Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 59 от 14.VI

УКАЗ № 186 ОТ 06.06.2002 Г. ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ГЕНЕРАЛ-МАЙОР СЪБИ ИВАНОВ СЪБЕВ ОТ ДЛЪЖНОСТТА НАЧАЛНИК НА УПРАВЛЕНИЕ "ПЛАНИРАНЕ НА ОТБРАНАТА И ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ" НА ГЕНЕРАЛНИЯ ЩАБ НА БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ

 

УКАЗ № 186 ОТ 06.06.2002 Г. ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ГЕНЕРАЛ-МАЙОР СЪБИ ИВАНОВ СЪБЕВ ОТ ДЛЪЖНОСТТА НАЧАЛНИК НА УПРАВЛЕНИЕ "ПЛАНИРАНЕ НА ОТБРАНАТА И ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ" НА ГЕНЕРАЛНИЯ ЩАБ НА БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ

Обн. ДВ. бр.59 от 14 Юни 2002г.

На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията на Република България и чл. 28, т. 4 и чл. 125, т. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България


ПОСТАНОВЯВАМ:


Освобождавам генерал-майор Съби Иванов Събев от длъжността началник на управление "Планиране на отбраната и въоръжените сили" на Генералния щаб на Българската армия.

Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.

Издаден в София на 6 юни 2002 г.

Подпечатан с държавния печат.