Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 59 от 14.VI

УКАЗ № 193 ОТ 06.06.2002 Г. ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА БРИГАДЕН ГЕНЕРАЛ АНГЕЛ КОСТАДИНОВ ЗЛАТИЛОВ ОТ ДЛЪЖНОСТТА КОМАНДИР НА 4-ТА СМЕСЕНА АРТИЛЕРИЙСКА БРИГАДА И ЗА НАЗНАЧАВАНЕТО МУ НА ДЛЪЖНОСТТА НАЧАЛНИК НА ВВОУ "В. ЛЕВСКИ"

 

УКАЗ № 193 ОТ 06.06.2002 Г. ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА БРИГАДЕН ГЕНЕРАЛ АНГЕЛ КОСТАДИНОВ ЗЛАТИЛОВ ОТ ДЛЪЖНОСТТА КОМАНДИР НА 4-ТА СМЕСЕНА АРТИЛЕРИЙСКА БРИГАДА И ЗА НАЗНАЧАВАНЕТО МУ НА ДЛЪЖНОСТТА НАЧАЛНИК НА ВВОУ "В. ЛЕВСКИ"

Обн. ДВ. бр.59 от 14 Юни 2002г.

На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията на Република България и чл. 28, т. 4 и чл. 125, т. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България


ПОСТАНОВЯВАМ:


1. Освобождавам бригаден генерал Ангел Костадинов Златилов от длъжността командир на 4-та смесена артилерийска бригада.

2. Назначавам бригаден генерал Ангел Костадинов Златилов на длъжността началник на ВВОУ "В. Левски".

Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.

Издаден в София на 6 юни 2002 г.

Подпечатан с държавния печат.