Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 58 от 27.VI

ЗАКОН ЗА СЪХРАНЕНИЕ И ТЪРГОВИЯ СЪС ЗЪРНО

 

ЗАКОН ЗА СЪХРАНЕНИЕ И ТЪРГОВИЯ СЪС ЗЪРНО

Отразена деноминацията от 05.07.1999 г.

Обн. ДВ. бр.93 от 11 Август 1998г., изм. ДВ. бр.101 от 12 Декември 2000г., изм. ДВ. бр.9 от 31 Януари 2003г., изм. ДВ. бр.58 от 27 Юни 2003г., изм. ДВ. бр.69 от 23 Август 2005г., изм. ДВ. бр.105 от 29 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 2006г., изм. ДВ. бр.34 от 25 Април 2006г., изм. ДВ. бр.55 от 7 Юли 2006г., изм. ДВ. бр.82 от 10 Октомври 2006г., изм. ДВ. бр.16 от 15 Февруари 2008г., изм. ДВ. бр.54 от 13 Юни 2008г., изм. ДВ. бр.69 от 5 Август 2008г., изм. ДВ. бр.100 от 21 Ноември 2008г., изм. ДВ. бр.88 от 9 Ноември 2010г., изм. ДВ. бр.8 от 25 Януари 2011г., изм. ДВ. бр.38 от 18 Май 2012г., изм. ДВ. бр.15 от 15 Февруари 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.109 от 20 Декември 2013г., изм. ДВ. бр.12 от 13 Февруари 2015г., отм. ДВ. бр.57 от 28 Юли 2015г.

Отменен с § 1 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за закриване на Националната служба по зърното - ДВ, бр. 57 от 28 юли 2015 г., в сила от 01.08.2015 г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Този закон урежда условията за съхранение и търговия със зърно, правомощията на държавните органи и правата и задълженията на физически и юридически лица, които осъществяват тези дейности.


Чл. 2. Законът има за цел създаване на условия за:

1. устойчиво развитие на зърнопроизводството и зърнопреработката;

2. стабилизиране на зърнения пазар в страната.

3. (отм. - ДВ, бр. 69 от 2005 г.)


Глава втора.
ДЪРЖАВНИ ОРГАНИ

Чл. 3. (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 16 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.) Министърът на земеделието и храните провежда държавната политика в областта на зърнопроизводството, търговията и съхранението на зърно и зърнопреработката.


Чл. 4. (1) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 16 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) Създава се Национална служба по зърното като специализирана административна структура към министъра на земеделието и храните.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 101 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) Националната служба по зърното:

1. предлага за лицензиране публични складове за зърно;

2. регистрира зърнохранилища;

3. (доп. - ДВ, бр. 16 от 2008 г.) контролира лицензираните публични складове за зърно и регистрираните зърнохранилища и другите обекти за съхранение на зърно;

4. регистрира и контролира търговците на зърно за спазване изискванията на закона;

5. (доп. - ДВ, бр. 16 от 2008 г., доп. - ДВ, бр. 54 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) контролира съответствието на произведените и/или предлаганите на пазара зърно и зърнени продукти;

6. издава сертификати за съответствие при внос и износ на зърно и зърнени продукти;

7. (изм. - ДВ, бр. 100 от 2008 г.) извършва контрол на количеството и качеството на зърното при интервенционно изкупуване на зърно и неговото съхранение;

8. (отм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.)

(3) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2000 г., отм. - ДВ, бр. 58 от 2003 г.)

(4) (Предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 101 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) Националната служба по зърното има териториални звена.

(5) (Предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 101 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 16 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) Организацията, функциите и числеността на персонала на Националната служба по зърното се уреждат с правилник, издаден от министъра на земеделието и храните. В правилника се определят броят и териториалният обхват на дейност на териториалните звена.


Чл. 4а. (Нов - ДВ, бр. 58 от 2003 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) Средствата за извършване дейността на Националната служба по зърното се осигуряват ежегодно чрез бюджета на Министерството на земеделието и храните, както следва:

1. (изм. - ДВ, бр. 15 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) трансфер от бюджета на Министерството на земеделието и храните;

2. собствени приходи от:

а) лицензиране на публични складове за зърно, регистриране на зърнохранилища, търговци на зърно и контрол върху тях;

б) (изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) контрол за съответствие на зърното и зърнените продукти;

в) (отм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.)

г) издаване на сертификати за съответствие при внос и износ на зърно и зърнени продукти;

д) (изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) издаване на протоколи от изпитване и сертификати за качество на зърното;

е) извършване на справки и издаване на документи от регистрите, водени от службата;

ж) (изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) глобите и имуществените санкции, налагани по този закон;

з) (отм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.)

и) (нова - ДВ, бр. 16 от 2008 г., отм. - ДВ, бр. 109 от 2013 г.)

(2) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) При осъществяване на дейностите по ал. 1, т. 2 Националната служба по зърното събира такси в размер, определен с тарифа на Министерския съвет.


Чл. 4б. (Нов - ДВ, бр. 100 от 2008 г.) (1) Средствата по чл. 4а се разходват за:

1. (изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) финансиране дейността на Националната служба по зърното;

2. създаване и поддържане на списъка и регистъра по този закон;

3. (отм. - ДВ, бр. 38 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.)

4. (изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) оборудване на лаборатории на Националната служба по зърното за контрол на зърното и зърнените продукти;

5. участие в международни и национални междулабораторни изпитвания;

6. (изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г., отм. - ДВ, бр. 38 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.)

7. създаване и поддържане на компютризирани системи за информация;

8. издателска и просветна дейност;

9. (отм. - ДВ, бр. 38 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.)

(2) (Отм. - ДВ, бр. 38 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.)


Глава трета.
СТРАТЕГИЧЕСКИ РЕЗЕРВ ОТ ЗЪРНО (ОТМ. - ДВ, БР. 69 ОТ 2005 Г.)

Чл. 5. (Изм. - ДВ, бр. 9 от 2003 г., отм. - ДВ, бр. 69 от 2005 г.)


Чл. 6. (Отм. - ДВ, бр. 69 от 2005 г.)


Чл. 7. (Отм. - ДВ, бр. 69 от 2005 г.)


Глава четвърта.
ПУБЛИЧНИ СКЛАДОВЕ ЗА ЗЪРНО И ЗЪРНОХРАНИЛИЩА И ДРУГИ ОБЕКТИ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ЗЪРНО (ЗАГЛ. ДОП. - ДВ, БР. 16 ОТ 2008 Г.)

Чл. 8. Влогоприемател по договор за влог на зърно е лице, което е публичен склад за зърно, или собственик, или наемател на зърнохранилище.


Чл. 8а. (Нов - ДВ, бр. 16 от 2008 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) Влогоприемателите съхраняват зърно само в лицензираните и регистрирани вместимости, означени в схемата на зърнобазата, издадена от изпълнителния директор на Националната служба по зърното.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) При приемането на зърно за съхранение влогоприемателите изискват от влогодателя декларация за произход и добра земеделска практика по образец, утвърден от изпълнителния директор на Националната служба по зърното.


Чл. 8б. (Нов - ДВ, бр. 16 от 2008 г., доп. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.) В другите обекти за съхранение на зърно се съхранява само собствено зърно. Изречение първо не се прилага, когато се съхранява зърно, собствеността върху което е преминала върху купувача по договор за продажба и продавачът е поел задължение за съхранение до изтеглянето му, но не по-късно от 30 дни от издаване на данъчните документи.


Чл. 9. (1) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2003 г.) Публичният склад за зърно е дружество с ограничена отговорност, акционерно дружество или командитно дружество с акции, с предмет на дейност: съхранение на вложено зърно и издаване на складови записи.

(2) Минимално изискуемият капитал за учредяване на публичен склад за зърно е 100 000 лв.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2003 г.) Публичният склад за зърно трябва да притежава складова вместимост за не по-малко от 1500 т зърно.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 69 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 16 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.) Публичният склад предоставя неотменяема банкова гаранция в размер 10 лв. за всеки тон от складовия му капацитет в полза на Министерството на земеделието и храните. Лицензията се прекратява с изтичане срока на банковата гаранция.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 16 от 2008 г.) Банковите гаранции по ал. 4 служат за гарантиране вземанията на влогодателите и легитимираните държатели на складови записи.

(6) (Отм. - ДВ, бр. 58 от 2003 г.)


Чл. 9а. (Нов - ДВ, бр. 58 от 2003 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.) Публичните складове за зърно в едномесечен срок от лицензирането им са длъжни да се включат в гаранционен фонд.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.) Гаранционният фонд гарантира вземанията на влогодателите по договори за влог на зърно и на легитимираните държатели на складови записи, издадени от публични складове, участващи в тях.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.) Условията и редът за създаване на гаранционен фонд по ал. 1, както и неговите функции се определят с наредба на Министерския съвет.


Чл. 9б. (Нов - ДВ, бр. 69 от 2005 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) Учреденият гаранционен фонд се регистрира в Националната служба по зърното.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 30 от 2006 г., в сила от 12.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 16 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.) Прекратяване на гаранционен фонд и на участие в него се извършва с одобрението на министъра на земеделието и храните, освен при отнемане или неподновяване на лицензията на публичния склад. Отказът на министъра на земеделието и храните да одобри прекратяване на фонд или на участие в него подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред Върховния административен съд.


Чл. 10. (1) Публичният склад за зърно не може да бъде поръчител, залогодател, както и гарант по заеми на трети лица.

(2) (Нова - ДВ, бр. 69 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) При прехвърляне правото на собственост и при учредяване на ипотека върху складовите помещения управителят на публичния склад подава в Националната служба по зърното искане, към което прилага информация за финансовото състояние и за задължението, което обезпечава. В 7-дневен срок от подаване на искането Националната служба по зърното разрешава прехвърлянето на правото на собственост или учредяването на ипотека върху складовите помещения или прави мотивиран отказ.

(3) (Доп. - ДВ, бр. 58 от 2003 г., предишна ал. 2 - ДВ, бр. 69 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 16 от 2008 г.) Публичният склад за зърно може да прехвърля правото на собственост върху складовите си помещения и да учредява ипотека върху тях само с разрешение на органа по ал. 2. Ипотека, учредена без съгласието на органа по ал. 2, няма действие по отношение на влогодателите и легитимираните държатели на складови записи.

(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 69 от 2005 г.) Публичният склад за зърно и управителят на зърнохранилище са длъжни да застраховат складовите помещения срещу пожар, наводнение и земетресение.

(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 69 от 2005 г.) Застраховката на вложеното зърно в публичните складове за зърно се извършва съгласно чл. 575, ал. 4 от Търговския закон.


Чл. 10а. (Нов - ДВ, бр. 58 от 2003 г.) (1) Зърнохранилището е физическо или юридическо лице, собственик и/или наемател на силоз, отделно стояща силозна клетка или склад, съоръжени с необходимото технологично оборудване за извършване на технологична дейност със зърно - приемане, обработка, съхранение и експедиция.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 69 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 16 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.) Зърнохранилищата водят регистър на договорите за влог на зърно по ред, определен с наредба на министъра на земеделието и храните.


Чл. 11. (1) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 16 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) Публичните складове за зърно се лицензират от министъра на земеделието и храните по предложение на Националната служба по зърното.

(2) (Нова - ДВ, бр. 58 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) Националната служба по зърното предлага за лицензиране публични складове и регистрира зърнохранилища, които отговарят на следните технологични изисквания:

1. вместимостите за съхранение на зърно да са здрави, механично почистени, проветриви, без специфичен мирис, дезинфекцирани, дезинсектицирани и дератизирани и безопасни за достъп и проверка на зърното в тях;

2. вместимостите за съхранение на зърно да са оборудвани със съоръжения и апаратура за измерване на температурата и съдържанието на влага в зърното;

3. да е оборудван с подходящи измерващи устройства (кантари), които се поддържат в пълна изправност и са метрологично заверени. Устройствата да са инсталирани така, че цялото зърно да се претегля при приемане и напускане;

4. отделенията на вместимостите за съхранение да са номерирани така, че ясно да се виждат пространството и клетката, за която се отнася номерът;

5. публичният склад за зърно да разполага с оборудвана лаборатория за окачествяване на зърното;

6. зърнохранилище с капацитет над 3000 т да разполага с оборудвана лаборатория за окачествяване на зърното;

7. (доп. - ДВ, бр. 16 от 2008 г.) да разполага с технологична инструкция за съхранение на зърното и система за управление на безопасността на храните.

(3) (Предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 58 от 2003 г., доп. - ДВ, бр. 54 от 2008 г., доп. - ДВ, бр. 100 от 2008 г.) Редът за лицензиране на публичните складове за зърно, за регистриране на зърнохранилищата и деклариране на други обекти за съхранение на зърно, за извършване на контрол върху тяхната дейност, както и за набиране на информацията по чл. 14, ал. 2 и чл. 30, ал. 4 и 5 се уреждат с наредба на Министерския съвет.


Чл. 11а. (Нов - ДВ, бр. 58 от 2003 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.) Министърът на земеделието и храните издава лицензия за публичен склад за зърно на лица, които:

1. са регистрирани като търговци съгласно чл. 9, ал. 1;

2. отговарят на изискванията по чл. 9, ал. 1 и 2;

3. разполагат със склад за зърно със складова вместимост не по-малко от 1500 т зърно;

4. (изм. - ДВ, бр. 16 от 2008 г.) са предоставили неотменяема банкова гаранция съгласно чл. 9, ал. 4;

5. могат да осигурят условия за съхранение на зърно в съответствие с технологичните изисквания по чл. 11, ал. 2;

6. не са сключвали договори за влог на зърно без лицензия.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) Лицата по ал. 1, т. 1 подават до министъра на земеделието и храните чрез Националната служба по зърното заявление по образец, утвърден от изпълнителния директор на службата, към което прилагат:

1. (изм. - ДВ, бр. 34 от 2006 г., в сила от 01.01.2008 г., отм. - ДВ, бр. 109 от 2013 г.)

2. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., отм. - ДВ, бр. 34 от 2006 г., в сила от 01.01.2008 г.)

3. копие на документ за правата на собственика върху складовите помещения и справка за вещни тежести и възбрани;

4. (изм. - ДВ, бр. 69 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 16 от 2008 г.) банков документ, удостоверяващ предоставената неотменяема банкова гаранция;

5. копия на документи, удостоверяващи сключените застраховки на складовите помещения срещу пожар, наводнение и земетресение;

6. декларация за изпълнение на технологичните изисквания по чл. 11, ал. 2;

7. (отм. - ДВ, бр. 109 от 2013 г.)

8. (изм. - ДВ, бр. 82 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 69 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г., отм. - ДВ, бр. 109 от 2013 г.)

9. (отм. - ДВ, бр. 109 от 2013 г.)

10. (отм. - ДВ, бр. 109 от 2013 г.)

11. справка за текущите задължения по банкови заеми и тяхното обезпечение;

12. документ за платена държавна такса;

13. (нова - ДВ, бр. 109 от 2013 г.) удостоверение за наличие или липса на публични задължения по чл. 87, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.


Чл. 11б. (Нов - ДВ, бр. 58 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) Лицата по чл. 10а, ал. 1 подават до Националната служба по зърното заявление по образец, утвърден от нейния изпълнителен директор, към което прилагат:

1. (изм. - ДВ, бр. 69 от 2005 г.) копия на документите, които доказват правата на собственика или наемателя върху силоза или складовото помещение и справка за вещни тежести и възбрани;

2. копие на документ, удостоверяващ сключената застраховка на складовите помещения срещу пожар, наводнение и земетресение;

3. декларация за изпълнение на технологичните изисквания по чл. 11, ал. 2;

4. (отм. - ДВ, бр. 109 от 2013 г.)

5. (изм. - ДВ, бр. 82 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 69 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г., отм. - ДВ, бр. 109 от 2013 г.)

6. документ за платена държавна такса;

7. (нова - ДВ, бр. 109 от 2013 г.) удостоверение за наличие или липса на публични задължения по чл. 87, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.


Чл. 11в. (Нов - ДВ, бр. 58 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) Когато представените документи по чл. 11а или 11б са непълни или неточни, Националната служба по зърното уведомява заявителя по реда на Гражданския процесуален кодекс. Ако в 7-дневен срок заявителят не отстрани пропуските, заявлението се оставя без разглеждане.


Чл. 11г. (Нов - ДВ, бр. 58 от 2003 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) Националната служба по зърното проверява публичните складове за зърно и зърнохранилищата преди лицензиране и регистриране за наличие на заявените и декларираните обстоятелства.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) Националната служба по зърното може да изисква от публичните складове за зърно и от зърнохранилищата допълнителна информация във връзка с проверяваните факти.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) Когато при проверката по ал. 1 се установят несъответствия с изискванията на този закон, Националната служба по зърното може да определи срок за тяхното отстраняване. Ако изискванията не бъдат изпълнени в дадения срок, службата не прави предложение за лицензиране или отказва регистрация.


Чл. 11д. (Нов - ДВ, бр. 58 от 2003 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 109 от 2013 г.) Националната служба по зърното в 10-дневен срок от получаването на заявлението за издаване на лицензия, съответно от изтичането на срока по чл. 11г, ал. 3, прави предложение до министъра на земеделието и храните да издаде или да откаже издаването на лицензия.

(2) Предложението за отказ по ал. 1 задължително се мотивира.


Чл. 11е. (Нов - ДВ, бр. 58 от 2003 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 109 от 2013 г.) Министърът на земеделието и храните издава или отказва издаването на лицензия в 5-дневен срок от получаването на предложението на Националната служба по зърното.

(2) Отказът за издаване на лицензия се мотивира писмено.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.) Министърът на земеделието и храните отказва издаването на лицензия, когато:

1. не са спазени изискванията на чл. 11а, ал. 1;

2. при проверката по чл. 11г, ал. 1 се установи, че липсват заявени или декларирани обстоятелства.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 30 от 2006 г., в сила от 12.07.2006 г.) Отказът за издаване на лицензия може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.


Чл. 11ж. (Нов - ДВ, бр. 58 от 2003 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 16 от 2008 г.) Лицензия на публичен склад за зърно се издава за срок до изтичането на срока на предоставената неотменяема банкова гаранция.

(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 16 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) Лицензията се подновява служебно от Националната служба по зърното при представяне на нова неотменяема банкова гаранция в срока по ал. 1.


Чл. 11з. (Нов - ДВ, бр. 58 от 2003 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 109 от 2013 г.) Националната служба по зърното в 10-дневен срок от получаването на заявление по чл. 11б регистрира зърнохранилището или отказва регистрация.

(2) Отказва се регистрация на зърнохранилища, когато при проверката по чл. 11г, ал. 1 се установи липса на заявени и/или декларирани обстоятелства.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 30 от 2006 г., в сила от 12.07.2006 г.) Отказът за вписване в регистъра може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2008 г.) Регистрацията на зърнохранилище е за срок три години.


Чл. 11и. (Нов - ДВ, бр. 58 от 2003 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) Министърът на земеделието и храните издава на лицензирания публичен склад за зърно лицензия с регистрационен номер, а Националната служба по зърното издава удостоверение за регистрация на регистрираното зърнохранилище.

(2) Притежателят на лицензия или удостоверение може да поставя собствен отличителен знак.


Чл. 12. (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2003 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.) Собственикът на публичен склад за зърно е длъжен да уведоми министъра на земеделието и храните за промени в заявените и/или декларираните обстоятелства в 14-дневен срок от настъпването им.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 109 от 2013 г.) Министърът на земеделието и храните изменя лицензията на публичния склад за зърно при промяна на вписаните в лицензията обстоятелства:

1. увеличение или намаление на капацитета;

2. промяна на правната форма на публичния склад;

3. промяна в наименованието, седалището и адреса на управление на публичния склад.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) Министърът на земеделието и храните отнема лицензията на публичен склад за зърно по предложение на Националната служба по зърното или го прекратява по искане на собственика на публичния склад за зърно.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) Националната служба по зърното предлага отнемане на лицензията, когато:

1. имуществото на публичния склад за зърно спадне под минимално изискващия се капитал по чл. 9, ал. 2;

2. дружеството бъде прекратено, преобразувано или спрямо него бъде открито производство по несъстоятелност;

3. (изм. - ДВ, бр. 69 от 2005 г.) публичният склад за зърно извърши някое от действията по чл. 10, ал. 1 или 3 без съгласието на органа, който го е лицензирал;

4. застраховката по чл. 11а, ал. 2, т. 5 не е сключена за текущата година;

5. бъдат нарушени санитарно-хигиенните или противопожарните изисквания за съхранение на зърно;

6. публичният склад не спазва декларираните технологични изисквания;

7. публичният склад не притежава минималната складова вместимост по чл. 9, ал. 3;

8. публичният склад не е изпълнил задължението си по чл. 9а, ал. 1;

9. публичният склад използва складова вместимост, която превишава вместимостта, посочена в лицензията;

10. бъде установено по съдебен ред, че публичният склад е издал документи с невярно съдържание за количеството или качеството на зърното;

11. констатира трайно влошаване на финансовото състояние, което застрашава интересите на влогодателите;

12. (отм. - ДВ, бр. 69 от 2005 г.)

13. констатира липса на количества зърно, съхранявано на влог и под складов запис.


Чл. 12а. (Нов - ДВ, бр. 58 от 2003 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 69 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) Лицата по чл. 10а, ал. 1 са длъжни да уведомят Националната служба по зърното за промени в заявените и/или декларираните обстоятелства в 14-дневен срок от настъпването им. При отдаване под наем на част от регистрирано зърнохранилище (силоз, силозна клетка или склад) собственикът на зърнохранилището и наемателят са длъжни да уведомят Националната служба по зърното в 14-дневен срок от сключването на договора за наем.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 109 от 2013 г.) Националната служба по зърното изменя удостоверението за регистрация на зърнохранилището при промяна на вписаните в удостоверението обстоятелства:

1. увеличение или намаление на капацитета;

2. промяна на правната форма на юридическото лице - собственик и/или наемател на складовете;

3. промяна в наименованието, седалището и адреса на управление на юридическото лице - собственик и/или наемател.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) Националната служба по зърното заличава от регистъра зърнохранилището по негово искане или служебно.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) Националната служба по зърното заличава служебно от регистъра зърнохранилището, когато:

1. спрямо него бъде открито производство по несъстоятелност;

2. застраховката по чл. 11б, т. 2 не е сключена за текущата година;

3. наруши санитарно-хигиенните или противопожарните изисквания за съхранение на зърно;

4. не спазва декларираните технологични изисквания;

5. използва складова вместимост, която превишава вместимостта, посочена в удостоверението му;

6. бъде установено по съдебен ред, че е издало документи с невярно съдържание за количеството или качеството на зърното;

7. (отм. - ДВ, бр. 69 от 2005 г.)

8. констатира липса на количества зърно, съхранявано на влог.


Чл. 12б. (Нов - ДВ, бр. 58 от 2003 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) Националната служба по зърното предлага отнемане на лицензията на публичен склад или заличава от регистъра на зърнохранилище при неизпълнение на наложена административна мярка по чл. 32, ал. 1, т. 1.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 69 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) При отнемане или изтичане срока на лицензията или при заличаване от регистъра публичният склад или зърнохранилището връща на Националната служба по зърното документа по чл. 11и, ал. 1.


Чл. 13. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 58 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) Националната служба по зърното води публични регистри на лицензираните публични складове за зърно и на регистрираните зърнохранилища. Издаването, изменението и отнемането на лицензиите се вписва служебно в регистъра.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2003 г.) Условията и начинът за воденето, съхраняването и ползването на регистрите се уреждат с наредбата по чл. 11, ал. 3.


Чл. 14. (1) (Доп. - ДВ, бр. 58 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 69 от 2005 г.) Публичният склад и зърнохранилището публикуват в местния вестник и обявяват на видно място лицензията си или удостоверението за регистрация, цените на извършваните от тях услуги, работното време и лице за контакти.

(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 58 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) Публичните складове за зърно и зърнохранилищата са длъжни периодично, под формата на отчети да предоставят на Националната служба по зърното информация за характера и обема на тяхната дейност.

(3) (Нова - ДВ, бр. 58 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 16 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) Информацията по ал. 2 се предоставя всеки месец във форма, определена от Националната служба по зърното.

(4) (Нова - ДВ, бр. 16 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) Публичните складове за зърно предоставят ежемесечно на териториалните звена на Националната служба по зърното, до 5-о число на следващия месец, информация за издадените и върнатите складови записи, във вид на опис.


Чл. 14а. (Нов - ДВ, бр. 58 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) При настъпване на застрахователни събития - пожар, наводнение или земетресение, които са нанесли вреди на публичния склад, зърнохранилището или зърното, вложено в тях, публичният склад или зърнохранилището уведомява Националната служба по зърното.


Чл. 15. За всички неуредени въпроси от дейността на публичните складове за зърно се прилага глава тридесет и четвърта от Търговския закон.


Глава пета.
СКЛАДОВ ЗАПИС ЗА ВЛОГ НА ЗЪРНО

Чл. 16. (1) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2003 г.) Складовият запис за влог на зърно е ценна книга на заповед, издадена от публичен склад за зърно, с която се доказва влагането на зърното и задължението на склада да го върне на легитимирания държател на записа. Публичният склад издава складови записи до размера на лицензирания си складов капацитет.

(2) Складовият запис за влог на зърно е складов запис по смисъла на чл. 577 от Търговския закон.

(3) Складов запис за влог на зърно, издаден от нелицензиран публичен склад, е недействителен.

(4) (Нова - ДВ, бр. 58 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 16 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.) Складовите записи за зърно се отпечатват в единна форма, предложена от министъра на земеделието и храните и одобрена от министъра на финансите. Министърът на финансите издава разрешение за отпечатване на складов запис за зърно само в одобрената форма.


Чл. 17. (1) Складовият запис за влог на зърно се издава въз основа на складовия регистър и се състои от стоков запис и заложен запис. Стоковият запис и заложният запис за влог на зърно са ценни книги на заповед.

(2) Двете части на складовия запис за влог на зърно трябва да съдържат освен реквизитите по чл. 577, ал. 2 от Търговския закон и:

1. наименованието "Складов запис за влог на зърно";

2. (изм. - ДВ, бр. 58 от 2003 г.) мястото и номера на склада, в който се съхранява зърното;

3. годината на реколтата и качеството на зърното.

(3) (Нова - ДВ, бр. 58 от 2003 г.) Публичният склад може да откаже да издаде складов запис съгласно чл. 577, ал. 4 от Търговския закон само когато вложеното зърно не отговаря на изискванията на нормативен акт или на националните стандарти.

(4) (Нова - ДВ, бр. 58 от 2003 г.) Вписаното в складовия запис количество зърно е със съответната бонификация или рефакция съгласно договора за влог и складовия регистър по чл. 574 от Търговския закон.

(5) (Предишна ал. 3, доп. - ДВ, бр. 58 от 2003 г.) Складовият запис за влог на зърно се издава от публичния склад въз основа на протокол за приемане и договора за влог на зърното, в който се отразяват неговият вид, количество, качество и състояние и складовия регистър.

(6) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 58 от 2003 г.) Складовите регистри на публичните складове за зърно се водят по реда, определен в наредбата по чл. 574, ал. 2 от Търговския закон.

(7) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 58 от 2003 г.) Складовият запис за влог на зърно и неговите части се издават по реда на Наредбата за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа.

(8) (Нова - ДВ, бр. 58 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) Националната служба по зърното въз основа на водения от публичния склад за зърно складов регистър проверява издадените и върнатите складови записи за влог на зърно и ги анулира.

(9) (Нова - ДВ, бр. 58 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) В едноседмичен срок от изтичането на срока на лицензията на публичен склад неизползваните от него бланки за складови записи се връщат на Националната служба по зърното.


Чл. 18. Легитимираните с непрекъснат ред на джирата държатели на стоковия запис и заложния запис за влог на зърно имат правата по чл. 575, ал. 1 от Търговския закон.


Чл. 19. (1) Складовият запис и стоковият запис за влог на зърно могат да бъдат обект на търговия, включително и на стокова борса.

(2) Заложният запис за влог на зърно служи за залагане на вложеното зърно при получаване на кредит и може да се търгува и на капиталов пазар.

(3) Складовият запис за влог на зърно и неговите части се прехвърлят само с пълно джиро.


Чл. 20. (1) Когато легитимираният държател на стоковия запис получи вложеното зърно при условията на чл. 578, ал. 5 от Търговския закон, публичният склад за зърно е длъжен в срок от два дни да уведоми последния известен му притежател на заложния запис за внесената сума. Когато той е джиросал по-нататък записа, е длъжен в срок от два дни да съобщи на своя джиратар за полученото уведомление. Същото задължение имат и всички по-нататъшни джиранти по заложния запис.

(2) За неизпълнение на задължението по ал. 1 джирантите на заложния запис отговарят за причинените вреди пред неговия държател.


Чл. 21. (1) Когато държателят на заложния запис за влог на зърно не получи сумата по записа в срок от три дни след предявяването му по реда на чл. 579 от Търговския закон, има право да иска продажбата на зърното, вложено в публичния склад. Същото право има и джирантът, който е платил на държателя на заложния запис и е встъпил в неговите права.

(2) Продажбата на вложеното зърно се извършва от публичния склад по реда на глава двадесет и втора, раздел III от Търговския закон след изтичане на срока по ал. 1 по писмено искане на държателя на заложния запис. Неплащането на падежа се установява по реда на чл. 580, ал. 1 от Търговския закон.

(3) От сумата, постъпила от продажбата на зърното, вземанията се удовлетворяват в следния ред:

1. данъци, мита и разноски по продажбата;

2. възнаграждението на публичния склад и неплатените разноски, вписани в складовия запис;

3. вземането на кредитора по заложния запис;

4. други вземания на публичния склад;

5. вземането на държателя на стоковия запис.

(4) Когато държателят на заложния запис е извършил протест съгласно чл. 580, ал. 1 от Търговския закон, той има право да получи сумите по чл. 507 от Търговския закон.

(5) Когато легитимираният държател на стоковия запис е неизвестен, сумата по ал. 3, т. 5 се депозира в банка.

(6) Когато вземането на кредитора по заложния запис бъде изцяло удовлетворено, той връща записа на публичния склад.


Чл. 21а. (Нов - ДВ, бр. 16 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) Националната служба по зърното води публичен електронен регистър на публичните складове за зърно и издадените складови записи за влог на зърно.


Чл. 22. За всички неуредени в тази глава въпроси, свързани със складовия запис за влог на зърно, се прилага Търговският закон.


Глава шеста.
ТЪРГОВЦИ И ТЪРГОВСКИ СДЕЛКИ СЪС ЗЪРНО

Чл. 23. (1) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 69 от 2005 г., доп. - ДВ, бр. 54 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) Търговец на зърно е физическо или юридическо лице, което купува зърно с цел преработка или продажба в първоначален, преработен или обработен вид и е регистрирано в Националната служба по зърното.

(2) Лицата, които не са регистрирани по този закон, нямат право да извършват дейностите по ал. 1.

(3) (Нова - ДВ, бр. 16 от 2008 г., доп. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.) Търговецът на зърно е длъжен да притежава собствен или нает склад за съхранение на зърно или сключен договор с лицензиран публичен склад и/или регистрирано зърнохранилище за съхранение на зърно. Изречение първо не се прилага при осъществяване на борсови сделки.


Чл. 24. (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2003 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) Търговците на зърно се вписват в регистър на Националната служба по зърното въз основа на подадено заявление-декларация по образец.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 55 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.) В регистъра по ал. 1 се вписват физически или юридически лица, които са регистрирани по действащото законодателство в Република България или по законодателството на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.

(3) Не се вписват в регистъра лица, които са:

1. в производство по несъстоятелност;

2. невъзстановени в правата си несъстоятелни;

3. осъждани за банкрут;

4. лишени с присъда или с наказателно постановление от правото да упражняват търговска дейност и срокът на лишаването не е изтекъл;

5. подали заявление преди изтичането на срока по чл. 26, ал. 3;

6. (нова - ДВ, бр. 69 от 2005 г.) с ликвидни и изискуеми данъчни задължения.

(4) Към заявлението-декларация по ал. 1 се прилагат:

1. (изм. - ДВ, бр. 34 от 2006 г., в сила от 01.01.2008 г., отм. - ДВ, бр. 109 от 2013 г.)

2. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., отм. - ДВ, бр. 34 от 2006 г., в сила от 01.01.2008 г.)

3. за физическите лица - свидетелство за съдимост;

4. (изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.) документ за внесена държавна такса;

5. (нова - ДВ, бр. 69 от 2005 г.) удостоверение за наличие или липса на данъчни задължения.

(5) Заявлението се подава от търговеца или от негов писмено упълномощен представител.

(6) Когато представените документи са непълни, заявителят се уведомява по реда на Гражданския процесуален кодекс. Ако в 7-дневен срок от получаването на уведомлението заявителят не отстрани непълнотите, заявлението се оставя без разглеждане.

(7) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.) Редът за регистриране на търговците на зърно, за водене и съхраняване на регистъра и за осъществяване на контрол върху дейността им се уреждат с наредба на министъра на земеделието и храните.


Чл. 24а. (Нов - ДВ, бр. 58 от 2003 г., отм. - ДВ, бр. 69 от 2005 г.)


Чл. 24б. (Нов - ДВ, бр. 58 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) Регистрираните търговци са длъжни да съобщават в Националната служба по зърното всички промени на декларираните обстоятелства в 7-дневен срок от настъпването им.


Чл. 25. (1) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 69 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) Националната служба по зърното вписва в регистъра под идентификационен номер всяко лице, подало заявление-декларация.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 16 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.) Регистърът на търговците на зърно е публичен. Той се води и се съхранява по ред, определен с наредба на министъра на земеделието и храните.


Чл. 26. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 58 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 69 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) Когато при осъществяване на контрол се установи, че регистрираното лице не отговаря на условията, посочени в декларацията или не изпълнява задълженията си по чл. 24б и чл. 28, Националната служба по зърното го заличава от регистъра.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2003 г.) Регистрацията се заличава и въз основа на заявление от регистрираното лице.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2003 г.) Заличеното от регистъра лице може да подаде ново заявление-декларация за регистриране не по-рано от шест месеца от датата на заличаването.


Чл. 27. При регистриране на търговците на зърно се събира държавна такса, определена с тарифа на Министерския съвет.


Чл. 28. (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2003 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 16 от 2008 г.) Търговските сделки, с които се прехвърля собствеността върху зърно, се сключват в писмена форма и декларация от производителя за произход и добра земеделска практика.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 69 от 2005 г., доп. - ДВ, бр. 16 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) При износ и внос зърното и зърнените продукти се придружават от сертификат за съответствие, издаден от Националната служба по зърното. При износ на зърно сертификат за съответствие се издава след представяне на декларация от производителя за произход и добра земеделска практика.

(3) (Нова - ДВ, бр. 16 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) При извършване на вътрешнообщностни доставки на зърно и зърнени продукти търговците обявяват пред Националната служба по зърното количеството, вида и направлението на доставката, за които Националната служба по зърното издава удостоверение за съответствие.

(4) (Нова - ДВ, бр. 16 от 2008 г.) Отказът за издаване на удостоверение за съответствие не е пречка за извършването на вътрешнообщностна доставка.


Чл. 28а. (Нов - ДВ, бр. 16 от 2008 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) Лицата, които стопанисват обекти по чл. 8б, подават в Националната служба по зърното декларация по образец, утвърден от изпълнителния директор на службата.

(2) Обектите по ал. 1 трябва да отговарят на изискванията на чл. 11, ал. 2, т. 1.


Глава седма.
КОНТРОЛ

Чл. 29. (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2003 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 54 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) Националната служба по зърното проверява всички обекти за съхранение на зърно в страната, включително и външните съхранители, наети по Закона за държавните резерви и военновременните запаси за спазване изискванията на закона и нормативните актове по прилагането му.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 16 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) Националната служба по зърното контролира публичните складове и зърнохранилищата и другите обекти за съхранение на зърно чрез извършване на проверки за спазване на декларираните изисквания и на наличността и качеството на вложеното зърно.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) Националната служба по зърното контролира регистрираните търговци за спазване на декларираните задължения.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) При извършване на проверки експертите на Националната служба по зърното са длъжни:

1. да се легитимират пред контролираното лице;

2. да опазват служебната и търговската тайна;

3. да установяват точно фактите и да отразяват обективно резултатите от извършената проверка.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) При извършване на проверки експертите на Националната служба по зърното имат право:

1. на свободен достъп до помещенията и документите на контролирания публичен склад, зърнохранилище или търговец;

2. да изискват необходимата им информация;

3. да вземат проби и мостри за лабораторни изследвания;

4. да привличат експерти, когато проверката изисква това.

(6) (Доп. - ДВ, бр. 55 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) Националната служба по зърното има право да изисква писмени разяснения по направените от нея констатации, както и да получава от органите на Националната агенция за приходите данъчна и осигурителна информация за лицата, извършващи съхранение и търговия със зърно в нарушение на закона и нормативните актове по прилагането му.

(7) При констатиране на нарушения, контролните органи налагат принудителни административни мерки по чл. 32, ал. 1 и съставят актове за установяване на извършените административни нарушения.


Чл. 30. (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2003 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 16 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) Публичният склад за зърно и зърнохранилището и другите обекти за съхранение на зърно са длъжни да предоставят на контролния орган информация и всички документи, необходими за осъществяване на контролната им дейност, и да им осигурят достъп до складовите помещения и стоките, съхранявани в тях. Публичните складове за зърно са длъжни при поискване от Националната служба по зърното да дадат в 7-дневен срок писмени разяснения по направени от службата констатации.

(2) При извършване на проверки търговците на зърно са длъжни да предоставят на контролния орган документи за наличното зърно и да му осигурят достъп до него.

(3) (Нова - ДВ, бр. 69 от 2005 г.) Всички лица, които съхраняват зърно и зърнени продукти, са длъжни да осигурят на контролния орган достъп до складовите помещения и до стоките, съхранявани в тях.

(4) (Нова - ДВ, бр. 69 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 16 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) Физическите и юридическите лица, които стопанисват други обекти за съхранение на зърно, са длъжни до края на всеки месец да обявят в съответното териториално звено на Националната служба по зърното мястото на съхранение и количеството на зърното.

(5) (Нова - ДВ, бр. 16 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 12 от 2015 г.) Регистрираните земеделски стопани подават в края на всяко тримесечие в териториалните звена на Националната служба по зърното декларация за количеството произведено, продадено и налично зърно по образец, утвърден от изпълнителния директор на службата. Декларация за пшеницата през периода юли - септември се подава всеки месец.


Чл. 31. (1) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2003 г., предишен текст на чл. 31, доп. - ДВ, бр. 69 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) При интервенционно изкупуване на зърно Националната служба по зърното проверява количеството и качеството на зърното, което се изкупува и съхранява в интервенционни складове.

(2) (Нова - ДВ, бр. 69 от 2005 г.) Проверката на качеството на зърното при интервенционно изкупуване включва вземането на проби, показателите и методите на анализ.

(3) (Нова - ДВ, бр. 69 от 2005 г.) Проверката на съхраняваното в интервенционни складове количество зърно включва физическо измерване на наличното зърно и сравнителен анализ на документацията и отчетите на интервенционния склад.

(4) (Нова - ДВ, бр. 69 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 16 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.) Редът за контрол на интервенционните складове и на количеството и качеството на зърното по ал. 2 и 3 се урежда с наредби на министъра на земеделието и храните.

(5) (Нова - ДВ, бр. 69 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 16 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.) Условията за складиране на зърното се уреждат с "договор за складиране" по образец, утвърден от министъра на земеделието и храните, който се публикува в Интернет-страницата на Министерството на земеделието и храните.


Чл. 31а. (Нов - ДВ, бр. 58 от 2003 г.) (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 16 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) Националната служба по зърното извършва контрол за съответствие с обявеното качество на произведените зърнени продукти и издава сертификат за съответствие след декларирани произведени количества, а при констатиране на несъответствие прави предписание за отстраняване на причините. Условията и редът на контрола за съответствие на зърнените продукти се уреждат с наредба на министъра на земеделието и храните.

(2) По искане на производители, публични складове за зърно, зърнохранилища и търговци на зърно акредитираните лаборатории извършват окачествяване на партиди зърно и издават протоколи от изпитването.


Глава осма.
ПРИНУДИТЕЛНИ АДМИНИСТРАТИВНИ МЕРКИ И АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 69 ОТ 2005 Г.)

Чл. 32. (1) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2003 г.) Когато контролният орган установи, че лицензиран публичен склад за зърно или регистрирано зърнохранилище не спазва условията на лицензирането, декларираните обстоятелства или разпоредбите на чл. 9а, ал. 1 и чл. 16, ал. 1, той налага една от следните административни мерки:

1. даване на задължителни указания и срок за отстраняване на нарушението;

2. (отм. - ДВ, бр. 69 от 2005 г.)

3. (изм. - ДВ, бр. 16 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.) предложение до министъра на земеделието и храните за отнемане на лицензията на публичния склад;

4. заличаване на зърнохранилището от регистъра.

(2) (Нова - ДВ, бр. 58 от 2003 г., доп. - ДВ, бр. 69 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 30 от 2006 г., в сила от 12.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) Принудителните административни мерки по ал. 1 се налагат със заповед на изпълнителния директор на Националната служба по зърното или упълномощено от него лице според характера и тежестта на нарушението. Наложените принудителни административни мерки могат да се обжалват по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

(3) (Предишна ал. 2, доп. - ДВ, бр. 58 от 2003 г.) При отнемане на лицензията или за заличаване от регистъра публичният склад или зърнохранилището продължава дейността си до изтичане на сключените договори за влог.

(4) (Предишна ал. 3, доп. - ДВ, бр. 58 от 2003 г.) Публичният склад или управителят на зърнохранилището са длъжни да уведомят писмено в 7-дневен срок всички влогодатели за отнемането на лицензията или при заличаване от регистъра. При отнемане на лицензията или при заличаване от регистъра влогодателят може едностранно да прекрати сключения договор.

(5) (Предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 58 от 2003 г.) При неизпълнение на задълженията по ал. 4 публичният склад или управителят на зърнохранилището носи имуществена отговорност за всички нанесени вреди.


Чл. 33. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 58 от 2003 г., доп. - ДВ, бр. 69 от 2005 г.) Влогоприемател, който сключи договор за влог и/или съхранява зърно, без да притежава лицензия или не е регистриран като зърнохранилище, се наказва с глоба от 3000 до 10 000 лв.

(2) (Нова - ДВ, бр. 16 от 2008 г.) При констатирани липси на количества зърно, съхранявано на влог, и използвана складова вместимост, която превишава вместимостта, посочена в лицензията, както и при неизпълнение на указанията по чл. 32, ал. 1, т. 1, влогоприемателят се наказва с глоба от 3000 до 10 000 лв. и заплаща стойността на липсващото зърно по борсови цени.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2003 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 69 от 2005 г., предишна ал. 2 - ДВ, бр. 16 от 2008 г.) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция от 5000 до 20 000 лв.


Чл. 34. (1) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2003 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 69 от 2005 г., доп. - ДВ, бр. 16 от 2008 г.) Който не изпълни задължение по чл. 8а, 8б, чл. 9а, ал. 1, чл. 12, ал. 1, чл. 12а, ал. 1, чл. 14, чл. 17, ал. 9, чл. 24б, чл. 28а и чл. 30 се наказва с глоба от 500 до 5000 лв. или с временна забрана за сключване на договори за влог на зърно за срок 6 месеца.

(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 69 от 2005 г.) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция от 1000 до 15 000 лв. или с временна забрана за сключване на договори за влог на зърно за срок 6 месеца.


Чл. 35. (1) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2003 г.) Който купува зърно с цел продажба, без да е регистриран като търговец или след като е заличен от регистъра, се наказва с глоба от 1000 до 10 000 лв.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2003 г., доп. - ДВ, бр. 69 от 2005 г.) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция от 5000 до 15 000 лв.


Чл. 35а. (Нов - ДВ, бр. 69 от 2005 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 16 от 2008 г.) Който предлага на пазара зърно и зърнени продукти или внася, или изнася зърно или зърнени продукти без сертификат или удостоверение за съответствие, се наказва с глоба от 1000 до 5000 лв.

(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция от 3000 до 15 000 лв.

(3) (Нова - ДВ, бр. 16 от 2008 г.) Който сключва търговски сделки със зърно без декларация от производителя за произход и добра земеделска практика, се наказва с глоба от 1000 до 5000 лв.

(4) (Нова - ДВ, бр. 16 от 2008 г.) Който не изпълни предписанията по чл. 31а, ал. 1, се наказва с глоба от 500 до 1000 лв.


Чл. 35б. (Нов - ДВ, бр. 69 от 2005 г.) Когато нарушенията по чл. 33 - 35а са извършени повторно, глобата или имуществената санкция са в двоен размер.


Чл. 36. (1) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) Нарушенията по предходните членове се установяват с актове на длъжностни лица, определени от изпълнителния директор на Националната служба по зърното.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 69 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) Наказателните постановления се издават от изпълнителния директор на Националната служба по зърното.

(3) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършва по реда на Закона за административните нарушения и наказания.


Допълнителни разпоредби

§ 1. По смисъла на този закон:

1. (доп. - ДВ, бр. 16 от 2008 г., доп. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.) "Зърно" е обикновена пшеница, твърда пшеница, царевица, ечемик, ръж, овес, тритикале, слънчоглед, рапица, репица, сорго, кориандър, соя, просо, синап, сусам, мак, лен, грах, резене, нахут, леща и оризова арпа, фасул.

2. (отм. - ДВ, бр. 58 от 2003 г.)

3. (доп. - ДВ, бр. 58 от 2003 г.) "Обработка" е съвкупност от целенасочени въздействия (почистване, сушене, охлаждане, обгазяване) върху зърнената маса, в резултат на които се променя състоянието и/или качеството на зърното, без да се нарушава физическата му цялост (почистване, сушене, охлаждане, обгазяване).

4. (изм. - ДВ, бр. 58 от 2003 г.) "Партида зърно" е определено количество зърно с еднородни показатели, позволяващо да бъде определено качеството му.

5. (изм. - ДВ, бр. 58 от 2003 г.) "Проверка на съответствието" са материални и правни действия, извършени от оправомощени лица с цел проверка дали обявеното и означеното качество отговаря на действителното качество на партидата.

6. (изм. - ДВ, бр. 58 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 69 от 2005 г.) "Акредитирана лаборатория" е призната от оторизиран акредитиращ орган изпитвателна лаборатория, която извършва определени видове изпитвания;

7. (нова - ДВ, бр. 101 от 2000 г.) "Зърнени продукти" са продуктите от преработката на зърно, която води до нарушаване на физическата му цялост.

8. (нова - ДВ, бр. 58 от 2003 г.) "Бонификация" е корекция на количеството зърно в повече.

9. (нова - ДВ, бр. 58 от 2003 г.) "Рефакция" е корекция на количеството зърно в по-малко.

10. (нова - ДВ, бр. 58 от 2003 г.) "Сертификат за съответствие" е документ, удостоверяващ, че даден продукт, процес или услуга съответства на определен стандарт или нормативен акт.

11. (нова - ДВ, бр. 58 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2008 г.) "Интервенционно изкупуване на зърно" е изкупуването от Разплащателната агенция на зърно с определени качествени показатели, произведено в страната, по интервенционни цени в определен период от време.

12. (нова - ДВ, бр. 58 от 2003 г.) "Протокол от изпитване" е документ, който представя резултатите от едно изпитване, както и друга информация, отнасяща се до изпитването.

13. (нова - ДВ, бр. 69 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) "Интервенционен склад" е публичен склад или зърнохранилище, които са одобрени от Разплащателната агенция и от Националната служба по зърното да приемат и съхраняват зърно въз основа на сключен договор за интервенционно изкупуване на зърно.

14. (нова - ДВ, бр. 69 от 2005 г.) "Повторно" е нарушението, извършено в едногодишен срок от влизането в сила на наказателното постановление, с което на нарушителя е наложено наказание за същото по вид нарушение.

15. (нова - ДВ, бр. 16 от 2008 г.) "Други обекти за съхранение на зърно" са всички стопанисвани обекти за съхранение на зърно с вместимост над 200 т, които не са лицензирани публични складове или регистрирани зърнохранилища.

16. (нова - ДВ, бр. 54 от 2008 г.) "Произведените зърнени продукти" включват: произведените зърнени продукти за собствени производствени нужди, за продажба в страната, внос, износ и вътрешнообщностни доставки и на "ишлеме".


§ 1а. (Нов - ДВ, бр. 54 от 2008 г.) В срок до 31 декември 2008 г. съществуващите към 30 юни 2008 г. компенсационни фондове се обединяват в Гаранционен фонд.


Преходни и Заключителни разпоредби

§ 2. Националната служба по зърното поема дълготрайните материални активи на Националната инспекция за контрол на зърното и зърнените фуражи със същата численост на персонала и издръжка за 1998 г.


§ 3. В едномесечен срок от влизането в сила на закона Министерският съвет приема наредбите по чл. 9, ал. 6 и по чл. 11, ал. 2.


§ 4. (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 16 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.) В едноседмичен срок от влизането в сила на закона министърът на земеделието и храните издава наредбите по чл. 24, ал. 2 и по чл. 25, ал. 2.


§ 5. (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 16 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.) В едномесечен срок от влизането в сила на закона действащите търговци на зърно се регистрират в Министерството на земеделието и храните, а в двумесечен срок действащите публични складове и зърнохранилища подават документи за лицензиране.


§ 6. (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 16 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.) Изпълнението на закона се възлага на министъра на земеделието и храните.

-------------------------

Законът е приет от XXXVIII Народно събрание на 29 юли 1998 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.


Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА СЪХРАНЕНИЕ И ТЪРГОВИЯ СЪС ЗЪРНО

(ОБН. - ДВ, БР. 58 ОТ 2003 Г.)


§ 30. Националната служба по зърното и фуражите служебно регистрира зърнохранилищата, които притежават лицензия, валидна към датата на влизане в сила на този закон, без заплащане на такси.


§ 31. Навсякъде в закона думите "Национална служба по зърното" и "Националната служба по зърното" се заменят съответно с "Национална служба по зърното и фуражите" и "Националната служба по зърното и фуражите".


Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

(ОБН. - ДВ, БР. 105 ОТ 2005 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2006 Г.)


§ 88. Кодексът влиза в сила от 1 януари 2006 г., с изключение на чл. 179, ал. 3, чл. 183, ал. 9, § 10, т. 1, буква "д" и т. 4, буква "в", § 11, т. 1, буква "б" и § 14, т. 12 от преходните и заключителните разпоредби, които влизат в сила от деня на обнародването на кодекса в "Държавен вестник".


Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС

(ОБН. - ДВ, БР. 30 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 12.07.2006 Г.)


§ 123. В Закона за съхранение и търговия със зърно (обн., ДВ, бр. 93 от 1998 г.; изм., бр. 101 от 2000 г., бр. 9 и 58 от 2003 г., бр. 69 и 105 от 2005 г.) навсякъде думите "Закона за административното производство" се заменят с "Административнопроцесуалния кодекс".

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


§ 142. Кодексът влиза в сила три месеца след обнародването му в "Държавен вестник", с изключение на:

1. дял трети, § 2, т. 1 и § 2, т. 2 - относно отмяната на глава трета, раздел II "Обжалване по съдебен ред", § 9, т. 1 и 2, § 11, т. 1 и 2, § 15, § 44, т. 1 и 2, § 51, т. 1, § 53, т. 1, § 61, т. 1, § 66, т. 3, § 76, т. 1 - 3, § 78, § 79, § 83, т. 1, § 84, т. 1 и 2, § 89, т. 1 - 4, § 101, т. 1, § 102, т. 1, § 107, § 117, т. 1 и 2, § 125, § 128, т. 1 и 2, § 132, т. 2 и § 136, т. 1, както и § 34, § 35, т. 2, § 43, т. 2, § 62, т. 1, § 66, т. 2 и 4, § 97, т. 2 и § 125, т. 1 - относно замяната на думата "окръжния" с "административния" и замяната на думите "Софийския градски съд" с "Административния съд - град София", които влизат в сила от 1 март 2007 г.;

2. параграф 120, който влиза в сила от 1 януари 2007 г.;

3. параграф 3, който влиза в сила от деня на обнародването на кодекса в "Държавен вестник".


Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР

(ОБН. - ДВ, БР. 34 ОТ 2006 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 80 ОТ 2006 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 53 ОТ 2007 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2008 Г.)


§ 56. (Изм. - ДВ, бр. 80 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2007 г.) Този закон влиза в сила от 1 януари 2008 г., с изключение на § 2 и § 3, които влизат в сила от деня на обнародването на закона в "Държавен вестник".


Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА СЪХРАНЕНИЕ И ТЪРГОВИЯ СЪС ЗЪРНО

(ОБН. - ДВ, БР. 16 ОТ 2008 Г.)


§ 25. Навсякъде в закона думите "министъра/ът на земеделието и горите" и "Министерството на земеделието и горите" се заменят съответно с "министъра/ът на земеделието и продоволствието" и "Министерството на земеделието и продоволствието".


§ 26. (1) Националната служба по зърното и фуражите служебно подновява регистрацията на регистрираните през 2007 г. зърнохранилища.

(2) Издадените до 31 декември 2006 г. удостоверения за регистрация на зърнохранилища са валидни в срок до три месеца от влизането в сила на този закон.


Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ФУРАЖИТЕ

(ОБН. - ДВ, БР. 54 ОТ 2008 Г.)


§ 81. В Закона за съхранение и търговия със зърно (обн., ДВ, бр. 93 от 1998 г.; изм., бр. 101 от 2000 г., бр. 9 и 58 от 2003 г., бр. 69 и 105 от 2005 г., бр. 30, 34, 55 и 82 от 2006 г. и бр. 16 от 2008 г.) се правят следните изменения и допълнения:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11. Навсякъде в закона думата "продоволствието" се заменя с "храните" и думата "ръководителя" се заменя с "изпълнителния директор".


Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

(ОБН. - ДВ, БР. 88 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 09.11.2010 Г.)


§ 117. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник", с изключение на § 1 - 23, § 25, § 27 - 30, § 32 - 34, § 40, § 41, § 43 - 55, § 63 - 89 и § 91 - 114, които влизат в сила от 1 януари 2011 г.


Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА БЪЛГАРСКАТА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ

(ОБН. - ДВ, БР. 8 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 25.01.2011 Г.)


§ 29. В Закона за съхранение и търговия със зърно (обн., ДВ, бр. 93 от 1998 г.; изм., бр. 101 от 2000 г., бр. 9 и 58 от 2003 г., бр. 69 и 105 от 2005 г., бр. 30, 34, 55, 80 и 82 от 2006 г., бр. 53 от 2007 г., бр. 16, 54, 69 и 100 от 2008 г. и бр. 88 от 2010 г.) се правят следните изменения:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. В останалите текстове на закона думите "Националната служба по зърното и фуражите" се заменят с "Националната служба по зърното".

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


§ 30. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ СЛУЖИТЕЛ

(ОБН. - ДВ, БР. 38 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 01.07.2012 Г.)


§ 84. (В сила от 18.05.2012 г.) В срок до един месец от обнародването на този закон в "Държавен вестник":

1. Министерският съвет привежда Класификатора на длъжностите в администрацията в съответствие с този закон;

2. компетентните органи привеждат устройствените актове на съответната администрация в съответствие с този закон.


§ 85. (1) Правоотношенията с лицата от администрациите по Закона за радиото и телевизията, Закона за независимия финансов одит, Закона за електронните съобщения, Закона за Комисията за финансов надзор, Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, Закона за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност, Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, Кодекса за социално осигуряване, Закона за здравното осигуряване, Закона за подпомагане на земеделските производители и Закона за пътищата се уреждат при условията и по реда на § 36 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за държавния служител (ДВ, бр. 24 от 2006 г.).

(2) С акта за назначаването на държавния служител се:

1. присъжда определения в Класификатора на длъжностите в администрацията минимален ранг за заеманата длъжност, освен ако служителят притежава по-висок ранг;

2. определя индивидуална основна месечна заплата.

(3) Допълнително необходимите средства за осигурителни вноски на лицата по ал. 2 се осигуряват в рамките на разходите за заплати, възнаграждения и осигурителни вноски по бюджетите на съответните разпоредители с бюджетни кредити.

(4) Министерският съвет да извърши необходимите промени по извънбюджетната сметка на Държавен фонд "Земеделие", произтичащи от този закон.

(5) Органите на управление на Националния осигурителен институт и на Националната здравноосигурителна каса да извършат необходимите промени по съответните бюджети, произтичащи от този закон.

(6) Неизползваните отпуски по трудовите правоотношения се запазват и не се компенсират с парични обезщетения.


§ 86. (1) В едномесечен срок от влизането в сила на този закон индивидуалната основна месечна заплата на служителя се определя така, че същата, намалена с дължимия данък и задължителните осигурителни вноски за сметка на осигуреното лице, ако са били дължими, да не е по-ниска от получаваната до този момент брутна месечна заплата, намалена с дължимите задължителни осигурителни вноски за сметка на осигуреното лице, ако са били дължими, и дължимия данък.

(2) В брутната заплата по ал. 1 се включват:

1. основната месечна заплата или основното месечно възнаграждение;

2. допълнителни възнаграждения, които се изплащат постоянно заедно с полагащата се основна месечна заплата или основно месечно възнаграждение и са в зависимост единствено от отработеното време.


§ 87. Законът влиза в сила от 1 юли 2012 г. с изключение на § 84, който влиза в сила от деня на обнародването на закона в "Държавен вестник".


Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ПУБЛИЧНИТЕ ФИНАНСИ

(ОБН. - ДВ, БР. 15 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2014 Г.)


§ 123. Законът влиза в сила от 1 януари 2014 г. с изключение на § 115, който влиза в сила от 1 януари 2013 г., и § 18, § 114, § 120, § 121 и § 122, които влизат в сила от 1 февруари 2013 г.


Релевантни актове от Европейското законодателство

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 549/2000 НА КОМИСИЯТА от 14 март 2000 година относно определяне на интервенционни центрове

РЕГЛАМЕНТ (ЕO) № 2148/96 НА КОМИСИЯТА от 8 ноември 1996 година относно установяване на правилата за оценяване и мониторинг на обществена интервенция на складови наличности на селскостопански продукти

РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 2273/93 НА КОМИСИЯТА от 28 юли 1993 година относно определяне на интервенционните центрове за зърнени култури