Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 65 от 21.VIII

ЗАКОН ЗА СЪЗДАВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРИТОРИАЛНИ ЕДИНИЦИ - ОБЛАСТИ

 

ЗАКОН ЗА СЪЗДАВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРИТОРИАЛНИ ЕДИНИЦИ - ОБЛАСТИ

В сила от 21.08.1987 г.

Обн. ДВ. бр.65 от 21 Август 1987г., изм. ДВ. бр.45 от 13 Юни 1989г., изм. ДВ. бр.10 от 2 Февруари 1990г., отм. ДВ. бр.77 от 17 Септември 1991г.

Отменен с § 5, т. 4 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за местното самоуправление и местната администрация - ДВ, бр. 77 от 17 септември 1991 г.


Чл. 1. (1) Създават се административно-териториални единици - области.

(2) На територията на областта се избира областен народен съвет.


Чл. 2. Държавният съвет на Народна република България определя броя и границите на областите, общините, които се включват в тях, както и техните административни центрове.


Чл. 3. (Изм. - ДВ, бр. 45 от 1989 г., възстановен чрез отмяна на изменението - бр. 10 от 1990 г.) Областният народен съвет:

1. съдействува за развитие на самоуправлението на населението и на трудовите колективи в общините;

2. разработва насоки и програми за развитие на областта и организира тяхното изпълнение;

3. координира дейността на общините за тяхното икономическо, научно-техническо, социално и духовно развитие;

4. полага грижи за умножаване и опазване на социалистическата собственост;

5. насочва и координира производството на промишлени и селскостопански стоки за населението;

6. координира и контролира опазването и възпроизводството на природната среда, стопанисването на земята и водите;

7. координира развитието на комплексното обществено обслужване на населението;

8. ръководи и контролира развитието на териториално-селищното устройство;

9. ръководи и контролира дейността по спазването на социалистическата законност, обществения ред и защитата на правата и законните интереси на гражданите;

10. ръководи усъвършенствуването и автоматизацията на управлението, подготовката и квалификацията на кадрите;

11. съдействува за укрепване отбраната на страната.


Чл. 4. Управленската структура на временните изпълнителни комитети на областните народни съвети се определя от Министерския съвет.


Заключителни разпоредби

§ 1. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в Държавен вестник.


§ 2. Изпълнението на закона се възлага на Държавния съвет на Народна република България и на Министерския съвет.