Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 86 от 10.IX

РЕШЕНИЕ № 582 ОТ 30 АВГУСТ 2002 Г. ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА С. БАНЯ, ОБЩИНА КАРЛОВО, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ, ЗА ГРАД

 

РЕШЕНИЕ № 582 ОТ 30 АВГУСТ 2002 Г. ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА С. БАНЯ, ОБЩИНА КАРЛОВО, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ, ЗА ГРАД

В сила от 10.09.2002 г.

Обн. ДВ. бр.86 от 10 Септември 2002г.

На основание чл. 33 от Закона за административно-териториалното устройство на Република България


МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

РЕШИ:


1. Обявява населеното място с. Баня (02720), община Карлово (PDV13), област Пловдив, за град.

2. Изпълнението на решението се възлага на кмета на Община - гр. Карлово, и на областния управител на област Пловдив.

3. Решението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


Промени настройката на бисквитките