изплащането на стипендиите, когато студентът:

1. приключи зимния семестър с повече от една слаба оценка освен ако има разрешение от декана да се явява на изпит извън сесията;

2. получава стипендия в нарушение на изискванията на тази наредба;

3. не е заверил зимния или летния семестър;

4. изгуби студентските си права;

5. допусне груби прояви, несъвместими с моралните норми на социалистическото общество;

6. получи незадоволителна оценка за своята обществено-политическа дейност за предходната година.

(2) Когато случаите по предходната алинея се отнасят за стипендии по глава трета, ВУЗ уведомява в 3-дневен срок съответното министерство, друго ведомство, общински народен съвет или стопанска организация да спре стипендията.


Чл. 42. (1) На студентите, завършили последния семестър, изплащането на стипендията се прекратява от началото на месеца, следващ месеца на провеждането на първата сесия за държавен изпит (защита на дипломна работа) съгласно учебния план при положение, че студентът е положил успешно всички семестриални изпити.

(2) На студентите от останалите курсове изплащането на стипендиите се прекратява от 1 юли, с изключение на случаите:

1. по чл. 13, за които ректорът издава най-късно до 15 юни отделна заповед за изплащане на стипендиите им през лятната ваканция;

2. по чл. 14, ако учебната и учебно-производствената практика се провеждат и през летните месеци. Изплащането на стипендиите в тези случаи става предварително въз основа на заповед на ректора;

3. (изм. - ДВ, бр. 44 от 1986 г., бр. 68 от 1988 г.) по чл. 14, ал. 1 стипендиите се изплащат в срок до 1 месец, а когато практиката се провежда през лятната ваканция - в срок до 3 месеца след приключването й, въз основа на молбите на студентите-стипендианти и справка от съответната катедра за проведена практика.

(3) На студентите, повикани на военни лагери и сборове, изплащането на стипендиите се прекратява за времето, прекарано там, ако то е повече от един месец.

(4) Студентите по време на професионалната специализация през третата степен на обучение имат право на стипендия въз основа на успеха и дохода от предходната учебна година само за периода на теоретичното обучение.


Чл. 43. Спирането и прекратяването на стипендиите се извършва със заповед на ректора по предложение на административното ръководство, финансовите органи или социално-битовите комисии при ВУЗ.


Глава шеста.
СПЕЦИАЛНИ СТИПЕНДИИ

Раздел I.
Общи разпоредби

Чл. 44. (1) Броят на специалните стипендии и кредитите за изплащането им се определят в зависимост от броя на студентите, които отговарят на условията за получаване на такива стипендии и се утвърждават с годишните бюджети на министерствата и ведомствата, които ръководят ВУЗ.

(2) Специалните стипендии се изплащат от ВУЗ, с изключение на стипендиите на студентките-майки, които:

1. преди да добият право на специална стипендия, са били стипендианти на министерства, други ведомства, общински народни съвети, държавни и други стопански организации. В тези случаи специалните стипендии са за сметка на фондовете на съответните министерства, други ведомства, общински народни съвети, държавни и други стопански организации;

2. се обучават в чужбина. Тези стипендии се изплащат от Министерството на културата, науката и просветата.


Чл. 45. Разпоредбите на глава пета се прилагат и по отношение на специалните стипендии, доколкото в тази глава няма специални разпоредби за тях.


Раздел II.
Стипендии за особени дарования

Чл. 46. (1) Студентите от III и следващите курсове, които са проявили особени дарования в областта на науката, изкуствата, техниката, активно участвуват в обществения живот и имат общ годишен успех най-малко отличен 5,50, могат да получават специални стипендии за особени дарования без оглед на месечните доходи на член от семейството им, както следва:

1. (изм. - ДВ, бр. 68 от 1988 г.) на имената на Г. Димитров и на В. И. Ленин - в размер 150 лв. месечно;

2. (изм. - ДВ, бр. 68 от 1988 г.) на имената на В. Коларов, Ив. Вазов, Хр. Ботев, Д. Благоев, Ел. Пелин, Д. Дебелянов, Хр. Смирненски, Н. Й. Вапцаров, Д. Полянов, Г. Караславов, Ем. Станев, Л. Живкова и други видни политически и ръководни дейци - в размер на 130-140 лв. месечно;

3. (изм. - ДВ, бр. 68 от 1988 г.) други стипендии за особени дарования - на 120-130 лв.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 68 от 1988 г.) Общият брой на наименованието на специалните стипендии се утвърждават от Министерския съвет. Разпределението им по ВУЗ се извършва от Министерството на културата, науката и просветата и другите министерства и ведомства, които ръководят ВУЗ. Министерството на културата, науката и просветата може да учредява специални стипендии за особени дарования по предложения на организации и ведомства, които осигуряват средства за изплащането им.

(3) Студентите, които имат право на специални стипендии за особени дарования, се определят за всяка учебна година от академичните съвети по предложение на факултетните съвети и комитетите на ДКМС най-късно до 15 ноември. Препис от протокола на академичния съвет заедно със сведение за успеха по дисциплини от предходната учебна година, за дарованието на студента, за който се предлага специална стипендия, и за участието му в обществения живот се изпраща за утвърждаване в Министерството на културата, науката и просветата или друго министерство и ведомство, в чиято система е учебното заведение.

(4) Стипендиите по ал. 1 се отпускат за времето от 1 октомври до 30 юни.


Раздел III.
Стипендии на студенти - активни борци против фашизма и капитализма, герои на НРБ, герои на социалистическия труд, съкратени офицери, неполучаващи пенсия, партийни работници, ръководни дейци и политемигранти

Чл. 47. На студентите - активни борци против фашизма и капитализма, герои на НРБ, герои на социалистическия труд и съкратени офицери, неполучаващи пенсия, се отпускат и изплащат месечни стипендии: на семейните - 90 лв., на несемейните - 80 лв.


Чл. 48. Студентите - партийни работници и ръководни дейци, получават стипендии по 103 лв. месечно и надбавки по 30 лв. за всеки от собствените родители на стипендианта, който не работи и няма доходи. Те получават по 30 лв. за съпругата (съпруга), ако не работи, както и по 30 лв. за всяко друго лице, за което върху стипендианта тежи задължението за издръжка съгласно Семейния кодекс.


Чл. 49. Студентите-политемигранти получават стипендии по 80 лв. месечно.


Чл. 50. Стипендиите на студентите, посочени в предходните три члена, се отпускат въз основа на молби и документи, удостоверяващи правото на специална стипендия, независимо от успеха и дохода им. Тези стипендии се изплащат целогодишно, включително летните месеци и периоди на производствената практика. Начисленото възнаграждение за практиката се внася в приход на републиканския бюджет до завършване на съответното ВУЗ, но не по-късно от края на месеца, през който се провежда втората сесия за държавен изпит (защита на дипломна работа) съгласно утвърдения учебен план.


Раздел IV.
Стипендии на активни спортисти

Чл. 51. (1) Студентите - активни спортисти, включени в проектоолимпийските състави и в подготовката за участие в световни, европейски, балкански и републикански първенства и универсиади, заслужилите майстори на спорта, майсторите на спорта и кандидат-майсторите на спорта получават стипендии независимо от успеха при среден месечен доход на член от семейството им до 180 лв., както следва:

1. студентите-спортисти, включени в Центъра за предолимпийска подготовка на Централния съвет на Българския съюз за физическа култура и спорт - 110 лв. месечно;

2. студентите-спортисти, включени в центровете за предолимпийска подготовка на Студентското физкултурно дружество "Академик" - София, или в Студентските спортни клубове в студентските градове - 100 лв. месечно;

3. студентите-спортисти, включени в центровете за високо спортно майсторство към отделните ВУЗ - 80 лв. месечно.

(т. 4 и 5 заличени - ДВ, бр. 44 от 1986 г.)

(2) Студентите-спортисти по време на пребиваването им в центровете за предолимпийска подготовка и за високо спортно майсторство, на които се осигурява безплатна храна, получават стипендии с 10 лв. по-ниски от посочените в т. 1, 2 и 3, съответно 100, 90 и 70 лв. месечно.

(3) Общият брой на стипендиите за активните спортисти по предходните алинеи се утвърждава от Министерския съвет, а разпределението им по ВУЗ - от Министерството на културата, науката и просветата.

(4) Стипендиите на студентите по ал. 1 се изплащат целогодишно, включително през летните месеци и периода на производствените практики, като начисленото възнаграждение за практиката се внася в приход на републиканския бюджет, а на завършилите семестриално - до края на месеца, през който се провежда първата сесия за държавен изпит, или края на месеца, през който се провежда поправителната сесия, ако не са положили успешно всички семестриални изпити.


Раздел V.
Стипендии на студенти от задочното и вечерното обучение

Чл. 52. (1) Студентите от задочното и вечерното обучение получават стипендии от съответното ВУЗ, когато са в неплатен отпуск по реда на Постановление № 35 на Министерския съвет от 1961 г. за определяне отпуските и стипендиите на учащите се без откъсване от производството (обн., Изв., бр. 18 от 1961 г., изм., ДВ, бр. 57 от 1974 г.), за подготовка и явяване на държавен изпит, включително и за подготвяне и защита на дипломна работа и дипломен проект. Размерът на тези стипендии се определя в зависимост от семейното положение на студентите, както следва:

1. несемейните и семейните без деца, на които съпругът или съпругата работят - 56 лв. месечно;

2. всички останали - 76 лв. месечно.

(2) Стипендиите по ал. 1 се изплащат най-късно до един месец след приключване на сесията, на която студентът се е явил на държавен изпит (защита на дипломна работа). Стипендии, неполучени по уважителни причини, се изплащат до 3 месеца.


Раздел VI.
Специални стипендии на студентките-майки

Чл. 53. (1) Студентките-майки на редовно обучение и преминалите от редовно в задочно или вечерно обучение, без да работят, получават след прекратяване изплащането на паричната помощ за бременност, раждане и отглеждане на дете по чл. 3б от Указа за насърчаване на раждаемостта поради изтичане на времето, за което тя се полага, специални стипендии до завършване на съответното ВУЗ.

(2) Основанието за получаване на специална стипендия възниква:

1. за студентките-майки на редовно обучение, които по реда на чл. 55 от Правилника за прилагане на Закона за висшето образование (обн., ДВ, бр. 75 от 1973 г., попр., бр. 77 от 1973 г., изм. и доп., бр. 29 от 1975 г.) вместо едногодишно прекъсване на обучението си по бременност, раждане и отглеждане на дете ползуват с разрешение на декана по-продължителни отсъствия от учебните занятия - непосредствено след преустановяване изплащането на паричната помощ по чл. 3б от Указа за насърчаване на раждаемостта поради изтичане на времето, за което тя се полага;

2. за студентките-майки на редовно обучение, които ползуват по реда на чл. 58 от Правилника за прилагане на Закона за висшето образование едногодишно прекъсване на обучението си по бременност, раждане и отглеждане на дете, оформено предварително със заповед на ректора:

а) когато презаписват цялата учебна година поради това, че прекъсването е станало в периода септември-декември и не са заверили зимния си семестър - от началото на презаписаната учебна година: 1 септември за студентките-майки в I курс и 15 септември за студентките-майки от по-горните курсове, но не по-рано от датата на преустановяване изплащането на паричната помощ по чл. 3б от Указа за насърчаване раждаемостта поради изтичане на времето, за което тя се полага, когато тази дата е след първи, респективно сред 15 септември;

б) когато презаписват летния семестър поради това, че прекъсването е станало в периода януари-юни и не са заверили летния си семестър - от началото на презаписването му, но не по-рано от датата на преустановяване изплащането на паричната помощ по чл. 3б от Указа за насърчаване на раждаемостта поради изтичане на времето, за което тя се полага, когато тази дата е след датата на презаписването на летния семестър;

в) когато записват следващия по-горен курс поради това, че прекъсването е станало в периода 1 юли-15 септември, т.е. след заверка на летния семестър - от началото на следващата учебна година - 15 септември, но не по-рано от датата на записването, когато тази дата поради ползуване на удължена сесия е след 15 септември;

3. за студентките-майки на редовно обучение, които вместо едногодишно прекъсване на обучението си по бременност, раждане и отглеждане на дете преминават с разрешение на ректора от редовно в задочно или вечерно обучение, без да работят - непосредствено след преустановяване изплащането на паричната помощ по чл. 3б от Указа за насърчаване на раждаемостта поради изтичане на времето, за което тя се полага;

4. за студентките-майки на редовно обучение, които не са ползували едногодишно прекъсване на обучението си по бременност, раждане и отглеждане на дете и с разрешение на ректора преминават по майчинство, преди децата им да са навършили 3-годишна възраст, в задочно или вечерно обучение, без да работят - от датата на преминаването им, но не по-рано от датата на заповедта на ректора;

5. за студентките-майки в I курс на редовно обучение, ако децата им в началото на учебната година - 1 септември, не са навършили 3-годишна възраст - от 1 септември, но не по-рано от датата на записването им;

6. за студентките-майки с възстановени студентски права на редовно обучение, ако децата им към датата на възстановяването не са навършили 3-годишна възраст - от датата на възстановяването им, но не по-рано от датата на заповедта на ректора.


Чл. 54. (Изм. - ДВ, бр. 68 от 1988 г.) Студентките-майки на задочно и вечерно обучение, които са преминали на редовно обучение, имат право на специална стипендия, ако към датата на записването им на редовно обучение децата им не са навършили 3-годишна възраст.


Чл. 55. Специални стипендии на студентките-майки се изплащат в следните размери:

1. когато съпрузите им са също учащи се на редовно обучение, включително аспиранти или войници, или не работят по уважителни причини (временна или трайна нетрудоспособност) или самите студентки са: самотни майки, овдовели и неполучаващи наследствена пенсия и разделени или разведени без присъдена издръжка за децата им - 100 лв. месечно;

2. когато студентката-майка е овдовяла и получава за себе си или за детето наследствена пенсия или е разделена или разведена и получава присъдена издръжка за детето, изплаща й се разликата между размера на специалната стипендия от 100 лв. месечно и наследствената пенсия или присъдената издръжка, ако последните са по-ниски от специалната стипендия, но не по-малко от 60 лв. месечно;

3. когато съпрузите им работят или не работят по неуважителни причини - 60 лв. месечно.


Чл. 56. (1) Студентката-майка, чийто съпруг е чуждестранен гражданин, има право на специална стипендия само ако детето е с българско гражданство или ако по силата на международно споразумение е предвидено друго.

(2) Студентката-майка чужденка, учеща се у нас, чийто съпруг е български гражданин, има право на специална стипендия само ако детето е български гражданин.

(3) (Нова - ДВ, бр. 68 от 1988 г.) Студентките-майки, съветски гражданки, постоянно живеещи в Народна република България, имат право на специална стипендия независимо от гражданството на децата, ако те живеят постоянно в Народна република България.


Чл. 57. (1) Студентката-майка няма право на специална стипендия за месеца, през който детето е било настанено повече от 15 дни в детско заведение на пълна държавна издръжка.

(2) Стипендиите на студентките-майки се прекратяват при смърт на детето или даването му за осиновяване от месеца, следващ настъпването на тези събития.


Чл. 58. (1) Студентките-майки, учещи се в чуждестранни ВУЗ, които преди това не са били стипендианти, имат право на специална стипендия само ако са записани с разрешение на Министерството на културата, науката и просветата.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 44 от 1986 г.) Стипендиите по предходната алинея се изплащат във валута от посолството на Народна република България в съответната страна или в лева от висшето учебно заведение в НРБ, в което са приети за студенти, съответно от Министерството на културата, науката и просветата, ако са приети на общо основание.


Чл. 59. В случай на презаписване на учебна година със заверени семестри или на прекъсване на учебни занятия по слаб успех, неположени изпити или по други причини студентките-майки нямат право на специална стипендия през периода на презаписване или прекъсване на учебните занятия, с изключение на случая, предвиден в чл. 2.


Чл. 60. Стипендиите на студентките-майки се отпускат със заповед на ректора, издадена въз основа на молба-декларация по образец (приложение № 6).

При всяка промяна на обстоятелствата, които водят до промяна в размера на стипендията или прекратяването й, студентките-майки подават в срок до 7 дни нова молба-декларация. Промените в размера на стипендиите се извършват от датата на настъпването на обстоятелствата, които са ги предизвикали.


Чл. 61. (Изм. - ДВ, бр. 68 от 1988 г.) По време на специализиращата практика през третата степен на обучение студентките-майки получават по избор полагащото се трудово възнаграждение съгласно чл. 4, ал. 2 на Постановление № 43 на МС от 1983 г. за професионалната специализация на учащите се през третата степен на обучение (ДВ, бр. 85 от 1983 г., изм. и доп., бр. 1 от 1987 г.) или специалната стипендия.


Чл. 62. (1) Стипендиите на студентките-майки се изплащат целогодишно, включително летните месеци и периода на производствените практики, като начисленото възнаграждение за практиката се внася в приход на републиканския бюджет, до завършване на съответното ВУЗ, но не по-късно от края на месеца, през който се провежда втората сесия за държавен изпит (защита на дипломна работа) съгласно утвърдения учебен план.

(2) Когато на студентките-майки не е осигурено да постъпят на работа до края на месеца, през който са се дипломирали, по изключение може да им се изплати еднократно още по една стипендия заедно с детските добавки, а за завършилите педагогически профил може да се изплащат стипендии и до края на месец август, но общо за не повече от два месеца от дипломирането им.

(3) Обстоятелствата за изплащане на стипендиите по предходната алинея се установяват с декларации, подписани от дипломиралите се. Тези стипендии се изплащат в срок до един месец след изтичане на периода, за който се полагат, а при уважителни причини - до 3 месеца.


Раздел VII.
Стипендии на български студенти, учещи се в социалистически страни

Чл. 63. (1) Българските студенти, учещи се в социалистическите страни с разрешение на Министерството на културата, науката и просветата, могат да получават стипендия от Министерството на културата, науката и просветата.

(2) Студентите, които желаят да сключат договор за стипендия с министерства, общински народни съвети и стопански организации, получават стипендиите си от тях.

(3) (Доп. - ДВ, бр. 44 от 1986 г.) Стипендиите се отпускат въз основа на успеха от предходната учебна година, средния успех от кандидат-студентския им бал за I курс или успеха от дипломата, ако не е полаган конкурсен изпит и на месечния доход на студентите, както следва:

1. при успех мн. добър 5,00-отличен 6,00;

а) (изм. - ДВ, бр. 44 от 1986 г.) за I курс - при месечен доход на член от семейството им до 180 лв.;

б) за II курс и следващите курсове - независимо от месечния доход;

2. при успех мн. добър 4,50-5,49 и месечен доход на член от семейството до 160 лв.;

3. при успех добър 4,00-4,49 и месечен доход на член от семейството до 130 лв.

(т. 4 и 5 заличени - ДВ, бр. 68 от 1988 г.)

(4) За студентите от I курс се взема под внимание средният успех от кандидат-студентския им бал.

(5) (Доп. - ДВ, бр. 68 от 1988 г.) Размерът на стипендиите се определя като процент от базисната заплата на българския посланик (втора категория) в съответната страна, както следва: за ПНР - 16 на сто; за ГДР и Китайската народна република - 14 на сто; за СССР, ЧССР, УНР и СРР - 12 на сто; за Сирия, Монголия, СФР Югославия, Ирак, Мароко, Тунис, Либия, Судан, Етиопия, Афганистан - 8 на сто.

(6) (Нова - ДВ, бр. 44 от 1986 г.) Българските ученици, изпратени на обучение в Московското и Ленинградското академично хореографско училище и в Цирковото училище в Москва, получават стипендии по реда на ал. 3 и ал. 5.

(7) (Нова - ДВ, бр. 44 от 1986 г.) Стипендиите по ал. 1 и 2 се изплащат целогодишно.


Чл. 64. (1) Студентите-стипендианти, които са завършили предходната учебна година с успех, приравнен на отличен 5,50-6,00 по шестобалната система, имат право на допълнителна тринадесета стипендия в размер на 100 лв., а тези с успех, приравнен на мн. добър 5,00-5,49 - на допълнителна стипендия в размер 50 лв.

(2) Тринадесетата стипендия се изплаща от Министерството на културата, науката и просветата, респективно от българското ВУЗ, към което е бил зачислен студентът преди заминаването му в чужбина, а за стипендиантите по договор - от съответното министерство, друго ведомство, общински народен съвет, държавна или друга стопанска организация.

(3) (Нова - ДВ, бр. 44 от 1986 г.) Тринадесетата стипендия може да се получи в тримесечен срок, считано от края на месеца, през който се провежда поправителната сесия за летния семестър.


Чл. 65. (1) На всички студенти, които се дипломират предсрочно или на първата сесия за държавен изпит, се изплаща по една допълнителна стипендия в левове в размер, както следва: при успех до мн. добър 4,99 - 80 лв.; при успех мн. добър 5,00-5,49 - 100 лв.; при успех отличен 5,50-6,00 - 150 лв.

(2) Допълнителна стипендия може да се получи в тримесечен срок, считано от датата на издаването на дипломата.

(3) (Нова - ДВ, бр. 68 от 1988 г.) Допълнителната стипендия се изплаща от Министерството на културата, науката и просветата, респективно от българските висши учебни заведения, а за стипендиантите по договор - от съответната самоуправляваща се стопанска организация или от общинския народен съвет.


Чл. 66. Студентите-стипендианти и нестипендиантите могат да закупуват валута съгласно Разпореждане № 7 на Бюрото на Министерския съвет от 20 април 1984 г.


Чл. 67. (Изм. - ДВ, бр. 44 от 1986 г., доп., бр. 68 от 1988 г.) Българските студенти, приети на общо основание във висшите учебни заведения на Съветския съюз и чрез посолствата на НРБ, получават стипендия, ако имат среден годишен успех от предходната учебна година (за I курс - средния успех от кандидат-студентския им бал или успеха от дипломата, ако не са полагали конкурсен изпит) най-малко много добър 5,00, приравнен по шестобалната система. Студентите от I курс получават стипендия при месечен доход на член от семейството до 180 лв.


Чл. 68. (1) При кандидатствуване за стипендия студентите в страните, посочени в чл. 63, ал. 5, подават в българското ВУЗ, в което са полагали конкурсни изпити, в срок до 25 юли молба, към която прилагат декларация за семейно положение и материално състояние заедно със служебни бележки за брутните трудови възнаграждения или пенсии на членовете на семействата им съгласно изискванията, установени в глава четвърта.

(2) Стипендиите по чл. 63, 64 и 65 се отпускат от 1 септември. На студентите, които са представили документите си след 25 юли, стипендиите се отпускат от 1 октомври.


Чл. 69. (Изм. - ДВ, бр. 44 от 1986 г.) (1) Студентите-стипендианти, учещи се в социалистическите страни с разрешение на Министерството на културата, науката и просветата, получават пътни пари за влак втора класа със запазено място или кушет или за самолет със съответно студентско намаление от висшето учебно заведение, в което са приети за студенти, респективно от съответното министерство, друго ведомство, общински народен съвет, държавна или стопанска организация за стипендиантите по договор. Пътните пари се изплащат само при започване и при успешно завършване на образованието.

(2) Студентите-стипендианти, приети на общо основание във висшите учебни заведения на Съветския съюз и чрез посолствата на НРБ, получават пътни пари от Министерството на културата, науката и просветата само при окончателното си завръщане в страната.

(3) (Нова - ДВ, бр. 68 от 1988 г.) Студентите-стипендианти, учещи се в Азия, Африка и Америка с разрешение на Министерството на културата, науката и просветата в съответствие със сключените културни спогодби между Народна република България и съответните държави или с други нормативни актове, получават пътни пари при условията на ал. 1 за всяка учебна година.


Чл. 70. Студентите-стипендианти и следващите на собствени разноски представят в българското ВУЗ, в което са полагали конкурсни изпити, в срок до 25 юли официална справка за успеха си от приключилата учебна година. В справката се отразяват всички дисциплини по учебния план за съответната година с оценките от положените изпити и датите на отложените изпити. Студентите, които са полагали изпити след 25 юли, представят допълнителна справка за годишния си успех.


Чл. 71. (1) Стипендиите, изплащани на българските студенти, учещи се във ВУЗ на СССР, подлежат на възстановяване на българската държава за учебните години, през които студентите-стипендианти не отговарят на изискванията за успех и доход, установени с наредбата.

(2) Стипендиите на студентите по предходната алинея се възстановяват от родителите или настойниците им чрез месечни вноски в ДСК по местожителството им по сметка на републиканския бюджет в размер на левовата равностойност на стипендията.

(3) Родителите или настойниците на студентите, които възстановяват стипендиите им, ежегодно подписват декларация в Министерството на културата, науката и просветата (ВУЗ) по образец (приложение № 7). Декларацията се попълва в два екземпляра, от които единият остава при родителя или настойника на студента.


Чл. 72. Студентите-стипендианти, които не се дипломират на първата сесия за държавен изпит (защита на дипломна работа), могат да закупуват валута съобразно чл. 66, но за не повече от четири месеца след първата редовна сесия.


Чл. 73. Стипендиите на студентите се отпускат до края на месеца, през който се провежда първата сесия за държавен изпит (защита на дипломна работа), а на студентките-майки - до края на месеца, през който се провежда втората сесия за държавен изпит (защита на дипломна работа) съгласно учебния план, ако не са се дипломирали на първата сесия.


Глава седма.
ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ НА СТУДЕНТИТЕ-СТИПЕНДИАНТИ

Чл. 74. (1) Студентите-стипендианти трябва да възстановяват в приход на републиканския бюджет получените от тях стипендии и разходите по обучението им съгласно член единствен, ал. 1 от Указа за събиране на вземания от неизправни стипендианти и от неизпълнили поето задължение млади специалисти, завършили ВУЗ, полувисши институти, техникуми, професионални технически училища и училища по изкуствата у нас и в чужбина (обн., Изв., бр. 35 от 1960 г., изм. и доп., ДВ, бр. 100 от 1962 г., бр. 15 от 1981 г.), когато:

1. са напуснали по собствено желание или са отстранени от ВУЗ;

2. са се преместили в друго ВУЗ с друго професионално направление или друга специалност или в друго професионално направление (друга специалност) на същото ВУЗ;

3. не са изпълнили задължението си да работят съгласно сключения договор или разпределението им като млади специалисти.

(2) Неизправните студенти-стипендианти и неизпълнилите задълженията си да работят съгласно сключения договор млади специалисти, които са получавали стипендиите си от министерства, други ведомства, общински народни съвети, държавни или други стопански организации за сметка на техните фондове, възстановяват на тях сумата на получените стипендии, а в приход на републиканския бюджет - само разходите по обучението им.

(3) Завършилите в чужбина млади специалисти-стипендианти, които не се завърнат или не работят съгласно сключения договор или разпределението им, възстановяват освен получените стипендии и разходите по обучението им и пътните пари за първото заминаване в чужбина, а завърналите се, но неработещи по разпределение - и пътните пари за връщане в страната, ако са получили такива пари.

(4) Незавършилите обучението си в чужбина български студенти-стипендианти по причините, посочени в ал. 1, възстановяват освен получените стипендии и разходите по обучението им и пътните пари за първото им заминаване в чужбина.

(5) Разходите по обучението от неизправните студенти-стипендианти се възстановяват в приход на републиканския бюджет само за учебните години, през които студентите са получавали стипендия, а от неизпълнилите задълженията си да работят съгласно сключения договор млади специалисти - за целия курс на обучението им.

(6) Студентите-стипендианти, прехвърлени в друго ВУЗ с друго професионално направление или друга специалност, възстановяват разходите по обучението им и получените стипендии само за семестрите или годината, които презаписват.


Чл. 75. Българските студенти-стипендианти в чужбина, които са отзовани в Народна република България без право да продължат образованието си в българско ВУЗ, възстановяват получените по време на обучението си в чужбина стипендии и разходите по обучението.


Чл. 76. Разходите по обучението, подлежащи на възстановяване в приход на републиканския бюджет, се определят по Нормативите за размера на средногодишните разходи по обучението, подлежащи на възстановяване в приход на държавния бюджет от неизправни стипендианти и неизпълнили задължението си да работят съгласно разпределението млади специалисти, завършили ВУЗ, полувисши институти, техникуми, професионално-технически училища и училища по изкуствата у нас и в чужбина (обн., ДВ, бр. 44 от 1972 г., доп., бр. 90 от 1977 г.).


Чл. 77. Студентите-стипендианти се считат за напуснали ВУЗ по уважителни причини и се освобождават от задължението да възстановяват стипендиите и разходите по учението, когато:

1. не могат да продължат образованието си по здравословни причини съгласно удостоверение, издадено от ЛКК при студентска поликлиника;

2. са преместени в друго ВУЗ съгласно удостоверение, издадено от ЛКК при студентска поликлиника, поради заболяване (цветна слепота, алергия и други заболявания);

3. са преместени в друго ВУЗ по същата специалност или същото професионално направление, както и когато са преместени от редовно в задочно или вечерно обучение по същата специалност. В тези случаи стипендиантите по договор са длъжни да спазват договорните си задължения и да работят след дипломирането в съответното министерство, друго ведомство или стопанска организация съгласно условията на сключения договор;

4. заминават да продължат образованието си в чужбина с разрешение на Министерството на културата, науката и просветата.


Чл. 78. (1) Снабдяването с изпълнителен лист за възстановяване на разходите по обучението и на получените стипендии от неизправните стипендианти и неизпълнилите задълженията си по договор млади специалисти може да стане по реда на чл. 237, буква "в" от Гражданския процесуален кодекс.

(2) Събраните средства се внасят в приход на републиканския бюджет, с изключение на получаваните стипендии по договор, които се възстановяват на съответните министерства, други ведомства, общински народни съвети и стопански организации.


Глава осма.
ОТЧЕТНОСТ И КОНТРОЛ ПО СТИПЕНДИИТЕ

Чл. 79. (1) Всяко ВУЗ картотекира и води на отчет студентите-стипендианти.

(2) Подадените от студентите молби, на основание на които са им отпуснати стипендии, заедно с всички приложени към тях документи (за семейно положение и материално състояние и др.), както и заповедите за отпускане на стипендии, се пазят във ВУЗ в продължение на 5 години, а ведомостите за изплащането им - в продължение на 15 години след дипломирането на стипендиантите.

(3) Министерствата, другите ведомства, общинските народни съвети, държавните и другите стопански организации водят на отчет студентите, с които са сключили договор за изплащане на стипендия.


Чл. 80. Компетентните контролно-ревизионни органи при извършване на проверки и ревизии взимат отношение по законосъобразността на договорите за отпускане на студентски стипендии и всички документи, удостоверения, декларации и др., свързани с отпускане на стипендиите.


Чл. 81. За отпуснатите без правно основание стипендии от виновните лица се търси дисциплинарна и административна, а ако има основание - и наказателна отговорност.


Чл. 82. Неправилно изплатените стипендии се възстановяват от получилите ги лица.


Допълнителни разпоредби

§ 1. Разпоредбите на тази наредба не се отнасят за българските студенти, които следват в несоциалистическите страни. Те получават стипендии в съответната страна съгласно сключените междудържавни спогодби и договори.


§ 2. (1) Със заповед на ректора ВУЗ могат да отпускат в рамките до 2 на сто от утвърдените им лимити за стипендии еднократно:

1. наградна стипендия на студенти-отличници, проявили се в учебната, научната и обществено-политическата дейност в размер до 90 лв.;

2. помощи на студенти в размер до 100 лв., а със съгласието на председателя на Съвета за висше образование - до 200 лв. при нещастни и други особени случаи.

(2) Наградните стипендии и помощите по предходната алинея могат да се отпускат на студентите веднъж в рамките на една учебна година независимо от това, дали получават стипендии по условията на тази наредба.


§ 3. (1) Студентите-нестипендианти получават 10 лв. месечно от ВУЗ съгласно т. 4 на Постановление № 50 на Министерския съвет от 1979 г. за увеличаване заплатите и другите доходи на трудещите се и привеждането на цените на едро и на дребно в съответствие с обективните условия за развитие на икономиката и повишаване на нейната ефективност.

(2) Сумите по предходната алинея се изплащат за всички месеци на годината без оглед на успеха, поведението и материалното състояние на студентите и без да се спират или намаляват по време на учебната и производствената практика и при настаняване в стационарно здравно заведение. Те се полагат и на студентите, които презаписват учебна година или семестър. Тези суми се изплащат:

1. от 1 октомври до 30 юни включително - по реда, установен в тази наредба;

2. за месеците юли и август - през юни наведнъж за двата месеца за всички студенти, които са заверили летния си семестър;

3. за месец септември - през октомври на всички студенти, записани до края на септември.

(3) Студентите, завършили семестриално обучението си, получават сумите по ал. 1 на този параграф, включително и за месеца, през който се провежда първата сесия за държавен изпит (защита на дипломна работа) съгласно утвърдения учебен план.

(4) Сумите от 10 лв. месечно по реда на предходните алинеи се изплащат и на студентите от вечерното и задочното обучение, които не работят:

1. защото като майки с деца до 3-годишна възраст сами отглеждат децата си;

2. поради бременност, трайни заболявания и временна нетрудоспособност (ако са преустановили трудовоправните си взаимоотношения или не са били в такива отношения);

3. поради съкращаване на заеманата длъжност за срок не повече от 1 година.

(5) Студентите, които след записването на зимния или летния семестър прекъснат обучението си поради тежко и продължително боледуване, имат право на 10 лв. месечно за периода на прекъсването общо за не повече от 1 година.

(6) На студентите, които получават парична помощ за бременност, раждане и отглеждане на дете, стипендия или пенсия, не се изплаща отделно сумата от 10 лв., тъй като тя е включена в размера на изброените помощи, стипендии и пенсии.

(7) Получаваните суми по този параграф не подлежат на възстановяване от студентите, напуснали ВУЗ по неуважителни причини, и от младите специалисти, които не са изпълнили задължението си да работят по сключен договор.


Заключителни разпоредби

§ 4. (1) Наредбата се издава на основание Постановление № 75 на Министерския съвет от 1976 г. за стипендиите на студентите от висшите учебни заведения (ДВ, бр. 77 от 1976 г.) и § 3 от Постановление № 49 на Министерския съвет от 1984 г. за усъвършенствуване на системата за отпускане на стипендии на студентите по договор със социалистическите организации и народните съвети (ДВ, бр. 85 от 1984 г.).

(2) Отменя се Наредба № 1 за стипендиите във висшите учебни заведения (обн., ДВ, бр. 86 от 1976 г., изм., бр. 70 от 1978 г., бр. 74 от 1979 г., бр. 43 от 1981 г.).


§ 5. Указания по прилагането на тази наредба се дават от Министерството на културата, науката и просветата.


§ 6. Наредбата е съгласувана с Министерството на финансите, Министерството на народното здраве, Комитета по труда и социалното дело, Централния съвет на Националния аграрно-промишлен съюз, Комитета за култура и Централния комитет на Димитровския комунистически младежки съюз.


Приложение № 1 към чл. 10, ал. 3, т. 2 и чл. 17, ал. 1


Таблица за определяне месечния размер на стипендиите


Месечен размер на стипендиите

Месечен доход на член (лв.)

Успех от - до от семейството


(лв.) за студентите от за студентите от

ВИФ "Г. Димитров" останалите ВУЗ


5,5 - 6,00 40 70

5,00 - 5,49 до 180 35 65

4,50 - 4,99 до 150 30 60

4,00 - 4,49 до 130 25 50


Забележка. За студентите от I курс със среден успех отличен 5,50 - 6,00 месечният доход на член от семейството е до 180 лв.


Приложение № 2 към чл. 19, ал. 1


Таблица за определяне месечния размер на стипендиите на студентите-спортисти


Месечен размер на стипендиите

Месечен доход на член (лв.)

Успех от - до от семейството


(лв.) за студентите от за студентите от

ВИФ "Г. Димитров" останалите ВУЗ


5,50 - 6,00 55 70

5,00 - 5,49 до 180 50 65

4,50 - 4,99 до 180 45 60

4,00 - 4,49 до 180 35 50


Забележка. За студентите от I курс със среден успех отличен 5,50 - 6,00 месечният доход на член от семейството е до 180 лв.


Приложение № 3 към чл. 20, т. 1


. . . . . . . . . . факултет


ДО


РЕКТОРА НА

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . .М О Л Б А


От . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , роден(а) на

. . . . . 19 . . г. в гр. (с.) . . . . . . . . . . . . . . . . . ., записан(а)

в том . . . . ., стр. . . . . , шифър . . . . . . . . . . . . . ., живеещ(а) в

гр. (с.) . . . . . . . . . . . . . . . . , област . . . . . . . . . . . . . .,

ул. . . . . . . . . . . . . . № . . ., личен паспорт серия . . № . . . . . . ,

издаден от . . . . . . управление на МВР в гр. . . . . . . . . . . . . . . на

. . . . . 19 . . г., студент(ка) във . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,

(ВУЗ)

специалност . . . . . . . . . . . . . . , фак. № . . . . .


ДРУГАРЮ РЕКТОР,


Моля да ми бъде отпусната стипендия. Декларирам, че са ми известни

условията за отпускане на студентски стипендии съгласно Наредба № 2 за

стипендиите във ВУЗ и задълженията ми като студент(ка)-стипендиант(ка), особено

тези по чл. 7 и 74, а именно, че нямам право на стипендия от ВУЗ, ако получавам

такава от фондовете на министерство, друго ведомство, общински народен съвет,

държавна или друга стопанска организация, и че ако напусна без уважителни

причини или бъда отстранен(а), или се преместя в друго ВУЗ, или не изпълня

задълженията си да работя по разпределение като млад специалист, ще възстановя

получената от мен сума като стипендия и разходите по моето обучение по време на

следването ми съгласно нормативите, обнародвани в ДВ, бр. 44 от 1972 г., доп.,

бр. 90 от 1977 г.


Прилагам:


1. Декларация за семейно положение и материално състояние.

2. Атестат от ДК на ДКМС за обществено-политическа дейност.

3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


гр. . . . . . . . ., . . . . 19 . . г.С уважение:


Приложение № 5 към чл. 20, т. 2 и чл. 35


Декларация за семейно положение и материално състояние


Подписаният(ата) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,

роден(а) на . . . . 19 . . г. в гр. (с.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,

жител(ка) на гр. (с.) . . . . . . . . . . . . ., записан(а) в том . . . . . . ,

стр. . . . ., шифър . . . . . . , живеещ(а) в гр. (с.) . . . . . . . . . . . .,

област . . . . . . . . . . . . ., ул. . . . . . . . . . . . . . . . № . . . .,

личен паспорт серия . . № . . . . . . . . . , издаден от . . . . . . . . . . .

в гр. . . . . . . . . . . . . на . . . . . . 19 . . г., студент(ка) в . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . гр. . . . . . . . . .

(ВУЗ, специалност, фак. №)


ДЕКЛАРИРАМ:


I. Семейно положение


Семейството ми се състои от следните лица, с които живеем заедно и се

издържаме в едно домакинство:

1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,

родство . . . . . . . . . ., живеещ(а) в гр. (с.) . . . . . . . . . . . . . . ,

ул. . . . . . . . . . . . . . . № . . , роден(а) на . . . . . . . . 19 . . г.,

жител(ка) на гр. (с.) . . . . . . . . . . . . . . ., работи в . . . . . . . . .

. . . . . . . . . като . . . . . . . . . . . . .

2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,

родство . . . . . . . . . ., живеещ(а) в гр. (с.) . . . . . . . . . . . . . . ,

ул. . . . . . . . . . . . . . . . № . . , роден(а) на . . . . . . . 19 . . г.,

жител(ка) на гр. (с.) . . . . . . . . . . . . . . ., работи в . . . . . . . . .

. . . . . . . . . като . . . . . . . . . . .

3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,

родство . . . . . . . . . ., живеещ(а) в гр. (с.) . . . . . . . . . . . . . . ,

ул. . . . . . . . . . . . . . . . № . . , роден(а) на . . . . . . . 19 . . г.,

жител(ка) на гр. (с.) . . . . . . . . . . . . . . ., работи в . . . . . . . . .

. . . . . . . . . като . . . . . . . . . . .

4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,

родство . . . . . . . . . ., живеещ(а) в гр. (с.) . . . . . . . . . . . . . . ,

ул. . . . . . . . . . . . . . . . № . . , роден(а) на . . . . . . . 19 . . г.,

жител(ка) на гр. (с.) . . . . . . . . . . . . . . ., работи в . . . . . . . . .

. . . . . . . . . като . . . . . . . . . . .


II. Материално положение


1. Членовете на семейството ми имат следните трудови възнаграждения и

пенсии за предходните 12 месеца, а именно:

от заплати . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . лв. общо;

от пенсии . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . лв. общо;

от земеделие (за предходната приключена стопанска година) . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . лв. общо.

2. Освен получаваните трудови възнаграждения аз и членовете на

семейството ми имаме следните други доходи:

от свободни професии . . . . . . . . . . . . . . . . лв. общо;

от наеми . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . лв. общо;

от хонорари . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . лв. общо;

от издръжка по спогодби на съдебно решение . . . . . лв. общо;

от допълнителна селскостопанска дейност - земя за лично ползуване,

отглеждане на продуктивни домашни животни, пчели, билкосъбиране и други (да се

подчертае от какво са доходите) . . . . . . . . . . . . . . . лв. общо;

от други доходи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . лв. общо;

всичко доходи по т. 1 и 2 . . . . . . . . . . . . . . лв. общо.

Спада се издръжката на невключени в състава на семейството лица . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . лв. общо.

Остават доходи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . лв. общо.

Прилагам следните документи, удостоверяващи материалното ми състояние:

1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. . . . . . . . . . . . . . . . . .


Известно ми е, че при неистински данни както за семейното положение,

така и за материалното състояние, вписани от мен в тази декларация, от мен ще

се търси наказателна отговорност и ще възстановя неправилно получената

стипендия.


гр. . . . . . , . . . . . 19 . . г.


Декларатор: . . . . . . . . . .

(подпис)


Длъжностното лице, приело декларацията и сверило данните по:

1. Паспорт . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Студентска книжка № . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Акт за раждане . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Документ за брак № . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Подпис: . . . . . . . .


Приложение № 6 към чл. 60


Молба-декларация за получаване на специална стипендия от студентка-майка


Подписаната . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,

живееща в гр. (с.) . . . . . . . . . . . . . . ., ул. . . . . . . . . . . . .

№ . ., област . . . . . . . . . . . . . . ., личен паспорт серия . . № . . . .

издаден от . . . . . . . . . . . . . . управление на МВР в гр. . . . . . . . .

на редовно (задочно, вечерно) обучение през 19 . ./. . учебна година във . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(ВУЗ)

гр. . . . . . . . . . . . . . . . . , специалност . . . . . . . . . . . . . .

фак. № . . . . . . .


Моля да ми бъде отпусната специална стипендия по реда на глава шеста, раздел шести

Във връзка с това декларирам, че:

1. за детето ми . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(собствено, бащино и фамилно име)

родено на . . . . . . . 19 . . г., удостоверение за раждане № . . . . . . от

. . . . . . . . . . . 19 . . г., издадено на . . . . . . . . 19 . . г., живеещо

в гр. (с.) . . . . . . . . . . . . . ., ул. . . . . . . . . . . . . . № . . .,

област . . . . . . . . . . . . . . . . , и записано като български гражданин в

гр. (с.) . . . . . . . . . . . . . . ., ул. . . . . . . . . . . . . . № . . .,

област . . . . . . . . . . . . . . . ., шифър . . . . . . .:

а) получавах помощ по чл. 3б от Указа за насърчаване на раждаемостта

до . . . . . . . . 19 . . г.;

б) не съм ползувала едногодишно прекъсване на обучението си по

бременност, раждане и отглеждане на дете;

в) ползувах едногодишно прекъсване на обучението си по бременност,

раждане и отглеждане на дете на основание заповед № . . . . . . на ректора на

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . от . . . . 19 . . г., като:

(ВУЗ)

презаписах . . . курс през 19 . ./. . учебна година;

презаписах летния семестър на 19 . ./. . учебна година;

записах след едногодишното ми прекъсване на 19 . ./. . учебна година

следващия по-горен курс;

г) вместо едногодишно прекъсване на обучението си по бременност,

раждане и отглеждане на дете преминах съгласно заповед № . . . . на ректора на

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . от . . . . . . . . 19 . . г.

(ВУЗ)

от редовно в задочно (вечерно) обучение, без да работя;

2. детето ми, посочено в предходната точка:

а) не е настанено в детско заведение на пълна държавна издръжка;

б) не е навършило 3-годишна възраст към:

1 септември 19.. г., т.е. датата на постъпването ми в I курс на

редовно обучение, в който се записах на . . . . . . . . 19 . . г.;

дата на възстановяването ми на редовно обучение съгласно заповед № . .

на ректора на . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . от . . . . . . 19 . . г.;

(ВУЗ)

3. не работя и не получавам трудово възнаграждение и друга стипендия

(получавам стипендия в размер на . . . . . . лв. месечно);

4. съм самотна майка;

5. съм овдовяла и не получавам (получавам в размер на . . . . . . лв.

месечно) за себе си (за детето си) наследствена пенсия от починалия си съпруг;

6. съм разведена (разделена) и получавам в размер на . . . . . лв.

месечно присъдена издръжка за детето, живеещо при мен;

7. съпругът ми . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(собствено, бащино и фамилно име)

от гр. (с.) . . . . . . . . . . . . , ул. . . . . . . . . . . . . . . № . . .,

област . . . . . . . . . . . . . . . е:

а) учащ се (студент, аспирант) на редовно обучение през 19 . ./. .

учебна година в . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,

(ВУЗ)

факултет . . . . . . . . . . . . . . . . . , специалност . . . . . . . . . . .,

и е записан за зимния (летния) семестър в . . . . . курс;

б) войник . . . . . . . . . . . . . . . . от . . . . . до . . . . . .;

(дата) (дата)

в) на работа в . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(учреждение, предприятие и др.)

и продължава да работи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , но в момента не

работи (поради болест - временна или трайна нетрудоспособност) съгласно

болничен лист № . . . . . . . (протокол № . . . . . от . . . . . . . 19 . . г.,

издаден от ЛКК (ТЕЛК) при . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(болнично заведение)

8. при промяна на семейното ми положение, което не ми дава право да

получавам специална стипендия - настаняване на детето в детско заведение на

пълна държавна издръжка, даване на детето за осиновяване, смърт на детето и

др., или не ми дава право да получавам пълен размер специална стипендия -

получавам наследствена пенсия, присъдена издръжка и др., в седемдневен срок ще

подам нова декларация за спиране или намаляване размера на специалната

стипендия;

9. ми е известно, че при неистински данни, вписани в декларацията, и за

невписване на данни, които са от значение за правилното определяне размера на

специалната стипендия, от мен ще бъде потърсена наказателна отговорност и че

следва да възстановя изплатените ми в повече суми.

Прилагам документи за семейното ми положение, за прекратената помощ,

получена по чл. 3б от Указа за насърчаване на раждаемостта, за местоработата на

съпруга ми и др.:

а) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;

б) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;

в) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Деклараторка: . . . . . . . .

(подпис)

гр. . . . . . . . 19 . . г.


Данните са проверени по личните паспорти на деклараторката и съпруга й,

студентската (студентските) книжки и . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(описват се съответните документи)


Въз основа на данните по декларацията и служебната заверка на касиера

за получаваната помощ (стипендия в размер на . . . . . лв.) деклараторката има

право на специална стипендия в размер на . . . . . . . лв. от . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

(дата, месец, година)


Приел декларацията: . . . . . . . . . . . . . .

(длъжност и подпис)


Забележки:

1. При попълване на декларацията ненужният текст да се зачертае.

2. Когато не се прилагат документи, а данните се вземат от личните паспорти, студентските книжки, войнишки удостоверения за самоличност, трудови книжки и др., за тях се прави отметка в края на декларацията (на мястото, определено за опис на приложените документи).


Приложение № 7 към чл. 71, ал. 3


Декларация за възстановяване на студентска стипендия


Подписаният(та) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,

(трите имена на родителя, настойника)

жител(ка) на гр. (с.) . . . . . . . . . . , ул. . . . . . . . . . . . . № . .,

блок . . . ., вх. . . . , ап. . . ., родител (настойник) на студента(ката)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,

(трите имена на студента(ката) по паспорт)

студент(ка) през уч. 19 . ./. . г. от . . курс, специалност . . . . . . . . .,

при . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . гр. . . . . . . . .

(ВУЗ в СССР)


ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:


1. ще възстановявам получаваната от посочения(ната) по-горе студент(ка)

месечна стипендия от . . . . . . . . . рубли, равностойни на . . . . . . лв.,

поради това, че успехът му (й) от предходната учебна година (бруто месечните

доходи от работещите членове на семейството, реализирани в предходните 12

календарни месеца) не отговаря на изискванията на чл. 63 от Наредба № 2 за

стипендиите във ВУЗ;

2. ми е известно, че стипендиите на българските студенти, следващи във

ВУЗ на СССР, се изплащат целогодишно, поради което възстановяването на

стипендията от моя страна ще започне от 1.IХ.19 . . г. и ще приключи до

31.VIII.19.. г. чрез ежемесечни (тримесечни) вноски, по . . . . . лв. месечно,

внасяни в ДСК по местоживеенето ми по сметка 080, параграф 41 - Републикански

бюджет - Министерство на културата, науката и просветата;

3. се задължавам да представям заверен препис-копие от вносната бележка

за възстановената от мен стипендия лично или по пощата;

4. ако не изпълнявам горното си задължение, считам се уведомен(а), че

студента(ката) ще бъде отзован(а) в България и че след като възстановя

дължимата от мен сума от невъзстановени стипендии, ще му(й) се разреши да

продължи образованието си в наше ВУЗ.

Заявявам, че ми е известно, че задължението ми подлежи на събиране от

Министерството на културата, науката и просветата по съдебен ред.


София . . . . . . 19 . . г.


Декларатор: . . . . . . . .

(подпис)