Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 86 от 10.IX

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 200 ОТ 3 СЕПТЕМВРИ 2002 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 233 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2000 Г. ЗА ВЪНШНОТЪРГОВСКИЯ РЕЖИМ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (ОБН., ДВ, БР. 93 ОТ 2000 Г.; ИЗМ. И ДОП., БР. 58 И 112 ОТ 2001 Г. И БР. 28 О

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 200 ОТ 3 СЕПТЕМВРИ 2002 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 233 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2000 Г. ЗА ВЪНШНОТЪРГОВСКИЯ РЕЖИМ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (ОБН., ДВ, БР. 93 ОТ 2000 Г.; ИЗМ. И ДОП., БР. 58 И 112 ОТ 2001 Г. И БР. 28 ОТ 2002 Г.)

Обн. ДВ. бр.86 от 10 Септември 2002г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:


§ 1. В чл. 2 думите "износ и реекспорт" се заменят с "и износ".


§ 2. В чл. 3, ал. 1, т. 1 се правят следните изменения и допълнения:

1. В буква "а" думите "Закона за използване на атомната енергия за мирни цели" се заменят със "Закона за безопасно използване на ядрената енергия".

2. Буква "в" се изменя така:

"в) въвеждане, износ и реекспорт на гладкоцевно оръжие, оръжие, използващо само боеприпаси с периферно възпламеняване, и пневматично оръжие за ловни и спортни цели, и непригодени за напълно автоматична стрелба газови и сигнални пистолети и револвери, боеприпаси за тях, както и при въвеждане на оптически мерници, лазерни прицели, газов спрей за самоотбрана - при спазване изискванията на Закона за контрол на външнотърговската дейност с оръжие и със стоки и технологии с възможна двойна употреба;".

3. Буква "г" се изменя така:

"г) въвеждане на видове от дивата флора и фауна, включени във Вашингтонската конвенция по международната търговия със застрашени видове от дивата флора и фауна (CITES), включително живи или мъртви екземпляри, както и части и продукти от тях - при спазване изискванията на Закона за биологичното разнообразие;".

4. В буква "д" думите "Закона за защита на природата" се заменят със "Закона за биологичното разнообразие", а след думите "за развъждане и отглеждане" се добавя "(с изключение на папагали от видовете: вълнист и корела)".

5. В буква "м" думите "Закона за защита на природата" се заменят със "Закона за биологичното разнообразие".

6. В буква "о" след думата "морски" се добавя "(с изключение на рапана)".


§ 3. В § 1 от допълнителните разпоредби т. 6 се изменя така:

"6. "Напълно автоматична стрелба" - възпроизвеждане на повече от един изстрел с еднократно задействане на спусковия механизъм на оръжието."


§ 4. В приложение № 1 към чл. 2 "Стоки, подлежащи на регистрация", раздел I "Въвеждане" т. 3 се отменя.


§ 5. В приложение № 2 към чл. 3, ал. 2 "Стоки, подлежащи на разрешителен режим" се правят следните изменения:

1. В колона 4 на т. 1 от раздел I "Въвеждане, износ и реекспорт" думите "Комитет за използване на атомната енергия за мирни цели" се заменят с "Агенция за ядрено регулиране".

2. Точка 3 от раздел I "Въвеждане, износ и реекспорт"се изменя така:

"


Описание Митнически Ведомство,
по на стоката тарифен извършващо
ред   номер разрешаване
      на сделките
3. Гладкоцевно оръжие, от 9303, Министер-
  оръжие, използващо от 930400000, ство на ико-
  само боеприпаси с от 9305, номиката
  периферно възпла- от 9306 и  
  меняване, и пневма- от 95069990  
  тично оръжие за лов-    
  ни и спортни цели,    
  и непригодени за на-    
  пълно автоматична    
  стрелба газови и сиг-    
  нални пистолети и    
  револвери и боепри-    
  паси за тях    

"

3. Точка 4 от раздел I "Въвеждане, износ и реекспорт" се заличава.

4. В т. 2 от раздел II "Въвеждане" накрая се добавя "(с изключение на папагали от видовете: вълнист и корела)".

5. В раздел II "Въвеждане" се създава т. 5:

"

Описание Митнически Ведомство,
по на стоката тарифен извършващо
ред   номер разрешаване
      на сделките
5. Видове от дивата   Министер-
  флора и фауна, вклю-   ство на
  чени във Вашингтон-   околната
  ската конвенция по   среда и
  международната   водите
  търговия със застра-    
  шени видове от ди-    
  вата флора и фауна    
  (CITES), включител-    
  но живи или мъртви    
  екземпляри, както    
  и части и продукти    
  от тях    


"

6. В т. 2 от раздел IV "Износ и реекспорт" след думата "морски" се добавя "(с изключение на рапана)".


§ 6. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


Промени настройката на бисквитките