Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 86 от 10.IX

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 199 ОТ 29 АВГУСТ 2002 Г. ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА КОМИТЕТА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА АТОМНАТА ЕНЕРГИЯ ЗА МИРНИ ЦЕЛИ В АГЕНЦИЯ ЗА ЯДРЕНО РЕГУЛИРАНЕ И ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА АГЕНЦИЯТА ЗА ЯДРЕНО РЕГУЛИРАНЕ

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 199 ОТ 29 АВГУСТ 2002 Г. ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА КОМИТЕТА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА АТОМНАТА ЕНЕРГИЯ ЗА МИРНИ ЦЕЛИ В АГЕНЦИЯ ЗА ЯДРЕНО РЕГУЛИРАНЕ И ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА АГЕНЦИЯТА ЗА ЯДРЕНО РЕГУЛИРАНЕ

Обн. ДВ. бр.86 от 10 Септември 2002г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:


Чл. 1. (1) Преобразува Комитета за използване на атомната енергия за мирни цели в Агенция за ядрено регулиране - юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище София.

(2) (В сила от 01.01.2003 г.) Председателят на Агенцията за ядрено регулиране е първостепенен разпоредител с бюджетни кредити.


Чл. 2. Агенцията за ядрено регулиране е правоприемник на активите, пасивите, на правата и задълженията и на архива на Комитета за използване на атомната енергия за мирни цели.


Чл. 3. Приема Устройствен правилник на Агенцията за ядрено регулиране.


Преходни и Заключителни разпоредби

§ 1. (1) Заварените служебни правоотношения с държавните служители от организационните структури и административните звена на Комитета за използване на атомната енергия за мирни цели преминават към Агенцията за ядрено регулиране и се привеждат в съответствие със Закона за безопасно използване на ядрената енергия, с това постановление и с Устройствения правилник на Агенцията за ядрено регулиране в двумесечен срок от влизането в сила на това постановление.

(2) Заварените трудови правоотношения с работниците и служителите от организационните структури и административните звена на Комитета за използване на атомната енергия за мирни цели преминават към Агенцията за ядрено регулиране и се привеждат в съответствие със Закона за безопасно използване на ядрената енергия, с това постановление и с Устройствения правилник на Агенцията за ядрено регулиране при условията на чл. 123 от Кодекса на труда в двумесечен срок от влизането в сила на това постановление.


§ 2. Отменят се:

1. Устройственият правилник на Комитета за използване на атомната енергия за мирни цели и на неговата администрация, приет с Постановление № 142 на Министерския съвет от 2001 г. (обн., ДВ, бр. 54 от 2001 г.; изм., бр. 87 и 108 от 2001 г. и бр. 46 от 2002 г.).

2. Постановление № 142 на Министерския съвет от 2001 г. за приемане на Устройствен правилник на Комитета за използване на атомната енергия за мирни цели и на неговата администрация (ДВ, бр. 54 от 2001 г.).

3. Постановление № 49 на Министерския съвет от 1998 г. за определяне общата численост на персонала на Комитета за използване на атомната енергия за мирни цели (обн., ДВ, бр. 26 от 1998 г.; изм., бр. 59 от 1999 г.).


§ 3. В Постановление № 33 на Министерския съвет от 1999 г. за определяне на първостепенния и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити в Министерския съвет (обн., ДВ, бр. 18 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 40 и 80 от 1999 г., бр. 16, 28, 40, 41, 63 и 69 от 2000 г., бр. 22 и 44 от 2001 г. и бр. 9 от 2002 г.) в раздел II от приложението към член единствен буква "б" се отменя.


§ 4. В Постановление № 22 на Министерския съвет от 2002 г. за работната заплата в бюджетните организации и дейности (обн., ДВ, бр. 15 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 26, 36, 64, 67 и 75 от 2002 г.) в приложение № 1 към чл. 1, ал. 1, т. 1, в ред 15.2 думите "Комитет за използване на атомната енергия за мирни цели" се заменят с "Агенция за ядрено регулиране (без длъжностите по чл. 4, ал. 2 и 3 от Закона за безопасно използване на ядрената енергия)".


§ 5. В Постановление № 33 на Министерския съвет от 2002 г. за организация и координация на подготовката на Република България за присъединяване към Европейския съюз и провеждането на преговорите за присъединяване (ДВ, бр. 19 от 2002 г.) в приложение № 2 към чл. 10, ал. 1 думите "Комитетът за използване на атомната енергия за мирни цели" се заменят с "Агенцията за ядрено регулиране".


§ 6. В Постановление № 233 на Министерския съвет от 2000 г. за външнотърговския режим на Република България (обн., ДВ, бр. 93 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 58 и 112 от 2001 г. и бр. 28 от 2002 г.) се правят следните изменения:

1. В чл. 3, ал. 1, т. 1, буква "а" думите "Закона за използване на атомната енергия за мирни цели" се заменят със "Закона за безопасно използване на ядрената енергия".

2. В приложение № 2 към чл. 3, ал. 2, пореден № 1, колона 4 думите "Комитет за използване на атомната енергия за мирни цели" се заменят с "Агенция за ядрено регулиране".


§ 7. В чл. 2 от Постановление № 434 на Министерския съвет от 1997 г. за приемане на Наредба за изграждане, експлоатация и развитие на Национална автоматизирана система за непрекъснат контрол на радиационния гама-фон в Република България (ДВ, бр. 112 от 1997 г.) думите "Комитетът за използване на атомната енергия за мирни цели" се заменят с "Агенцията за ядрено регулиране".


§ 8. Навсякъде в Наредбата за изграждане, експлоатация и развитие на Национална автоматизирана система за непрекъснат контрол на радиационния гама-фон в Република България, приета с Постановление № 434 на Министерския съвет от 1997 г. (обн., ДВ, бр. 112 от 1997 г.; изм., бр. 48 от 2000 г.), думите "Комитетът за използване на атомната енергия за мирни цели" и "Комитета за използване на атомната енергия за мирни цели" се заменят с "Агенцията за ядрено регулиране".


§ 9. В Наредбата за прилагане на Единния класификатор на длъжностите в администрацията, приета с Постановление № 35 на Министерския съвет от 2000 г. (обн., ДВ, бр. 23 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 53, 56, 62, 63 и 89 от 2000 г., бр. 10, 16, 17, 28, 35, 48, 54, 62 и 108 от 2001 г., бр. 9, 56 и 71 от 2002 г.), се правят следните изменения:

1. В приложение № 1 към чл. 3 на ред 2 думите "Комитет за използване на атомната енергия за мирни цели" се заменят с "Агенция за ядрено регулиране".

2. В приложение № 2 към чл. 15, ал. 1, категория А2, на ред 4 думите "в Комитета за използване на атомната енергия за мирни цели" се заличават.


§ 10. В Правилника за прилагане на Закона за контрол на външнотърговската дейност с оръжие и със стоки и технологии с възможна двойна употреба, приет с Постановление № 38 на Министерския съвет от 1996 г. (обн., ДВ, бр. 21 от 1996 г.; изм. и доп., бр. 35 от 1996 г., бр. 45 от 1997 г., бр. 114 от 1999 г. и бр. 4 от 2001 г.), в чл. 28, ал. 2, т. 3 думите "Комитета за използване на атомната енергия за мирни цели" се заменят с "Агенцията за ядрено регулиране".


§ 11. В Устройствения правилник на Министерството на енергетиката и енергийните ресурси, приет с Постановление № 24 на Министерския съвет от 2002 г. (ДВ, бр. 15 от 2002 г.), в чл. 28, т. 8 думите "Комитета за използване на атомната енергия за мирни цели" се заменят с "председателя на Агенцията за ядрено регулиране", а след думата "разрешения" се поставя запетая и се добавя "лицензии".


§ 12. Постановлението се приема на основание § 3 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за безопасно използване на ядрената енергия.


§ 13. Председателят на Агенцията за ядрено регулиране в двумесечен срок от влизането в сила на постановлението да утвърди щатното разписание и длъжностните характеристики на държавните служители и на лицата, работещи по трудово правоотношение.


§ 14. (1) Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник", с изключение на чл. 1, ал. 2, която влиза в сила от 1 януари 2003 г.

(2) До влизането в сила на чл. 1, ал. 2 председателят на Агенцията за ядрено регулиране е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити по бюджета на Министерския съвет.


Промени настройката на бисквитките