Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 58 от 27.VI

ЗАКОН ЗА ФУРАЖИТЕ

 

ЗАКОН ЗА ФУРАЖИТЕ ОТ 1999 Г.

Обн. ДВ. бр.82 от 17 Септември 1999г., изм. ДВ. бр.101 от 12 Декември 2000г., изм. ДВ. бр.58 от 27 Юни 2003г., изм. ДВ. бр.69 от 23 Август 2005г., изм. ДВ. бр.87 от 1 Ноември 2005г., изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 2006г., отм. ДВ. бр.55 от 7 Юли 2006г.

Отменен с § 2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за фуражите - ДВ, бр. 55 от 7 юли 2006 г.


Глава първа.
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 1. Законът урежда:

1. условията за производство, разпространение в страната, внос, износ и употреба на продуктите и веществата, предназначени за храна на животните;

2. правомощията на държавните органи за регулиране и контрол върху производството, разпространението, вноса, износа и употребата на продукти и вещества, предназначени за хранене на животните;

3. правата и задълженията на физическите и юридическите лица, които произвеждат, съхраняват, разпространяват, внасят и изнасят продукти или вещества, предназначени за храна на животните.


Чл. 2. Законът има за цел:

1. да запазва или да подобрява продуктивността на селскостопанските животни;

2. да осигурява употребата на качествен и подходящ фураж за различните видове и категории животни и птици;

3. да предотвратява производството и търговията с фуражни продукти, които застрашават здравето на животните и хората или могат да окажат вредно въздействие върху околната среда;

4. да предпазва от измами при търговията с фуражи, добавки и предварително приготвени смеси.


Чл. 3. За храна на животните могат да се използват само продукти и вещества, които отговарят на изискванията на този закон, на Закона за защита на растенията, на Закона за ветеринарномедицинската дейност и на нормативните актове за тяхното прилагане.


Чл. 4. Могат да се внасят само продукти и вещества, предназначени за храна на животните, които отговарят на изискванията на закона и на нормативните актове за прилагането му.


Глава втора.
ДЪРЖАВНИ ОРГАНИ

Чл. 5. (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2000 г.) Министърът на земеделието и горите осъществява държавната политика в областта на производството, търговията и употребата на фуражи.


Чл. 6. (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2003 г.) Националната служба по зърното и фуражите:

1. контролира производителите и търговците на фуражи;

2. контролира обращението на фуражните суровини;

3. контролира влагането на определени добавки във фуражите;

4. контролира търговията с комбинирани фуражи;

5. контролира съответствието и пълноценността на фуражите със специално предназначение.


Чл. 7. (1) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2000 г.) Създава се междуведомствен експертен съвет по хранене на животните като консултативен орган към министъра на земеделието и горите.

(2) Междуведомственият експертен съвет изготвя годишни списъци на одобрените продукти и вещества за храна на животните.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2000 г.) Съставът и дейността на съвета по ал. 1 се урежда с правилник на министъра на земеделието и горите.


Глава трета.
УСЛОВИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ С ФУРАЖИ

Чл. 8. (1) Продуктите и веществата, предназначени за храна на животните, се разпространяват само ако са придружени с декларация за съответствие, издадена от доставчика съгласно изискванията на стандартизационните актове.

(2) Декларацията по ал. 1 може да има формата на документ или етикет, да бъде отпечатана или нанесена в каталог или в инструкция за използване на продукта.

(3) При разпространението, предлагането или рекламата на тези продукти и вещества се забранява използването под каквато и да е форма на означения или указания, които могат да заблудят купувача или потребителя относно характеристиките на продуктите, техните свойства, начина на употреба и съответствието им с изискванията на действащите нормативни актове.


Чл. 9. (1) Продуктите и веществата могат да бъдат използвани за храна на животните, ако отговарят на качествените, ветеринарно-санитарните и зоотехническите изисквания.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2000 г.) Министърът на земеделието и горите по предложение на Междуведомствения експертен съвет след съгласуване с министъра на здравеопазването може да забрани използването на фуражи, които поради съдържанието на определени добавки или нежелани вещества могат да увредят здравето на животните или качеството на добиваните от тях продукти.

(3) Не могат да се влагат във фуражите медикаменти с естрогенно действие.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2000 г.) Правилата за обозначаване (етикетиране) на разпространяваните продукти и вещества, предназначени за хранене на животните, се уреждат с наредба на министъра на земеделието и горите.

(5) Продуктите и веществата се разпространяват в предвидения върху етикета срок от датата на производството.


Чл. 10. (1) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2000 г., доп. - ДВ, бр. 58 от 2003 г.) Физическите и юридическите лица, произвеждащи и/или търгуващи с продукти или вещества, предназначени за храна на животните, декларират дейността си пред Министерството на земеделието и горите в едномесечен срок от започването на дейността. Въз основа на подадената декларация те се вписват в регистър.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2000 г.) Производство и търговия с продукти и вещества, представляващи опасност за здравето на хората и животните, се извършват само от одобрени от министъра на земеделието и горите производители и търговци. Издадените одобрения се вписват в регистър.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2000 г., доп. - ДВ, бр. 69 от 2005 г.) Ежегодно Министерството на земеделието и горите обнародва в централен ежедневник и публикува в Интернет-страницата си списъци на вписаните лица в регистрите по ал. 1 и 2.

(4) Лица, невписани в регистрите по ал. 1 и 2, не могат да извършват производство и търговия с продукти и вещества, предназначени за храна на животните.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2000 г.) С наредба на министъра на земеделието и горите се определят:

1. технологичните условия за производство и съхранение на фуражите, организацията на вътрешния контрол и отчетност и редът за регистрация на лицата по ал. 1;

2. технологичните условия за производство и съхранение на фуражите, организацията на вътрешния контрол и отчетност и редът за одобряване и регистриране на лицата по ал. 2.

(6) По силата на международен договор, по който Република България е страна, може да се признае регистрация на производители и търговци в друга държава.

(7) (Нова - ДВ, бр. 58 от 2003 г.) При регистрацията по ал. 1 и одобрението по ал. 2 Националната служба по зърното и фуражите събира такса в размер, определен с тарифа на Министерския съвет.

(8) (Нова - ДВ, бр. 69 от 2006 г.) Лицата по ал. 1 са длъжни да уведомят Националната служба по зърното и фуражите за настъпили промени в декларираните и/или заявените обстоятелства в 14-дневен срок от настъпването им.


Чл. 11. (1) Веществата или продуктите, предназначени за храна на животните, представляващи опасност за здравето на хората и животните поради начина на производството им, техните физически, химически или микробиологични характеристики и тяхното въздействие, се разпространяват и използват за хранене на животните само ако са в годишния списък на одобрените вещества и продукти.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2000 г.) Списъкът по ал. 1 се одобрява със заповед на министъра на земеделието и горите по предложение на Междуведомствения експертен съвет по хранене на животните.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2000 г.) Условията и редът за обращение на фуражните суровини и за търговия с комбинирани фуражи, както и добавките във фуражите, максимално допустимите нива на нежеланите вещества и продукти във фуражите, фуражите със специално предназначение и методите за анализ при контрола на фуражите се определят с наредби на министъра на земеделието и горите.


Чл. 12. (1) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2003 г.) Вносителите на продукти и вещества, предназначени за храна на животните, декларират пред Националната служба по зърното и фуражите, че внесените продукти и вещества отговарят на изискванията на закона и на нормативните актове за неговото прилагане.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2003 г.) Вносните продукти и вещества, предназначени за храна на животните, се придружават от сертификат на производителя, удостоверяващ пред Националната служба по зърното и фуражите гарантираните показатели.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2005 г.) Националната служба по зърното и фуражите проверява показателите на вносните фуражни суровини и комбинирани фуражи и издава документ за тяхното съответствие със сертификатите по ал. 2.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2005 г.) Не се изискват декларации и сертификати за продукти, преминаващи транзитно през страната под митнически контрол. Когато продуктите бъдат освободени от митнически контрол, се прилагат изискванията по ал. 1, 2 и 3.


Чл. 13. (1) Продуктите и веществата за храна на животните и предназначени за износ трябва да отговарят на изискванията на страната-вносител, а по отношение на съдържание на нежелани вещества - и на изискванията на този закон и на нормативните актове за прилагането му.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 69 от 2005 г.) Националната служба по зърното и фуражите издава документи за износ на продукти и вещества, предназначени за храна на животните.

(3) (Нова - ДВ, бр. 69 от 2005 г.) Митническите органи разрешават вноса и износа на продукти и вещества, предназначени за храна на животните, които се придружават от документите по ал. 2 и по чл. 12, ал. 3.


Глава четвърта.
КОНТРОЛ ВЪРХУ ФУРАЖИТЕ

Чл. 14. (1) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 69 от 2005 г.) Физическите или юридическите лица, които произвеждат, съхраняват, търгуват и/или използват продукти и вещества за храна на животни, са длъжни да осигуряват на инспекторите на Националната служба по зърното и фуражите достъп до местата за производство, съхранение, разпространение, внос, износ, транспорт и използване, включително в животновъдните ферми.

(2) Лицата, извършващи една от посочените в ал. 1 дейности, представят на контролните органи информация и всички документи, необходими за осъществяване на контролната дейност, възложена им по закона.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2003 г.) Инспекторите на Националната служба по зърното и фуражите имат право да вземат проби от продуктите и веществата, предназначени за храна на животните, и да проверяват дали съответстват на изискванията на закона и на нормативните актове за прилагането му. Пробите се изследват в акредитирани за целта лаборатории.


Чл. 15. (1) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 87 от 2005 г., в сила от 02.05.2006 г.) Националната служба по зърното и фуражите и Националната ветеринарномедицинска служба осъществяват контрол при производството, транспортирането, търговията, съхранението и употребата на фуражни суровини, фуражни добавки, премикси, комбинирани и медикаментозни фуражи.

(2) (Нова - ДВ, бр. 87 от 2005 г., в сила от 02.05.2006 г.) Органите по ал. 1 упражняват официален контрол при въвеждането и прилагането на системите за самоконтрол при производството, съхранението, транспортирането, пускането на пазара, търговията и употребата на фуражни суровини, фуражни добавки, премикси, комбинирани и медикаментозни фуражи.

(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 87 от 2005 г., в сила от 02.05.2006 г.) Контролните органи имат право да извършват проверки на всички етапи от производството и търговията с продукти и вещества, предназначени за храна на животните.

(Ал. 3 отм. - ДВ, бр. 87 от 2005 г., в сила от 02.05.2006 г.)


Чл. 15а. (Нов - ДВ, бр. 58 от 2003 г.) Националната служба по зърното и фуражите извършва контрол за съответствие на декларираните показатели на храните за животни, окачествяване на фуражи, които се разпространяват, по искане на страните по договора и издава сертификати за качество. Сертификатите се издават въз основа на протоколи от изпитване от акредитирана лаборатория.


Чл. 15б. (Нов - ДВ, бр. 87 от 2005 г., в сила от 02.05.2006 г.) (1) Националната служба по зърното и фуражите контролира:

1. изпълнението на изискванията за одобряване и регистриране на производители и търговци на храни за животните;

2. обращението на фуражните суровини;

3. условията за използване и обращението на фуражните добавки;

4. изискванията за търговия с комбинирани фуражи;

5. съответствието и пълноценността на фуражите със специално предназначение;

6. спазването на нормативните актове в областта на храненето на животните.

(2) Националната служба по зърното и фуражите:

1. проверява документите, придружаващи продуктите;

2. проверява идентичността на продуктите;

3. извършва физическа проверка на продукти чрез вземане на проби;

4. извършва лабораторни изследвания;

5. проверява верността на данните, посочени в декларацията по чл. 8, ал. 1, чл. 10, ал. 1 и чл. 12, ал. 1;

6. контролира спазването на изискванията на чл. 8, ал. 3, чл. 9, ал. 5 и чл. 10, ал. 4.

(3) Органите по чл. 15 изготвят и изпълняват съвместен Годишен план за контрол на фуражите.

(4) Условията и редът за извършване на официалния контрол при фуражните суровини, фуражните добавки и комбинираните фуражи се уреждат с наредба на министъра на земеделието и горите.


Чл. 15в. (Нов - ДВ, бр. 87 от 2005 г., в сила от 02.05.2006 г.) Изискванията за хигиена на фуражите се уреждат с наредба на министъра на земеделието и горите.


Глава пета.
АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ И ПРИНУДИТЕЛНИ АДМИНИСТРАТИВНИ МЕРКИ

Чл. 16. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 58 от 2003 г.) Когато контролният орган установи, че физическо или юридическо лице, извършва производство, разпространение, внос или износ на продукти и вещества, предназначени за храна на животни или ги използва в нарушение на изискванията по чл. 8, 9, 10 и 11 от закона и нормативните актове за прилагането му, може да му предпише конкретни мерки за отстраняване на нарушението.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2003 г.) При неизпълнение на предписаните мерки по ал. 1 контролният орган може да направи предложение за заличаване на лицето от регистрите по чл. 10, ал. 1 и 2 и/или цялостно или частично преустановяване на дейността.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 30 от 2006 г., в сила от 12.07.2006 г.) Принудителните административни мерки по ал. 1 и 2 се налагат със заповед на министъра на земеделието и горите и могат да се обжалват по реда на Административнопроцесуалния кодекс.


Чл. 17. (1) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2003 г.) Когато контролните органи установят, че продукти и вещества, предназначени за храна на животните, не съответстват на изискванията по чл. 8, 9 и 11 и на подзаконовите нормативни актове по прилагане на закона, предписват една или няколко от следните мерки:

1. (доп. - ДВ, бр. 58 от 2003 г.) забрана за предлагане на пазара и привеждане на продуктите или веществата в съответствие с изискванията в определен срок;

2. изземване от обръщение;

3. използване за други цели;

4. унищожаване на продуктите.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2000 г.) При неизпълнение на предписаните мерки по ал. 1, т. 1, 2 и 3 контролният орган разпорежда унищожаването на продуктите или веществата за сметка на лицето, което ги държи, по начин, определен в наредба на министъра на земеделието и горите.

(3) Когато се установи, че дадена партида продукти или вещества, предназначени за храна на животни, представлява сериозна или непосредствена опасност за здравето на хората или животните, контролният орган разпорежда унищожаването на продуктите или веществата от лицето, което ги държи.

(4) Когато физическо или юридическо лице, на което е предписана мярка по ал. 1, разпространи продуктите или веществата изцяло или частично, без да изпълни предписаната му мярка, се налагат санкциите по чл. 18, ако физическото лице не подлежи на по-тежко наказание.


Чл. 17а. (Нов - ДВ, бр. 69 от 2005 г.) (1) Физическо лице, което наруши разпоредбата на чл. 8, се наказва с глоба в размер от 100 до 200 лв., а при повторно нарушение глобата е в размер от 200 до 500 лв.

(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или от едноличен търговец, се налага имуществена санкция от 200 до 500 лв., а при повторно нарушение санкцията е в размер от 500 до 1000 лв.


Чл. 18. (1) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2005 г.) Когато физическо лице наруши разпоредбите по чл. 9, 10, 11, 12, 13 и 14, му се налага глоба в размер до 1000 лв., а при повторно извършване на същото нарушение глобата е в размер от 1000 до 3000 лв.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 69 от 2005 г.) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, му се налага имуществена санкция в размер от 1000 до 3000 лв., а при повторно извършване на същото нарушение санкцията е в размер от 3000 до 5000 лв.


Чл. 19. (1) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 69 от 2005 г.) Актовете за установяване на нарушенията се съставят от длъжностни лица, определени от ръководителя на Националната служба по зърното и фуражите.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 69 от 2005 г.) Наказателните постановления се издават от ръководителя на Националната служба по зърното и фуражите.

(3) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.


Допълнителни разпоредби

§ 1. По смисъла на закона:

1. "Фуражи" са продукти и вещества от растителен или животински произход в натурално състояние, пресни или консервирани, както и продукти от тяхната преработка, а също различни органични и неорганични вещества със или без добавки, които се използват като храна на животните пряко или след преработка, при подготовката на комбинирани фуражи или като носители на премикси.

2. "Производство на фуражи" е всяка дейност по приготвяне, преработване или смесване на продукти и вещества, предназначени за храна на животните.

3. "Разпространение" е предлагане на продукти с цел продажба или друга форма на възмездно или безвъзмездно прехвърляне на трети лица.

4. "Срок на годност" е датата, до която съхраняваните при подходящи условия фуражи запазват специфичните си свойства.

5. "Добавки" са вещества, които не могат да се използват самостоятелно, но включени към фуражите, увеличават хранителната им стойност, биологичния им ефект и не са ветеринарнолечебни изделия.

6. "Предварително приготвени смеси" са смеси от добавки и пълнители или само от добавки, които не могат да се използват самостоятелно, а са предназначени за производство на фуражи.

7. "Нежелани вещества" са вещества, които се съдържат във или по фуражите и могат да повлияят отрицателно върху здравето на животните, тяхната продуктивност или под формата на остатъчни количества, върху качеството на получените животински продукти, особено що се отнася до здравето на хората;

8. (нова - ДВ, бр. 101 от 2000 г.) "Обращение на фуражните суровини" е опаковането, означаването и предлагането на пазара на фуражни суровини, тяхната продажба, превоз и съхранение.

9. (нова - ДВ, бр. 101 от 2000 г.) "Фуражи със специално предназначение" са диетични фуражи за задоволяване на специфични хранителни потребности на домашни животни, при които има опасност да се нарушат или са нарушени, временно или трайно, процесите на храносмилане, усвояване или обмяна на веществата.


Преходни и Заключителни разпоредби

§ 2. (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 87 от 2005 г., в сила от 02.05.2006 г.) В едномесечен срок от влизането в сила на закона министърът на земеделието и горите издава наредбата по чл. 10, ал. 5, а в шестмесечен срок - наредбите по чл. 9, ал. 4, чл. 11, ал. 3 и чл. 17, ал. 2.


§ 3. (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2000 г.) Изпълнението на закона се възлага на министъра на земеделието и горите.

-------------------------

Законът е приет от ХХХVIII Народно събрание на 3 септември 1999 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.


Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ФУРАЖИТЕ

(ОБН. - ДВ, БР. 101 ОТ 12.12.2000 Г.)


§ 4. Навсякъде в закона думите "Министерството на земеделието, горите и аграрната реформа" и "министъра/ът на земеделието, горите и аграрната реформа" се заменят съответно с "Министерството на земеделието и горите" и "министъра/ът на земеделието и горите".


Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА СЪХРАНЕНИЕ И ТЪРГОВИЯ СЪС ЗЪРНО

(ОБН. - ДВ, БР. 58 ОТ 27.06.2003 Г.)


§ 32. В Закона за фуражите се правят следните изменения и допълнения:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7. Навсякъде в закона думите "Главната дирекция за контрол на фуражите" се заменят с "Националната служба по зърното и фуражите".


Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКАТА ДЕЙНОСТ

(ОБН. - ДВ, БР. 87 ОТ 2005 Г., В СИЛА ОТ 02.05.2006 Г.)


§ 27. Законът влиза в сила в 6-месечен срок от обнародването му в "Държавен вестник" с изключение на:

1. параграф 22, който влиза в сила от 26 октомври 2005 г. ;

2. членове 259 - 275, които влизат в сила от 1 януари 2006 г.;

3. членове 56, 61 и 192, които влизат в сила от 1 октомври 2006 г.;

4. членове 52 - 54, чл. 60, чл. 67 - 76, чл. 77, ал. 3, чл. 78 - 100, чл. 112, 175, чл. 195, ал. 3, т. 2 - 4, чл. 199, ал. 4, т. 2 - 4, чл. 269, 289, 330 - 339, 342, чл. 343, ал. 5, чл. 382, ал. 1, чл. 401 и 410 и § 18, които влизат в сила от 1 януари 2007 г.


Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС

(ОБН. - ДВ, БР. 30 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 12.07.2006 Г.)


§ 135. В Закона за фуражите (обн., ДВ, бр. 82 от 1999 г.; изм., бр. 101 от 2000 г., бр. 58 от 2003 г., бр. 69 и 87 от 2005 г.) в чл. 16, ал. 3 думите "Закона за административното производство" се заменят с "Административнопроцесуалния кодекс".

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


§ 142. Кодексът влиза в сила три месеца след обнародването му в "Държавен вестник", с изключение на:

1. дял трети, § 2, т. 1 и § 2, т. 2 - относно отмяната на глава трета, раздел II "Обжалване по съдебен ред", § 9, т. 1 и 2, § 11, т. 1 и 2, § 15, § 44, т. 1 и 2, § 51, т. 1, § 53, т. 1, § 61, т. 1, § 66, т. 3, § 76, т. 1 - 3, § 78, § 79, § 83, т. 1, § 84, т. 1 и 2, § 89, т. 1 - 4, § 101, т. 1, § 102, т. 1, § 107, § 117, т. 1 и 2, § 125, § 128, т. 1 и 2, § 132, т. 2 и § 136, т. 1, както и § 34, § 35, т. 2, § 43, т. 2, § 62, т. 1, § 66, т. 2 и 4, § 97, т. 2 и § 125, т. 1 - относно замяната на думата "окръжния" с "административния" и замяната на думите "Софийския градски съд" с "Административния съд - град София", които влизат в сила от 1 март 2007 г.;

2. параграф 120, който влиза в сила от 1 януари 2007 г.;

3. параграф 3, който влиза в сила от деня на обнародването на кодекса в "Държавен вестник".