Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 52 от 1.VII

ЗАКОН ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 1997 Г.

 

ЗАКОН ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 1997 Г.

Обн. ДВ. бр.52 от 1 Юли 1997г.

Изтекъл срок на действие


Чл. 1. (1) Приема републиканския бюджет за 1997 г. по приходите и помощите на обща сума 2 650 036,4 млн. лв., както следва:Показатели Сума
  (млн. лв.)
1 2
1.Приходи 2647650,7
1.1. Текущи приходи 2647078,7
1.1.1. Данъчни приходи 2265930,5
1.1.1.1. Данъци върху печалбата 457110,1
1.1.1.1.1. Данък върху печалбата 452375,1
от нефинансови предприятия 343389,0
от финансови институции 108986,1
1.1.1.1.2. Данък върху дивидентите и  
доходите 4735,0
на местни юридически и  
чуждестранни лица 4735,0
1.1.1.2. Данък върху общия доход 183250,0
1.1.1.3. Данък върху добавената стойност 1037400,0
1.1.1.4. Акцизи 241013,6
1.1.1.5. Мита и митнически такси 344156,8
1.1.1.6. Други данъци 3000,0
данък върху нарастване на средствата  
за работна заплата 300,0
други данъци 2700,0
1.1.2. Неданъчни приходи 381148,2
1.1.2.1. Текущи приходи и доходи от  
собственост 143100,7
приходи от внесен природен газ сре-  
щу дялово участие по Ямбург и от  
транзитни такси - "Булгаргаз - ЕАД" 60250,0
приходи от наеми на имущество 6486,4
приходи от наеми на земя 3,7
вноски от предприятия по преоформен  
държавен дълг 1056,9
нетни приходи от продажби на услуги,  
стоки и продукция 28998,4
превишение на приходите над  
разходите на БНБ 34000,0
приходи от лихви 12305,3
в това число:  
по текущи банкови сметки 9585,4
по предоставени заеми в страната  
и чужбина 2720,0
1.1.2.2. Държавни и съдебни такси 50992,7
Съдебни такси 161,6
Държавни такси 50831,1
1.1.2.3. Глоби и административни наказания 74907,7
конфискувани средства и приходи от  
продажби  
на конфискувани вещи 1,6
глоби, санкции, неустойки, наказа-  
телни лихви, обезщетения и начети 74906,1
1.1.2.4. Други неданъчни приходи 112147,1
1.2. Приходи от продажби на държавно  
имущество 572,0
приходи от продажба на дълготрайни  
материални активи 570,9
приходи от продажба на нематериални  
активи и концесии 1,1
2. Помощи 2385,7
дарения, помощи и други безвъзмездно  
получени суми от страната 2363,8
дарения, помощи и други безвъзмездно  
получени суми от чужбина 21,9


(2) Приема републиканския бюджет за 1997 г. по разходите на обща сума 3 586 621,4 млн. лв., както следва:


Показатели Сума
  (млн. лв.)
1 2
1. Текущи разходи 2768363,3
1.1. Заплати и възнаграждения за  
персонала, нает по трудови  
правоотношения 210226,2
1.2. Други възнаграждения и плащания  
за персонал 9780,9
1.3. Социални осигуровки 66469,6
1.4. Стипендии 4883,6
1.5. Издръжка 280037,2
1.5.1. Храна 14961,0
1.5.2. Медикаменти 57189,5
1.5.3. Постелен инвентар и облекло 3230,5
1.5.4. Командировки 9215,1
1.5.5. Материали, горива и енергия 50404,5
1.5.6. Външни услуги 17736,9
1.5.7. Текущ ремонт 9368,3
от тях:  
за дялово участие на общините  
в съвместното строителство,  
реконструкция, ремонт и поддържане  
на четвъртокласните републикански  
пътища 4067,5
от които:  
за зимно поддържане и снего-  
почистване 500,0
1.5.8. Учебни и научноизследователски  
разходи и книги за библиотеки 3126,2
1.5.9. Други разходи 114805,2
1.6. Отбрана и сигурност 547631,9
1.7. Субсидии за нефинансови предприятия 79641,0
за текуща дейност 70125,0
други субсидии и плащания 9516,0
1.8. Субсидии за текуща дейност на  
организации с идеална цел 1350,8
1.9. Вноски за членски внос и участия в  
нетърговски организации и дейности 11933,6
1.10. Лихви - общо 1547320,5
1.10.1. Лихви по външни заеми 486456,0
Лондонския клуб 328207,0
Облигационни заеми 14961,0
Парижкия клуб 126153,0
Международни финансови  
институции 17135,0
1.10.2. Лихви по вътрешни заеми 1060864,5
в това число:  
по облигационни заеми 73169,0
по съкровищни бонове 651054,8
по заеми от БНБ 129520,2
по секюритизиран дълг (БНБ) 63715,0
по заеми от ДСК 1066,5
по дълг на фирмите по ПМС № 244  
от 1991 г. 6327,2
по дълг на фирмите по ПМС № 234  
от 1992 г. 3330,1
по дълг на фирмите по ПМС № 3  
от 1994 г. 516,0
облигации по ЗУНК (в т.ч. Закон  
за защита, рехабилитация и социална  
интеграция на инвалидите) 61797,9
по облигационен заем (ПМС № 89  
от 1995 г.; изм. и доп., ПМС № 106  
от 1995 г.) 61341,7
по § 16 от преходните и заключи-  
телните разпоредби на Закона за  
държавния бюджет за 1995 г. 3859,3
по дълг по ПМС № 145 от 1997 г. 3888,8
по предоставени държавни кредити 1278,0
1.11. Целеви социални помощи 9088,0
2. Капиталови разходи и прираст на  
държавни резерви 90257,9
основен ремонт 20721,0
придобиване на дълготрайни активи 54813,9
прираст на държавните резерви 3000,0
капиталови трансфери 11723,0
3. Структурна реформа, програми за  
оздравяване и поддържане на хлебния  
баланс 138900,0
от тях:  
за поземлената реформа 11000,0
4. За ликвидиране на последиците от  
стихийни бедствия и крупни производ-  
ствени аварии 6500,0
от тях:  
за преодоляване щетите от свлачищните  
процеси 1360,5
5. Трансфери 582600,3
5.1. Субсидия за СВОЧ на ТПК 4690,2
5.2. Субсидия за бюджета на съдебната  
власт 15971,2
5.3. За общините 322400,0
от тях:  
субсидии за общините 331183,4
вноски от общините -8783,4
5.4. Субсидии за държавните висши  
училища 89098,0
5.5. За попълване на извънбюджетни  
фондове и сметки 150440,9
от тях:  
Фонд "Обществено осигуряване" 67799,8
Фонд "Тютюн" 500,0
"Национален компенсационен  
жилищен фонд" 3500,0
Фонд "Рехабилитация и социална  
интеграция" 900,0
Държавен фонд "Земеделие" 23498,0
Фонд за гарантиране на влогове  
и сметки 48521,6
Фонд "Структурна и технологична  
политика" 683,7
Фонд "Наука и научни изследвания" 682,1
Национален фонд "Енергийна  
ефективност" 30,0
Други извънбюджетни сметки 4325,7
от тях:  
Комисия по ценните книжа и  
фондовите борси 607,3


(3) Утвърждава дефицита по републиканския бюджет за 1997 г. в размер 936 585,0 млн. лв.

(4) Утвърждава операциите по финансирането на дефицита по републиканския бюджет, както следва:


Показатели Сума
  (млн. лв.)
1 2
1. Операции с чужбина - нето 133247,8
1.1. Външни заеми 373660,0
1.2. Получени погашения от предоставени  
кредити на други държави 14,0
1.3. Погашения по външни заеми -208346,2
от тях:  
Парижкия клуб -92300,0
Облигационни заеми -105338,0
Вноски в Националния доверителен  
екофонд за сметка на погашения на  
заеми към Швейцария по сделката  
"Дълг срещу околна среда" -8478,0
Международни финансови институции -2270,0
Възстановени суми от "Булбанк" -  
АД - левова равностойност по  
облигационни заеми 39,8
1.4. Просрочени плащания към Парижкия  
клуб -16930,0
1.5. Погасяване на пасивни салда в  
преводни рубли към страни - членки  
на бившия СИВ -15000,0
1.6. Левови полици -150,0
2. Вътрешно финансиране - нето: 803337,2
2.1. Операции с държавни ценни книжа  
(нето) - минимум 474724,4
2.2. БНБ - нето -8985,5
дългосрочни заеми 66800,0
погашения -75785,5
2.3. Погашения на заеми от ДСК -253,0
2.4. Депозити - нето -98368,1
преходен остатък 20803,5
наличност в края на периода -119171,6
2.5. Друго финансиране -103922,6
2.6. Приходи от приватизация 540142,0


(5) За целево изграждане на малки водоснабдителни обекти определя сумата 2 000 млн. лв., която се разпределя по ред, определен от Министерския съвет.


Чл. 2. (1) Приема бюджета на Съвета за взаимно осигуряване на членовете на ТПК за 1997 г. по приходите, както следва:Показатели Сума
  (млн. лв.)
1 2
I. Приходи 11260,3
1. Данъчни приходи 6137,3
1.1. Приходи на общественото  
осигуряване 6137,3
1.1.1. Осигурителни вноски от работо-  
датели за работници и служители 5836,8
1.1.2. Осигурителни вноски от работници  
и служители (лична вноска) 300,1
1.1.3. Осигурителни вноски от самонаети  
лица 0,2
1.1.4. Възстановени суми от работещи  
пенсионери 0,2
2. Неданъчни приходи 428,7
3. Субсидия от републиканския бюджет 4690,2
4. Преходен остатък от 1996 г. 4,1

(2) Приема бюджета на Съвета за взаимно осигуряване на членовете на ТПК за 1997г. по разходите, както следва:


Показатели Сума
  (млн. лв.)
1 2
II. Разходи 11260,3
1. Текущи разходи 3270,8
1.1. Заплати и възнаграждения за персонала,  
нает по трудови правоотношения 628,3
1.2. Други възнаграждения и плащания за  
персонал 4,7
1.3. Социални осигуровки 232,5
1.4. Издръжка 268,0
1.4.1. Храна 50,6
1.4.2. Медикаменти 1,6
1.4.3. Постелен инвентар и облекло 10,3
1.4.4. Командировки 13,0
1.4.5. Материали, горива и енергия 122,4
1.4.6. Външни услуги 13,6
1.4.7. Текущ ремонт 32,0
1.4.8. Учебни и научноизследователски  
разходи и книги за библиотеки 0,2
1.4.9. Други разходи 24,3
1.5. Социално осигуряване и грижи 2137,3
1.5.1. Помощи и обезщетения 2137,3
1.5.1.1. Изплащани от Държавно обществено  
осигуряване 2137,3
1.5.1.1.1. По дял III от Кодекса на труда 1071,9
обезщетения по болест 571,3
обезщетения за гледане на болен и  
карантина 46,5
обезщетения за битови злополуки 29,1
обезщетения за трудови злополуки,  
приравнени към тях и професионални  
заболявания 11,3
доплащане разлика за трудоустроени  
болни от ТБК и други трудоустроени  
лица 0,3
обезщетения за бременност и раждане 67,2
изплащане на разлики при трудо-  
устрояване на бременни жени 0,5
обезщетения за отглеждане на малко  
дете 317,1
помощи при смърт 0,4
за снабдяване с ортопедични средства 19,6
лечебно хранене 8,6
1.5.1.1.2. По Указа за насърчаване на  
раждаемостта 1065,4
еднократна помощ при раждане 24,4
месечни добавки за деца 1041,0
2. Капиталови разходи и прираст на държавни  
резерви 268,5
основен ремонт 96,9
придобиване на дълготрайни активи 171,6
3. Трансфер за фонд "Обществено осигуряване"  
за изплащане на пенсиите на СВОЧ на ТПК 7721,0


Чл. 3. (1) Приема бюджета на съдебната власт за 1997 г., както следва:Показатели Сума
  (млн. лв.)
1 2
I. Всичко приходи 42822,4
1. Приходи от дейността на органите на  
съдебната власт 26851,2
2. Субсидия от републиканския бюджет 15971,2
II. Всичко разходи 42822,4
1. Текущи разходи 39624,8
1.1. Заплати и възнаграждения за персонала,  
нает по трудови правоотношения 22041,6
1.2. Други възнаграждения и плащания  
за персонал 617,2
1.3. Социални осигуровки 6876,9
1.4. Издръжка 10089,1
1.4.1. Храна 313,2
1.4.2. Медикаменти 10,0
1.4.3. Постелен инвентар и облекло 419,1
1.4.4. Командировки 86,2
1.4.5. Материали, горива и енергия 1124,0
1.4.6. Външни услуги 1072,0
1.4.7. Текущ ремонт 43,0
1.4.8. Учебни,научноизследователски разходи  
и книги за библиотеки 15,3
1.4.9. Други разходи 7006,3
2. Капиталови разходи и прираст на  
държавни резерви 1055,0
основен ремонт 126,1
придобиване на дълготрайни активи 928,9
3. Резерв за неотложни и непредвидени  
разходи 800,0
4. Трансфер за фонд "Съдебни сгради" и  
фонд "Затворни сгради" 1342,6

(2) Определя бюджетните разходи на органите на съдебната власт за 1997 г., както следва:


Органи на съдебната власт Сума
  (млн. лв.)
1 2
Висш съдебен съвет 49,0
Върховен касационен съд 888,1
Върховен административен съд 860,9
Съдилища на РБ 16566,0
Главна прокуратура 6491,3
Национална следствена служба 15824,5
Трансфер за фонд "Съдебни сгради" и  
фонд "Затворни сгради" 1342,6
Резерв за неотложни и непредвидени  
разходи 800,0

(3) Средствата за фонд "Съдебни сгради" и фонд "Затворни сгради" се осигуряват ежемесечно в размер 5 на сто от фактически реализираните приходи от такси от дейността на органите на съдебната власт за предшестващия месец.

(4) Преизпълнението на собствените приходи по бюджета на съдебната власт се използва за увеличаване на разходите по ред, определен от Висшия съдебен съвет.

(5) Неизпълнението на собствените приходи по бюджета на съдебната власт се компенсира от републиканския бюджет по реда на чл. 12, ал. 2.


Чл. 4. Приема бюджета на Сметната палата за 1997 г., както следва:Показатели Сума
  (млн. лв.)
1 2
I. Приходи 2866112
1. Собствени приходи 973
2. Субсидия от републиканския бюджет 2865139
II. Разходи 2866112
1. Текущи разходи 2118712
1.1. Заплати и възнаграждения за персонала,  
нает по трудови правоотношения 1272294
1.2. Други възнаграждения и плащания за  
персонал 5999
1.3. Социални осигуровки 470749
1.4. Издръжка 369669
1.4.1. Постелен инвентар и облекло 9175
1.4.2. Командировки 91754
1.4.3. Материали, горива и външни услуги 64962
1.4.4. Външни услуги 68381
1.4.5. Текущ ремонт 82000
1.4.6. Учебни, научноизследователски разходи  
и книги за библиотеки 8258
1.4.7. Други разходи 45139
2. Капиталови разходи и прираст на  
държавни резерви 747400
основен ремонт 247400
придобиване на дълготрайни активи 500000


Чл. 5. (1) Определя приходите на сума 89 743 475 хил. лв. и разходите на сума 1 107 328 956 хил. лв., включително трансферите за извънбюджетни сметки и фондове на министерствата и ведомствата и субсидиите им от републиканския бюджет на сума 1 017 585 481 хил. лв. за 1997 г., както следва:
Държавни органи, Приходи Разходи Субсидия
министерства (хил. лв.) (хил. лв.) (хил. лв.)
и ведомства      
1 2 3 4
1. Народно събрание   10601412 10601412
2. Национален статис-      
тически институт 32978 3543791 3510813
3. Българско национално      
радио 2182 11971207 11969025
4. Българска национална      
телевизия 3732 15384011 15380279
5. Българска телеграфна      
агенция   1100000 1100000
6. Администрация на      
президента   1766374 1766374
7. Национална служба      
за охрана 159642 4576800 4417158
8. Национална разузна-      
вателна служба 5000 4199000 4194000
9. Министерски съвет   5016097 5016097
10. Главно управление      
"Държавен резерв и      
военновременни запа-      
си" към Министерския      
съвет 18800 5273300 5254500
11. Национална комисия      
по цените   536137 536137
12. Главно управление      
на архивите 48144 1390893 1342749
13. Национално бюро за      
териториалното убе-      
жище и бежанците   926900 926900
14. Център за информа-      
ционни технологии      
за противодействие      
на престъпността   396000 396000
15. Клинична болница      
"Лозенец"   4581752 4581752
16. Агенция за чужде-      
странни инвестиции 4620 106336 101716
17. Държавна комисия по      
стоковите борси и      
тържищата   149000 149000
18. Национална агенция      
за енергийна ефек-      
тивност   64300 64300
19. Конституционен съд   422264 422264
20. Комисия за защита      
на конкуренцията   334456 334456
21. Министерство на      
отбраната 2191300 357192400 355001100
в това число:      
разходи за текуща      
издръжка   341928311  
инвестиционни раз-      
ходи за ново въоръ-      
жение и техника и др.      
капиталовложения в      
областта на отбраната   15064089  
разходи за научноиз-      
следователска и      
развойна дейност   200000  
22. Гражданска отбрана      
на Република България 39800 4206800 4167000
23. Военномедицинска      
академия 320000 15800000 15480000
24. Министерство на      
вътрешните работи 10000000 163714232 153714232
25. Министерство на      
външните работи 6463704 52450752 45987048
26. Министерство на      
финансите 4013 2633403 2629390
27. Държавен финансов      
контрол   3190099 3190099
28. Данъчна админи-      
страция 678 21020667 21019989
29. Агенция за икономи-      
чески анализи и      
прогнози   170000 170000
30. Министерство на труда      
и социалната политика 92148 3285068 3192920
31. Министерство на      
културата 1695453 20358587 18663134
32. Министерство на про-      
мишлеността 832719 3624330 2791611
33. Министерство на ре-      
гионалното развитие      
и благоустройството 59000 13535663 13476663
34. Министерство на      
образованието и      
науката 2129600 67907359 65777759
35. Национална банка      
за промишлени      
микроорганизми и      
клетъчни култури   64700 64700
36. Национална агенция      
за оценяване и      
акредитация   85441 85441
37. Министерство на      
здравеопазването 1410622 115351620 113940998
38. Дирекция за обслуж-      
ващи дейности към      
Висшия медицински      
институт - София   806757 806757
39. Институтска болница      
"Света Екатерина"   3230181 3230181
40. Институтска болница      
"Александровска"   8998378 8998378
41. Институтска болница      
по ортопедия - Горна      
баня   1356606 1356606
42. Институтска болница      
по педиатрия   1582889 1582889
43. Институтска болница      
"Света Ана"   966443 966443
44. Институтска болница      
"Царица Йоанна"   4144765 4144765
45. Институтска болница      
"Майчин дом"   1929267 1929267
46. Институтска болница      
по неврология и      
психиатрия "Четвърти      
километър"   954203 954203
47. Институтска болница      
"Св. Иван Рилски"   1432105 1432105
48. Институтска болни-      
ца по ендокриноло-      
гия и геронтология   886723 886723
49. Институтска болни-      
ца по белодробни      
болести "Св. София"   950473 950473
50. Министерство на      
транспорта 1758974 18280465 16521491
51. Главно управление      
на пътищата 29023593 29023593  
52. ССЖПУ - Г. Оря-      
ховица 2800 1780000 1777200
53. Професионални      
учебни заведения      
към Национална      
компания "БДЖ" 2042 436757 434715
54. Министерство на зе-      
меделието, горите и      
аграрната реформа 2546462 23921422 21374960
55. Министерство на      
околната среда и      
водите 55069 1988251 1933182
56. Комитет по енер-      
гетика   2440702 2440702
57. Комитет за използва-      
не на атомната енер-      
гия за мирни цели 183 894372 894189
58. Министерство на      
правосъдието и      
правната евроинте-      
грация 45809 1027611 981802
59. Главно управление      
на местата за лиша-      
ване от свобода   11248200 11248200
60. Министерство на      
търговията и      
туризма 369001 6412962 6043961
61. Комитет по стан-      
дартизация и мет-      
рология 882210 2191795 1309585
62. Комитет по геоло-      
гия и минерални      
ресурси 2581262 4828320 2247058
63. Комитет по пощи и      
далекосъобщения 29331 2540942 2511611
64. Комитет за младеж-      
та, физическото въз-      
питание и спорта 24751 1284835 1260084
65. Българска академия      
на науките 2362000 19920333 17558333
66. Селскостопанска      
академия 23149473 31953362 8803889
67. Патентно ведомст-      
во на Република      
България 1025944 1065944 40000
68. Висша атестацион-      
на комисия   40376 40376
69. Център за европей-      
ски изследвания 4 10384 10380
70. Агенция за чужде-      
странна помощ   101884 101884
71. Агенция за бълга-      
рите в чужбина 4700 164031 159331
72. Агенция за прива-      
тизация 254 576005 575751
73. Национален съвет      
по водите - закрит   34554 34554
74. Министерство на      
икономическото      
развитие - закрито   56637 56637
75. Комитет по горите -      
закрит   408000 408000
76. Комитет за младеж-      
та и децата - закрит   4400 4400
77. Комитет по тури-      
зъм - закрит 365478 522878 157400
  89743475 1107328956 1017585481


(2) Утвърждава субсидиите на институциите по ал. 1 в размер 90 на сто от така определените, като останалите 10 на сто се предоставят само в случай, че не се превиши одобреният от Народното събрание бюджетен дефицит.

(3) Възлага на Министерския съвет да утвърди бюджетите на държавните органи, министерствата, ведомствата и другите бюджетни организации по видове приходи и разходи и субсидиите по ал. 1.


Чл. 6. Приема субсидиите от републиканския бюджет на сума 89 097 865 хил. лв. за висшите училища за 1997 г., както следва:Висши училища Сума
  (хил. лв.)
1. Технически университет - София 4921504
2. Технически университет - София,  
факултет Пловдив 1261661
3. Технически университет - Варна 1715305
4. Технически университет - Габрово 1206541
5. Русенски университет "Ангел Кънчев" 1743047
6. Висш институт по хранително-вкусова  
промишленост - Пловдив 1217481
7. Химико-технологичен и металургичен  
университет - София 1517721
8. Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас 782101
9. Лесотехнически университет - София 1142599
10. Университет по архитектура,  
строителство и геодезия - София 1883450
11. Минно-геоложки университет  
"Св. Иван Рилски" - София 1233143
12. Университет за национално и световно стопанство - София 2595648
13. Стопанска академия "Димитър А.  
Ценов" - Свищов 1221630
14. Икономически университет - Варна 1807784
15. Софийски университет "Св. Климент  
Охридски" 8489222
16. Пловдивски университет "Паисий  
Хилендарски" 2298064
17. Великотърновски университет  
"Св.св. Кирил и Методий" 2070236
18. Югозападен университет "Неофит  
Рилски" - Благоевград 1301720
19. Шуменски университет "Константин  
Преславски" 1284041
20. Национална спортна академия - София 1364955
21. Тракийски университет - Стара Загора - Висш институт по зоотехника и  
ветеринарна медицина - Стара Загора 2914587
22. Висш селскостопански институт -  
Пловдив 1386892
23. Медицински институт - София,  
Стоматологичен факултет 1443702
24. Висш медицински институт - Пловдив 10528612
25. Медицински университет - Варна 6294702
26. Висш медицински институт - Плевен 9953630
27. Тракийски университет - Стара Загора -Висш медицински институт - Стара Загора 3395308
28. Медицински университет - София 3198755
29. Академия за музикално и танцово  
изкуство - Пловдив 473809
30. Национална академия за театрално и  
филмово изкуство "Кръстю Сарафов" 439143
31. Държавна музикална академия - София 746116
32. Национална художествена академия 598869
33. ПУ - филиал Кърджали "Л. Каравелов" 190062
34. Медицински колеж - Добрич 53860
35. ВВТУ "Т. Каблешков" 4631915
36. ВВИСУ "Л. Каравелов" 1790050


Чл. 7. Приема субсидиите от републиканския бюджет на сума 1 103 800 хил. лв. за организациите с идеална цел за 1997 г., както следва:
Организации с идеална цел Сума
  (хил. лв.)
1. Български червен кръст - Национален  
комитет 668140
2. Рилска света обител - Рилски манастир 138570
3. Български туристически съюз 26005
4. Съюз на българските автомобилисти 60971
5. Съюз на инвалидите в България 48206
6. Съюз на военноинвалидите и пострадалите  
от войните в България 26520
7. Съюз на военноинвалидните кооперации  
в България 9257
8. Съюз на слепите в България 9830
9. Национално дружество за подкрепа на  
лицата с умствени затруднения 14248
10. Съюз на глухите в България 18352
11. Централен съюз на ТПК 29416
12. Федерация за защита на потребителите  
в България 8318
13. Централен съюз на кооперациите на  
инвалидите 9992
14. Национален център за социална  
рехабилитация 7089
15. Българска асоциация "Диабет" 14248
16. Асоциация на родителите на деца с  
нарушено зрение 7319
17. Асоциация на родителите на деца с  
увреден слух 7319


Чл. 8. (1) Определя приходите на сума 3 662 хил. лв. и разходите на сума 4 909 862 хил. лв. на областните администрации и субсидиите им от републиканския бюджет на сума 4 906 200 хил. лв. за 1997 г., както следва:Областни Приходи Разходи Субсидия
администрации (хил. лв.) (хил. лв.) (хил. лв.)
1. Бургаска 2000 177948 175948
2. Варненска 150 203498 203348
3. Ловешка 200 180705 180505
4. Монтана   181712 181712
5. Пловдивска 350 193116 192766
6. Русенска 649 177795 177146
7. София-град   120817 120817
8. Софийска   3469360 3469360
9. Хасковска 313 204911 204598


(2) Утвърждава субсидиите по ал. 1 в размер 90 на сто от така определените, като останалите 10 на сто се предоставят само в случай, че не се превиши одобреният от Народното събрание бюджетен дефицит.

(3) Възлага на Министерския съвет да утвърди бюджетите на областните администрации по видове приходи и разходи и субсидиите по ал. 1.


Чл. 9. На основание чл. 53, т. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация установява разпределение на приходите от данъка върху общия доход в размер 50 на сто за бюджетите на общините и 50 на сто за републиканския бюджет.


Чл. 10. (1) Приема по методика съгласно приложение № 1 размерите на взаимоотношенията между централния републикански бюджет и бюджетите на общините за 1997 г. на обща сума 322 399 963 хил. лв. под формата на общи субсидии 284 509 681 хил. лв., целеви субсидии 46 673 700 хил. лв. и вноски в републиканския бюджет в размер 8 783 418 хил. лв., разпределени по общини, както следва:  Бюджетни   От тях:  
  взаимоот-

субс

идии

вноски
Общини ношения общи целеви  
  субсидии(+)      
  вноски(-)      
  (хил.лв.)      
1 2 3 4 5
Бургаска област        
Айтос 1233435 1165735 67700  
Болярово 428721 358721 70000  
Бургас 3459607 2461807 997800  
Средец 876486 735186 141300  
Елхово 1000901 881901 119000  
Камено 312545 262545 50000  
Карнобат 1159979 1063979 96000  
Котел 1642369 1578369 64000  
Малко Търново 509957 375757 134200  
Царево 607667 510667 97000  
Hесебър 353348 263048 90300  
Hова Загора 2468333 2334333 134000  
Поморие 1415584 1257584 158000  
Руен 2150022 2081022 69000  
Сливен 5154605 4811305 343300  
Созопол 547847 487247 60600  
Сунгурларе 751126 691126 60000  
Стралджа 948062 884162 63900  
Твърдица 946756 829756 117000  
Тунджа 1320388 1222688 97700  
Ямбол 3861910 3587210 274700  
  31149648 27844148 3305500  
Варненска област        
Аврен 514974 467974 47000  
Аксаково 414003 360003 54000  
Балчик 863679 600679 263000  
Белослав 139644 94644 45000  
Бяла 293988 236988 57000  
Bарна 6254027 5398027 856000  
Bенец 797162 746162 51000  
Bетрино 446818 397818 49000  
Bълчи дол 573537 487537 86000  
Bърбица 819745 768745 51000  
Генерал Тошево 784674 689674 95000  
Долни Чифлик 1212755 1165755 47000  
Девня -3006923   30000 -3036923
Добрич 1120828 1064828 56000  
Дългопол 865342 817342 48000  
Каварна 1145660 994660 151000  
Каолиново 995544 924544 71000  
Каспичан 279256 223256 56000  
Крушари 488340 438340 50000  
Hови пазар 923989 867989 56000  
Hикола Козлево 711490 659490 52000  
Велики Преслав 989740 739740 250000  
Провадия 1198080 1063080 135000  
Смядово 528897 477897 51000  
Суворово 280994 211994 69000  
Тервел 985567 910567 75000  
Добрич (Тх) 4187852 3922852 265000  
Хитрино 709470 653470 56000  
Шабла 315984 229984 86000  
Шумен 5271803 4601803 670000  
31106919 30215842 3928000 -3036923  
Ловешка област        
Априлци 196325 136325 60000  
Белене 497424 419724 77700  
Bелико Търново 4467659 4189159 278500  
Габрово 2777553 2574553 203000  
Горна Оряховица 1972070 1851370 120700  
Гулянци 1116029 1054629 61400  
Долна Митрополия 1182594 1129594 53000  
Долни Дъбник 779428 725428 54000  
Дряново 829425 765425 64000  
Елена 937380 837380 100000  
Златарица 488511 437511 51000  
Левски 1161238 1109238 52000  
Летница 423935 368935 55000  
Ловеч 3114358 2924358 190000  
Луковит 1356732 1300732 56000  
Лясковец 429876 372876 57000  
Hикопол 909461 841761 67700  
Павликени 1136689 1078689 58000  
Пелово 611524 551524 60000  
Плевен 2971331 2740731 230600  
Полски Тръмбеш 816456 741456 75000  
Пордим 539617 453117 86500  
Свищов 1458859 1371659 87200  
Севлиево 1753688 1633388 120300  
Стражица 1251984 871984 380000  
Сухиндол 198084 139084 59000  
Тетевен 1346725 1283725 63000  
Троян 1188801 1013801 175000  
Трявна 945061 605061 340000  
Угърчин 608448 547448 61000  
Червен бряг 1802630 1632230 170400  
Ябланица 370513 300513 70000  
  39640408 36003408 3637000  
Област Монтана        
Белоградчик 758723 706623 52100  
Берковица 1297954 1195954 102000  
Бойница 353616 313616 40000  
Бойчиновци 832929 769929 63000  
Борован 537123 475123 62000  
Брегово 695470 620470 75000  
Брусарци 474207 410207 64000  
Бяла Слатина 1873888 1804888 69000  
Bидин 3197342 2991342 206000  
Bраца 1213806 1175806 38000  
Bълчедръм 917663 829663 88000  
Bършец 572279 489279 83000  
Георги Дамяново 461992 408992 53000  
Грамада 271537 221537 50000  
Димово 727445 677445 50000  
Кнежа 1079498 971498 108000  
Козлодуй -1196400   75000 -1271400
Криводол 770204 699204 71000  
Кула 897399 611399 286000  
Лом 2586952 2468952 118000  
Макреш 308814 252814 56000  
Медковец 482826 422826 60000  
Мездра 1090098 994098 96000  
Мизия 736528 666528 70000  
Монтана 3194346 2998346 196000  
Hово село 355459 305459 50000  
Оряхово 1190212 1119212 71000  
Роман 544800 464800 80000  
Ружинци 549258 484258 65000  
Хайредин 579002 527002 52000  
Чипровци 341456 286456 55000  
Чупрене 301776 241776 60000  
Якимово 436248 391248 45000  
  28434450 26996750 2709100 -1271400
Пловдивска област        
Асеновград 1356707 1251707 105000  
Баните 595675 548775 46900  
Батак 337237 290837 46400  
Белово 245635 198635 47000  
Борино 398403 352403 46000  
Брацигово 622760 572760 50000  
Брезово 389224 316224 73000  
Bелинград 2019662 1925662 94000  
Девин 1111783 1039783 72000  
Доспат 595211 524411 70800  
Златоград 1054733 924733 130000  
Калояново 588869 545869 43000  
Карлово 1718909 1664909 54000  
Лесичово 459323 418323 41000  
Лъки 469952 392952 77000  
Мадан 1087880 1007880 80000  
Марица 896756 847756 49000  
Hеделино 848915 763915 85000  
Пазарджик 4258051 4016051 242000  
Панагюрище 758188 666188 92000  
Пещера 647206 585206 62000  
Пловдив 10884004 9141004 1743000  
Първомай 1615678 1561678 54000  
Ракитово 886139 844539 41600  
Раковски 1113606 1066606 47000  
Родопи 1178404 1097404 81000  
Рудозем 720958 675558 45400  
Садово 644891 599891 45000  
Септември 1195674 1150674 45000  
Смолян 3473753 3344753 129000  
Стрелча 310198 260198 50000  
Съединение 688431 638431 50000  
Хисаря 545515 503015 42500  
Чепеларе 387420 317420 70000  
  44105750 40056150 4049600  
Русенска област        
Алфатар 327893 276893 51000  
Антоново 792726 731726 61000  
Борово 501603 424603 77000  
Бяла 875515 792515 83000  
Bетово 899298 839298 60000  
Главиница 1247848 1177848 70000  
Две могили 738799 660799 78000  
Дулово 2333868 2243868 90000  
Завет 903199 851199 52000  
Иваново 480334 427334 53000  
Исперих 1406976 1282976 124000  
Кайнарджа 509598 456598 53000  
Кубрат 1718860 1565860 153000  
Лозница 1056513 953513 103000  
Омуртаг 2328583 2093583 235000  
Опака 657746 562746 95000  
Попово 2145724 1841724 304000  
Разград 3248723 2978723 270000  
Русе 5104092 4620092 484000  
Самуил 909534 796534 113000  
Силистра 3602198 3423198 179000  
Ситово 491434 434434 57000  
Сливо поле 842575 782575 60000  
Тутракан 1246364 1160364 86000  
Търговище 4010596 3802596 208000  
Цар Калоян 698048 645048 53000  
Ценово 526295 466295 60000  
  39604942 36292942 3312000  
Столична община 33700254 14900254 18800000  
Софийска област        
Банско 644169 589169 55000  
Белица 785377 740377 45000  
Благоевград 2792041 2592041 200000  
Бобовдол 118320 78320 40000  
Бобошево 321672 271672 50000  
Божурище 180263 134263 46000  
Ботевград 1105144 1030144 75000  
Брезник 596651 546651 50000  
Годеч 346239 296239 50000  
Горна Малина 310057 265557 44500  
Гоце Делчев 1492457 1372457 120000  
Гърмен 1148783 1102783 46000  
Драгоман 247304 207304 40000  
Елин Пелин 582675 522675 60000  
Етрополе -50139   70000 -120139
Земен 273677 218677 55000  
Ихтиман 859483 799483 60000  
Ковачевци 209689 164689 45000  
Копривщица 191540 145540 46000  
Костенец 477210 432710 44500  
Костинброд 413130 367630 45500  
Кочериново 481490 401490 80000  
Кресна 383237 328237 55000  
Кюстендил 3494105 3329105 165000  
Hевестино 373283 315283 58000  
Перник 3453560 3006560 447000  
Петрич 2505837 2400837 105000  
Правец 722744 686744 36000  
Радомир 794119 669119 125000  
Разлог 1358784 1293784 65000  
Рила 341925 295925 46000  
Самоков 2390148 2166148 224000  
Сандански 1861093 1759093 102000  
Сапарева баня 553186 510186 43000  
Сатовча 1421086 1369086 52000  
Своге 971818 927818 44000  
Симитли 690382 641382 49000  
Сливница 331330 288330 43000  
Дупница 1496661 1396661 100000  
Струмяни 544045 499045 45000  
Трекляно 218836 165836 53000  
Трън 558541 513541 45000  
Хаджидимово 952811 898811 54000  
Якоруда 729073 678073 51000  
Златица -423060   47000 -470060
Пирдоп -404650   52000 -456650
Антон 122581 81581 41000  
Мирково -552133   26000 -578133
Чавдар 137518 96518 41000  
Челопеч -323234   41000 -364234
  38230858 36597574 3622500 -1989216
Хасковска област        
Ардино 1721283 1566283 155000  
Братя Даскалови 662098 597098 65000  
Гълъбово -1494000   65000 -1559000
Джебел 914185 814185 100000  
Димитровград 1619347 1379347 240000  
Ивайловград 789420 709420 80000  
Казанлък 2554181 2469181 85000  
Кирково 2720799 2580799 140000  
Крумовград 2070322 1980322 90000  
Кърджали 4216045 3981045 235000  
Любимец 545696 440696 105000  
Маджарово 374416 304416 70000  
Минерални бани 626255 546255 80000  
Момчилград 1379714 1279714 100000  
Мъглиж 1155320 1075320 80000  
Опан 321285 251285 70000  
Павел баня 911365 836365 75000  
Раднево -891879   35000 -926879
Свиленград 1044210 879210 165000  
Симеоновград 676360 606360 70000  
Стамболово 459438 384438 75000  
Стара Загора 5637145 5257145 380000  
Тополовград 991503 901503 90000  
Харманли 1267280 1147280 120000  
Хасково 4111133 3751133 360000  
Черноочене 1021446 941446 80000  
Чирпан 1022367 922367 100000  
  36426734 35602613 3310000 -2485879
  322399963 284509681 46673700 -8783418

(2) Утвърждава субсидиите по ал. 1 в размер 95 на сто от така определените, като останалите 5 на сто се изразходват само в случай, че не се превиши одобреният от Народното събрание бюджетен дефицит по републиканския бюджет.


Чл. 11. (1) Министърът на финансите утвърждава представените от общините поименни списъци на обектите за строителство и на другите разходи с инвестиционен характер, финансирани с целевите субсидии по чл. 10, ал. 1, в рамките на които задължително се осигуряват поименно указаните екологични обекти в приложение № 2 в размер не по-малък от посочения в приложението.

(2) При приемането на бюджетите на общините Бургас, Пловдив и Перник за 1997 г. общинските съвети задължително приемат и поименнен списък на обектите за строителство, финансирани с целеви субсидии по чл. 10, ал. 1, съответно средства в размер не по-малък от 700 млн. лв. за основен ремонт на сградата на бившата Обединена районна болница - Бургас (отделение за хемодиализа), от които 350 млн. лв. с източник общински приватизационен фонд, 1000 млн. лв. по програмата "Столипиново" за община Пловдив, от които 500 млн. лв. с източник общински приватизационен фонд, и за Перник, квартал "Тева", за доизграждане на училище в размер 300 млн. лв., от които 150 млн. лв. с източник общински приватизационен фонд.

(3) При определяне на обектите и другите инвестиционни разходи по ал. 1 общинските съвети следва да спазват установените отраслови приоритети - питейно водоснабдяване, здравеопазване и социално дело, образование и екология, съчетани с изискването обектите да са с близък срок на въвеждане в действие.

(4) Министърът на финансите по предложение на общините през четвъртото тримесечие на 1997 г. може да трансформира целева субсидия в обща субсидия с изключение на целевата субсидия за екологичните обекти по приложение № 2.

(5) Процентът на разходите, извършвани за финансирането на определените в приложение № 2 екологични обекти, към 31 декември 1997 г. не може да бъде по-малък от средния процент на разходите за придобиването на дълготрайни активи в другите отрасли.


Чл. 12. (1) Разходите по републиканския бюджет се извършват до размера на постъпилите приходи по сметката в банката (в касата).

(2) Министерството на финансите периодично и пропорционално на тримесечното разпределение на разходите разпределя постъпилите приходи, като спазва следните приоритети:

1. плащания по обслужване на държавния дълг;

2. трансфери за социалното осигуряване и общините;

3. субсидии за бюджета на съдебната власт;

4. разходи за министерствата, ведомствата и другите бюджетни организации;

5. субсидии за стимулиране на производството.

(3) Министерствата, ведомствата и организациите им изразходват бюджетните средства при съблюдаване на следните приоритети:

1. медикаменти, включително за извънстационарно безплатно лекарствено снабдяване, заплати, стипендии, пенсии, социални обезщетения и помощи, храна, отопление, осветление, както и издръжка на социалните, здравните и образователните заведения;

2. придобиване на дълготрайни активи за пусковите и преходните обекти в образователната, здравната и социалната сфера, водоснабдяването, пречиствателните станции и други екологични обекти.

(4) При съставяне на общинските бюджети относителният дял на бюджетните средства за здравеопазване, образование и социални грижи и помощи (без средствата за дълготрайни активи) не може да бъде по-малък от относителния дял на същите по отчета на касовите разходи за предходната година, изменен с извършените структурни промени.

(5) Бюджетните средства се изразходват от системите по ал. 4 при съблюдаване на приоритетите, определени с ал. 3.

(6) Министрите, ръководителите на ведомствата и кметовете могат да поемат задължения за разходи при съобразяване на ограничителните условия по чл. 5, ал. 2, чл. 8, ал. 2 и чл. 10, ал. 2.

(7) Държавните органи издават задължителни указания за подведомствените си организации и заведения за спазване изискванията по ал. 6.

(8) Ограниченията по чл. 5, ал. 2 не се отнасят за Министерството на отбраната и Министерството на вътрешните работи.


Чл. 13. (1) От общинските бюджети могат да се извършват допълнителни разходи за придобиване на дълготрайни активи над определените с този закон с източник собствени приходи и банкови кредити в размер до 10 на сто от годишния размер на собствените приходи.

(2) Общините на вноска в републиканския бюджет могат да извършват разходи за придобиване на дълготрайни активи над определените с този закон в размер до 10 на сто от годишния размер на собствените приходи, намалени с годишния размер на вноската.

(3) В случаите, в които с ал. 1 и 2 допълнителен размер за придобиването на дълготрайни активи бъде превишен, със сумата на превишението се увеличава вноската, респективно намалява субсидията от републиканския бюджет.


Преходни и Заключителни разпоредби

§ 1. (1) Държавните органи и бюджетните организации са администратори на приходите, предвидени да постъпят по собствените им бюджети, освен ако със закон не е предвидено друго.

(2) Средствата по ал. 1, постъпили в централния републикански бюджет до обнародването на закона, не подлежат на възстановяване на съответния бюджет.


§ 2. (1) Банковото обслужване на държавния бюджет, държавните висши училища, общините и извънбюджетните сметки и фондове се осъществява от Българската народна банка чрез търговски и други банки-първични дилъри с развита клонова мрежа, отговарящи на критерии, определени от министъра на финансите и управителя на Българската народна банка.

(2) Първостепенните разпоредители с бюджетни кредити и извънбюджетни средства на територията на град София се обслужват от Българската народна банка.


§ 3. Касовото изпълнение в левове и във валута на държавния бюджет, бюджетите на държавните висши училища, бюджетите на общините и извънбюджетните сметки и фондове, както и обслужването на сметките на организациите по чл. 7, се извършват от банките по реда на чл. 29, ал. 3 от Закона за устройството на държавния бюджет.


§ 4. Банките олихвяват сметките на бюджетните организации с процент, договорен с министъра на финансите, но не по-малък от прилагания в банките по текущи сметки.


§ 5. Лихвите от депозити на средства от извънбюджетните сметки и фондове и от набирателните сметки под разпореждане на министъра на финансите се внасят в приход на централния републикански бюджет.


§ 6. Лихвите за невнесени в срок държавни вземания постъпват в приход на съответния бюджет, извънбюджетна сметка или фонд, където следва да постъпи невнесеното държавно вземане.


§ 7. Приходите от неустойките при неизпълнение на клаузи от договорите за продажба на държавни предприятия се внасят в приход на централния републикански бюджет от органите по чл. 3, ал. 1 от Закона за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия.


§ 8. (1) Всички приходи от държавно имущество, стопанисвано от областните управители в изпълнение на Закона за държавната собственост, постъпват в приход по извънбюджетни сметки към областните администрации.

(2) Необходимите разходи по стопанисването на държавното имущество се извършват от постъпленията по извънбюджетните сметки по ал. 1.

(3) В петнадесетдневен срок след изтичане на всеки тримесечен отчетен период 90 на сто от наличностите по извънбюджетните сметки по ал. 1 се превеждат в централния републикански бюджет.


§ 9. Недвижимите имоти и обектите на незавършеното строителство, предоставени или изграждани от Министерството на отбраната, нуждата от които е отпаднала, се продават по установения в Закона за държавната собственост ред, като чистият приход от продажбите постъпва по бюджета на министерството.


§ 10. Набирането и разходването на средствата по извънбюджетните сметки и фондове за 1997 г. съгласно приложение № 3 се извършват по досега установения ред до уреждането им със закон.


§ 11. Наличните остатъци по извънбюджетните сметки и фондове с отпаднало нормативно основание на държавните органи и бюджетните организации се превеждат в едномесечен срок след обнародването на закона по съответните им бюджети по ред, определен от министъра на финансите.


§ 12. Средствата за социално-битово и културно обслужване се разходват и отчитат от държавните органи и бюджетните организации по реда на извънбюджетните средства.


§ 13. (1) Приходите на извънбюджетната сметка по т. 4 от приложение № 3, събирани от митническите учреждения в страната, се централизират по банковата извънбюджетна сметка на Главно управление "Митници" в Българската народна банка.

(2) Превишението на приходите над утвърдения им по реда на чл. 47, ал. 3 от Закона за устройството на държавния бюджет размер се внася в приход на централния републикански бюджет.


§ 14. (1) Създава се целева извънбюджетна сметка на Министерството на финансите "Дивидент за държавата от търговските дружества с държавно участие".

(2) Приходите по сметката по ал. 1 се набират от отчисления дивидент за държавата по ред, определен от Министерския съвет, а набраните средства се разходват по решение на Министерския съвет.

(3) Средствата, отпуснати като временна финансова помощ по реда на Постановление № 27 на Министерския съвет от 7 февруари 1992 г. за разпределяне на печалбата и покриване на загубата по счетоводния баланс на едноличните търговски дружества с държавно имущество през 1991 г. (обн., ДВ, бр. 14 от 1992 г.; изм., бр. 47 от 1992 г.), се възстановяват по извънбюджетната сметка по ал. 1.


§ 15. (1) Неизразходваните средства от заема на Световната банка за изплащане на обезщетения за безработица при ликвидиране на държавни предприятия се отчитат и разходват по реда на чл. 45, ал. 2 от Закона за устройството на държавния бюджет и се съхраняват по отделна банкова сметка на Министерството на финансите в Българската народна банка.

(2) Изплащането на обезщетенията се осъществява от Националната служба по заетостта чрез бюрата по труда, като Министерството на финансите осигурява от сметката по ал. 1 необходимия размер на средствата в левова равностойност.


§ 16. (1) Средствата от заема на Световната банка за критичен внос се отчитат и разходват по реда на чл. 45, ал. 2 от Закона за устройството на държавния бюджет и се съхраняват по отделна банкова сметка на Министерството на финансите в Българската народна банка.

(2) Разпределението на средствата по ал. 1 за животоспасяващи и животоподдържащи лекарства за системата на здравеопазването на всички нива в страната, включително за общините, се извършва по решение на Министерския съвет по предложение на министъра на здравеопазването.


§ 17. (1) Средствата по Програмата на Европейския съюз за спешна социална помощ на Република България се отчитат и разходват по реда на чл. 45, ал. 2 от Закона за устройството на държавния бюджет и се съхраняват по отделна банкова сметка на Министерството на труда и социалната политика в съответствие с договореностите.

(2) Изплащането на обезщетенията се осъществява от Националния център за социални грижи чрез териториалните центрове за социални грижи, като министърът на труда и социалната политика осигурява от сметката по ал. 1 необходимия размер на средствата в левова равностойност.


§ 18. Средствата по сметките на бюджетните организации, открити в Държавната спестовна каса по реда на Закона за държавна защита на влогове и сметки в търговски банки, за които Българската народна банка е поискала откриване на производство по несъстоятелност, се прехвърлят по ред, определен от Министерството на финансите и Българската народна банка.


§ 19. (1) С въвеждането на Паричния съвет правителственият дълг по баланса на Българската народна банка се реструктурира в дълг, деноминиран във валута, в размер до 845 млн. щатски долара, като част от дълга може да бъде деноминиран в Специални права на тираж (СПТ), погасяван в левова равностойност, с падежна структура, сходна с договореността по задълженията (дълга) на Българската народна банка към Международния валутен фонд и "Булбанк" АД. При изчисляване на левовата равностойност се използва съотношението на лева към СПТ/щатски долар в деня на плащането на задължението. Министерството на финансите получава активи на Българската народна банка, обезпечаващи обслужването на задължения на държавата към външни кредитори, в съответствие с § 10 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за Българската народна банка.

(2) Българската народна банка внася авансово еднократно в приход на републиканския бюджет превишението на приходите над разходите към 30 юни 1997 г. в едномесечен срок след обнародването на закона.


§ 20. Максималният лимит за емисия на гаранционни държавни ценни книжа, в съответствие с чл. 9, ал. 2 от Закона за държавна защита на влогове и сметки в търговски банки, за които Българската народна банка е поискала откриване на производство по несъстоятелност, за периода до 31 декември 1997 г. е 220 млрд. лв. и 150 млн. щатски долара. Емисиите се намаляват с използваните средства от специалния фонд за държавна защита на влогове и сметки на физически и юридически лица в банки по чл. 7 и 8 от Закона за държавна защита на влогове и сметки в търговски банки, за които Българската народна банка е поискала откриване на производство по несъстоятелност.


§ 21. При необходимост за финансово обезпечаване на оздравителни програми Министерският съвет може да емитира държавни ценни книжа за изкупуване на предишни емисии, така че размерът на държавния дълг да не се увеличава.


§ 22. Приходите от приватизация на държавни предприятия по реда на чл. 2, ал. 10 от Закона за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия се използват за изплащане на излизащи в падеж главници и лихвени плащания по държавния дълг и за попълване на специалния фонд за държавна защита на влогове и сметки на физически и юридически лица в банки по чл. 7 и 8 от Закона за държавна защита на влогове и сметки в търговски банки, за които Българската народна банка е поискала откриване на производство по несъстоятелност.


§ 23. Наличните средства по набирателните сметки на Министерството на финансите, както и приходите през 1997 г. от приватизация на държавните предприятия "Винпром" - Русе; "Стинд" - ЕАД; "Възход" - ЕАД, Трудовец; "Тракия папир" - ЕАД, и "Мраз" - ЕАД, София, се разходват по решение на Министерския съвет за покриване на задължения на бюджетните организации, определени с § 6 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 1996 г. (обн., ДВ, бр. 108 от 1996 г.; попр., бр. 109 от 1996 г.) и на Клинична болница "Лозенец" и Военномедицинска академия.


§ 24. В едномесечен срок от приемането на постановлението за изпълнението на държавния бюджет по реда на чл. 23, ал. 1 и 2 от Закона за устройството на държавния бюджет държавните висши училища представят в Министерството на финансите приетите от академичните си съвети бюджети.


§ 25. Министерският съвет извършва промени в общата субсидия на съответните общини, произтичащи от частични промени в административно-териториалното устройство на страната.


§ 26. Средствата, необходими за издръжката на новосъздадените общински съвети и общински администрации по Закона за административно-териториалното устройство на Република България, предвидени в разходната част на републиканския бюджет за 1997 г., се предоставят по ред, определен от министъра на финансите.


§ 27. (1) Общинските съвети при приемане на самостоятелните общински бюджети за 1997 г. разчитат с 10 на сто по-ниска численост на персонала от уточнената към 31 май 1997 г. с отрасловите министерства в организациите и звената на отраслите и дейностите здравеопазване, образование, култура и социални грижи, финансирани от общинските бюджети.

(2) Разпоредбите по ал. 1 се отнасят и за числеността на персонала от общинската администрация и звената към нея.


§ 28. Свободните средства по фонд "Жилищно строителство" в общините с прекратени или замразени жилищни програми могат да се ползват по решение на общинските съвети.


§ 29. (1) В едномесечен срок от приемането на постановлението за изпълнението на държавния бюджет по реда на чл. 23, ал. 1 и 2 от Закона за устройството на държавния бюджет общинските съвети приемат и представят в Министерството на финансите бюджетите на общините за 1997 г., включително и поименните списъци на обектите за строителство и на другите разходи с инвестиционен характер по чл. 11, ал. 1.

(2) При неизпълнение на разпоредбата на ал. 1 или при неспазване на разпоредбите на чл. 11, ал. 1 и 3 Министерството на финансите преустановява трансфера на определените субсидии за общините по чл. 10, ал. 1, както и определените средства с целево предназначение от републиканския бюджет, включително за малки водоснабдителни обекти и четвъртокласна пътна мрежа.


§ 30. Съществуващите общински извънбюджетни сметки, освен създадените със закон, се закриват в двумесечен срок от влизането в сила на този закон, като наличните средства се внасят в приход на общинските бюджети.


§ 31. (1) Държавата встъпва в задълженията на Авиокомпания "Балкан" - ЕАД, към "Минералбанк" - АД - в несъстоятелност, в размер 6 496 хил. щатски долара главница, към "Първа частна банка" - АД, в размер 4 363 хил. щатски долара главница и към "Търговска и спестовна банка" - АД - в несъстоятелност, в размер 2 460 хил. щатски долара.

(2) Държавата встъпва в задълженията на Авиокомпания "Балкан" - ЕАД, към "Стопанска банка" - АД, в размер 8 200 хил. щатски долара главница и "Балканбанк" - АД, в размер 5 102 хил. щатски долара главница, при условие, че се суброгира в правата на лицата към същите банки, съгласно чл. 5 от Закона за държавна защита на влогове и сметки в търговски банки, за които Българската народна банка е поискала откриване на производство по несъстоятелност.

(3) Задълженията на Авиокомпания "Балкан" - ЕАД, към банките по ал. 1 и 2 на обща сума на главниците в размер 26 621 хил. щатски долара и дължимите лихви по тях към момента на прехвърлянето на дълга се преоформят като задължения към държавата.

(4) Държавата извършва прихващане с вземанията си по чл. 5 от Закона за държавна защита на влогове и сметки в търговски банки, за които Българската народна банка е поискала откриване на производство по несъстоятелност, от банките по ал. 1 и 2 срещу задълженията си към тези банки.


§ 32. (1) Държавните вземания, представляващи приходи от продажби на природен газ, доставен срещу дяловото участие по Ямбургската спогодба, и приходи от транзитиране на природен газ през територията на страната, намалени с признатите от Министерския съвет разходи за тези доставки до територията на страната, ценови разлики и инвестиции по междуправителствените спогодби, се внасят от овластения представител "Булгаргаз" - ЕАД, в централния републикански бюджет.

(2) За неплатените в срок задължения от юридически лица и еднолични търговци към "Булгаргаз" - ЕАД, произтичащи от доставката на природен газ, кредиторът се снабдява с изпълнителен лист по чл. 237, буква "ж" от Гражданския процесуален кодекс въз основа на документите и извлеченията от сметките, с които се установяват вземанията му, ако задължението не е изплатено след писмена покана в седемдневен срок.

(3) В едномесечен срок от възникване на задължението кредиторът - "Булгаргаз" - ЕАД, подава молба до съда за издаване на изпълнителен лист заедно с необходимите документи. В производството пред съда кредиторът и длъжникът се освобождават от държавни такси.

(4) В едноседмичен срок от издаването на изпълнителния лист съдът го изпраща служебно на съответното териториално данъчно управление за принудително събиране по реда на Закона за събиране на държавните вземания. Обжалването на действията на данъчната администрация по събиране на вземанията не спира изпълнението.

(5) Със сумите в издадените изпълнителни листове, изпратени от съда за събиране от органите на данъчната администрация, се намаляват задълженията на "Булгаргаз" - ЕАД, към бюджета.

(6) Министерският съвет да извърши вътрешно безналично разчитане на дължимите задължения на "Булгаргаз" - ЕАД, към държавата и задълженията на топлофикационните дружества със 100 на сто държавно и общинско участие към "Булгаргаз" - ЕАД, за консумиран природен газ - главница за периода от 1 януари 1996 г. до 31 март 1997 г. и лихва, изчислена към датата на подписване на протоколите между "Булгаргаз" - ЕАД, и топлофикационните дружества.

(7) За неизпълнение на задълженията по ал. 2 на виновните лица се налага глоба в размер 500 000 лв., а при повторно нарушение - 1 000 000 лв.

(8) Глобите се налагат от министъра на финансите или от оправомощени от него лица по реда на Закона за административните нарушения и наказания.


§ 33. В случаите, когато предприятие по смисъла на Закона за счетоводството има вземане от държавния бюджет или е предвидена субсидия за такова предприятие, а "Национална електрическа компания" - ЕАД, Национална компания"Български държавни железници", "Българска телекомуникационна компания" - ЕАД, "Български пощи" - ЕАД, "Булгаргаз" - ЕАД, и "Нефтохим" - АД, имат ликвидно и изискуемо вземане от такова предприятие и задължение, представляващо държавно вземане или вземане, събирано по реда на Закона за събиране на държавните вземания, вземанията могат да се погасяват чрез прихващане до размера на:

1. недължимо внесени или събрани суми или суми, подлежащи на възстановяване на друго основание;

2. субсидията от държавния бюджет или от извънбюджетни фондове и сметки.


§ 34. Дава право на Министерския съвет да предостави държавна гаранция за сметка на Държавния фонд за реконструкция и развитие в размер до 260 млрд. лв. пред Държавната спестовна каса и търговските банки по кредитите, отпуснати за изкупуване на хлебната пшеница от реколта 1997 г.


§ 35. Средствата по чл. 1, ал. 2, т. 3 се разходват по ред, определен от Министерския съвет при реализиране на програмите за финансово оздравяване в реалния и банковия сектор, разходите по възстановяване на зърнения заем от Република Полша и ценовите разлики между вносната цена на пшеницата и фиксираните цени за поддържане на хлебния баланс.


§ 36. При временен недостиг на бюджетни средства разпоредителите с бюджетни кредити могат да ползват заемообразно свободни средства от извънбюджетните си сметки и фондове, които се възстановяват не по-късно от 25 декември 1997 г.


§ 37. (1) При всяко теглене на налични пари за изплащане на заплати и други възнаграждения или части от тях задължително се депозират в банката и в Държавната спестовна каса съответните платежни документи за внесени дължими суми за фонд "Професионална квалификация и безработица" и за данъците по чл. 4 във връзка с чл. 6 от Закона за данък върху общия доход.

(2) При нарушение на разпоредбите по ал. 1 на виновните лица се налага глоба в размер 100 000 лв., а при повторно нарушение—в размер 500 000 лв.

(3) Независимо от отговорността по ал. 2 на съответната банка или на Държавната спестовна каса се налага имуществена санкция в размер на предмета на нарушението.

(4) Глобите и имуществените санкции се налагат от министъра на финансите или от оправомощени от него лица по реда на Закона за административните нарушения и наказания.


§ 38. (1) Създава се извънбюджетна сметка към Министерството на промишлеността за финансиране дейността на Агенцията за малки и средни предприятия.

(2) Редът за набиране и разходване на средствата по извънбюджетната сметка по ал. 1 се определя от Министерския съвет.

(3) Алинеи 1 и 2 се прилагат до приемането на съответния закон.


§ 39. Предвидените субсидии по чл. 7 могат да бъдат преразпределяни между отделните организации с идеална цел при представяне на взаимно подписани протоколи в Министерството на финансите.


§ 40. В случаите, когато бюджетни учреждения, финансирани от републиканския бюджет или от бюджетите на общините, са настанени в сгради, собственост на общините или държавата, те не заплащат наеми.


§ 41. (1) Държавните и общинските предприятия, фирми и еднолични търговски дружества с държавно, съответно общинско участие, отдали под наем предоставените им застроени или незастроени недвижими имоти, внасят 50 на сто от получения наем в републиканския бюджет, а общинските предприятия и фирми—в общинския бюджет.

(2) За имоти, отдадени под наем от смесени дружества с държавно или общинско участие, в съответния бюджет се внасят 50 на сто от наема, съответстващ на държавното или общинското участие.

(3) Недвижимите имоти по ал. 1 и 2 се отдават под наем по цени не по-ниски от определените от Министерския съвет или от общинските съвети.

(4) Алинеи 1, 2 и 3 не се прилагат за юридически лица с предмет на дейност отдаване под наем на предоставеното им държавно или общинско имущество.


§ 42. Одобрените със закона средства за дялово участие на общините в съвместното строителство, реконструкция, ремонт и поддържане на четвъртокласните републикански пътища се разпределят по общини от Министерския съвет.


§ 43. Разпоредбата на чл. 50, т. 1 от Закона за защита, рехабилитация и социална интеграция на инвалидите, в частта му за размера на целевата ежегодна субсидия от държавния бюджет се прилага от 1 януари 1998 г.


§ 44. Изпълнението на закона се възлага на Министерския съвет.


§ 45. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Законът е приет от ХХХVIII Народно събрание на 28 юни 1997 г. и е подпечатан с държавния печат.


МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА БЮДЖЕТНИТЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ НА РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ С БЮДЖЕТИТЕ НА ОБЩИНИТЕ ЗА 1997 Г. Взаимоотношенията между републиканския бюджет и бюджетите на общините се осъществяват в съответствие с чл. 141, ал. 3 от Конституцията на Република България, чл. 42 от Закона за устройството на държавния бюджет и чл. 52, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

Конкретният механизъм за определяне на субсидиите и вноските от и за държавния бюджет е изграден въз основа на следната

формула:

С = С1 § С2 § С3 § С4 § С5 § С6,

където:

С е размерът на бюджетното взаимоотношение (субсидия—вноска);

С1—размерът на отпуснатата субсидия от републиканския бюджет до 31 май 1997 г. по Закона за изпълнение на бюджета до влизането в сила на Закона за държавния бюджет за 1997 г.;

С2—компенсиращата сума за общини в

критично състояние (определя се по допълнителна методика, изградена на таксономичния метод);

С3—средствата за социални плащания през второто полугодие на 1997 г., съобразени с финансовата зависимост на общината от републиканския бюджет (съотношение между получена субсидия и извършени разходи от общинския бюджет към 31 декември 1997 г.);

С4—коригиращата сума за пределна доходност.

В зависимост от отделните конкретни случаи се прилага:

КСПД = (ФД—ГГД)*Н

или КСПД = (ДГД—ФД )* Н,

където:

ФД е фактическата доходност, получена като отношение между очакваните собствени приходи на общината за 1997 г. и населението на общината по данни на ЕСГРАОН—адресна регистрация на населението;

ГГД—горната граница на доходността, равняваща се на 127 890 лв.;

ДГД—долната граница на доходността, равняваща се на 21 129 лв.;

Н—населението на съответната община, която се очаква да реализира за 1997 г. по-високи или по-ниски доходи на глава от населението спрямо горната или долната граница на доходността за страната;

С5—частта от общия размер на компенсирания трансфер от държавния бюджет, разпределена по обективни критерии. Конкретният размер на субсидията за всяка община се получава, като се използват следните обективни критерии и относителни тегла в разпределяемата сума:

относително

тегло, %

___________________________________

брой преминали болни

в обединена районна болница 14.2

брой преминали болни

в общинска болница 6.8

брой преминали болни

в АГ болница 0.6

брой преминали болни

в онкологичен диспансер 1.2

брой преминали болни

в туберкулозен диспансер 0.3

места в Дом за майката и

детето 1.2

места в домове за социални

грижи 6.9

места в домашен социален

патронаж 0.5

брой безработни 8.1

брой деца на безработни

родители 1.8

неработещи и самотни майки,

получаващи помощи по УНР 8.8

брой тъжни обреди 0.8

брой читалища 0.7

брой музеи и художествени

галерии с регионално значение 0.3

брой учащи се в средни общо-

образователни училища 14.6

брой деца в обединени детски

заведения и целодневни детски

градини 6.1

брой обществени възпитатели 0.1

брой население 17.0

брой населени места на терито-

рията на общината 4.7

размер на територията на

общината в квадратни

километри 3.2

брой жилища на територията

на общината 2.1

Конкретният размер на субсидията по

обективни критерии за всяка община се получава чрез отнасяне на обективните критерии (натури) към относителното тегло на всеки един от посочените критерии на национално равнище;

С6—частта на субсидията от държавния бюджет за придобиване на дълготрайни активи, имаща целеви характер; осигурява средства от държавния бюджет за държавни задачи в областта на инвестициите, развитието на инфраструктурата, изпълнението на целеви регионални програми и др.


Приложение № 2 към чл. 11, ал. 1

Списък на екологичните обекти, предвидени за строителство през 1997 г.


Наименование Години Разходи
и местонахождение на строи- за 1997 г.
на обекта телство (хил. лв.)
1 2 3
Бургаска област    
Община Несебър    
Градска пречиствателна станция    
за отпадъчни води    
Обзор—Бяла 82\98 15000
Община Поморие    
Градска пречиствателна станция    
за отпадъчни води—Поморие 83\98 60000
Община Сливен    
Градска пречиствателна станция    
за отпадъчни води—Сливен 74\98 170000
Община Ямбол    
Сметище 94\98 20000
Варненска област    
Община Балчик    
Градска пречиствателна станция    
за отпадъчни води с довеждащ    
колектор I етап—Балчик 88\99 75000
Община Шумен    
Градска пречиствателна станция    
за отпадъчни води с довеждащ    
колектор I етап—Шумен 78\99 200000
Ловешка област    
Община Велико Търново    
Градска пречиствателна станция    
за отпадъчни води—В. Търново 73\98 40000
Община Габрово    
Градска пречиствателна станция    
за отпадъчни води—метантанкова    
и аерационна система—Габрово 74\98 21000
Община Троян    
Депо за твърди битови отпадъци—    
Троян 95\2000 6000
Община Трявна    
Градска пречиствателна станция    
за отпадъчни води—Трявна 95\98 15000
Пловдивска област    
Община Асеновград    
Градско сметище—Асеновград 95\98 6000
Община Пловдив    
Северен обходен канал и съоръ-    
жения за прехвърляне на отпа-    
дъчни води през река Марица—    
Пловдив 90\99 60000
Депо за твърди битови отпадъци    
I етап— с.Цалапица 94\98 60000
Градска пречиствателна станция    
за отпадъчни води—Пловдив 96\99 200000
Община Рудозем    
Градска пречиствателна станция    
за отпадъчни води с довеждащ    
колектор—Рудозем 93\99 6000
Русенска област    
Община Дулово    
Градска пречиствателна станция    
за отпадъчни води I етап—Дулово 87\98 15000
Община Исперих    
Градска пречиствателна станция    
за отпадъчни води—механично    
стъпало—гр. Исперих 85\98 18000
Община Кубрат    
Градска пречиствателна станция    
за отпадъчни води—механично    
стъпало—гр. Кубрат 82\97 100000
Община Разград    
Разширение на градската пре-    
чиствателна станция за отпадъчни    
води—Разград 93\98 30000
Община Русе    
Главна канална помпена станция    
№ 1 92\98 30000
Подпорна стена—главен преход—    
II етап 90\98 18000
Главен преход I до КПС-1 95\97 12000
Тролейбусен транспорт—Русе 89\97 12000
Столична община    
Градска пречиствателна станция    
за отпадъчни води—Самоков—    
разширение 89\98 200000
Градска пречиствателна станция    
за отпадъчни води—Кубратово—    
подмяна на вакуумфилтърна    
инсталация с филтърпреса 93\98 200000
Софийска област    
Община Гоце Делчев    
Депо за твърди битови отпадъци 94\97 60000
Община Кочериново    
Градска пречиствателна станция    
за отпадъчни води—реконструкция    
на II стъпало—Кочериново 94\98 12000
Община Разлог    
Депо за твърди битови отпадъци—    
ново сметище 87\97 5000
Община Самоков    
Пречиствателна станция за отпа-    
дъчни води—Боровец 91\98 36000
Градски колектор № 6—Самоков 91\99 15000
Хасковска област    
Община Димитровград    
Градска пречиствателна станция    
за отпадъчни води с довеждащ    
колектор—Димитровград 87\2001 45000
Община Казанлък    
Довеждащ колектор до градска    
пречиствателна станция за отпа-    
дъчни води—Казанлък 96\98 15000
Община Стара Загора    
Довеждащ колектор и техническа    
инфраструктура на градска пречи-    
ствателна станция за отпадъчни    
води—Стара Загора 96\98 36000
Община Хасково    
Площадка за санитарно депони-    
ране на твърди битови отпадъци    
I и II етап 94\98 15000
Довеждащ колектор до градска    
пречиствателна станция за    
отпадъчни води—Хасково 95\98 12000
Община Харманли    
Сметище—Харманли 97\99 10000
Всичко:   1850000


Приложение № 3 към § 10

Списък на извънбюджетните сметки и фондове с предстояща законова регламентация

1. Министерски съвет

Национална комисия по безопасност на движението—ПМС № 228 от 1991 г. (ДВ, бр. 96 от 1991 г.)

Стопанство "Искър"—ПМС № 173 от 1993 г. (ДВ, бр. 75 от 1993 г.)

Стопанство "Воден"—ПМС № 118 от 1993 г. (обн., ДВ, бр. 57 от 1993 г.; изм. и. доп., бр. 36 от 1997 г.)

2. Министерство на вътрешните работи

Издръжка на състава към Националната полиция по договори с държавни органи, министерства, ведомства и други организации съгласно чл. 19 от Закона за Националната полиция (ДВ, бр. 109 от 1993 г.)

Издръжка на състава към Националната служба за противопожарна охрана съгласно чл. 43 от Правилника за ПЗППО (обн., ДВ, бр. 42 от 1980 г.; попр., бр. 45 от 1980 г.; изм. и доп., бр. 68 от 1988 г., бр. 31 и 41 от 1991 г.)

Издръжка на състава към направление "Сигнално-охранителна дейност" към Националната полиция съгласно чл. 44 от Закона за Националната полиция (ДВ, бр. 109 от 1993 г.)

3. Министерство на външните работи

Посолски комплекси на Република България в чужбина—ПМС № 28 от 1992 г. (ДВ, бр. 14 от 1992 г.)

4. Главно управление "Митници"

Приходно-разходна сметка по чл. 102 и 103 от Правилника за прилагане на Закона за митниците—ПМС № 5 от 1975 г. (обн., ДВ, бр. 12 от 1975 г.; изм. и доп., бр. 49 от 1978 г.,бр. 81 от 1988 г., бр. 34 от 1990 г., бр. 30 от 1991 г., бр. 104 от 1992 г., бр. 87 от 1993 г., бр. 30 от 1994 г., бр. 66 от 1995 г., бр. 28 и 30 от 1997 г.)

Приходно-разходна сметка за дейността на ГУ "Митници"—ПМС № 44 от 1995 г. (обн., ДВ, бр. 23 от 1991 г.; попр., бр. 26, 45 и 70 от 1991 г.,бр. 40, 43 и 47 от 1992 г., бр. 51 и 104 от 1993 г., бр. 2, 6, 24 и 33 от 1995 г., бр. 108 от 1996 г.)

5. Министерство на труда и социалната политика

Фонд "Професионална квалификация и безработица"—ПМС № 57 от 1989 г. (обн., ДВ, бр. 96 от 1989 г.; изм., бр. 81 от 1990 г., бр. 23, 49 и 91 от 1991 г., бр. 35, 43, 59 и 90 от 1992 г., бр. 26, 68, 69 и 73 от 1993 г., бр. 63 и 96 от 1994 г., бр. 45 и 51 от 1996 г., бр. 22 от 1997 г.)

6. Министерство на промишлеността

Фонд "Малки предприятия"—ПМС № 108 от 1991 г.; изм.и доп., ПМС № 186 от 1995 г. (обн., ДВ, бр. 49 от 1991 г.; изм. и доп., бр. 88 от 1995 г.)

7. Министерство на образованието и науката

Фонд "Структурна и технологична политика"—ПМС № 135 от 1995 г. (ДВ, бр. 62 от 1995 г.)

Фонд "Научни изследвания"—ПМС № 83 от 1990 г. (ДВ, бр. 63 от 1990 г.)

8. Министерство на транспорта

Специализирана организация "Управление за поддържане на морските канали и акваторията на пристанищата"—ПМС № 44 от 1991 г. (обн., ДВ, бр. 23 от 1991 г.; изм. и доп., бр. 108 от 1996 г.)

9. Министерство на земеделието, горите и аграрната реформа

Фонд "Мелиорации"—ПМС № 15 от 1983 г., Указ № 922 от 1989 г. (ДВ, бр. 39 от 1989 г.), Закон за данък върху печалбата (ДВ, бр. 59 от 1996 г.)

10. Министерство на търговията и туризма

Център по промишлеността, Москва—Решение № 544 от 1993 г. (не е обнародвано в "Държавен вестник")

Национална туристическа реклама за България—ПМС № 101 от 1996 г. (ДВ, бр. 40 от 1996 г.)

11. Върховен административен съд на Република България

Депозитни такси по молбите за отмяна и преглед по реда на надзора—ПМС № 33 от 1993 г. (ДВ, бр. 15 от 1993 г.)

12. Комитет по пощи и далекосъобщения

Фонд "Национална съобщителна система"—ПМС № 114 от 1991 г. (обн., ДВ, бр. 51 от 1991 г.; изм. и доп., бр. 13, 39 и 87 от 1992 г.)

13. Национален дарителски фонд "13 века България"—ПМС № 21 от 1983 г. (обн., ДВ, бр. 53 от 1983 г.; изм., бр. 17 от 1987 г., бр. 55 от 1991 г., бр. 13 от 1992 г., бр. 13 и 70 от 1993 г., бр. 68 от 1994 г., бр. 1 и 24 от 1995 г.)

14. ГУ "Държавен резерв и военновременни запаси"

Създаване, възстановяване и поддържане на държавен резерв и военновременни запаси—ПМС № 312 от 1996 г. (обн., ДВ, бр. 2 от 1997 г.; изм., бр. 34 от 1997 г.)

15. Център за масова приватизация

Приходно-разходна сметка—ПМС № 159 от 1994 г. (обн., ДВ, бр. 68 от 1994 г.; изм. и доп., бр. 89 от 1994 г., бр. 85 от 1995 г., бр. 54 от 1996 г.)

16. Други сметки и фондове

Национален дворец на културата—ПМС № 44 от 1991 г. (ДВ, бр. 23 от 1991 г.)

Национална постоянно действаща изложба—ПМС № 44 от 1991 г. (ДВ, бр 23 от 1991 г.)

Държавен фонд за реконструкция и развитие—ПМС № 147 от 1991 г. (обн., ДВ, бр. 64 от 1991 г.; изм. и доп., бр. 106 от 1996 г.)

17. Национална агенция по енергийна ефективност

Национален фонд "Енергийна ефективност"—ПМС № 211 от 1992 г. (ДВ, бр. 90 от 1992 г.)