Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 92 от 28.XI

ЗАКОН ЗА СДЕЛКИТЕ С ВАЛУТНИ ЦЕННОСТИ И ЗА ВАЛУТНИЯ КОНТРОЛ

 

ЗАКОН ЗА СДЕЛКИТЕ С ВАЛУТНИ ЦЕННОСТИ И ЗА ВАЛУТНИЯ КОНТРОЛ

Отразена деноминацията от 5.07.1999 г.

Обн. ДВ. бр.51 от 1 Юли 1966г., изм. ДВ. бр.26 от 2 Април 1968г., изм. ДВ. бр.92 от 28 Ноември 1969г., изм. ДВ. бр.53 от 11 Юли 1989г., изм. ДВ. бр.99 от 22 Декември 1989г., изм. ДВ. бр.25 от 29 Март 1991г., изм. ДВ. бр.10 от 5 Февруари 1993г., изм. ДВ. бр.40 от 10 Май 1996г., изм. ДВ. бр.95 от 7 Ноември 1996г., отм. ДВ. бр.83 от 21 Септември 1999г.

Отменен с § 5 от преходните и заключителните разпоредби на Валутния закон - ДВ, бр. 83 от 21 септември 1999 г., в сила от 1 януари 2000 г.


I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (Изм. - ДВ, бр. 25 от 1991 г.) Този закон урежда контрола, който се извършва върху сделките и действията с валутни ценности, и има за цел да охранява установения в страната валутен режим.


Чл. 2. На валутен контрол подлежат всички сделки и действия, имащи за предмет валутни ценности, сключвани и изпълнявани или извършвани от местни лица или между местни и чуждестранни лица.


Чл. 3. По смисъла на този закон валутни ценности са:

а) чуждестранни банкноти, монети и книжни пари, които са законно платежно средство в чужбина;

б) чекове, менителници, записи на заповед, кредитни писма, платежни нареждания, преводи, акредитиви и други подобни, издадени в чуждестранна валута;

в) чуждестранни ценни книжа (акции, облигации, купони от тях и др.);

г) вземания на местни лица от чуждестранни лица;

д) злато, сребро и платина в монети, слитъци в суров и преработен вид и скъпоценни камъни, когато са предмет на сделки между местни и чуждестранни лица или за износ и внос извън обичайните размери;

е) български банкноти, монети и ценни книжа, когато са предмет на износ и внос;

ж) чекове, менителници, записи на заповед, платежни нареждания и други подобни, издадени в левове, когато са предмет на сделки между местни и чуждестранни лица или на износ и внос.


Чл. 4. Местни лица по смисълана този закон са всички физически и юридически лица с постоянно местопребиваване или седалище в Народна република България без оглед на гражданството им.

За местни лица се считат също така:

а) лицата, които пребивават в чужбина по поръчение на българската държава или на български предприятия и организации, както и членовете на техните семейства;

б) лицата, които пребивават повече от шест месеца в Народна република България с намерение да се установят в страната.


Чл. 5. Чуждестранни лица са всички физически и юридически лица с постоянно местопребиваване или седалище в чужбина без оглед на гражданството им.

За чуждестранни лица се считат също така:

а) лицата, излезли от Народна република България преди повече от шест месеца или с намерение да се заселят в чужбина;

б) чуждестранните дипломатически, консулски, търговски и други представителства, международните организации, членовете на тези представителства и организации, техните семейства и обслужващите ги чуждестранни граждани.


II. ВАЛУТЕН КОНТРОЛ

Чл. 6. (Ал. 1, изм. - ДВ , бр.53 от 1989г.,бр.99 от 1989г.,изм. - ДВ, бр. 25 от 1991 г.) Министерството на финансите упражнява цялостен валутен контрол в страната.

(Ал. 2, изм. - ДВ, бр.53 от 1989г.,бр.25 от 1991г.) Валутен контрол упражнява и Българската народна банка.


Чл. 7. (Изм. - ДВ, бр.53 от 1989г.,бр.99 от 1989г.) (Ал.1 ,изм. - ДВ, бр.25 от1991г.) Министерството на финансите упражнява контрол за опазване на държавния валутен фонд, за спазване на валутното законодателство, както и върху сделките и действията с валутни ценности на юридическите и физическите лица.


Чл. 8. (Отм. - ДВ, бр. 25 от 1991 г.).


Чл. 9. (Отм. - ДВ, бр. 53 от 1989 г.).


Чл. 10. (Изм. - ДВ, бр. 25 от 1991 г.) Всички плащания между Република България и чужбина се извършват по установения ред чрез Българската народна банка и оправомощени от нея търговски банки.

(Ал. 2 отм. - ДВ, бр. 25 от 1911г.)


Чл. 11. (Изм. - ДВ, бр. 25 от 1991 г.) Българската народна банка упражнява текущ контрол върху сделките и действията с валутни ценности, за спазване на предвидените в платежните спогодби условия за плащане и за срочно постъпване на валутата от износ, както и текущ контрол по нетърговските плащания.


III. СДЕЛКИ И ДЕЙСТВИЯ С ВАЛУТНИ ЦЕННОСТИ

Чл. 12. (Изм. - ДВ, бр. 53 от 1989г.,бр.99 от 1989г.,бр.25 от 1991г.) Всички сделки, които пораждат, видоизменят или погасяват права и задължения, отнасящи се до валутни ценности, и всички действия с валутни ценности, засягани от този закон или наредбите по прилагането му, могат да се извършват от физически лица само с предварително разрешение на Министерството на финансите, освен когато със закон или с акт на Министерския съвет е разпоредено друго.


Чл. 13. (Изм. - ДВ, бр. 53 и 99 от 1989 г.) Местни лица могат да предоставят български платежни средства или други имущества и да оказват услуги на чуждестранни лица срещу придобиване на вземания или друго имущество в чужбина с разрешение на Министерството на финансите.


Чл. 14. (Изм. - ДВ, бр. 53 и 99 от 1989 г.) Местни лица могат да отпускат заеми на чуждестранни лица или да ползуват заеми от такива лица с разрешение н Министерството на финансите.


Чл. 15. (Изм. - ДВ, бр. 53 и 99 от 1989 г.) Без разрешение на Министерството на финансите местни лица не могат да приемат плащане в левове по вземания в чуждестранна валута.


Чл. 16. (Изм. - ДВ, бр. 25 от 1991 г.) Българската народна банка обявява курса на деня на чуждестранната валута към лева.


Чл. 17. (Изм. - ДВ, бр. 53 и 99 от 1989 г.) Ако съгласно този закон за извършването на известни сделки или действия е необходимо валутно разрешение, Министерството на финансите или другите органи, действуващи въз основа на чл. 6, могат при даване на разрешение да поставят условия, които трябва да се спазват.


IV. ЗАБРАНА НА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА ЧУЖДЕСТРАННА ВАЛУТА И ВНОСНИ СТОКИ МЕЖДУ ЧАСТНИ ЛИЦА

Чл. 18. (Доп. - ДВ ,бр.53 от 1989г., изм. - ДВ, бр. 25 от 1991 г.) Местните лица извършват покупко-продажба на чуждестранна валута срещу левове чрез Българската народна банка и оправомощените от нея търговски банки и лица.


Чл. 19. (Изм. - ДВ, бр. 53 от 1989 г.) Забранява се на местни лица да извършват покупко-продажби от чуждестранни лица на внесени от чужбина валутни ценности, както и да извършват замяна на такива ценности.

Забранява се на чуждестранни лица да извършват покупко-продажби от чуждестранни лица на внесени от чужбина валутни ценности срещу левове.

Изключения по предходните алинеи се допускат само в случаите, посочени в наредба на Министерския съвет.


Чл. 20. Разпоредбите на чл. 18 и 19 не засягат установения в раздел III на този закон режим за сделките и действията с валутни ценности.


V. ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЗА ДЕКЛАРИРАНЕ И ОТСТЪПВАНЕ НА ВАЛУТНИ ЦЕННОСТИ

Чл. 21. (Изм. - ДВ , бр.53 от 1989г., нов - ДВ, бр. 25 от 1991 г.) Местните лица могат да откриват валутни влогове и сметки в оправомощените от Българската народна банка търговски банки, да теглят суми от тях, както и да продават притежаваната валута на оправомощените от Българската народна банка търговски банки и лица.

Местните лица могат да купуват валута от търговските банки по ред, определен от Българската народна банка.


Чл. 22. (Отм. - ДВ, бр. 25 от 1991 г.).


VI. ИМУЩЕСТВА НА ЧУЖДЕСТРАННИ ЛИЦА В СТРАНАТА И НА МЕСТНИ ЛИЦА В ЧУЖБИНА

Чл. 23. (Изм. - ДВ, бр. 53 и 99 от 1989 г., обявен за противоконституционен относно разрешителния режим за сделки и действия на български граждани, определени като чуждестранни лица в чл. 5 с РКС № 6 от 1996 г. - ДВ, бр. 40 от 1996 г.) Без разрешение на Министерството на финансите не могат да бъдат извършвани сделки и действия, с които:

а) чуждестранни лица прехвърлят в собственост на местни или други чуждестранни лица имущества, намиращи се в страната;

б) местни лица прехвърлят в собственост на чуждестранни или други местни лица имущества, намиращи се в чужбина;

в) местни лица прехвърлят в собственост на чуждестранни лица имущества, намиращи се в страната.

За учредяване или прехвърляне на други вещни права в тези случаи е неохбодимо също разрешение на Министерството на финансите.

Не е необходимо разрешение на Министерството на финансите за завещаване на имущества в полза на чуждестранни или местни лица.


Чл. 24. (Изм. - ДВ, бр. 53 и 99 от 1989 г.) Местни лица, получили по наследство имущество в чужбина, могат да се откажат от наследството след съгласуване с Министерството на финансите.


Чл. 25. (Изм. - ДВ, бр. 53 и 99 от 1989 г.) Придобитите от местни лица недвижими имоти в чужбина се декларират пред Министерството на финансите в 14-дневен срок от деня на узнаване на придобиването им.


VII. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА МЕСТНИ ЛИЦА КЪМ ЧУЖДЕСТРАННИ ЛИЦА

Чл. 26. (Отм. - ДВ, бр. 25 от 1991 г.).


Чл. 27. (Изм. - ДВ, бр. 53 и 99 от 1989 г.) Местните физически лица, които дължат суми в левове на чуждестранни лица, са длъжни да ги внасят извън случаите на чл. 28 по сметка "Местни лева" при Държавната спестовна каса на името на чуждестранното лице, освен ако бъде дадено друго разпореждане от Министерството на финансите.


Чл. 28. Пълномощниците на чуждестранни лица, които събират вземанията им от местни лица в левове, са длъжни да ги внасят в Държавната спестовна каса по сметка "Местни лева" в тридневен срок от получаването им.


Чл. 29. (Изм. - ДВ, бр. 53 и 99 от 1989 г.) Чуждестранно лице, което притежава суми по сметка "Местни лева" в Държавната спестовна каса, може да се разпорежда с тях по ред, определен от министъра на финансите.


Чл. 30. Чуждестранни лица могат да държат в Българската външнотърговска банка по сметка "Чуждестранни лева" суми, получени от:

а) продажба на чуждестранна валута и

б) плащане на доставена от чужбина стока или комисиона, дължима в чуждестранна валута.

Чуждестранните лица могат свободно да теглят суми от така образуваните сметки и да получават срещу тези суми чуждестранна валута по ред, определен от банката.


VIII. ДОБИВАНЕ, ПРЕРАБОТВАНЕ И СДЕЛКИ СЪС ЗЛАТО, СРЕБРО, ПЛАТИНА И СКЪПОЦЕННИ КАМЪНИ

Чл. 31. Добиването и преработването на злато, сребро и платина в какъвто и да е вид, както и сделките със същите метали и със скъпоценни камъни между местни лица се извършват по реда на този закон и на наредба, одобрена от Министерския съвет.


Чл. 32. Забраняват се сделките със златни монети, злато, сребро и платина на слитъци, в суров и друг вид с изключение на разрешените с наредбата по чл. 31.


Чл. 33 Изкупуването на златни, сребърни и платинени изделия и скъпоценни камъни се извършва отс предприятя и организации, определени от Министерския съвет.

(Ал. 2, обявена за противоконституционна от КС на РБ - ДВ, БР. 95 ОТ 1996 Г.)Продажбите на изделия от злато, сребро и платина и скъпоценни камъни на физически лица се извършва от държавните търговски предприятия.


Чл. 34. (Обявен за противоконституционен с РКС 15/96 - ДВ, бр. 95 от 1996 г.)Забраняват се покупко-продажбите и каквито и да е други сделки със златни и платинени изделия и скъпоценни камъни между физически лица с изключение на обичайните дарения.


Чл. 35. Изработването, преработването и поправките на златни, сребърни и платинени изделия се извършват от предприятия и лица, указани в наредбата по чл. 31.

Забранява се претопяването и деформирането на златни монети.


IX. КОНТРОЛ ВЪРХУ ВАЛУТНИТЕ ЦЕННОСТИ

Чл. 36. (Изм. - ДВ, бр. 25 от 1991 г.) Износът и вносът на български банкноти и монети, чуждестранна валута и други валутни ценности става по ред и в размер, определени от Министерския съвет и Българската народна банка.


X. ДРУГИ РАЗПОРЕЖДАНИЯ

Чл. 37. (Изм. - ДВ, бр. 26 от 1968 г., бр. 10 от 1993 г.) Който наруши установения с този закон и с издадените от Министерския съвет актове по прилагането му режим на:

1. сделките с валутни ценности; 2. вноса и износа на валутни ценности; 3. добиването и преработването на злато, сребро, платина и скъпоценни камъни в какъвто и да било вид, се наказва с глоба до петстотин хиляди лева.


Чл. 38. (Изм. - ДВ, бр. 26 от 1989 г., 53 и 99 от 1989 г., бр. 10 от 1993 г.) Нарушенията на този закон и на постановленията на Министерския съвет по приложението му, извършени от лица, преминаващи границата и открити при митническия контрол, се констатират с акт, съставен от органите на Управлението на митниците, а останалите нарушения се констатират с акт, съставен от органи, на които това е възложено от министъра на финансите, или органите на полицията.

(Ал. 2 отм. ДВ, бр. 10 от 1993 г.)


Чл. 39. (Изм. - ДВ, бр. 26 от 1968 г. и бр. 92 от 1969 г., бр. 53 и 99 от 1989 г., бр. 10 от 1993 г.) Съставянето на актовете, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

Наказателните постановления се издават от министъра на финансите или от определени от него длъжностни лица.


Чл. 40. (Изм. - ДВ, бр. 53 и 99 от 1989 г., бр. 10 от 1993 г.) Министерството на финансите и Българската народна банка могат да извършват чрез свои органи проверки във връзка с приложението на този закон

При проверките всички лица са длъжни да представят книжата и да дават сведенията, които им бъдат поискани.


Чл. 41. При освобождаване от наказание поради давност или смърт съдът постановява отнемането на предмета на нарушението.


Чл. 42. (Отм. - ДВ, бр. 53 от 1989 г.).


Чл. 43. (Изм. - ДВ, бр. 53 и 99 от 1989 г.) По приложението на този закон министърът на финансите издава наредби.

Този закон влиза в сила 30 дни след обнародването му.

(Ал. 3, изм. - ДВ, бр. 53 от 1989г. ,бр. 99 от 1989г., бр. 10 от 1993 г.) Изпълнението му се възлага на министъра на финансите, председателя на Българската народна банка и другите заинтересувани ведомства.


Промени настройката на бисквитките