Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 86 от 10.IX

РЕШЕНИЕ № 570 ОТ 27 АВГУСТ 2002 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ВЪРХУ ЧАСТ ОТ МИНЕРАЛНАТА ВОДА ОТ НАХОДИЩЕ "КОСТЕНЕЦ", С. КОСТЕНЕЦ, ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ, СОФИЙСКА ОБЛАСТ, ОБЕКТ - ИЗКЛЮЧИТЕЛНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, РАЗКРИТА ЧРЕЗ СОНДАЖ № 2ХГ

 

РЕШЕНИЕ № 570 ОТ 27 АВГУСТ 2002 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ВЪРХУ ЧАСТ ОТ МИНЕРАЛНАТА ВОДА ОТ НАХОДИЩЕ "КОСТЕНЕЦ", С. КОСТЕНЕЦ, ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ, СОФИЙСКА ОБЛАСТ, ОБЕКТ - ИЗКЛЮЧИТЕЛНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, РАЗКРИТА ЧРЕЗ СОНДАЖ № 2ХГ

Обн. ДВ. бр.86 от 10 Септември 2002г.

На основание чл. 4, ал. 1, т. 7 и ал. 2, чл. 6, ал. 1, чл. 7 и чл. 8, ал. 1 от Закона за концесиите във връзка с чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал. 3 от Закона за водите и т. 36 от приложение № 2 към чл. 14, т. 2 от Закона за водите


МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

РЕШИ:


1. Предоставя концесия върху част от минералната вода от находище "Костенец", с. Костенец, община Костенец, Софийска област, обект - изключителна държавна собственост, включително върху водовземното съоръжение - сондаж № 2хг и пояс I от неговата санитарно-охранителна зона (СОЗ).

1.1. Определя общ годишен експлоатационен ресурс в обем до 31 500 куб. м минерална вода при средноденонощен дебит 1,5 л/сек. и средногодишен дебит до 1,0 л/сек.

1.2. Определя предмета на концесията като предоставяне на особено право на ползване върху минералната вода по т. 1, включително и върху водовземното съоръжение сондаж № 2хг и пояс I от неговата санитарно-охранителна зона.

2. Определя срок на концесията 20 години.

3. Определя концесионера чрез провеждане на присъствен конкурс.

4. Определя депозит за участие в конкурса в размер 6000 лв. Депозитът да се преведе по банков път в банкова сметка, посочена от конкурсната комисия по чл. 17, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за концесиите, до изтичането на крайния срок за подаване на заявленията за участие в конкурса.

5. Определя основните права и задължения по концесията, както следва:

5.1. Основни права на концесионера:

5.1.1. да ползва минералната вода за бутилиране на натурална минерална вода, газирани и други напитки, в състава на които се включва минерална вода;

5.1.2. да ползва водовземното съоръжение сондаж № 2хг за добив на минерална вода при режим, определен в концесионния договор;

5.1.3. да ползва за срока на концесията съществуващата до момента на подписването на концесионния договор хидрогеоложка и техническа документация и информация, предоставена от концедента;

5.1.4. да изгради за своя сметка производствени сгради и съоръжения за използване на ресурса по т. 1.1 при спазване на условията и реда по Закона за устройство на територията в срок до 24 месеца от сключването на концесионния договор.

5.2. Основни задължения на концесионера:

5.2.1. да заплати еднократно концесионно възнаграждение за предоставяне на концесията при сключване на концесионния договор;

5.2.2. да заплаща на концедента и на Община - Костенец, съответната част от дължимите концесионни възнаграждения при условията и в сроковете, определени в концесионния договор;

5.2.3. да не прехвърля на трети лица правата или задълженията по концесионния договор;

5.2.4. да не препятства ползването на минерална вода от сондаж № 2хг, разрешено на други лица по реда на Закона за водите;

5.2.5. да ползва минералната вода и водовземното съоръжение в съответствие с изискванията за устойчиво развитие, като не допуска неправилна експлоатация, която може да доведе до увреждане и/или до загуба на ресурса, и/или до компрометиране на водовземното съоръжение;

5.2.6. да извършва промяна в режима на експлоатацията само след предварително съгласуване с концедента при спазване на изискванията, осигуряващи надеждност при експлоатацията на минералната вода и съоръжението;

5.2.7. да изгради за своя сметка производствени сгради и съоръжения за използване на ресурса по т. 1.1, в т. ч. и самостоятелен водопровод от сондаж № 2хг до бутилиращото предприятие, при спазване на условията и реда по Закона за устройство на територията;

5.2.8. да допуска по всяко време до концесионния обект контролни органи и упълномощени представители на концедента и да им предоставя документи и писмена информация за изпълнение на задълженията по концесионния договор;

5.2.9. да осъществява всички дейности по предоставената концесия в съответствие с действащите нормативни актове и стандарти, като прилага съвременни технологии, осигуряващи целогодишно пълно усвояване на предоставеното количество минерална вода;

5.2.10. да води и представя на концедента подробна хидрогеоложка, техническа и друга документация и информация, свързана с обекта по т. 1 и определена с концесионния договор;

5.2.11. да изготвя и представя на концедента до 15-о число на месеца, следващ отчетния период, справка по образец, утвърден от концедента, за дължимото концесионно възнаграждение, а за първото тримесечие на всяка текуща година - копие от годишния счетоводен отчет за приходите и разходите на концесионера за предходната година;

5.2.12. да разработи програма за непрекъснато обучение за професионална квалификация на заетите лица с цел запазване на заетостта им, както и обучение на новопостъпилите лица съгласно изискванията на работните места;

5.2.13. да предоставя ежегодно на концедента информация за състоянието на заетостта;

5.2.14. да приеме и да търпи при наличие на форсмажорни обстоятелства трети лица, посочени от държавата, да ползват минералната вода - обект на концесията; в случаите по предходното изречение концесионерът няма право на възнаграждение и не дължи концесионно възнаграждение;

5.2.15. в срок до 30 септември 2003 г. да извърши за своя сметка привеждане на санитарно-охранителната зона на сондаж № 2хг в съответствие с изискванията на Наредба № 3 за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди (ДВ, бр. 88 от 2000 г.) по отношение на границите на поясите и охранителните режими в тях;

5.2.16. да извърши за своя сметка ремонт на каптажното съоръжение на сондаж № 2хг, свързан с подобряване на санитарно-хигиенните условия, по проект, одобрен от концедента, да изгради оградата на пояс I от СОЗ и да осигури физическата защита на водовземното съоръжение за целия срок на концесията и да осигури достъп до разположения в близост национален туристически обект по начин, който няма да засегне съоръженията на охранителната зона;

5.2.17. да стопанисва с грижата на добър стопанин водовземното съоръжение, каптажното съоръжение и съоръженията на санитарно-охранителната му зона, както и да предприема за своя сметка необходимите действия за поддръжката и ремонта им за срока на концесията;

5.2.18. да оборудва водовземното и водоразпределителните съоръжения с устройства за измерване на добиваните водни количества, използваните водни количества в бутилиращото предприятие, както и с устройства за измерване на водното ниво по проект, съгласуван с концедента, и при условия, определени в концесионния договор;

5.2.19. да спазва изискванията, свързани с опазването на околната среда, защитените територии и обекти, националната сигурност, отбраната на страната и обществения ред съгласно действащото законодателство, а при изграждане на съоръженията по т. 5.2.7 - и разпоредбата на чл. 18 от Закона за паметниците на културата и музеите;

5.2.20. да провежда необходимите санитарно-технически мероприятия, които подобряват режима на минералната вода от находището и водовземното съоръжение, съгласно ежегодна програма, одобрена от министъра на околната среда и водите;

5.2.21. да предприема необходимите действия за подновяване на сертификата на минералната вода от сондаж № 2хг след изтичането на срока му и при разпространяване на минералната вода в търговската мрежа да предоставя на търговеца копие от сертификата на минералната вода, заверено с дата, свеж подпис и печат на фирмата, като неразделна част от фактурата за всяка продадена партида;

5.2.22. да предаде на концедента в изправно състояние водовземното съоръжение след прекратяване на концесионния договор.

5.3. Основни права на концедента:

5.3.1. да получава дължимите от концесионера концесионни възнаграждения при условия и в срокове, определени в концесионния договор;

5.3.2. да получава лихви, неустойки и обезщетения при неизпълнение на условията по договора, определени в неговата санкционна част;

5.3.3. право на собственост върху информацията и документацията, изготвена във връзка с ползването на обекта по т. 1, включително върху информацията за режима на експлоатация на водовземното съоръжение, за добиваните и използваните за бутилиране количества минерална вода;

5.3.4. да контролира изпълнението на задълженията на концесионера по концесионния договор и условията на концесията, включително чрез право на достъп на упълномощени от концедента лица до концесионния обект и чрез получаване на документи и писмена информация от концесионера;

5.3.5. да прекрати едностранно концесионния договор при неизпълнение от страна на концесионера на основни задължения и условия по концесията;

5.3.6. да изменя предоставеното в т. 1.1 количество минерална вода при настъпили изменения в дебита на водовземното съоръжение, предизвикани от естествени фактори, и при неусвояване на предоставеното количество минерална вода;

5.3.7. реконструираното каптажно съоръжение и съоръженията на пояс I от санитарно-охранителната зона преминават в собственост на държавата, считано от датата на издаване на разрешителното за ползване на съответните строежи.

5.4. Основни задължения на концедента:

5.4.1. да оказва съдействие на концесионера при осъществяване на правата му по концесията при условията на чл. 40 от Правилника за прилагане на Закона за концесиите;

5.4.2. да осъществява контрол по изпълнението на концесионния договор.

6. Определя за начален срок на концесията датата на представяне на банковата гаранция по т. 9.2. Срокът за представяне на гаранцията не може да бъде по-дълъг от 6 месеца от датата на подписване на концесионния договор.

7. При осъществяване на концесията и на свързаните с нея дейности концесионерът е длъжен да спазва следните условия:

7.1. Минералната вода да се използва съгласно т. 5.1.1.

7.2. Да спазва определения в концесионния договор режим за ползване на минералната вода и да не нарушава вече предоставените права за ползване от сондаж № 2хг.

7.3. Да спазва изискванията за рационално използване и опазване на минералните води.

8. За осъществяване на концесията не се изискват задължителни подобрения.

9. Определя следните видове гаранции за изпълнение на задълженията по концесионния договор:

9.1. Парична гаранция в размер 1/4 от минималното годишно концесионно възнаграждение за гарантиране изпълнението на задължението за заплащане на концесионното възнаграждение, която се предоставя от концесионера при условия и по ред, определени в концесионния договор.

9.2. Банкова гаранция за гарантиране на инвестиционните намерения на концесионера за усвояването на ресурса по т. 1.1 в размер 10 на сто от бъдещата инвестиция.

9.3. Специална банкова сметка в съгласувана с концедента банка за обезпечаване изпълнението на задълженията, свързани с опазването и мониторинга на минералната вода, поддържането на водовземното съоръжение, каптажното съоръжение, експлоатацията на санитарно-охранителната му зона и защитата на околната среда от вредни въздействия. В сметката концесионерът отчислява всяко тримесечие за целия срок на концесията сума в размер не по-малък от 4 на сто върху дължимото за срока концесионно възнаграждение. Начинът за разпореждане със сметката се определя в концесионния договор.

9.4. Неустойки и лихви, дължими при неизпълнение или при забавено изпълнение от страна на концесионера на договорните задължения. Конкретните размери на неустойките и лихвите и моментът на неизпълнение на отделните задължения се определят в концесионния договор.

9.5. Във всички случаи на неизпълнение от страна на концесионера концедентът има право да търси освен определените в т. 9.1 - 9.3 гаранции и обезщетение по общите правила.

10. Определя минимални размери на концесионното възнаграждение, както следва:

10.1. Еднократно парично възнаграждение за предоставяне на концесия в размер 6000 лв., дължимо от концесионера в срок до един месец от подписването на концесионния договор.

10.2. Kонцесионно възнаграждение, определено на базата на използваното количество минерална вода, чиято минимална единична стойност за 1 куб. м минерална вода е левовата равностойност на 2,53 щатски долара.

10.3. Концесионерът заплаща на Община - Костенец, 30 на сто от годишното концесионно възнаграждение по ред, определен в концесионния договор.

10.4. Минимално годишно концесионно възнаграждение, определено върху не по-малко от 60 на сто от предоставения общ годишен ресурс и определената единична стойност за 1 куб. м минерална вода, дължимо след изтичането на срока за изграждане на бутилиращото предприятие по т. 5.1.4.

10.5. Годишното концесионно възнаграждение се заплаща от концесионера на четири 3-месечни вноски.

10.6. Размерът на годишното концесионно възнаграждение ще бъде определен с решението на Министерския съвет за определяне на концесионера в съответствие с постигнатите условия от проведения конкурс.

11. Всички спорове между страните по концесионния договор се решават по взаимно съгласие, а в случай на непостигане на съгласие спорът се решава по съдебен ред.

12. Упълномощава министъра на околната среда и водите да организира и проведе конкурса по чл. 8, ал. 2 от Закона за концесиите за определяне на концесионера. Конкурсът да се проведе при следните конкурсни условия, подредени по степен на важност: оптимално усвояване на предоставения ресурс, включително гратисен период; размер на предлаганото концесионно възнаграждение; предложения със социална значимост, в т.ч. брой работни места; инвестиционни намерения и размер на предлаганата инвестиция; възможности за реализация на бутилираната минерална вода на външни пазари; опит на кандидата в добива и бутилирането на минерална вода; общ производствен и търговски опит.

13. Задължава министъра на здравеопазването до обявяването на конкурсната процедура да предприеме необходимите действия за намаляване капитала на "Специализирани болници за рехабилитация - национален комплекс" - ЕАД, със стойността на водовземното съоръжение сондаж № 2хг и неговото каптажно съоръжение и да ги предаде на Министерството на околната среда и водите за стопанисване и управление.


Промени настройката на бисквитките