Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 96 от 11.X

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 158 ОТ 23 ЮЛИ 2002 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА ОТ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2002 Г. ПО БЮДЖЕТИТЕ НА ОБЩИНИТЕ И НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ НА УЧИЛИЩА И ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 158 ОТ 23 ЮЛИ 2002 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА ОТ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2002 Г. ПО БЮДЖЕТИТЕ НА ОБЩИНИТЕ И НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ НА УЧИЛИЩА И ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА

Обн. ДВ. бр.74 от 30 Юли 2002г., изм. ДВ. бр.96 от 11 Октомври 2002г., попр. ДВ. бр.102 от 1 Ноември 2002г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:

Чл. 1. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 96 от 2002 г.) Министърът на финансите да предостави допълнителни средства в размер 6 007 503 лв. по бюджетите на общините за 2002 г. за финансиране извършването на капиталови разходи на училищата съгласно приложение № 1 и приложение № 1а.


Чл. 2. Министърът на финансите да предостави допълнителни средства в размер 5 006 230 лв. по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2002 г. за финансиране извършването на капиталови разходи на държавните училища и обслужващи звена съгласно приложение № 2.


Чл. 3. Средствата по чл. 1 и 2 да се осигурят от икономии по централния бюджет за 2002 г.


Чл. 4. Министърът на финансите да извърши налагащите се от чл. 1 и 2 промени по бюджетите на съответните общини и на Министерството на образованието и науката за 2002 г.


Чл. 5. Неусвоените в края на годината средства по чл. 1 и 2 се възстановят по сметката, от която са получени.


Чл. 6. (Нов - ДВ, бр. 96 от 2002 г.) Министърът на образованието и науката може да извършва вътрешнокомпенсирани промени в размера на средствата за отделните обекти по приложение № 2, както и да включва други училища и обслужващи звена, финансирани чрез бюджета на Министерството на образованието и науката, в рамките на отпуснатите средства по чл. 2.


Заключителни разпоредби

§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 28, ал. 1 от Закона за устройството на държавния бюджет.


§ 2. Контролът по изпълнението на постановлението се възлага на министъра на образованието и науката и на министъра на финансите.


§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


Приложение № 1 към чл. 1Област Община, Училище Видове капиталови разходи Сума (в лв.)
по   населено място      
ред          
1 2 3 4 5 6
I. ХАСКОВО        
1.   Минерални бани, ОУ "Христо Ботев" Покрив, остъкляване, В и К и 147 000
    с. Караманци   ел. инсталация  
2.   Стамболово, СОУ "Св. Климент Сграда и общежитие 15 000
    с. Стамболово Охридски"    
3.   Стамболово, ОУ "Христо Ботев" Покрив и дограма 61 875
    с. Силен      
II. КЪРДЖАЛИ
4.   Ардино СОУ "В. Левски" Хидроизолация покрив и тоалетни 20 300
5.   Ардино, с. Г. Прахово ОУ "Св. св. Кирил Покрив, остъкляване, подпорна 8 095
      и Методий" стена  
6.   Ардино, с. Боровица ОУ "А. С. Макаренко" Покрив и подмяна на врати 15 050
7.   Ардино, с. Бял Извор СОУ "Хр. Смирненски" Тоалетни, подмяна на котел, 18 890
        тръби и радиатори  
8.   Ардино НУ "Хр. Ботев" Подмяна на врати, боядисване 4 925
9.   Джебел СОУ "Хр. Ботев" Физкултурен салон, санитарен 150 000
        възел, столова, подмяна на врати,  
        остъкляване  
10.   Джебел, с. Припек ОУ "П. Хилендарски" Парна инсталация, физкултурен 50 000
        салон и покривни конструкции  
11.   Джебел, с. Рогозче ОУ ОВ инсталация и покрив 80 000
12.   Момчилград ОУ "Д-р П. Берон" Водосточни тръби и обшивки, 5 150
        санитарни възли и парна  
        инсталация  
13.   Момчилград СОУ "Н. Вапцаров" Санитарни възли, ОВ и В и К 24 000
        инсталация, предписание на  
        ХЕИ и РСПАБ  
14.   Момчилград, с. Равен ОУ Изграждане на вътрешни сани- 146 790
        тарни възли и подмяна на  
        ел. инсталация  
15.   Момчилград, ОУ Пристройка към котелно и 109 000
    с. Звездел   отоплителна инсталация по  
        готов проект  
16.   Крумовград Ученическо Столова 150 000
      общежитие    
17.   Крумовград СОУ "В. Левски" Покривна хидроизолация 55 000
18.   Крумовград, ОУ Покривна конструкция 10 000
    с. Малък Девисил      
19.   Крумовград, ОУ Сграда 15 000
    с. Луличка      
20.   Крумовград, ОУ Покрив и подмяна на дограма 25 000
    с. Подрумче      
21.   Крумовград, ОУ Покривна хидроизолация 20 000
    с. Поточница      
22.   Крумовград, с. Гулийка ОУ Основен ремонт 20 000
23.   Крумовград, ОУ Подмяна на дограма 10 000
    с. Странджево      
24.   Крумовград, ОУ Основен ремонт 15 000
    с. Горна кула      
25.   Кърджали ГПЧЕ "Хр. Ботев" Санитарни възли, външна 200 052
        канализация, ел. и отоплителна  
        инсталация  
26.   Кърджали СОУ "П. Р. Славейков" Ремонт на санитарни възли, 185 000
        ел. и отоплителна инсталация  
27.   Кирково, СОУ Довършване на физкултурен салон 50 000
    с. Чорбаджийско      
28.   Кирково, с. Фотиново ОУ "Хр. Смирненски" Довършване на сектор "Б" 240 000
29.   Кирково, с. Кирково СОУ "Отец Паисий" Промяна на покривна конструк- 120 000
        ция по проект  
30.   Черноочене, с. Лясково ОУ "Н. Вапцаров" Покрив 66 500
31.   Черноочене, ОУ "В. Левски" Покрив 5 000
    с. Комунига      
32.   Черноочене СОУ "Хр. Смирненски" Покрив 3 000
33.   Черноочене, ОУ "Н. Вапцаров" Покрив 3 000
    с. Паничково      
III. ПЕРНИК
34.   Перник VI СОУ Покрив - ламаринена обшивка, 15 600
        олуци, подмяна на водосточни  
        тръби, канализация и тоалетни,  
        отоплителна инста-  
        лация и подмяна на радиатори  
35.   Перник IХ ОУ Претърсване на керемиди, хидро- 20 000
        изолация, В и К и ел. инсталация,  
        подмяна на радиатори и тръби  
36.   Перник ХII ОУ Ремонт на покрив - ламаринена 22 600
        обшивка, олуци, подмяна на  
        водосточни тръби, остъкляване,  
        подмяна на крила прозорци  
37.   Перник ХIII ОУ В и К инсталация и подмяна на 8 200
        радиатори  
38.   Перник, с. Дивотино ОУ Покрив 18 600
IV. ЯМБОЛ
39.   Ямбол НУ "Ради Колесов" Покрив и В и К инсталация 13 000
40.   Ямбол НУ "Стр. Кринчев" Покрив 10 000
41.   Ямбол ОУ "Хр. Смирненски" Покрив 10 000
42.   Ямбол ОУ "Д. Дебелянов" Покрив и ел. инсталация 25 000
43.   Ямбол ОУ "П. Р. Славейков" Покрив 30 000
44.   Ямбол ОУ "Л. Каравелов" Покрив 40 000
45.   Ямбол П "Даскал Покрив и В и К инсталация 25 000
      Кожухаров"    
46.   Ямбол ОУЗТО Покрив и В и К инсталация 16 000
      "Д-р П. Берон"    
47.   Ямбол ОУ "Й. Йовков" В и К и ел. инсталация 35 000
48.   Ямбол ОУ "Н. Петрини" Покрив и ел. инсталация 15 000
49.   Ямбол ГПЧЕ Покрив и ел. инсталация 35 000
      "В. Карагьозов"    
50.   Ямбол Г "В. Левски" В и К инсталация 15 000
51.   Ямбол Спортно у-ще Покрив и ел. инсталация 20 000
      "Пиер дьо Кубертен"    
52.   Тунджа, с. Тенево СОУ "В. Левски" Покрив и ел. инсталация 25 000
53.   Тунджа, с. Крумово НУ "Св. Кл. Охридски" Покрив и В и К инсталация 6 000
54.   Тунджа, ОУ "Св. св. Кирил и Покрив, В и К и ел. инсталация 11 000
    с. Веселиново Методий"    
55.   Тунджа, с. Бояджик ОУ "Св. св. Кирил и Покрив 6 000
      Методий"    
56.   Тунджа, ОУ "Хр. Ботев" Покрив и В и К инсталация 9 000
    с. Овчи кладенец      
57.   Тунджа, с. Роза ОУ "П. Хилендарски" В и К и ел. инсталация 11 000
58.   Тунджа, с. Скалица ОУ "П. Хилендарски" Покрив и ел. инсталация 12 000
59.   Тунджа, ОУ "В. Левски" Покрив, В и К и ел. инсталация 11 000
    с. Генерал Инзово      
60.   Тунджа, с. Ботево ОУ "Хр. Ботев" Покрив, В и К и ел. инсталация 27 000
61.   Елхово ОУ "Св. св. Кирил и Покрив и В и К инсталация 6 500
      Методий"    
62.   Елхово, с. Бояново ОУ "П. Хилендарски" Покрив и В и К инсталация 6 500
63.   Стралджа СОУ "П. Яворов" Покрив и В и К инсталация 40 000
64.   Стралджа ОУЗТО "Св. св. Кирил Покрив и В и К инсталация 27 000
      и Методий"    
65.   Стралджа, ОУ "Св. св. Кирил Покрив и В и К инсталация 29 000
    с. Зимница и Методий"    
66.   Стралджа, с. Войника ОУ "Хр. Ботев" Покрив и В и К инсталация 20 000
67.   Болярово, СОУ "Д-р П. Берон" Покрив и В и К инсталация 12 000
    с. Болярово      
V. ШУМЕН
68.   Шумен, с. Градище ОУ Покрив, укрепване на пропукани стени, 10 000
        санитарни възли  
69.   Шумен, ОУ Санитарни възли, отоплителна инстала- 16 500
    с. Царев брод   ция, покривна конструкция  
70.   Велики Преслав СОУ "Ч. Храбър" Хидроизолация на покрив, ремонт на 50 000
        парен котел, подмяна на радиатори  
71.   Венец, с. Венец СОУ "Н. Вапцаров" Парокотелна инсталация и покрив 50 000
72.   Нови пазар СОУ "В. Левски" Парокотелна инсталация 25 000
VI. КЮСТЕН-
  ДИЛ
73.   Бобошево ОУ "Св. св. Кирил и Парна инсталация 18 245
      Методий"    
74.   Дупница, ОУ "Хр. Ботев" Парна инсталация 25 000
    с. Крайници      
75.   Кочериново СОУ "Хр. Ботев Парна инсталация и покрив 30 308
76.   Кюстендил, ОУ "Св. св. Кирил Покрив 9 000
    с. Жиленци и Методий"    
77.   Кюстендил, ОУ "Св. св. Кирил Санитарни възли 7 000
    с. Багренци и Методий"    
78.   Невестино ОУ "Хр. Ботев" Санитарни възли и канализация, покрив 14 600
79.   Рила СОУ "Аверкий Вътрешни санитарни възли и инсталации 18 500
      Попстоянов"    
80.   Сапарева баня ОУ "Хр. Ботев" Парна инсталация 36 550
81.   Сапарева баня, ОУ "Св. Кл. Покрив 31 340
    с. Сапарево Охридски"    
82.   Сапарева баня, ОУ "Св. Иван Рилски" Покрив 26 015
    с. Ресилово      
83.   Трекляно СОУ "Св. Кл. Покрив 9 910
      Охридски"    
VII. СТАРА
  ЗАГОРА
84.   Ст. Загора, с. Опан ОУ "Хр. Ботев" Покрив 44 120
85.   Мъглиж, с. Тулово ОУ "Хр. Смирненски" Оборудване на нова сграда 45 000
86.   Павел баня СОУ "Хр. Ботев" Покрив, тоалетни и остъкляване 100 000
VIII. ТЪРГО-
  ВИЩЕ
87.   Търговище, ОУ "Св. св. Кирил и По предписание на ХЕИ - хидроизо- 14 000
    с. Буйново Методий" лация физкултурен салон, ламаринена  
        обшивка, остъкляване, тоалетни,  
        покриви на основния корпус и тоалетни  
88.   Омуртаг, ОУ Ремонт на локална парна и отоплителна 55 000
    с. Зелена морава   инсталация  
89.   Омуртаг Прогимназия Покривна конструкция, хидроизолация 40 000
IХ. БУРГАС
90.   Карнобат СОУ "Св. св. Кирил Покрив, дограма, остъкляване 15 500
      и Методий"    
91.   Карнобат, ОУ "Хр. Ботев" Външна тоалетна, частичен ремонт на 23 500
    с. Соколово   покрив, олуци, обшивки, частична  
        подмяна на врати и прозорци  
92.   Карнобат, ОУ "Св. св. Кирил и Частичен ремонт на покрив, олуци, 18 800
    с. Крумово Методий" обшивки, ремонт на дограма,  
    градище   остъкляване  
93.   Руен, с. Подгорец ОУ "Добри Чинтулов" Основен ремонт на покривна 6030
        конструкция  
Х. СОФИЯ -
  ОБЛАСТ
94.   Етрополе, ОУ "Хр. Ботев" Покрив 18 000
    с. Лопян      
95.   Етрополе, ОУ "Г. Бенковски" Покрив, В и К инсталация 25 000
    с. Малки Искър      
96.   Своге, ОУ "Хр. Ботев" Покрив 30 000
    гара Лакатник      
97.   Своге, с. Реброво ОУ "Д-р П. Берон" Покрив 4 100
ХI. СЛИВЕН
98.   Сливен III СОУ "Д-р Дървена покривна конструкция 65 890
      Ив. Селимски"    
99.   Сливен ГПЗЕ "З. Стоянов" Покривна хидроизолация, подмяна 9 556
        на водопроводни тръби и кранове  
100.   Сливен IV ОУ Покрив 10 570
101.   Котел СОУ Покрив 34 720
102.   Котел, с. Стрелци ОУ Покрив 8 596
103.   Котел, ОУ Покрив 28 000
    с. Ябланово      
104.   Нова Загора ОУ "Хр. Смирненски" Покрив 34 923
105.   Нова Загора СОУ "Иван Вазов" Покрив 20 000
ХII. РУСЕ
106.   Две Могили, ОУ "Хр. Ботев" Отоплителна инсталация 14 500
    с. Кацелово      
107.   Две Могили СОУ "Св. св. Кирил Покрив 45 000
      и Методий"    
108.   Ветово, с. Бъзън ОУ "Св. св. Кирил и Покрив 12 950
      Методий"    
109.   Ветово СОУ "В. Левски" Покрив и отоплителна инсталация 46 570
110.   Ветово, ОУ "Хр. Ботев" Покрив и остъкляване 11 800
    с. Глоджево      
111.   Сливо поле СОУ "Отец Паисий" Покрив и отоплителна инсталация 11 000
112.   Сливо поле, ОУ "Св. св. Кирил и Покрив и парна инсталация 27 000
    с. Ряхово Методий"    
113.   Ценово СУ "Хр. Ботев" Парно отопление 62 000
114.   Русе ОУ "В. Левски" Частичен ремонт на хидроизолация, 14 200
        радиатори  
115.   Русе, с. Мартен ОУ Дървена покривна конструкция, 13 900
        тенекеджийски работи  
116.   Русе, с. Николово ОУ Доставка и монтаж на нов котел 10 000
117.   Русе СОУ "Възраждане" Частичен ремонт на покривна 5 000
        хидроизолация  
118.   Русе ССУ Подмяна на радиатори 11 800
119.   Русе СОУ "Хр. Ботев" Ремонт на котел и ОВ инсталация 40 000
120.   Русе, с. Тетово ОУ Доставка и монтаж на котел 16 000
121.   Русе СОУПНЕ Основен ремонт на отоплителна 12 000
        инсталация  
ХIII. ДОБРИЧ
122.   Добрич-град ОУ "Хр. Смирненски" Покрив, В и К инсталация 4640
123.   Добрич-област, ОУ "Н. Вапцаров" Покрив, отоплителна инсталация и котел 33 115
    с. Карапелит      
124.   Тервел СОУ "Й. Йовков" Санитарни възли и стол, хидроизолация 36 070
        покрив на стол и физкултурен салон,  
        парна инсталация на работилница  
125.   Крушари СОУ Санитарни възли, покрив и котли 29 430
      "Хр. Смирненски"    
126.   Каварна СОУ "Ст. Караджа" Покрив 9960
127.   Каварна, ОУ "Хр. Смирненски" Отоплителна инсталация 12 380
    с. Българево      
ХIV. МОНТАНА
128.   Берковица I ОУ "Н. Вапцаров" Покрив 16 000
129.   Берковица II ОУ Паропроводна инсталация 15 745
      "Хр. Смирненски"    
130.   Берковица Гимназия Покрив 16 000
      "Д-р И. Панов"    
131.   Бойчиновци, ОУ "Отец Паисий" Покрив 8 500
    с. Громшин      
132.   Георги Дамяново ОУ "Отец Паисий" Покрив 10 300
133.   Георги Дамяново, ОУ "Отец Паисий" Покрив 13 000
    с. Г. Геново      
134.   Монтана, ОУ Покрив, тоалетни и отоплителна 8 900
    с. Смолянци   инсталация  
135.   Монтана, ОУ Покрив, тоалетни и отоплителна 8 900
    с. Д-р Йосифово   инсталация  
136.   Монтана II СОУ "Н. Вапцаров" Отоплителна инсталация 18 000
137.   Лом СОУ "Отец Паисий" Тоалетни 11 000
138.   Лом I ОУ "Н. Първанов" Покрив 20 000
139.   Медковец СОУ "Отец Паисий" Покрив 13 700
140.   Якимово, ОУ "Хр. Ботев" Покрив 12 800
    с. Комощица      
141.   Вълчедръм Г. "М. Дринов" Покрив и парен котел 8 325
142.   Вълчедръм II ОУ "Ив. Вазов" Покрив 15 108
143.   Вълчедръм, ОУ "Д-р П. Берон" Покрив 7 840
    с. Септемврийци      
ХVI. ЛОВЕЧ
144.   Ловеч, ОУ "В. Левски" ОВ, В и К и ел. инсталация 14 500
    с. Казачево      
145.   Ловеч, ОУ "М. Йонов" Покрив, ел. и В и К инсталация 14 000
    с. Радювене      
146.   Ловеч, ОУ "Хр. Ботев" Покрив, ел. и В и К инсталация 17 300
    с. Дойренци      
147.   Ловеч, СОУ "Св. св. Кирил Покрив 12 000
    с. Александрово и Методий"    
148.   Ловеч, Баховица ОУ "Хр. Ботев" Покрив 15 000
149.   Троян СОУ "Св. Кл. Покрив, парен котел, гръмоотвод и 14 000
      Охридски" тоалетни  
150.   Троян СОУ "В. Левски" Ремонт на нафтово стопанство 15 000
151.   Троян ОУ "Иван Хаджийски" Покрив 5 000
152.   Троян НУ "Св. св. Кирил и Ремонт на парен котел и покрив 10 000
      Методий"    
153.          
ХVII. РАЗГРАД
154.   Лозница НУ "В. Левски" Хидроизолация 14 275
155.   Лозница СОУ "Хр. Ботев" Хидроизолация, отоплителна и В и К 32 490
        инсталация  
156.   Лозница, ОУ "Виделина" Хидроизолация и санитарни възли 10 165
    с. Сейдол      
157.   Кубрат СОУ "Хр. Ботев" Покривна конструкция 25 000
158.   Кубрат Уч. общежитие Хидроизолация на покрив 14 000
      "М. Горки"    
159.   Разград, ОУ "Д-р П. Берон" Отоплителна инсталация 9 165
    с. Осенец      
160.   Исперих ОУ "В. Априлов" Покрив 50 000
161.   Исперих, ОУ "Отец Паисий" Покрив 30 000
    с. Подайва      
ХVIII. ВАРНА
162.   Провадия, ОУ "Св. св. Кирил Хидроизолация на покрив 15 840
    с. Градинарово и Методий"    
ХIХ. СМОЛЯН
163.   Смолян ОУ "Стою Шишков" Парна инсталация, остъкляване 5 900
164.   Баните СОУ "Хр. Ботев" Покрив, В и К инсталация, санитарни 6 000
        възли  
ХХ. СИЛИСТРА
165.   Силистра, ОУ "Св. Климент Хидроизолация на покрив, В и К 15 500
    с. Иширково Охридски" инсталация и тоалетни  
166.   Тутракан ОУ "Хр. Ботев" В и К и парна инсталация, тоалетни, 40 000
        подмяна на олуци и водосточни тръби  
167.   Главиница СОУ "В. Левски" Покрив на учебен корпус 40 000
168.   Дулово, СОУ "Хр. Ботев" Хидроизолация на покрив, подмяна на 35 750
    с. Паисиево   водопровод и канализация, остъкляване  
ХХI. ПАЗАРДЖИК
169.   Панагюрище НУ "Св. св. Кирил Частичен ремонт на покрив, сваляне 6 000
      и Методий" на напукана мазилка, хидроизолация  
        на покрив физкултурен салон  
170.   Стрелча НУ "Паисий Ремонт и реконструкция на парната 17 220
      Хилендарски" инсталация  
171.   Стрелча СОУ "Св. св. Кирил Покриви на учебна сграда и физкултурен 23 000
      и Методий" салон, тоалетни  
ХХII. БЛАГОЕВ-
  ГРАД
172.   Струмяни, ОУ Предписание на ХЕИ 6 700
    с. Илинденци      
173.   Струмяни, СОУ "Отец Паисий" Предписание на ХЕИ 25 410
    с. Микрево      
174.   Струмяни ОУ Предписание на ХЕИ 8 360
175.   Струмяни, ОУ Предписание на ХЕИ 14 835
    с. Игралище      
ХХIII. ГАБРОВО
176.   Севлиево, ОУ "Св. св. Кирил Покрив и отоплителна инсталация 12 700
    с. Душево и Методий"    
177.   Севлиево, ОУ "В. Левски" Покрив и подмяна на котел 24 060
    с. Шумата      
178.   Севлиево ОУ "Хр. Ботев" Покрив 14 000
          ОБЩО:


Приложение № 1а към чл. 1


(Ново - ДВ, бр. 96 от 2002 г., попр. – ДВ, бр. 102 от 2002 г.)№ по Област Община, Училище Видове капиталови разходи Сума
ред   населено място     (в лв.)
1 2 3 4 5 6
  Видин        
1.   Видин, гр. Видин ГПЧЕ санитарни възли и радиатори 20 000
2.   Видин, гр. Видин ПМГ "Екзарх Антим I" санитарни възли и В и К 10 000
        инсталации  
3.   Видин, гр. Видин СОУ "Цар Симеон Велики" санитарни възли и покрив 28 000
4.   Видин, гр. Видин СОУ "Любен Каравелов" покрив и физкултурен салон 29 000
5.   Видин, гр. Видин СОУ "Св. св. Кирил и физкултурен салон и санитарни 25 000
        Методий" възли
6.   Видин, гр. Видин СОУ "Христо Ботев" физкултурен салон и радиатори 19 000
7.   Видин, гр. Видин СОУ "П. Р. Славейков" санитарни възли и ел. инсталации 25 000
8.   Видин, гр. Видин ОУ "Софроний Врачански" санитарни възли, под и остъкляване 13 000
9.   Видин, гр. Видин ОУ "Отец Паисий" санитарни възли и тавани 5 000
10.   Видин, гр. Видин ОУ "Св. Климент Охридски" тоалетни и боядисване на коридори 8 000
11.   Видин, гр. Видин ОУ "Иван Вазов" тоалетни и ел. инсталации 5 000
12.   Видин, гр. Видин Градско общежитие радиатори и бойлер 10 000
13.   Видин, с. Кутово СОУ "Св. св. Кирил и тоалетни и покрив 5 000
      Методий"    
14.   Видин, гр. Дунавци I ОУ "Христо Ботев" парни котли, покрив, дограма, боя- 3 000
        дисване и остъкляване  
15.   Видин, с. Буковец ОУ "Св. св. Кирил и покрив, боядисване и тоалетни 3 000
      Методий"    
16.   Видин, с. Гомо- ОУ "Св. св. Кирил и покрив, боядисване и тоалетни 3 000
    тарци Методий"    
17.   Видин, с. Градец ОУ "Христо Ботев" покрив, боядисване и тоалетни 3 000
18.   Видин, с. Дружба ОУ "Васил Априлов" покрив, боядисване и тоалетни 3 000
19.   Видин, с. Иново ОУ "Михалаки Георгиев" покрив, боядисване и тоалетни 3 000
20.   Видин, с. Капита- ОУ "Св. св. Кирил и покрив, боядисване и тоалетни 3 000
    новци Методий"    
21.   Видин, с. Покрайна ОУ "Св. св. Кирил и покрив, боядисване и тоалетни 3 000
      Методий"    
22.   Белоградчик, СОУ "Христо Ботев" ламперия 3 000
    гр. Белоградчик      
23.   Белоградчик, НУ "Васил Левски" ламперия, боядисване на стени, 8 000
    гр. Белоградчик   покрив и дограма  
24.   Белоградчик, ОУ "Васил Априлов" покрив, боядисване, остъкляване, 9 000
    с. Рабиша   олуци и тоалетни  
25.   Бойница, ОУ "Васил Левски" общежитие, остъкляване и тоалетни 7 000
    с. Бойница      
26.   Бойница, ОУ "Христо Ботев" дограма и частично измазване 3 000
    с. Раброво      
27.   Брегово, СОУ "Св. св. Кирил и санитарни възли 5 000
    гр. Брегово Методий"    
28.   Брегово, с. Връв ОУ "Христо Ботев" покрив 3 000
29.   Брегово, с. Косово ОУ "Св. св. Кирил и санитарни възли 4 000
      Методий"    
30.   Грамада, СОУ "Христо Ботев" подмяна на парен котел и В и К 10 000
    гр. Грамада   инсталации  
31.   Димово, ОУ "Св. св. Кирил и столова и кухненски блок 11 000
    гр. Димово Методий"    
32.   Димово, с. Арчар СОУ "Христо Ботев" ламперия, шпакловка и боядисване 6 000
33.   Димово, ОУ "Димитър Благоев" покрив, В и К инсталации 7 500
    гара Орешец   и боядисване  
34.   Кула, гр. Кула СОУ "Васил Левски" В и К инсталации, тоалетни, лампе- 3 000
        рия и боядисване  
35.   Макреш, ОУ "Св. св. Кирил и покрив и тоалетни 6 000
    с. Макреш Методий"    
36.   Ново село, СОУ "Св. св. Кирил и покрив и тавани, ел. инсталации  
    с. Ново село Методий" и остъкляване 20 000
37.   Ружинци, СОУ "Н. Й. Вапцаров" покрив и В и К инсталации 2 250
    с. Дреновец      
38.   Ружинци, ОУ "Св. св. Кирил и покрив 2 900
    с. Бело поле Методий"    
39.   Чупрене, ОУ "Христо Ботев" подмяна на парен котел 10 000
    с. Горни Лом      
  Благоевград        
40.   Гоце Делчев, ОУ "Гоце Делчев" санитарни възли и канализация 7 000
    гр. Гоце Делчев      
41.   Гоце Делчев, ОУ "Братя Миладинови" подмяна на дограма 36 000
    гр. Гоце Делчев      
42.   Сандански, СОУ "Св. св. Козма и Дамян" отоплителна инсталация 14 400
    гр. Сандански      
43.   Сандански, ОУ "Петър Берон" санитарни възли и покрив 8 000
    с. Лебница      
44.   Гърмен, с. Дебрен ОУ нова сграда 50 000
  Перник        
45.   Радомир, с. Дрен СОУ "Христо Ботев" подмяна на котел 10 000
46.   Радомир, ОУ "Христо Смирненски" отоплителна инсталация 10 000
    гр. Радомир      
47.   Трън, гр. Трън СОУ "Гео Милев" покрив 19 000
  Пловдив        
48.   Брезово, с. Борец ОУ "Св. св. Кирил и покрив и настилки 37 000
      Методий"    
  Монтана        
49.   Лом, гр. Лом ПГ "Найден Геров" тоалетни и учебни помещения 20 000
  Софийска        
  област        
50.   Своге, с. Искрец ОУ "Иван Рилски" вертикална планировка 18 000
51.   Своге, гр. Своге ОУ "Иван Вазов" инсталации и боядисване 12 000
  Смолян        
52.   Чепеларе, ОУ "Цар Симеон I" покрив, котелно и столова с кухня 25 000
    с. Павелско      
  Велико        
  Търново        
53.   Велико Търново, ОУ "П. Р. Славейков" покрив 33 600
    гр. Велико Търново      
54.   Велико Търново, СОУ "Вл. Комаров" покрив 33 750
    гр. Велико Търново      
55.   Велико Търново, ПМГ "В. Друмев" покрив 20 000
    гр. Велико Търново      
56.   Свищов, СОУ "Д. Благоев" покрив 16 000
    гр. Свищов      
57.   Лясковец, СОУ "М. Райкович" покрив 42 000
    гр. Лясковец      
58.   Лясковец, ОУ покрив и отоплителна инсталация 8 000
    с. Джулюница      
59.   Елена, гр. Елена СОУ "Иван Момчилов" отоплителна инсталация 20 000
60.   Златарица, ОУ - общежитие отоплителна инсталация 20 000
    с. Ново село      
61.   Павликени, СОУ "Бачо Киро" покрив 11 000
    гр. Павликени      
62.   Горна Оряховица, СОУ "Г. Измирлиев" отоплителна инсталация 8 000
    гр. Горна Оряховица      
63.   Сухиндол, СОУ "Кл. Охридски" покрив 4 100
    гр. Сухиндол      
  Враца        
64.   Криводол, СОУ "Св. св. Кирил и санитарни възли и отоплителна 80 000
    с. Криводол Методий" инсталация  
65.   Мездра, гр. Мездра СОУ "Иван Вазов" отоплителна инсталация 21 200
66.   Мездра, с. Зверино СОУ "Св. Климент покрив и подмяна на циркулационна 16 000
      Охридски" помпа  
67.   Оряхово, ОУ "Н. Й. Вапцаров" покрив, ел. инсталации 5 500
    с. Селановци   и санитарни възли  
68.   Бяла Слатина, ОУ "Христо Ботев" покрив и парна инсталация 16 000
  с. Габаре        
69.   Враца, с. Девене ОУ "Св. св. Кирил и В и К, ел. инсталации и санитарни 26 000
      Методий" възли  
70.   Мизия, ОУ "Отец Паисий" покрив, ел. инсталации 5 800
    с. Софрониево   и санитарни възли  
Общо: 1 000 000


Приложение № 2 към чл. 2Гр./с. Населено място Училище или Видове капиталови разходи Сума (в лв.)
по     обслужващо звено    
ред          
1 2 3 4 5 6
1. гр. Айтос ЛУИ Покрив и тоалетни 9 870
2. гр. Айтос ПУ Котелно 17 000
3. гр. Априлци ООУ "Христо Ботев" Отоплителна инсталация 15 300
4. гр. Асеновград ПТУ Покрив и тоалетни 30 000
5. гр. Асеновград ТММЕТ Покрив, котел и отоплителна инсталация 28 000
6. с. Асеновец ДОВДЛРГ Кухненски блок 10 000
7. гр. Балчик СПТУ по подготовка Покрив и отоплителна инсталация 27 700
      на кадри    
8. гр. Банско ТЕ Покрив 16 256
9. с. Белица Оздравително училище Отоплителна инсталация 59 780
10. гр. Белоградчик ТСТ "А. Попов" Тоалетни 6 800
11. гр. Благоевград ПУ Котел и отоплителна инсталация 8 350
12. гр. Благоевград ТЕ Покрив, В и К и отоплителна инсталация 19 300
13. гр. Благоевград ТИ Покрив 10 000
14. гр. Ботевград СПТУМ Покрив, тоалетни и ел. инсталация 20 363
15. гр. Ботевград ТМЕ Покрив 25 000
16. с. Брестовица ДОВДЛРГ Покрив и инсталации 30 000
17. гр. Бургас СПТУ по корабостроене Покрив 26 000
18. гр. Бургас СПТУ по строителство Отоплителна инсталация 35 760
19. гр. Бяла СПТУМ Покрив и отоплителна инсталация 50 990
20. гр. Бяла Слатина ПУ Покрив и отоплителна инсталация 204 909
21. гр. Варна ПГКК Покрив и котел 27 150
22. гр. Варна СПТУС Покрив и отоплителна инсталация 20 000
23. гр. Варна ТХВП и ХТ Покрив и санитарни възли 22 000
24. гр. Варна Професионална гим- Покрив и остъкляване 18 730
      назия по облекло и    
      моден дизайн    
25. гр. Варна ТЕТ Котелно 10 873
26. гр. Варна ТС Отоплителна инсталация 10 000
27. гр. Варна ТТ В и К и отоплителна инсталация 8 460
28. гр. Велико Търново ТЕ Покрив и остъкляване 38 200
29. гр. Велико Търново ТС Покрив 11 446
30. гр. Велинград ТИТ Покрив 30 000
31. гр. Ветово СПТУ Покрив и санитарни възли 26 950
32. с. Врабево ООУ Покрив 10 000
33. гр. Враца ПУ Покрив, ел. и отоплителна инсталация 32 700
34. гр. Враца ТТР Покрив 11 600
35. гр. Враца ТХП Покрив 10 000
36. гр. Габрово ТC Покрив 15 000
37. гр. Габрово ТТ Покрив 65 000
38. гр. Генерал Тошево ТЗ Покрив 21 500
39. гр. Гоце Делчев ТЕ Покрив 44 362
40. с. Дебелец ТМ Отоплителна инсталация 9200
41. гр. Девня СПТУ по РПМСХП Покрив 60 000
42. с. Динево ВУИ Покрив 6000
43. гр. Добрич ДОДВЛРГ "Дъга" В и К и отоплителна инсталация 39 800
44. гр. Добрич Обединен техникум Покрив и санитарни възли 42 800
      по механотехника    
      и електротехника    
45. гр. Добрич ПУ Покрив 25 000
46. гр. Добрич ТС Покрив 18 131
47. гр. Долни Дъбник ПУ Котелно и отоплителна инсталация 230 000
48. гр. Долни Дълник Техникум по нефтодобив Покрив 34 450
49. с. Дрен ДОВДЛРГ Покрив и отоплителна инсталация 14 832
50. гр. Дупница СПТУМ Отопление и покрив 20 000
51. гр. Дупница СПТУТ Котелно и отоплителна инсталация 21 500
52. гр. Дупница ТМЕТ Отоплителна инсталация 15 877
53. гр. Елин Пелин Техникум по стъкло Покрив 16 000
54. гр. Каварна ПУИ В и К инсталация 35 000
55. гр. Казанлък ТТ Покрив и отоплителна инсталация 25 200
56. гр. Казанлък ТХП Покрив и тоалетни 30 000
57. гр. Карнобат СПТУ по облекло В и К инсталация и тоалетни 60 000
58. гр. Карлово ТЖПТ Отоплителна инсталация 18 300
59. гр. Клисура ТИ Покрив и отоплителна инсталация 18 200
60. гр. Кубрат СПТУ Покрив и отоплителна инсталация 15 865
61. гр. Кърджали Професионална Покрив и В и К инсталация 32 000
      гимназия    
62. гр. Кюстендил Икономически Покрив и санитарни възли 30 507
      техникум    
63. гр. Кюстендил ПГЕПС Покрив и отоплителна инсталация 15 000
64. гр. Кюстендил Техникум по лека Котелно 20 000
      промишленост    
65. гр. Ловеч ТКО Отоплителна инсталация 15 470
66. с. Лик СПИ Покрив и отоплителна инсталация 19 600
67. гр. Мездра ТТО Покрив и отоплителна инсталация 22 200
68. с. Минерални ОИТ Покрив и ел. инсталация 101 000
    бани - Хасково      
69. гр. Нова Загора ПУ Покрив и отоплителна инсталация 20 000
70. гр. Нова Загора ТМТ Покрив и отоплителна инсталация 16 139
71. с. Осенец ДОВДЛРГ Покрив и отоплителна инсталация 28 530
72. гр. Павликени СПТУ по ПТ Покрив и отоплителна инсталация 32 800
73. гр. Пазарджик СПТУ по ПТ Покрив и отоплителна инсталация 33 425
74. гр. Пазарджик ТМТ Покрив и отоплителна инсталация 47 734
75. гр. Пазарджик ТХТ Ремонт 7185
76. гр. Панагюрище ТЛП Покрив и отоплителна инсталация 10 000
77. с. Пелатиково СПИ ОВ инсталации 6000
78. гр. Перник ТИ Покрив и отоплителна инсталация 9800
79. гр. Перник ТМТД Покрив и отоплителна инсталация 50 000
80. гр. Перник ТМХТ Покривна конструкция 22 070
81. гр. Перник ТОХ Покрив и отоплителна инсталация 12 450
82. гр. Перник ТС Покрив и отоплителна инсталация 10 200
83. с. Петково ОСОУ Тоалетни и предписание на ХЕИ 25 712
84. гр. Петрич ТМЕТ Покрив и отоплителна инсталация 10 000
85. гр. Плевен ДОВДЛРГ "Детелина" Покрив 21 000
86. гр. Плевен СПТУСМ Покрив и отоплителна инсталация 10 000
87. гр. Плевен ТМЕТ Покрив и отоплителна инсталация 23 000
88. гр. Пловдив Дом за средношколци Тоалетни 24 000
89. гр. Пловдив ПУ Покрив, отоплителна инсталация 16 050
        и тоалетни  
90. гр. Пловдив ПГ за сценични кадри Покрив и протокол от ХЕИ 15 000
91. гр. Пловдив ТС Покрив, ел. и ОВ инсталация 14 100
92. гр. Пловдив ТО ОВ, покрив и тоалетни 20 000
93. гр. Пловдив ТТ Покрив 20 920
94. гр. Пловдив ТТОП Покрив и отоплителна инсталация 29 775
95. гр. Пловдив СПТУЕП Покривна конструкция и инсталации 30 000
96. гр. Победа ДОВДЛРГ Покрив и отоплителна инсталация 8 000
97. гр. Попово СПТУ по лека про- Кухненски блок 52 767
      мишленост, електро-    
      техника и химични    
      технологии    
98. гр. Велики Преслав СПТУТ Покрив и отоплителна инсталация 12 000
99. гр. Първомай ДОВДЛРГ Закупуване и монтаж нафтова цистерна 16 000
100. гр. Радомир СПТУТ Отоплителна инсталация и смяна на котел 16 000
101. с. Радотина ПУ Ремонт 23 400
102. гр. Разград ТАМ Покрив и отоплителна инсталация 31 505
103. гр. Разград ТИ Покрив и отоплителна инсталация 25 570
104. гр. Разлог ТХВП Покрив и отоплителна инсталация 17 000
105. гр. Разлог ТТ Котелно 14 800
106. гр. Раковски СПТУ по ЛП и Покрив 25 400
      обслужване    
107. гр. Русе СПТУ по ЖПТ Покрив и парокотелна инсталация 18 000
108. гр. Русе ТС В и К и ел. инсталация, предписание на 15 000
        ХЕИ и радиатори  
109. гр. Русе ПУ Тоалетни 15 000
110. гр. Русе ТЕТ Покрив и отоплителна инсталация 42 100
111. гр. Свищов ТИХ Отоплителна инсталация 31 031
112. гр. Своге ПГМ Покрив 25 000
113. гр. Севлиево Техникум по механо- Отоплителна инсталация 90 000
      електротехника    
114. гр. Силистра ТЛП Покрив и В и К инсталация 25 000
115. с. Славейно ОСОУ Тоалетни 42 000
116. с. Славяново ДОВДЛРГ Отоплителна инсталация 140 200
117. гр. Сливен ТТ Котелно 126 000
118. гр. Смолян ИТ В и К инсталации 15 050
119. гр. Смолян СТ Покрив, котелно и тоалетни 26 100
120. гр. Смолян ТДО Преместване на работилници 120 000
121. гр. Съединение СПТУСС Покрив 17 000
122. гр. София ДОВДЛРГ Котелно 78 000
      "Асен Златаров"    
123. гр. София НФСГ Разпореждане на ХЕИ и ППО 10 210
124. гр. София СУ "Ген. Вл. Стойчев" Покрив и отоплителна инсталация 11 395
125. гр. София ТОШКГП Покрив и В и К инсталация 30 000
126. гр. София ТСЕ "Попов" Котелно 29 200
127. гр. София ТЕ Отводняване 40 000
128. гр. София ТТ Санитарни възли и смяна на котел 15 840
129. гр. София СПТУСЕ Покрив 16 760
130. гр. София ТХХ Тоалетни и инсталации 54 100
131. гр. София ССУ за ДУС Покрив и В и К инсталация 180 000
132. гр. София ТФМО "Ломоносов" Покрив и отоплителна инсталация 31 461
133. гр. София Училище за деца с Покрив и В и К инсталация 56 000
      нарушено зрение    
134. гр. София СПТУ по фризьорство Инсталации 10 000
      и козметика    
135. гр. Стара Загора СПТУСДО Покрив 19 000
136. гр. Стара Загора ТЛП Покрив и В и К инсталация 29 100
137. гр. Стара Загора ТМТТ Водопровод и канализация 10 000
138. гр. Сопот ПГ по машиностроене Покрив и отоплителна инсталация 40 000
139. гр. Тервел ТМТ Покрив, ел. инсталация и котли 11 400
140. гр. Тетевен СОПТУ Покрив, В и К и отоплителна инсталация 49 700
141. гр. Тополовград ТМТ и СПТУ Покрив 30 450
142. гр. Троян ТМЕ Котелно 8850
143. гр. Трън СПТУ по ПТ Покрив и отоплителна инсталация 14 415
144. гр. Търговище СПТУ по ОХ и ХВП Отоплителна инсталация 20 000
145. гр. Търговище ТМТ Покрив 40 165
146. гр. Харманли СПТУ по текстил Санитарни възли 7 000
147. гр. Харманли СПТУЕП Покрив, В и К и ел. инсталация 15 200
        и радиатори  
148. гр. Хасково ПУИ Покрив 19 770
149. гр. Хасково ТТ Котел и отоплителна инсталация 10 000
150. гр. Хасково ТМЕТ Покрив 130 000
151. гр. Хасково ПГЛП Покрив 90 000
152. гр. Хисар ООУ Покрив, В и К и ел. инсталация и радиатори 83 360
153. гр. Шумен ООУ Отоплителна инсталация и предписания 32 650
        на ППО  
154. гр. Шумен ТМЕТ Покрив 29 110
155. гр. Шумен ТХП В и К инсталации и тоалетни 15 000
156. гр. Ямбол ПУ Частичен ремонт и покрив 15 000
157. гр. Ямбол СПТУСМ Покрив 30 000
158. гр. Ямбол ТИ Нафтово стопанство 10 000
159. гр. Ямбол ТОТ Покрив 8000
160. гр. Ямбол ТС Покрив, котел и отоплителна 22 000
        инсталация  
          Всичко: