Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 91 от 2.XI

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 251 ОТ 6 НОЕМВРИ 2002 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ КАКАОТО И ШОКОЛАДОВИТЕ ПРОДУКТИ

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 251 ОТ 6 НОЕМВРИ 2002 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ КАКАОТО И ШОКОЛАДОВИТЕ ПРОДУКТИ

Обн. ДВ. бр.107 от 15 Ноември 2002г., отм. ДВ. бр.91 от 2 Ноември 2021г.

Отменено основание. Виж § 1 от заключителни разпоредби на Постановление № 367 от 29 октомври 2021 г. за приемане на Наредба за изискванията към какаото и шоколадовите продукти - ДВ, бр. 91 от 2 ноември 2021 г., в сила от 17.11.2021 г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:


Член единствен. Приема Наредба за изискванията към какаото и шоколадовите продукти.