Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 58 от 27.VI

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 141 ОТ 5 ЮЛИ 2002 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ГОРНА ГРАНИЦА НА ДВУКОМПОНЕНТНА ПРОДАЖНА ЦЕНА НА ТОПЛИННАТА ЕНЕРГИЯ ЗА БИТОВИ НУЖДИ, ДОСТАВЯНА ОТ ТОПЛОПРЕНОСНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ, КОИТО ПОЛУЧАВАТ СУБСИДИИ ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 141 ОТ 5 ЮЛИ 2002 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ГОРНА ГРАНИЦА НА ДВУКОМПОНЕНТНА ПРОДАЖНА ЦЕНА НА ТОПЛИННАТА ЕНЕРГИЯ ЗА БИТОВИ НУЖДИ, ДОСТАВЯНА ОТ ТОПЛОПРЕНОСНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ, КОИТО ПОЛУЧАВАТ СУБСИДИИ ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ

В сила от 01.07.2002 г.

Обн. ДВ. бр.68 от 16 Юли 2002г., отм. ДВ. бр.6 от 21 Януари 2003г., изм. ДВ. бр.58 от 27 Юни 2003г., отм. ДВ. бр.57 от 2 Юли 2004г.

Отменено с § 1 от заключителните разпоредби на Постановление № 144 от 28 юни 2004 г. за определяне на горни граници на продажната цена на топлинната енергия за битови нужди, доставяна от топлопреносните предприятия, които получават субсидия от републиканския бюджет - ДВ, бр. 57 от 2 юли 2004 г., в сила от 01.07. 2004 г.


Забележка на ред. Сиела: Постановлението е отменено с § 1 от заключителните разпоредби на Постановление № 6 от 17 януари 2003 г. Постановление № 6 от 17 януари 2003 г. е отменено изцяло като незаконосъобразно с Решение № 5812 от 12.06.2003 г. по адм. д. № 2466/2003 г. - ДВ, бр. 56 от 2003 г.


МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:


Чл. 1. (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2003 г., в сила от 01.07.2003 г.) Приема горна граница на двете компоненти - цена за мощност и цена за енергия, в рамките на общата продажна цена на топлинната енергия за битови нужди, доставяна от топлопреносните предприятия, които получават субсидии от държавния бюджет, в размер съответно на:

1. цена за мощност - 0,055 лв. за кубически метър за отопляем обем по проект с включен данък върху добавената стойност;

2. цена за енергия - 41,19 лв. за мегаватчас с включен данък върху добавената стойност.


Чл. 2. (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2003 г., в сила от 01.07.2003 г.) Цената за енергия по чл. 1, т. 2 се заплаща по тарифи, определени в зависимост от потребеното месечно количество топлинна енергия за отопление, както следва:

1. до 250 киловатчаса месечно - 34,05 лв. за мегаватчас с включен данък върху добавената стойност;

2. над 250 киловатчаса месечно - 42,64 лв. за мегаватчас с включен данък върху добавената стойност.


Заключителни разпоредби

§ 1. Отменя се Постановление № 67 на Министерския съвет от 2002 г. за определяне на горна граница на двукомпонентна продажна цена на топлинната енергия за битови нужди, доставяна от топлопреносните предприятия, които получават субсидии от държавния бюджет (ДВ, бр. 33 от 2002 г.).


§ 2. Постановлението се приема на основание § 14, ал. 4 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за енергетиката и енергийната ефективност.


§ 3. Постановлението влиза в сила от 1 юли 2002 г.